Про Положення про Ліцензійну палату України
Указ Президента України; Положення від 16.07.1997648/97
Документ 648/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2000, підстава - 721/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 721/2000 ( 721/2000 ) від 25.05.2000 )
Про Положення про Ліцензійну палату України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1311/97 ( 1311/97 ) від 27.11.97 )

1. Затвердити Положення про Ліцензійну палату України
(додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у
встановленому порядку вжити заходів щодо забезпечення службовими
приміщеннями відповідних представництв Ліцензійної палати України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1997 року
N 648/97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 липня 1997 року N 648/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну палату України
1. Ліцензійна палата України (далі - Ліцензійна палата) є
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізацію державної політики у сфері ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів
підприємництва. Ліцензійна палата підпорядкована Державному комітету
України з питань розвитку підприємництва. ( Пункт 1 доповнений
абзацом другим згідно з Указом Президента N 1311/97 від 27.11.97 )
2. Ліцензійна палата у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Ліцензійної палати є: узагальнення практики застосування законодавства з питань
ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації
суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій щодо його
вдосконалення; методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням
підприємницької діяльності та державною реєстрацією суб'єктів
підприємництва; координація роботи органів, що здійснюють ліцензування
підприємницької діяльності та державну реєстрацію суб'єктів
підприємництва; ведення Єдиного ліцензійного реєстру; ведення Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності; контроль за додержанням порядку видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій та здійснення державної
реєстрації суб'єктів підприємництва органами, що виконують ці
функції.
4. Ліцензійна палата відповідно до покладених на неї завдань: 1) розробляє та подає в установленому порядку проекти актів
законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та
державної реєстрації суб'єктів підприємництва, вносить пропозиції
щодо впорядкування системи ліцензування підприємницької діяльності
та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, зокрема щодо
доцільності ліцензування окремих видів підприємницької діяльності; 2) бере участь у підготовці проектів актів законодавства з
питань запровадження ліцензування підприємницької діяльності та
державної реєстрації суб'єктів підприємництва; 3) затверджує за поданням відповідних органів
інструктивно-методичні матеріали щодо умов і правил здійснення
видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню, та
контролю за їх дотриманням; 4) координує роботу представництв Ліцензійної палати України
та органів, які здійснюють ліцензування підприємницької діяльності
та державну реєстрацію суб'єктів підприємництва; 5) сприяє адаптації системи ліцензування підприємницької
діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва до
міжнародних норм і стандартів; 6) здійснює контроль за додержанням порядку видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій та контроль за проведенням
державної реєстрації суб'єктів підприємництва; 7) контролює додержання суб'єктами підприємницької діяльності
вимог нормативно-правових актів з питань ліцензування відповідного
виду діяльності; 8) здійснює аналітичні та наукові дослідження у сфері
ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації
суб'єктів підприємництва; 9) інформує громадськість про свою діяльність та стан
розвитку ліцензування підприємницької діяльності та державної
реєстрації суб'єктів підприємництва в Україні; 10) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства щодо
ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації
суб'єктів підприємництва;
11) веде Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр суб'єктів
підприємницької діяльності;
12) здійснює обмін інформацією з відповідними органами та
організаціями України та іноземних держав з питань ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів
підприємництва;
1З) сприяє створенню відповідної нормативно-довідкової
літератури, публікує у вітчизняних та іноземних друкованих засобах
масової інформації відповідні дані стосовно ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів
підприємництва, видає "Вісник Ліцензійної палати";
14) проводить конференції, у тому числі міжнародні, семінари,
виставки тощо з питань ліцензування підприємницької діяльності та
державної реєстрації суб'єктів підприємництва;
15) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників, які займаються питаннями ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів
підприємництва;
16) бере участь в організації та проведенні відповідних
конкурсів, а у випадках, передбачених законодавством, -
міжнародних торгів (тендерів) щодо одержання ліцензій;
17) надає консультації українським та іноземним учасникам
міжнародного економічного співробітництва з питань, що належать до
компетенції Ліцензійної палати;
18) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням у
центральному апараті Ліцензійної палати та її представництвах;
19) створює Єдину інформаційну систему ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів
підприємництва;
20) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Ліцензійна палата має право: представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України; вживати відповідно до чинного законодавства заходів у разі
порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих умов і
правил здійснення відповідного виду підприємницької діяльності; створювати групи координації та супроводження відповідних
програм і проектів з питань ліцензування підприємницької
діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва; залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать
до її компетенції; створювати за погодженням з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади комісії, робочі групи,
брати участь у роботі урядових, галузевих та інших комісій, а
також залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
вчених, фахівців і експертів для консультацій з питань, пов'язаних
з діяльністю Ліцензійної палати; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції; одержувати в установленому законодавством порядку безплатно
від центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань.
6. Ліцензійна палата у процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами та організаціями
інших держав.
7. Ліцензійна палата у межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства України видає накази, організовує
і контролює їх виконання. Рішення Ліцензійної палати, прийняті у межах її компетенції,
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
підприємцями-громадянами. Нормативно-правові акти Ліцензійної палати підлягають
державній реєстрації у Міністерстві юстиції України у порядку,
встановленому законодавством. Ліцензійна палата у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування спільні акти.
8. Ліцензійну палату очолює Голова, якого призначає на посаду
та звільняє з посади в установленому порядку Президент України. Голова Ліцензійної палати має заступників, які призначаються
та звільняються відповідно до законодавства. Голова несе відповідальність перед Президентом України і
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Ліцензійну
палату завдань і здійснення ним своїх функцій.
9. Голова Ліцензійної палати: 1) здійснює керівництво Ліцензійною палатою; 2) є розпорядником коштів Ліцензійної палати; 3) затверджує штатний розпис та положення про структурні
підрозділи центрального апарату Ліцензійної палати; 4) розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності керівників підрозділів центрального апарату та
представництв Ліцензійної палати; 5) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з
посад керівників підрозділів центрального апарату та представництв
Ліцензійної палати; 6) організовує роботу колегії Ліцензійної палати; 7) присвоює в установленому порядку працівникам центрального
апарату Ліцензійної палати ранги державних службовців; 8) представляє в установленому порядку працівників, які
найбільше відзначилися в роботі, до нагородження державними
нагородами і президентськими відзнаками; 9) вносить у встановленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що
належать до повноважень Ліцензійної палати; 10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Ліцензійної палати, а також для обговорення
найважливіших напрямів її діяльності в Ліцензійній палаті
утворюється колегія у складі Голови Ліцензійної палати (голова
колегії), заступників Голови за посадою, а також Інших керівних
працівників Ліцензійної палати. До складу колегії можуть входити керівники інших органів
виконавчої влади, установ, підприємств та громадських об'єднань. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Голови Державного комітету України з
питань розвитку підприємництва. ( Абзац третій пункту 10 в
редакції Указу Президента N 1311/97 від 27.11.97 ) Рішення колегії проводяться у життя наказами Ліцензійної
палати.
11. Для розгляду пропозицій щодо доцільності ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності у Ліцензійній палаті може
бути утворено Експертну раду. Положення про Експертну раду, її
чисельний та персональний склад затверджує Голова Ліцензійної
палати.
12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Ліцензійної палати затверджує Кабінет
Міністрів України. Структуру центрального апарату Ліцензійної палати затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
1З. Ліцензійна палата має свої представництва в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які є
юридичними особами і діють на підставі положень, що затверджуються
Головою Ліцензійної палати за погодженням відповідно з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями. Представництва Ліцензійної палати очолюють голови, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Головою
Ліцензійної палати за погодженням відповідно з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
14. Ліцензійна палата є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору