Договір між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки
Україна, Російська Федерація; Договір, Міжнародний документ від 27.02.1998
Документ 643_091, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 30.06.1999, підстава - 791-XIV


Договір
між Україною та Російською Федерацією
про економічне співробітництво
на 1998-2007 роки
( Договір ратифіковано Законом N 791-XIV ( 791-14 )
від 30.06.99 )

Україна та Російська Федерація, далі "Високі Договірні
Сторони", керуючись Договором про дружбу, співробітництво та
партнерство між Україною та Російською Федерацією від 31 травня
1997 року ( 643_006 ), виходячи з необхідності подальшого зміцнення і розвитку
рівноправних та взаємовигідних торгово-економічних і виробничих
відносин, надання їм довгострокового і сталого характеру,
ефективного використання економічного та науково-технічного
потенціалу двох держав і підвищення добробуту їхніх народів, надаючи важливого значення гармонізації здійснення
економічних реформ, створенню умов для поетапного переходу до
вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, враховуючи взаємодію на основі домовленостей в рамках
Співдружності Незалежних Держав, погодились про таке:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони здійснюють Програму економічного
співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 1998-2007
роки (далі - Програма), яка є складовою частиною цього Договору.
Стаття 2
Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін
здійснюється шляхом взаємодії між господарюючими суб'єктами
незалежно від їхніх форм власності і підпорядкованості, з
додержанням загальновизнаних норм міжнародного права та
національного законодавства. Високі Договірні Сторони, визнаючи необхідність поетапного
формування та розвитку загального економічного простору,
створюватимуть сприятливі умови для узгодження основних напрямків
соціально-економічних перетворень, структурної перебудови;
зближення нормативно-правової бази у галузі зовнішньоекономічної
діяльності, митно-тарифної і податкової політики, антимонопольного
регулювання; формування окремих проектів і програм, сприяння
розвитку кооперації, створенню спільних виробничих структур,
взаємній участі у приватизації, в інвестиційних проектах згідно з
національним законодавством.
Стаття 3
Уряди Високих Договірних Сторін координують виконання
Програми, здійснюють поетапний контроль за її реалізацією і, у
разі необхідності, вносять до неї корективи.
Стаття 4
Хід виконання Програми якнайменш один раз на рік
розглядається на найвищому рівні.
Стаття 5
Спори щодо тлумачення і застосування положень цього Договору
підлягають врегулюванню шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 6
До цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення, які
оформлюються міжурядовими протоколами, що є складовою частиною
цього Договору, і набувають чинності у відповідності до положень
його Статті 8.
Стаття 7
Виконання положень цього Договору не зашкоджує правам та
обов'язкам, які випливають з інших міжнародних договорів Високих
Договірних Сторін.
Стаття 8
Цей Договір набирає чинності від дати отримання останнього
письмового повідомлення, яке підтверджує виконання Високими
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання чинності Договором, і діє до 31 грудня 2007 року. Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього
Договору шляхом письмового повідомлення іншої Високої Договірної
Сторони. У цьому випадку Договір припиняє свою дію через 6 (шість)
місяців від дати отримання такого повідомлення. Припинення дії цього Договору не зашкоджує здійсненню
проектів, які виконуються згідно з Програмою.
Вчинено у м.Москва 27 лютого 1998 року у двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
Програма
економічного співробітництва
між Україною та Російською Федерацією
на 1998-2007 роки
Україна та Російська Федерація є найбільшими економічними
партнерами. Взаємні економічні інтереси обох держав зумовлені перш
за все високим рівнем виробничих, коопераційних та технологічних
зв'язків, що склалися історично, практично в усіх галузях
економіки та об'єктивною необхідністю їх збереження і подальшого
розвитку на взаємовигідній та рівноправній основі. Однак в останні роки через низку причин традиційні економічні
зв'язки України та Російської Федерації значною мірою були
послаблені. Сьогодні їх стан не відповідає потребам обох держав,
що зумовило необхідність спільної розробки єдиного напряму
подальшого розвитку двосторонніх економічних відносин. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною та Російською Федерацією, підписаний 31 травня 1997 року
( 643_006 ), став підгрунттям для спільного виконання цієї роботи.
На основі положень Договору було розроблено Програму економічного
співробітництва України та Російської Федерації на 1998-2007 роки
(далі "Програма").
I. Стан і проблеми розвитку українсько-російського
економічного співробітництва
Радикальні зміни в економіці України та Росії, що мали місце
після проголошення незалежності обома державами, становлення
ринкових механізмів супроводжувалися послабленням господарських і
коопераційних зв'язків, значним падінням обсягів виробництва та ще
більш глибоким скороченням взаємного товарообігу. В умовах порушення коопераційних зв'язків, що склалися
раніше, нестабільності національних грошових систем та погіршення
фінансового стану підприємств, недосконалості системи взаємних
розрахунків, несиметричності систем оподаткування погіршилася
структура товарообігу та зросло застосування бартеру при
здійсненні експортно-імпортних операцій. В економічному співробітництві України та Російської
Федерації слабо використовувався один із найважливіших напрямків -
створення спільних виробничих структур, що сприяють відновленню і
розвиткові коопераційних і технологічних зв'язків підприємств і
галузей, збереженню і більш ефективному використанню спеціалізації
підприємств, що склалася раніше, в галузі машинобудування,
хімічної промисловості, паливно-енергетичного та
військово-промислового комплексів, мобілізації фінансових та
інвестиційних ресурсів. Правова основа для організації і
діяльності таких структур в законодавчих актах України та
Російської Федерації поки що істотно відрізняється, що серйозно
гальмує їх створення. Аналогічна ситуація склалася з розробкою довгострокових
міждержавних цільових комплексних програм, спрямованих на
вирішення проблем, що представляють взаємний інтерес у сфері
виробництва різних типів продукції, в тому числі технічно складної
і наукоємної, у проведенні фундаментальних досліджень. Через неоднаковість нормативно-правової бази не отримує
розвитку участь українських та російських суб'єктів господарювання
в акціонуванні підприємств, що розташовані на територіях обох
держав, і перш за все в таких сферах, як переробка нафти,
енергетика, чорна і кольорова металургія. Між Україною та Росією не повністю врегульовані проблеми,
пов'язані з узгодженням транзитних режимів, систем стягування
місцевих податків і портових зборів, недостатньо використовуються
можливості взаємовигідного співробітництва в галузі торговельного
судноплавства, повітряного сполучення, трубопровідного транспорту
та міжсистемних ліній електропередач. Проблеми, які існують в економічних відносинах України та
Росії, вимагають їх адекватного вирішення, розробки довгострокової
стратегії взаємовигідного економічного співробітництва, здійснення
цієї Програми.
II. Цілі та завдання Програми
Програма розроблена з метою здійснення Україною та Російською
Федерацією на довгостроковій основі узгодженого комплекса заходів,
у тому числі нормативно-правового характеру, по наданню державного
сприяння розвиткові взаємовигідних економічних та
науково-технічних зв'язків між двома країнами, досягненню
суттєвого прогресу у виробничому співробітництві провідних галузей
національних економік та зростання на цій основі взаємного
товарообігу до 2008 року не менш ніж у 2,5 рази, а також
задоволенню духовно-культурних потреб народів України та
Російської Федерації та підвищення життєвого рівня населення обох
сторін. Для реалізації цих цілей Програма передбачає взаємодію
державних органів України та Російської Федерації у таких основних
напрямках: спільний пошук шляхів, які забезпечують розвиток економічного
співробітництва, спрямованого на піднесення економік обох держав в
інтересах підвищення життєвого рівня населення; узгоджена взаємодія у здійсненні інституціональних
перетворень при формуванні ринкової економіки держав, і в першу
чергу у сфері проведення приватизації, створення умов для
добросовісної конкуренції, регулювання діяльності природних
монополій і т.ін.; зближення концептуальних підходів у структурній перебудові
економіки в обох державах, створення господарюючим суб'єктам
стимулів для розширення виробництва, збільшення інвестицій у його
розвиток, запровадження новітніх досягнень у сфері науки та
передових технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції, що виробляється. У процесі виконання Програми передбачається вирішити такі
завдання: - зближення нормативно-правової бази у галузях регулювання
зовнішньоекономічної діяльності та податкової системи, здійснення
заходів щодо взаємного захисту національних товаровиробників,
розвиток міжрегіонального співробітництва; - формування окремих міждержавних проектів та програм
економічного співробітництва, створення спільних підприємств
різних видів та форм, розвиток виробничої кооперації, активізація
взаємної діяльності національних та іноземних інвесторів на
території обох держав; - ефективне використання та розвиток транспортних комунікацій
та зв'язку; - удосконалення платіжно-розрахункових та кредитно-фінансових
відносин; - взаємодія у розвитку фондових ринків.
III. Зближення основних напрямків у
проведенні економічних реформ і
розвиток економічного співробітництва
Програмою передбачається здійснити зближення головних
напрямків проведення ринкових реформ в Україні та Російській
Федерації з метою синхронізації умов господарчої діяльності та
закласти підвалини для подальшого розвитку інтеграційних процесів
в економіці, що може сприяти також підвищенню ефективності
діяльності Співдружності Незалежних Держав в цілому. До головних напрямків, згідно з якими пропонується
координувати дії Сторін у проведенні економічних реформ, належать: - взаємообмін національними програмами приватизації України
та Російської Федерації і підготовка пропозицій щодо створення
умов, які сприятимуть взаємоучасті господарюючих суб'єктів Сторін
у цих програмах; - розробка та підписання міжурядових угод по здійсненню
конкурентної політики, заохоченню та взаємозахисту інвестицій,
здійснення підтримки підприємництва; - підготовка до внесення в законодавчі органи пропозицій щодо
можливого вдосконалення законодавств обох держав із захисту прав
споживача. Сторони гармонізуватимуть нормативно-правову базу, створюючи
рівновигідні умови для господарюючих суб'єктів обох держав і в
першу чергу тих, що стосується: - принципів стягнення непрямих податків при здійсненні
експортно-імпортних операцій у взаємній торгівлі; - формування єдиного порядку здійснення кооперованих поставок
продукції, включаючи застосування непрямих податків; - гармонізація законодавчо-нормативної бази держав у галузі
створення міждержавних фінансово-промислових груп та інших
спільних структур; - зближення національних тарифів на взаємні транспортні
перевезення вантажів і пасажирів, а також на транзитне перевезення
вантажів, в тому числі транзит по трубопроводам через територію
держав, починаючи з 1998 року; - організація кореспондентських відносин між Центральним
банком Російської Федерації та Національним банком України, а
також міждержавних розрахунків і співробітництва банківських
систем.
IV. Координація пріоритетних напрямків
структурних змін в економіках
В рамках здійснення координації пріоритетних напрямків
структурних змін в економіках передбачається здійснити узгодження
концептуальних підходів до довгострокових програм структурної
перебудови економіки, що розробляються у державах. Основними стратегічними орієнтирами при цьому вважати: - досягнення стабілізації виробництва та економічного
зростання; - підвищення конкурентоспроможності продукції, розвиток
експортного потенціалу Сторін. Перетворення, що мають бути здійснені в Україні та Російській
Федерації в рамках здійснення узгодженої структурної політики,
пов'язані з глибокою якісною перебудовою наявного виробничого
потенціалу і зачіпають інтереси обох держав. У цьому зв'язку Сторони розглянуть пропозиції щодо спільного
створення і розвитку структуростворюючих виробництв, щодо шляхів
та форм пайової участі у забезпеченні цих виробництв необхідними
ресурсами, збереженні виробничого профілю підприємств, що мають
ключове значення для забезпечення економічної безпеки України та
Російської Федерації. До таких виробництв, перш за все, належить ракетно-космічна
промисловість, авіабудування, суднобудування, сільськогосподарське
машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, легка та харчова
промисловість. З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, що
виробляється підприємствами цих галузей, слід розглянути
можливості збереження і розвитку найбільш цінних елементів
накопиченого науково-технічного потенціалу і використання його в
інтересах розвитку економік обох держав, створення для власних
товаровиробників пріоритетних умов для виробництва та збуту
продукції на ринках України та Російської Федерації, сприяння
росту платоспроможного попиту на продукцію підприємств обох
держав, захисту загального ринкового простору від недобросовісної
конкуренції. Дійовим механізмом проведення узгодженої структурної
перебудови економіки України та Російської Федерації буде
створення спільних українсько-російських транснаціональних
структур. Формування таких структур, і перш за все у пріоритетних
галузях і промислових комплексах, створює передумови для
ефективного інвестування і міжгалузевого переливання капіталу,
створення і розвитку раціональних коопераційних зв'язків,
прискорення науково-технічного прогресу, нарощування експортного
потенціалу, реалізації прогресивних структурних змін в економіці. Важливим напрямком в узгодженні пріоритетних структурних змін
економіки буде здійснення координації діяльності наукових,
проектних і конструкторсько-технологічних організацій з метою
ефективного використання наукових потенціалів України та
Російської Федерації. Головними напрямками співробітництва в інноваційній сфері
буде розвиток технологій в: освоєнні космосу, літакобудуванні, суднобудуванні,
радіоелектроніці; модернізації автомобілебудування, розширенні
науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт в галузі
створення екологічно чистої автомобільної продукції; біотехнології для сільського господарства та виробництві
медичних препаратів; машинобудуванні, організації виробництва високоефективної
техніки для оновлення продукції в галузях виробництва,
сільгоспмашинобудуванні, виробництві спецтехніки, транспортних
засобів, енергетичного обладнання; металургійній промисловості - виробництво труб нафтогазового
асортаменту, прогресивних профілів прокату, феросплавів і
спеціальних сталей; хімічній і нафтохімічній промисловості - виробництво добрив
та засобів захисту рослин, каталізаторів, нафтохімічної продукції,
малотоннажної та анілінофарбної хімічної продукції, хімічних ниток
та волокон; нафтопереробній промисловості - організація заміни первинних
потужностей з нафтопереробки, впровадження новітніх технологій з
метою збільшення глибини переробки нафти і підвищення якості
нафтопродуктів; атомній енергетиці - узгодження стратегії її розвитку,
підвищення безпеки, співробітництво в галузі удосконалення
ядерно-паливного циклу. Програмою передбачається забезпечити найбільш сприятливі
умови для розвитку співробітництва у сфері дослідження та
використання космічного простору у мирних цілях і для забезпечення
безпеки. Основою практичного здійснення узгодженої структурної
політики є реалізація обома державами як національних цільових
комплексних програм і проектів, так і спільних, у тому числі
таких, що передбачають великі зміни в інвестиційній діяльності. Міждержавні цільові комплексні програми відповідно до
програми структурної перебудови виробництва обох держав
передбачатимуть проведення комплексу заходів, спрямованих на
переміщення капіталу в найбільш перспективні сфери економіки, а
також згортання неефективних, неконкурентоспроможних галузей і
виробництв, з метою сприяння активізації цілеспрямованої
структурної політики, забезпечення життєво важливих систем
економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції, збереження
науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалів. У процесі здійснення Програми буде вжито дійових заходів для
зміцнення і розвитку взаємовигідної виробничої кооперації і прямих
зв'язків між підприємствами України та Російської Федерації,
спрямованих на збільшення випуску прогресивних видів продукції,
ефективне комплексне використання сировинних ресурсів, розвиток
імпортозамінюючих виробництв, здійснення міждержавних програм.
V. Координація заходів по вирішенню
спільних соціальних проблем
Економічні перетворення, що здійснюються в Україні та
Російській Федерації, викликали появу нових проблем у соціальній
сфері, рішення яких потребує взаємопогоджених дій обох держав з
метою безумовного дотримання прав людини. В Заходах до цієї Програми передбачається подальше
вдосконалення правової бази при вирішенні спільних найважливіших
проблем у сфері соціального захисту, включаючи соціальне
забезпечення громадян, зайнятість, умови праці, запобігання
нещасним випадкам на виробництві та професійні захворювання,
гігієну праці, шляхом укладання окремих угод. З цією метою в
1998-2000 роках намічається підготувати та укласти двосторонні
угоди. В період реалізації Програми здійснюватиметься координація
зусиль у розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі охорони
здоров'я і поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки,
виробництва лікарських препаратів і медичної техніки, у сфері
підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей і обміну
фахівцями, вченими, аспірантами, стажистами та студентами, а також
в галузі культури та мистецтва, фізичної культури, спорту,
санаторно-курортної справи і туризму. Подальше розширення отримає співробітництво в галузі захисту
і поліпшення стану навколишнього середовища, запобігання
транскордонним забрудненням, раціонального та ресурсозберігаючого
природокористування.
VI. Розвиток торговельних відносин
Розвиток і поглиблення торговельного співробітництва між
Україною та Російською Федерацією здійснюватиметься з подальшою
лібералізацією діючого між державами режиму вільної торгівлі,
переходом в найкоротші строки на єдині принципи стягнення непрямих
податків у взаємній торгівлі, поступовим усуненням
торговельно-технічних бар'єрів і непрямих нетарифних обмежень,
зближенням митних тарифів. В галузі гармонізації діючих в Україні та Російській
Федерації митних режимів передбачається, по можливості,
уніфікувати митні правила і процедури, усунути існуючі елементи
дискримінації під час митного оформлення товарів і транспортних
засобів, забезпечити при цьому тісну взаємодію митних,
прикордонних та інших органів на підставі двосторонніх
регламентуючих документів. Гармонізація митного режиму України та Російської Федерації
передбачає співробітництво по таких напрямках: спрощення митних процедур у взаємній торгівлі та
удосконалення методів роботи; зближення процедур митного оформлення у різних митних
режимах, зокрема, при транзиті, реекспорті, реімпорті, в тому
числі, технології митного контролю поїздів міжнародного
сполучення; уніфікація вантажної митної декларації; розробка єдиного підходу до питання організації митного
контролю за переміщенням і оформленням підакцизних товарів, що
підлягають маркіруванню; здійснення спільного митного контролю у пунктах пропуску і
при митному оформленні енергоносіїв (газ, електроенергія); удосконалення митного режиму при поставках продукції в рамках
виробничої кооперації господарюючих суб'єктів, а також
митно-банківського валютного контролю; сприяння впровадженню сучасних систем митної інформації і
управлінню ними, включаючи комп'ютерні системи в пунктах митного
контролю; сприяння впровадженню у практику митного контролю положень,
спеціально розроблених нормативних документів із захисту
інтелектуальної власності; підготовка пропозицій щодо розвитку співробітництва митних
служб з питань затримки і повернення культурних цінностей, що
вивозяться і ввозяться незаконно. Програма передбачає розширення співробітництва в галузі
взаємодії транспортних систем України та Російської Федерації, в
тому числі нафтогазопроводів, по яких здійснюються
експортно-імпортні поставки енергоресурсів, маючи на увазі їх
більш ефективне використання у взаємних перевезеннях вантажів,
зниженні транспортних витрат, проведення з цією метою узгодженої
політики розвитку і реконструкції систем транспорту. Необхідно буде розробити і реалізувати спільні програми
розвитку транспортної інфраструктури, узгодити податкову і тарифну
політику в галузі транспорту, координувати дії транспортних служб
у частині раціонального використання парку вагонів і контейнерів,
задіяних у перевезенні вантажів між державами, встановити єдині
технічні вимоги до транспортних комунікацій, навантажень і
габаритів транспортних засобів, перевезень важких та
великогабаритних вантажів. Спільна реалізація цього завдання здійснюватиметься за такими
напрямками: удосконалення нормативно-правової бази на основі реалізації
існуючих і підготовки нових двосторонніх угод в галузі
автомобільного, залізничного, повітряного, морського та річкового
транспорту; координація спільних дій у галузі будівництва на території
обох держав трансєвропейських магістралей, в тому числі із
залученням засобів українських і російських інвесторів, а також
кредитів і капіталу третіх країн. Організація і здійснення торговельних відносин між країнами
передбачає активний обмін необхідною статистичною інформацією, і в
першу чергу порівняння даних по зовнішній торгівлі. Передбачається
обмін статистичними виданнями і публікаціями, методологічними
матеріалами і розробками, програмами, а також досвідом проведення
статистичних спостережень, переписів, обстежень, узгодження
принципів формування статистики зовнішньої торгівлі. Будуть підготовлені пропозиції щодо створення спільної
інформаційної системи України та Російської Федерації, яка повинна
забезпечити відслідкування стану ринків товарів і послуг обох
країн, включаючи обсяги виробництва і споживання товарів і послуг,
їх порівняльної кон'юнктури на внутрішньому і світовому ринку.
Подання інформації до спільної інформаційної системи буде
здійснюватися за узгодженим переліком показників відповідними
відомствами України та Російської Федерації. Міжрегіональне співробітництво повинно отримати подальший
розвиток, в тому числі прикордонних областей України та Російської
Федерації, найважливішим напрямком якого стане створення
сприятливих умов для соціально-економічного зростання цих
територій з урахуванням попередніх міжрегіональних господарських
зв'язків, зберігання звичаїв і духовних цінностей населення, що
мешкає в них.
VII. Механізм реалізації Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання
державними органами і господарюючими суб'єктами України та
Російської Федерації конкретних дій, визначених у Програмі та
Заходах до неї. З метою виконання Програми в рамках Змішаної
українсько-російської комісії зі співробітництва створюється
Координаційна рада з реалізації Програми (далі "Координаційна
рада") і робочі групи з основних розділів Програми. Координаційна рада включає українську і російську частини,
кожна з яких очолюється Головою, який призначається головами
урядів Сторін. До складу Координаційної ради входять керівники робочих груп
від української і російської Сторін. Засідання Координаційної ради проводяться за необхідністю,
але не рідше одного разу на півроку, почергово в Україні та
Російській Федерації. На засіданні Координаційної ради головує
голова від приймаючої Сторони. Основними функціями Координаційної ради є: координація діяльності по реалізації Програми в рамках
національних частин; організація підготовки щорічного Плану заходів по реалізації
Програми на відповідний рік, який виноситься на засідання Змішаної
українсько-російської комісії зі співробітництва; організація підготовки проектів міжурядових угод з питань,
пов'язаних з реалізацією і координацією Програми; підготовка для розгляду на засіданнях Змішаної
українсько-російської комісії зі співробітництва окремих проблем,
пов'язаних з реалізацією Програми; інші функції, визначені регламентом Координаційної ради. Регламент Координаційної ради розглядається і затверджується
на засіданні Координаційної ради не пізніше 60-ти днів від дати
набуття чинності Договором між Україною та Російською Федерацією
про економічне співробітництво на 1998-2007 роки.
Заходи до Програми
економічного співробітництва між Російською Федерацією і
Україною на 1998-2007 роки

Зміст заходів Строк Виконавці
виконання Російської України
Федерації
I. Основні напрямки
економічного
співробітництва
1.1 Підготовка пропозицій щодо:
1.1.1 зближення концептуальних 1998-1999 Мінекономіки Мінекономіки підходів до структурної Мінпромполітики перебудови економік обох держав 1.1.2 гармонізації законодавчих 1998 р. Мінекономіки Мінекономіки та інших нормативних Мінспівробіт- актів держав в галузі створення ництво спільних господарюючих структур 1.1.3 створення умов, які 1998-2000 Міндержмайно Фонд державного сприяють взаємній майна участі господарюючих Мінекономіки Мінекономіки суб'єктів Сторін Мінпромполітики у програмах приватизації 1.1.4 зближення методів 1998-1999 Мінекономіки Мінекономіки обчислення собівартості Мінфін продукції (послуг) 1.1.5 обміну інформацією з питань 1998-2002 ФКЦП Державна регулювання та комісія з цінних контролю на ринку паперів та цінних паперів фондового ринку Мінфін 1.1.6 створення системи розкриття 1998-2002 ФКЦП Державна комісія інформації на з цінних ринку цінних паперів паперів та фондового ринку 1.1.7 зближення механізму стягне- 1998-1999 Державна Мінфін ння непрямих податків при податкова служба Державна здійсненні експортно- Мінфін податкова імпортних операцій у взаємній Мінекономіки адміністрація торгівлі Державний митний МЗЕЗторг комітет Мінекономіки 1.1.8 здійснення та розвитку 1998 р. МЗЕЗ МЗЕЗторг нормативно-правових Мінекономіки Держмитслужба механізмів у відповідності Мінюст Мінекономіки з режимом Мінтранс Мінфін Мінагропром Держстандарт Державна податкова адміністрація 1.1.9 розробки спільних 1998-2007 Мінекономіки Національне інвестиційних проектів агентство з реконструкції та розвитку Мінекономіки Мінпромполітики
1.2 Підготовка проектів міжурядових угод:
1.2.1 По взаємодії в галузі 1998-1999 ДАК Антимонопольний забезпчення конкуренції МЗС комітет Мінекономіки МЗС
1.2.2 про заохочення та захист 1998 р. Мінекономіки МЗЕЗторг інвестицій Мінспівробіт- Мінекономіки ництво МЗС
МЗС 1.2.3 про організацію 1998 р. Центробанк Національний кореспондентських відношень (по узгодженню) банк (по між Центральним банком МЗС узгодженню) Російської Федерації та МЗС Національним банком України 1.2.4 про організацію 1998 р. Центробанк Національний міждержавних розрахунків (по узгодженню) банк (по і співробітництво МЗС узгодженню) банківських систем МЗС
1.2.5 про виробничу кооперацію 1998 р. Мінекономіки Мінекономіки Мінспівробіт- Мінпромполітики ництво МЗС
МЗС 1.2.6 про взаємне визнання 1998 р. Держстандарт Держстандарт результатів робіт МЗС МЗС сертифікації
1.3 Підготовка пропозицій по 1998 р. ФКЦП Державна міжвідомчому комісія співробітництву з цінних між ФКЦП Російської паперів та Федерації фондового і Державною комісією ринку цінних паперів та фондового ринку України
II. Співробітництво в окремих
галузях економіки
В галузі розвитку
товарних ринків
2.1 Розробка взаємного балансу 1998-2007 Мінекономіки Мінекономіки попиту та пропозицій Мінпаливенерго МЗЕЗторг Російської Федерації і України по найважливіших товарах, які викликають взаємний інтерес 2.2 Аналіз стану товарних ринків 1998-2007 Мінекономіки Мінекономіки і координація заходів щодо ДТК МЗЕЗторг їх взаємовигідного Мінспівробіт- розвитку ництво
МЗЕЗ 2.3 Підготовка пропозицій 1998-2007 Мінекономіки Мінекономіки по створенню виробництв, які Мінспівробіт- Мінпромполітики працюють на спільний ринок ництво
МЗЕС
2.4 Машинобудування
