Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України
Угода Кабінету Міністрів України; Російська Федерація; Міжнародний документ, Умови від 22.12.2000
Документ 643_144, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.11.2001, підстава - 2796-III
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 11.01.2002. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської
Федерації про гарантії транзиту російського природного
газу територією України
( Про поширення дії Угоди додатково див. Угоду
( 643_221 ) від 04.10.2001 )
( Угоду ратифіковано Законом
N 2796-III ( 2796-14 ) від 15.11.2001 )
Дата підписання: 22.12.2000 Дата набрання чинності для України: 11.01.2002
Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, далі
- "Сторони", виходячи з традиційних дружніх відносин між Україною і
Російською Федерацією, бажаючи сприяти взаємовигідному співробітництву в експорті
російського природного газу, керуючись домовленостями між Президентом України та
Президентом Російської Федерації, базуючись на положеннях Договору між Україною і Російською
Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки від 27
лютого 1998 року ( 643_091 ), а також Угоди між Урядом України і
Урядом Російської Федерації щодо експорту російського природного
газу в Україну і його транзиту через територію України до
Європейських країн 1994 року ( 643_067 ), беручи до уваги принципи, визначені в Європейській
Енергетичній Хартії від 17 грудня 1991 року ( 995_061 ) та в
Договорі до Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1994
року ( 995_056 ), виходячи з необхідності забезпечення стабільного росту
економіки України і економіки Російської Федерації, погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
Українська Сторона гарантує транзит через територію України
російського природного газу, що належить ВАТ "Газпром", який
Російська Сторона зобов'язується забезпечити в 2001 році в обсязі
124,6 млрд куб. метрів, а також недопущення позаконтрактних
відборів цього газу. Для цілей цієї Угоди під позаконтрактним відбором
природного газу розуміється відбір російського природного газу на
території України понад обсяги, передбачені у контракті між ВАТ
"Газпром" і НАК "Нафтогаз України" щодо транзиту російського
природного газу в 2001 році. Графік транзиту згаданого російського природного газу
наведений у додатку N 1 до цієї Угоди.
Стаття 2
Російська Сторона гарантує проведення розрахунків ВАТ
"Газпром" із НАК "Нафтогаз України" за послуги щодо транзиту і
зберігання російського природного газу. Як оплату послуг щодо транзиту російського природного газу
територією України в обсягах, зазначених у статті 1 цієї Угоди,
ВАТ "Газпром" поставить НАК "Нафтогаз України" 30 млрд. куб.
метрів природного газу. НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" до 1 травня 2001 року
укладуть контракт на зберігання російського природного газу на
території України. Графік поставок газу в оплату транзиту наведений у додатку
N 2 до цієї Угоди.
Стаття 3
У контракті на транзит російського природного газу в 2001
році між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" буде передбачена
можливість балансування сезонних потреб України за рахунок
технічного кредиту терміном на 2 місяці. Поставки газу на умовах
технічного кредиту протягом місяця не можуть перевищувати 1 млрд
куб. метрів, а загальний обсяг поставленого ВАТ "Газпром"
російського природного газу не може перевищувати обсягу газу, що
поставляється Україні в рахунок оплати транзиту
російського природного газу.
Стаття 4
У разі порушення Українською Стороною зобов'язання,
передбаченого в статті 1 цієї Угоди, і допущення позаконтрактного
відбору природного газу виникають боргові зобов'язання України по
оплаті вартості позаконтрактно відібраного природного газу, яка
визначається відповідно до методики, наведеної у додатку N 3 до
цієї Угоди. Зазначені боргові зобов'язання України виникають з
установлених операторами Сторін дат позаконтрактного відбору
природного газу. Починаючи з цих дат і до 24 січня 2002 року
включно на суми вартості позаконтрактно відібраного природного
газу нараховуються відсотки за ставкою LIBOR для шестимісячних
депозитів у доларах США плюс маржа в розмірі 0,5 відсотків річних.
