Про порядок надання фінансової підтримки підприємствам
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Форма типового документа от 19.09.1994645
Документ 645-94-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.2004, основание - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 1994 р. N 645
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про порядок надання фінансової підтримки
підприємствам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 846 ( 846-94-п ) від 19.12.94 )

З метою виконання Указу Президента України від 5 серпня
1994 р. N ( 428/94 ) 428 "Про порядок надання у 1994 році
фінансової підтримки підприємствам" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про надання державним та іншим
підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує
50 відсотків, фінансової підтримки, що здійснюється з бюджетних
асигнувань (додається).
2. Міністерствам та іншим органам, уповноваженим управляти
державним майном:
забезпечити виконання вимог цього Положення;
здійснювати в установленому порядку контроль за цільовим
використанням коштів, що надаватимуться як фінансова підтримка
державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної
власності перевищує 50 відсотків (далі - підприємства), в тому
числі за їх поворотністю.
3. Установити, що надання Кабінетом Міністрів України
фінансової підтримки підприємствам здійснюється після попереднього
розгляду пропозицій щодо її надання Міжвідомчою комосією з питань
санації державних підприємств.
4. Міністерству фінансів при уточненні показників Державного
бюджету України на 1994 рік передбачити асигнування для надання
фінансової підтримки підприємствам.
5. Міністерству економіки разом з іншими органами,
уповноваженими управляти державним майном, при підготовці
уточнених розрахунків до Державного бюджету України на 1994 рік
забезпечити своєчасне подання обгрунтувань стосовно обсягів
коштів, які виділяються з бюджету для надання фінансової підтримки
підприємствам.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 1994 р. N 645
ПОЛОЖЕННЯ
про надання державним та іншим підприємствам,
у майні яких частка державної власності
перевищує 50 відсотків, фінансової підтримки,
що здійснюється з бюджетних асигнувань
1. Це Положення визначає порядок надання фінансової
підтримки, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,
державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної
власності перевищує 50 відсотків (далі - підприємства).

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 846
( 846-94-п ) від 19.12.94 )

2. Фінансова підтримка підприємствам з бюджетних асигнувань
(далі - фінансова підтримка) надається відповідно до рішень
Кабінету Міністрів України на поворотній або безповоротній основі
з метою запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності,
оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їх
ефективної господарської діяльності та підвищення
конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).
3. Підприємствам, яким згідно з планом економічного і
соціального розвитку і Державним бюджетом України на відповідний
рік передбачено асигнування для фінансування капітальних вкладень
і заходів, пов'язаних з конверсією, фінансова підтримка надається
з урахуванням коштів, виділених на зазначені цілі. ( Положення
доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 846 ( 846-94-п ) від
19.12.94 )
4. Фінансова підтримка за термінами її надання може мати
короткотерміновий і довготерміновий характер.
Короткотермінова фінансова підтримка надається підприємству
протягом одного року і з урахуванням можливості її ефективного
використання розподіляється на визначені розрахунками частини. Для
цього складається план-графік надання коштів.
Довготермінова фінансова підтримка надається протягом
2-5 років окремим підприємствам, виробництва яких забезпечують
ефективне функціонування економіки.
5. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається:
якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом,
перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним законодавством
про обов'язкове страхування;
для відшкодування збитків конкретним підприємствам у
випадках, коли чинним законодавством встановлено умови
господарювання, при яких не забезпечується відшкодування витрат на
виробництво товарів (робіт, послуг), що може призвести до їх
банкрутства;
для фінансування витрат на відновлення платоспроможності
окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з надзвичайними
суспільними інтересами.
У всіх інших випадках фінансова підтримка надається виключно
на поворотній основі.
6. Органи, уповноважені управляти державним майном, на основі
даних, одержаних у результаті аналізу фінансово-господарського
стану підприємств, який здійснюється відповідно до Положення про
порядок проведення санації державних підприємств, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 67,
( 67-94-п ) визначають підприємства, які потребують фінансової
підтримки.
7. Основні критерії відбору підприємств для надання
фінансової підтримки:
потенційна прибутковість;
достатня підготовленість управлінського персоналу;
наявність ринків збуту на продукцію підприємства в Україні та
за її межами;
конкурентоспроможність продукції;
фінансовий стан підприємства на момент розгляду та в
перспективі;
відповідність продукції, що випускається підприємством,
державним пріоритетам.
8. Підприємства, які потребують фінансової підтримки для
запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності,
оздоровлення фінансового стану, готують проекти використання
коштів у вигляді проекту санації (додаток N 1) та бізнес-плану
(додаток N 2). В інших випадках проекти використання коштів
готуються в вигляді бізнес-плану.
9. Органи, уповноважені управляти державним майном:
розглядають та затверджують проекти використання коштів і
несуть повну відповідальність за правильність поданих
підприємствами розрахунків обсягів фінансової підтримки та її
цільове використання;
подають зазначені проекти, погоджені з Міністерством
економіки, на розгляд Міжвідомчої комісії з питань санації
державних підприємств разом з проектами відповідних рішень
Кабінету Міністрів України.
10. Міжвідомча комісія з питань санації державних підприємств
розглядає підготовлені матеріали і з урахуванням можливостей
державного бюджету України приймає рішення про подання Кабінетові
Міністрів України пропозицій щодо надання фінансової підтримки та
її обсягів.
11. Фінансову підтриму у вигляді бюджетної позички надає
Міністерство фінансів на договірній основі.
Умовами договору мають передбачатися зобов'язання сторін
стосовно обсягів, термінів надання позички, її цільового
використання, заходи щодо забезпечення її своєчасного повернення,
відповідальність сторін за порушення умов договору, а також
розміри і порядок сплати відсотків за використання бюджетних
позичок.

Додаток N 1
до Положення про надання державним та іншим
підприємствам, у майні яких частка державної
власності перевищує 50 відсотків, фінансової
підтримки, що здійснюється з бюджетних
асигнувань
ПРОЕКТ САНАЦІЇ
(перелік основних питань, які повинні
бути відображені в проекті)
підприємство _____________________________________________________
(повна назва підприємства)
на 1994-199___ роки
1. Вступ:
фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг
реалізованої продукції, прибуток, заборгованість, коефіцієнт
платоспроможності та ліквідності);
аналіз причин, внаслідок яких підприємство потрапило у
скрутне фінансове становище;
перспективи виходу з цього стану.
2. План фінансового оздоровлення:
техніко-економічне обгрунтування санації;
розрахунок необхідної суми фінансової підтримки (сума з
розбивкою по роках і кварталах);
графік одержання фінансової підтримки (сума по роках і
кварталах);
графік використання фінансової підтримки (сума по роках і
кварталах);
графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею
(сума, джерело, термін погашення);
оцінка ефективності заходів, спрямованих на оздоровлення
підприємства, обчислювана за формулою:
прогнозований прибуток (крб.)
Е = --------------------------------------------- розмір вкладень на проведення санації (крб.)
3. Прогнозовані результати виконання проекту.

Додаток N 2
до Положення про надання державним та
іншим підприємствам, у майні яких частка
державної власності перевищує 50 відсотків,
фінансової підтримки, що здійснюється з
бюджетних асигнувань
БІЗНЕС-ПЛАН
(перелік основних питань, які повинні
бути відображені в плані)
підприємство _____________________________________________________
(повна назва підприємства)
Підпорядкованість ________________________________________________
(міністерство, відомство)
Форма власності __________________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________
1. Мета розробки бізнес-плану.
2. Вид діяльності підприємства:
перелік основних видів продукції (робіт, послуг):
найменування, обсяг випуску, частка в загальному обсязі продукції,
що випускається підприємством, оптова ціна;
план розвитку асортименту продукції;
підприємства, що виробляють аналогічну продукцію.
3. Ринки збуту, маркетинг:
оцінка потенційного обсягу реалізації (обсяг у поточному році
та перспектива на 5 років);
основні споживачі вироблюваної продукції в Україні і поза її
межами (фактичні обсяги реалізації у поточному році та прогноз на
5 років);
план маркетингу.
4. План виробництва і капітальних вкладень:
зміни в техніці та технології;
яке обладнання, технічну документацію, технологію, "ноу-нау",
у кого, на яких умовах і в який термін треба придбати, сума витрат
на придбання;
номенклатура та обсяги виробництва нової продукції (по
роках).
5. Організаційний план:
існуюча організаційна структура та пропозиції щодо її зміни,
включаючи кількість робочих місць та систему управління;
фактична чисельність працюючих та пропозиції щодо їх зміни.
6. Фінансовий план:
прогноз обсягів випуску та реалізації продукції (в поточному
році та на наступних 5 років);
баланс грошових надходжень і витрат (як буде формуватись і
змінюватись прибуток);
зведений баланс активів і пасивів (на початок і кінець
поточного року);
форма фінансової підтримки;
розрахунок суми фінансової підтримки;
графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал);
графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею
(сума та термін).
7. Очікуваний результат від одержаної державної підтримки.вверх