2.4.1 Підготовка пропозицій по 1998 р. АТ Кременчуцький створенню "Ярославський автомобільний транснаціональних структур: моторний завод з виробництва вантажних завод" Мінпромполітики автомобілів на базі АТ Мінекономіки Фонд "Ярославський моторний Мінфін державного завод" Мінспівробіт- майна і Кременчуцького ництва автомобільного заводу; з виробництва комплектуючих 1998 р. АТ "ГАЗ" Мінпромполітики до автомобіля КрАЗ в м. м.Нижній ХК "Автокраз" Дзержинську Нижегородської Новгород Державна комісія області і для АТ "ГАЗ" Мінекономіки з цінних на ХК "Автокраз"; Мінфін паперів та фондового ринку Фонд державного майна
щодо збирання та сервісного 1998 р. АТ "ГАЗ" Мінпромполітики обслуговування автобусів м.Нижній ВАТ "ЛАЗ" ЛАЗ; Новгород м.Львів АТ"Павлівський Державна комісія автобусний з цінних паперів завод" та фондового Мінекономіки ринку
Фонд державного майна
з виробництва автомобілів 1998 р. АМТ "ЗІЛ" Фонд майна ЗІЛ-53-01("бичок") на базі Мінекономіки Автономної ВАТ "Сімферопольський Республіки Крим моторний завод"; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВАТ "Сімферополь- ский моторний завод" "Міжнародні авіамотори" 1998 р. АТ "Уфимське Мінпромполітики за участю російського АТ моторобудівне АТ-"Мотор-Січ" "Уфимське моторобудівне об'єднання Державна комісія об"єднання", московського Підприємство з цінних паперів МПП "Салют" і українського "Салют" та фондового АТ "Мотор-Січ" Мінекономіки ринку
2.4.2 Розробка спільних програм та проектів по організації виробництва: автомобілів для комунальних 1998 р. АМТ "ЗІЛ" Мінпромполітики служб на заводах концерну АТ "ГАЗ" Держбуд "Укркомунмаш", Турбівському Мінекономіки машинобудівному заводі (Вінницька область) з комплектацією продукції заводу "ЗІЛ", а також на базі даного заводу та ВО "ГАЗ", СП з виробництва в Україні вантажних автомобілів АМТ "ЗІЛ" та автомобілів "Волга"; комплексів машин до 1998 р. АТ " Ліпецький Мінпромполітики універсально-просапних тракторный завод" тракторів; Мінекономіки зерно- і кормозбиральної 1998-2000 ВАТ "Ростсільмаш" Мінпромполітики техніки; ФК "ІнфоТЕК"
Мінекономіки з відбудови 1998 р. Мінекономіки Мінпромполітики сільськогосподарської тракторні заводи АТ техніки, виготовленню "Мелітопольський запасних частин і вузлів до завод тракторних неї, виробництва тракторів гідроагрегатів" із залученням Державна комісія Волгоградського, Ліпецького, з цінних паперів Санкт-Петербурзького та фондового тракторних заводів на ринку базі ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів"
2.5 Металургія
2.5.1 Розробка спільних програм, проектів та пропозицій: по освоєнню виробництва 1998-2007 Мінекономіки Мінпромполітики високоміцних штрипсів, Мінпаливенерго Мінекономіки листів та труб для РАТ "Газпром" магістральних нафтогазотрубопроводів, морських платформ і техніки, призначених для роботи в умовах шельфів арктичних морів -"Титан", "Алюміній", "Метал" (для 1998-2007 Мінекономіки Мінпромполітики залізничного транспорту) МПС Мінекономіки по відновленню і 1998-2007 Кабінет Міністрів Мінпромполітики модернізації Чувашської гірничодобувної техніки для Республіки металургічного комплексу Мінекономіки за участю машинобудівних підприємств України і Російської Федерації
2.6 Паливно - енергетичний комплекс
2.6.1 Підготовка проектів угод: про поставки нафти на 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром 1998-2007 роки; МЗС Мінекономіки Мінекономіки МЗС
про поставку російського 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром природного газу РАТ "Газпром" МЗС в Україну та його транзит Мінекономіки через територію України до європейських країн на 1998-2007 роки; про проведення 1998-2000 Мінпаливенерго Держнафтогазпром геологорозвідувальних Мінприроди Держкомгеології робіт і про створення МЗС МЗС спільних структур Мінекобезпеки по розробці родовищ вуглеводневої сировини, розташованих в акваторіях Азовського та Чорного морів; про довгострокову поставку 1998 р. Мінпаливенерго Міненерго російського Мінпромполітики вугілля до України; Мінекономіки про участь господарюючих 1998 р. Мінатом Міненерго суб'єктів Фонд Російської Федерації у державного завершенні будівництва майна та наступної Мінекономіки експлуатації блоків ХАЕС-2 і РАЕС-4; про координацію 1998 р. Мінатом Міненерго міжгалузевих відносин Концерн Фонд державного України і Російської "Росенергоатом" майна Федерації в галузі Мінекобезпеки атомної енергетики, в тому МЗС числі по виробництву ядерного топлива для реакторів ВВЕР-1000 2.6.2 Розробка спільних програм
