Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 17.07.2019650
Документ 650-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. № 650
Київ

Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 650

СКЛАД
робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України

Міністр юстиції, голова робочої групи

Завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету, заступник голови робочої групи (за згодою)

Доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, секретар робочої групи (за згодою)

Державний секретар Мін’юсту

Радник Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України (за згодою)

Професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

Директор центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук (за згодою)

Віце-президент - керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук (за згодою)

Старший науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук (за згодою)

Адвокат (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 650

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України

1. Робоча група щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) проведення комплексного аналізу існуючого цивільного законодавства України та визначення сфер приватноправових відносин, які потребують приведення у відповідність із світовими тенденціями розвитку приватного права;

2) вивчення досвіду європейських країн щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України;

3) підготовка пропозицій щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ у сфері приватноправового регулювання;

2) здійснює пошук найоптимальніших правових норм, а саме європейських та універсальних міжнародних документів для врегулювання необхідних сфер приватноправових відносин в Україні;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань, що належать до її компетенції.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Голова робочої групи затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

9. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мін’юст.вгору