Документ 644/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.37 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У Законі України "Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281):
1) у статті 4: перше речення частини першої після слів "обов'язковій
сертифікації" доповнити словами "(крім продукції, призначеної для
виробничого використання)"; у першому реченні частини другої слова "ввезені в Україну"
замінити словами "випущені з-під митного контролю на територію
України"; доповнити це речення після слів "речовин або сполук"
словами "а також сертифіката походження таких продуктів";
2) доповнити статтю 7 новим пунктом 3 такого змісту: "3. З дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 1999 року
норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) поширюються тільки
на готову продукцію товарних груп 1-24 Гармонізованої системи
опису і кодування товарів, вироблену з давальницької сировини
резидента, за умови, що за договорами з переробки сировини
замовником були зроблені фактичні витрати або якщо така
давальницька сировина повністю або частково була вивезена за межі
митної території України до дня набрання чинності цим Законом". У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами
4, 5, 6, 7.
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім
частини третьої підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5, яка набирає
чинності з 1 січня 1998 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 1997 року
N 644/97-ВРвгору