Про затвердження Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 07.05.1998645
Документ 645-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2002, підстава - 988-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 645
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 988 ( 988-2002-п ) від 11.07.2002 )
Про затвердження Положення про
Державну фармакологічну комісію
ветеринарної медицини

Відповідно до статті 31 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну фармакологічну комісію
ветеринарної медицини, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 645
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну фармакологічну комісію
ветеринарної медицини

1. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини
(далі - Комісія) є експертним органом з питань регламентації
безпечного та ефективного застосування засобів захисту тварин і
кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва, який діє
у складі Державного департаменту ветеринарної медицини.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів
України, наказами Мінагропрому, Державного департаменту
ветеринарної медицини та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є експертна оцінка
ефективності засобів, призначених для цілей ветеринарної медицини,
розгляд результатів наукових досліджень з розроблення,
випробування та застосування засобів захисту тварин і кормових
добавок з метою визначення доцільності їх застосування у
тваринництві та ветеринарній медицині, усунення негативного впливу
на здоров'я тварин та якість продуктів тваринного походження.
4. Відповідно до покладених завдань Комісія: 1) розробляє основні напрями і координує науково-дослідні
роботи із створення нових засобів захисту тварин і кормових
добавок; 2) розглядає асортимент та номенклатуру засобів захисту
тварин і кормових добавок, що використовуються у ветеринарній
медицині й тваринництві, регламентує їх раціональне, безпечне та
ефективне застосування; 3) розробляє вимоги до ветеринарних препаратів і кормових
добавок, порядку їх апробації та застосування, видає висновки про
ефективність нових засобів захисту тварин, кормових добавок,
засобів ветеринарної медицини; 4) розглядає інструкції та методичні рекомендації з питань
застосування нових засобів захисту тварин і кормових добавок; 5) організовує проведення експертизи матеріалів (наукових
розробок, дослідних зразків та нормативно-технічної документації)
стосовно засобів захисту тварин і кормових добавок вітчизняного та
іноземного виробництва з метою їх реєстрації, а також підготовку і
видачу експертних висновків; 6) розробляє настанови із застосування засобів захисту тварин
і кормових добавок; 7) розробляє методики, організовує та проводить випробування
засобів захисту тварин і кормових добавок, готує рекомендації щодо
їх реєстрації, а також висновки про доцільність використання; 8) формує Державний реєстр засобів захисту тварин; 9) здійснює інформаційне забезпечення, формування банку даних
щодо засобів захисту тварин і кормових добавок, систематичну
публікацію матеріалів про нові зареєстровані засоби захисту
тварин; 10) готує реєстраційні посвідчення та іншу документацію; 11) надає консультаційну допомогу організаціям - розробникам
нових засобів захисту тварин; 12) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Комісія має право: 1) розглядати технологічні регламенти, крім тих, що
стосуються людини, вносити рекомендації щодо реєстрації,
застосування засобів захисту тварин і кормових добавок або їх
заборони, якщо вони небезпечні для тварин, людини і навколишнього
середовища; 2) залучати до експертної оцінки матеріалів (дослідних
зразків) стосовно засобів захисту тварин або кормових добавок
спеціалістів відповідних установ, організацій та підприємств за
згодою їх керівників; 3) проводити наради спеціалістів з питань випробування і
застосування ветеринарних препаратів і кормових добавок; 4) запитувати у розробників нових засобів захисту тварин
додаткові матеріали з питань, що належать до компетенції Комісії; 5) робити висновки, які можуть бути підставою для видання
нормативно-правових актів Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України - голови Державного департаменту
ветеринарної медицини.
6. Комісія складається з голови Комісії, заступників голови і
вченого секретаря, членів Комісії - науковців і спеціалістів
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів і кормових добавок, представників Державного
департаменту ветеринарної медицини, спеціалістів-експертів,
науковців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів,
організацій і установ, які займаються пошуком, розробленням,
вивченням, реалізацією та застосуванням засобів захисту тварин і
кормових добавок.
7. Комісію очолює голова Комісії, який за посадою є Головним
державним інспектором ветеринарної медицини України - головою
Державного департаменту ветеринарної медицини. Голова Комісії
здійснює керівництво Комісією і несе відповідальність за виконання
покладених на неї завдань. Голова комісії визначає кількісний і персональний склад
членів комісії та заступників. Створення комісії, затвердження заступників голови Комісії,
вченого секретаря та членів Комісії проводиться наказом Головного
державного інспектора ветеринарної медицини України - голови
Державного департаменту ветеринарної медицини.
8. Комісія працює на громадських засадах.
9. Засідання Комісії проводяться в міру надходження
матеріалів, але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в роботі Комісії бере
участь не менш як 2/3 її складу. Рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 присутніх на засіданні
членів Комісії. Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується
головою і вченим секретарем.
10. Для забезпечення роботи Комісії в період між засіданнями
у складі Комісії створюється президія, до якої за посадою входять
голова Комісії, його заступники та вчений секретар. Президія: 1) вносить пропозиції про розроблення та виробництво нових
засобів захисту тварин і кормових добавок, регламентацію їх
ефективного та безпечного застосування; 2) координує роботу з розроблення, впровадження та
забезпечення засобами захисту тварин кормовими добавками; 3) готує матеріали на розгляд Комісії, організовує проведення
її засідань та оформлення протоколів, здійснює контроль за
виконанням прийнятих рішень. Засідання президії проводяться в міру надходження матеріалів,
але не рідше одного разу на місяць.
11. Базовою науковою установою, що здійснює експертизу,
випробування та наукове забезпечення засобів захисту тварин і
кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва, є
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних
препаратів і кормових добавок. При профільних лабораторіях і філіалі Інституту працюють
спеціалізовані групи, які проводять випробування та дають
експертну оцінку засобам захисту тварин і кормовим добавкам.
12. Комісія має свій бланк.вгору