Документ 643_365, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.07.2010, підстава - 2466-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.07.2010. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Україною і Російською Федерацією
про демаркацію українсько-російського
державного кордону
(укр/рос)

{ Угоду ратифіковано Законом
N 2466-VI ( 2466-17 ) від 08.07.2010 }

Дата підписання: 17.05.2010 Дата ратифікації Україною: 08.07.2010 Дата набрання чинності для України: 29.07.2010

Україна і Російська Федерація, далі - "Сторони",
керуючись цілями та принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), а також положеннями Гельсінського Заключного
акта ( 994_055 ),
виходячи з необхідності позначення на місцевості проходження
українсько-російського державного кордону,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони проведуть демаркацію українсько-російського
державного кордону, встановленого Договором між Україною і
Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон
( 643_157 ) від 28 січня 2003 року.
Стаття 2
Для позначення українсько-російського державного кордону на
місцевості та підготовки документів демаркації Сторони утворюють
Спільну українсько-російську демаркаційну комісію.
Стаття 3
Ця Угода набирає чинності з дати отримання Сторонами
останнього письмового повідомлення про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою
чинності.
Вчинено в м. Київ 17 травня 2010 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)

Соглашение
между Украиной и Российской Федерацией о демаркации
украинско-российской государственной границы

Украина и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем -
"Стороны",
руководствуясь целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ), а также положениями Хельсинского
Заключительного акта ( 994_055 ),
исходя из необходимости обозначения на местности прохождения
украинско-российской государственной границы,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны проведут демаркацию украинско-российской
государственной границы, установленной Договором между Украиной и
Российской Федерацией об украинско-российской государственной
границе ( 643_157 ) от 28 января 2003 года.
Статья 2
Для обозначения украинско-российской государственной границы
на местности и подготовки документов демаркации Стороны образуют
Совместную украинско-российскую демаркационную комиссию.
Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения
Сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
настоящего Соглашения в силу.
Совершено в г. Киев 17 мая 2010 года в двух экземплярах,
каждый на украинском и русском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Украину За Российскую Федерациювгору