Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 26.11.2014655
Документ 655-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2016, підстава - 376-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 655
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 08.06.2016}

Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 4 від 14.01.2015
№ 1048 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне агентство України з питань відновлення Донбасу, що додається.

2. Розмістити Державне агентство з питань відновлення Донбасу у нежитлових приміщеннях загальною площею 1049,3 кв. метра (робоча площа 397,1 кв. метра) адміністративного будинку на пл. Лесі Українки, 1, у м. Києві.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1048 від 09.12.2015}

3. Фондові державного майна забезпечити укладення з Державним агентством з питань відновлення Донбасу договору оренди приміщень, зазначених у пункті 2 цієї постанови, на умовах відшкодування балансоутримувачеві фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 655

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з питань відновлення Донбасу

1. Державне агентство України з питань відновлення Донбасу (далі - Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу).

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Агентства є:

1) реалізація державної політики з питань відновлення Донецької та Луганської областей, зокрема щодо:

здійснення заходів з відновлення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєдіяльності населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень у результаті проведення антитерористичної операції (далі - об’єкти інфраструктури);

участі в установленому законодавством порядку у забезпеченні соціального захисту, а також соціальної та професійної адаптації осіб, які у зв’язку з проведенням антитерористичної операції переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або проживають на території Донецької та Луганської областей (далі - переміщені особи);

забезпечення розвитку промисловості Донецької та Луганської областей;

2) внесення на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України - Міністру регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства;

2) координує здійснення державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями заходів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

3) збирає та аналізує інформацію про необхідність здійснення заходів з відновлення об’єктів інфраструктури;

4) збирає та аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом, надання медичної допомоги та вирішення інших питань соціального захисту переміщених осіб;

5) готує пропозиції щодо відновлення мирного життя, стабілізації ситуації та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема шляхом підготовки проекту відповідної державної цільової програми, в якій визначено заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та збалансованого територіального розвитку;

6) сприяє в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню переміщених осіб;

7) розробляє пропозиції щодо визначення об’єктів інфраструктури, що потребують першочергового відновлення;

8) готує пропозиції щодо відновлення об’єктів інфраструктури;

9) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо залучення інвестицій і кредитів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та реалізації завдань, заходів та проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

10) забезпечує відповідно до законодавства проведення роботи із залучення коштів з додаткових (позабюджетних) джерел для фінансування завдань, заходів та проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

11) забезпечує в установленому законодавством порядку підготовку інвестиційних проектів (пропозицій);

12) організовує у межах повноважень, передбачених законом, роботу із залучення міжнародної технічної допомоги;

13) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо реалізації міжнародних проектів і програм з питань, що належать до його компетенції;

14) забезпечує реалізацію завдань, заходів та проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей, а також аналізує стан їх реалізації;

15) організовує проектування, нове будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів інфраструктури, що потребують відновлення;

16) забезпечує реалізацію завдань, заходів та проектів як державний замовник державних цільових програм, зокрема шляхом проведення моніторингу стану їх виконання;

17) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державно-приватне партнерство з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

18) забезпечує висвітлення результатів діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інформування громадськості з питань, що належать до його компетенції;

19) сприяє провадженню громадськими організаціями, громадськими спілками, волонтерами та їх організаціями діяльності із забезпечення підготовки та реалізації завдань, заходів та проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України та відповідно до законодавства забезпечує їх виконання; відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру; здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

21) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

22) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з підготовки і реалізації завдань, заходів та проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей;

23) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Агентства;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Агентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Агентства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

2) здійснює добір кадрів в апарат Агентства, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Агентства;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Агентства, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) виступає державним замовником наукових досліджень з питань, що належать до його компетенції;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Агентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

8. Агентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Агентство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінрегіону видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

11. Голова Агентства:

1) очолює Агентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Агентства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Агентства;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

3) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань відновлення Донецької та Луганської областей, зокрема розроблені Агентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

4) подає Віце-прем’єр-міністру України - Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для затвердження плани роботи Агентства;

5) забезпечує виконання Агентством наказів Мінрегіону та доручень Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань, що належать до компетенції Агентства;

6) звітує перед Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про виконання планів роботи Агентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Агентства, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 6 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

7) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Агентства;

8) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Агентства;

{Підпункт 9 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 14.01.2015}

10) забезпечує взаємодію Агентства з визначеним Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства структурним підрозділом апарату Мінрегіону, відповідальним за взаємодію з Агентством;

11) забезпечує дотримання встановленого Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Агентством та вчасність її подання;

12) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Агентства (якщо інше не передбачено законом);

13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Агентства;

14) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Агентства до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 14 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Агентства, присвоює їм ранги державних службовців;

{Підпункт 15 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

16) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

17) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Агентства;

18) вносить на розгляд Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Агентства;

20) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

21) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Агентства;

{Підпункт 21 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

22) утворює комісії, робочі та експертні групи;

23) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

24) підписує накази Агентства;

25) дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Агентства доручення;

{Підпункт 25 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 14.01.2015}

26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Агентство;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Агентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Агентства, обговорення основних питань діяльності в Агентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Агентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Агентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Агентства.

Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Агентства.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Агентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Штатний розпис, кошторис апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Агентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.вгору