Розмір ставки LIBOR визначається станом на перший робочий день
кожного відсоткового періоду, при цьому відсоткові періоди
становлять: 1 січня 2001 року - 30 червня 2001 року і 1 липня
2001 року - 24 січня 2002 року. Розрахунок відсотків буде
зроблений виходячи з фактичної кількості днів у році, що умовно
дорівнює 360 дням. Нараховані в такий спосіб станом на 24 січня 2002 року
відсотки будуть капіталізовані та включені в загальну суму
боргових зобов'язань України по оплаті вартості позаконтрактно
відібраного природного газу. Нарахування відсотків і їхнє
включення до загальної суми боргових зобов'язань України буде
зроблено після закінчення 2001 року (за винятком зазначених далі
випадків платежів Української Сторони в грошовій формі), але не
пізніше дати узгодження загальної суми вартості позаконтрактного
відбору природного газу. Загальна сума боргових зобов'язань України по оплаті вартості
позаконтрактно відібраного природного газу буде оформлена в
державний борг України перед Російською Федерацією у вигляді
державних цінних паперів України, виражених у доларах США -
стандартних єврооблігацій України (далі - єврооблігації),
номінальна вартість яких дорівнюватиме загальній вартості
позаконтрактно відібраного природного газу з урахуванням
капіталізованих відсотків. Єврооблігації будуть передані
Російській Стороні шляхом зарахування на зазначений Російською
Стороною рахунок не пізніше 1,5 місяців з дати узгодження
загальної суми державного боргу України відповідно до цієї Статті. Основні умови емісії та обігу єврооблігацій наведені у
додатку N 3 до цієї Угоди. Протягом 2001 року Українська Сторона вправі здійснити
погашення всієї або частини загальної суми боргових зобов'язань
України по оплаті вартості позаконтрактно відібраного природного
газу в грошовій формі в доларах США, повідомивши про такий намір
Російську Сторону не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до
здійснення платежу. У разі здійснення платежів у грошовій формі
сума кожного зробленого платежу буде віднесена в першу чергу в
оплату відсотків, нарахованих на суми вартості позаконтрактно
відібраного природного газу з установлених дат позаконтрактного
відбору природного газу до дати відповідного платежу Української
Сторони, яка є датою зарахування коштів у доларах США на рахунок
уповноваженого банку Російської Сторони за вказівкою останнього.
Суми здійснених Українською Стороною платежів у грошовій формі
будуть враховані при визначенні загальної суми державного боргу
України перед Російською Федерацією, що підлягає оформленню
єврооблігаціями.
Стаття 5
Українська Сторона з метою недопущення експорту природного
газу з території України з дати набуття чинності цією Угодою
введе експортне мито на природний газ у розмірі 140 дол. США за 1
тис. куб. метрів. Згадане мито не буде поширюватися на експорт природного газу
з України в Болгарію в обсязі - відповідно до Угоди між Урядом
Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Народної
Республіки Болгарія про співробітництво в освоєнні Ямбурзького
газового родовища, будівництві газопроводу Ямбург - західний
кордон СРСР і пов'язані з цим поставки природного газу з СРСР до
НРБ.
Стаття 6
Усі суми, які підлягають сплаті Українською Стороною
відповідно до положень цієї Угоди, не будуть обкладатися
будь-якими податками, митами або зборами і будуть виплачуватися
без яких-небудь обмежень, відрахувань, вилучень або компенсаційних
утримань. У противному разі Українська Сторона буде збільшувати суми,
що підлягають сплаті, до таких розмірів, які дозволили б одержати
Російській Стороні належні їй відповідно до цієї Угоди суми, так
якби до них не застосовувалися податки, мита, збори обмеження,
відрахування, вилучення або компенсаційні утримання.
Стаття 7
Уповноважені банки Сторін будуть здійснювати облік і
розрахунки за борговими зобов'язаннями щодо державного боргу
України, які передбачені у статті 4 цієї Угоди. З цією метою
уповноважені банки Сторін у якнайкоротший термін укладуть
відповідну міжбанківську угоду.
Стаття 8
Українська Сторона через НАК "Нафтогаз України", а Російська
Сторона через ВАТ "Газпром" забезпечать щодобове надання в
узгодженій формі повної й об'єктивної оперативної інформації про
надходження і споживання російського природного газу, що
поставляється за цією Угодою. Контроль за фактичним переміщенням природного газу через
українсько-російський кордон здійснюють митні органи України і
Російської Федерації.
Стаття 9
Російська Сторона гарантує транзит, здійснюваний на
контрактній основі між господарюючими суб'єктами, територією
Російської Федерації в обсязі 30 млрд куб. метрів туркменського
природного газу для газопостачання споживачам України.
Стаття 10
Усі спори, що стосуються тлумачення і виконання цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій і переговорів між
Сторонами. У разі якщо спір не буде вирішений у результаті консультацій
і переговорів протягом тридцяти днів Сторонами будуть використані
можливості, передбачені міжнародним правом.
Стаття 11
Ця Угода на період своєї дії доповнює Угоду між Урядом
України і Урядом Російської Федерації щодо експорту російського
природного газу в Україну і його транзит через територію України
до Європейських країн 1994 року ( 643_067 ).
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення Сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою, одночасно з набуттям чинності Угодою між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про умови
резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну
в 2001 році від 22 грудня 2000 року ( 643_143 ) і виконання
Українською Стороною своїх зобов'язань, передбачених у статті 5
цієї Угоди, і буде діяти до 31 грудня 2001 року за винятком статей
4, 6 і 7, які залишаються чинними до повного виконання Українською
Стороною своїх зобов'язань, передбачених у статті 4 цієї Угоди. Строк дії цієї Угоди може бути продовжений за узгодженням
Сторін на наступний період або періоди.
Вчинено в м. Москві 22 грудня 2000 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва текста мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Додаток N 1
до Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської
Федерації про гарантії транзиту
російського природного газу
територією України
Графік
транзиту російського природного газу
територією України в 2001 році
(в млрд куб. метрів природного газу)
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | Всього | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал| |-------------+-----------+------------+-------------+-----------| | | | | | | | 124,625 | 32,64 | 28,866 | 28,804 | 34,315 | | | | | | | |з них для | | | | | |поставки | | | | | |європейським | | | | | |державам- | | | | | |імпортерам - | | | | | | 112,39 | 31,745 | 23,941 | 23,972 | 32,732 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської
Федерації про гарантії транзиту
російського природного газу
територією України
Графік
поставок газу в 2001 році в оплату транзиту
(в млрд куб. метрів природного газу)
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | Всього | I квартал | II квартал | III квартал| IV квартал | |------------+------------+------------+------------+------------| | 30 | 12,54 | 4,27 | 2,815 | 10,375 | | | | | | | |у тому числі|у тому числі| | |у тому числі| |з підземних |з підземних | | |з підземних | |сховищ - |сховищ - | | |сховищ - | | 15 | 8,5 | | | 6,5 | ------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської
Федерації про гарантії транзиту
російського природного газу
територією України
Основні умови
емісії та обігу облігацій зовнішньої державної позики
України, які випускаються відповідно до Угоди між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської
Федерації про гарантії транзиту російського
природного газу територією України
1. Ці Основні умови визначають порядок емісії та обігу
облігацій зовнішньої державної позики України (далі -
єврооблігації), які випускаються з метою врегулювання загальної
суми державного боргу України перед Російською Федерацією
відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного
газу територією України (далі - Угода). 2. Емітентом єврооблігацій від імені України є Кабінет
Міністрів України, представлений Міністерством фінансів України. 3. Обсяг емісії єврооблігацій у доларах США - загальна сума
державного боргу України перед Російською Федерацією з урахуванням
капіталізованих відсотків, яка визначається відповідно до Статті 4
Угоди. 4. Єврооблігації є державними цінними паперами, що надають
їхньому власнику право на одержання основної суми боргу
(номінальної вартості), а також прибутку у вигляді купонних
платежів. 5. Дата емісії єврооблігацій - 25 січня 2002 року. 6. Дата погашення єврооблігацій - 25 січня 2012 року. 7. Купонна ставка єврооблігацій визначається як середнє
арифметичне доходностей по облігаціях Казначейства США, які
погашаються у найближчий до 25 січня 2012 року день, за п'ять
перших робочих днів 2002 року на моменти закриття ринку в
Нью-Йорку, збільшена на 75 базисних пунктів (0,75 відсотка). 8. Дати сплати відсотків - 25 січня і 25 липня кожного року,
починаючи з 25 липня 2002 року і закінчуючи 25 січня 2012 року,
при цьому перший купонний період починається 25 січня 2002 року. 9. Вартість єврооблігацій виражається в доларах США,
мінімальна номінальна вартість кожної єврооблігації складає 1
(одну) тис. доларів США. Виплата основного боргу і відсотків по
єврооблігаціях здійснюється в доларах США. 10. Єврооблігації можуть бути пред'явлені для дострокового
погашення за номінальною вартістю для використання під час
приватизації державного майна України. 11. Умови випуску і обігу єврооблігацій, за винятком
визначених цими Основними умовами, будуть аналогічні умовам
єврооблігацій, випущених Україною 15 березня 2000 року. 12. Витрати, пов'язані з емісією єврооблігацій, включаючи
оплату юридичних послуг, друкування проспекту емісії та необхідних
реєстрацій, несе Українська Сторона. 13. При визначенні загальної суми державного боргу України
перед Російською Федерацією, яка відповідає обсягу емісії
єврооблігацій, зазначеному в пункті 3 цих Основних умов, вартість
позаконтрактно відібраного газу розраховується за такою методикою:
Г
А = ----------------------------------------------- n r 1 + r
Е -------------- + ------------------- 1 (1+d) в ступ.n (1+d) в ступ. (n+1)
А - вартість позаконтрактно відібраного газу; Г - вартість відповідного обсягу газу за погодженою ціною 80
доларів США за 1000 куб.м; r - 1/2 купонної ставки єврооблігацій, визначеної відповідно
до пункту 7 цих Основних умов; d - 1/2 ставки дисконтування, яка дорівнює середньому
арифметичному доходностей єврооблігацій України, деномінованих у
доларах США, строком погашення в березні 2007 року, обчислених
відповідно до стандарту ISMA за цінами попиту (bid), які
котируються на сторінці інформаційної системи Reuters "CANTORS
1055" станом на момент закриття торгів у Лондоні за п'ять перших
робочих днів 2002 року; n - кількість купонних виплат мінус одна (n=19); Е - сума.вгору