і проектів по:
освоєнню Марківського 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром газоконденсатного Держкомгеології родовища та інших родовищ вуглеводневої сировини; розширенню та підвищенню 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром ефективності РАТ "Газпром" Міненерго використання транзитних РАТ "ЄЕС Росії" нафто- і газотранспортних потужностей та ліній електропередач на території України; використанню потужностей 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром Ужгородського заводу Мінпромполітики "Турбогаз" та ВАТ Фонд державного "Криворіжський турбінний майна завод "Констар" по ремонту, Мінекономіки відновленню і виготовленню устаткування для магістральних газопроводів; по підвищенню 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром газонафтоконденсатовіддачі Мінекономіки Мінекономіки родовищ з важковидобуванням та виснаженими запасами нафти і газу; переробці радіоактивної 1998 р. Мінатом Міненерго сировини, забезпеченню ядерним паливом АЕС Росії, України і поставкам у треті країни 2.6.3 Підготовка пропозицій щодо:
розроблення договірно- 1998-2007 Мінпаливенерго Міненерго правових актів з Мінекономіки Мінекономіки організації перетоків РАТ "ЄЕС Росії" електроенергії між енергосистемами України і Російської Федерації, а також транзиту електроенергії до держав Західної Європи з Росії по території України; участі російських нафтових 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром компаній в акціонуванні Фонд державного українських нафтопереробних майна заводів; Мінекономіки стратегії співробітництва 1998-2005 Мінатом Міненерго в галузі розвитку Мінекобезпеки атомної енергетики, включаючи: МНС (в рамках компетенції міністерств) - забезпечення безпечної експлуатації діючих АЕС; - виведення з експлуатації 1998-1999 Мінатом ядерних установок, поводження, ліквідація та поховання радіоактивних відходів; - безпеку поводження з відпрацювавшим топливом; співробітництва у створенні 1998 р. Мінпаливенерго Держнафтогазпром нафтотранспортних систем, в тому числі міжнародних створення СП і спільних акціонерних товариств: 1998-2007 Мінпаливенерго Держнафтогазпром Мінвуглепром - в нафтогазових галузях; Міненерго Мінекономіки - в вугільній промисловості; Фонд державного майна
- в енергетиці; забезпечення безпечної 1998-2005 Мінатом Міненерго експлуатації Держатомнагляд Мінекобезпеки діючих АЕС з реакторами ВВЕР-1000, ВВЕР-440 і РЕМК-1000; проблем ліквідації 1998-1999 Мінатом МНС наслідків радіаційних Держкомекології Міненерго аварій; МНС Мінекобезпеки МОЗ
подовження ресурсу роботи 1998-1999 Мінатом Міненерго корпусів реакторів ВВЕР; Міннауки Мінекобезпеки Національна академія наук спільного використання 1998-1999 Мінатом Міненерго експериментальної бази, Національна координації досліджень академія наук і обміну науковою ННЦ"ХФТІ" інформацією в галузі Мінекобезпеки атомної енергетики та промисловості; проблем сховища та 1998-1999 Мінатом Міненерго переробки відпрацьованого Держатомнагляд Мінекобезпеки ядерного палива; захисту населення та 1998-1999 МНС МНС територій від надзвичайних Міненерго ситуацій природного і Мінекобезпеки техногенного характеру; МОЗ умов і порядку встановлення 1998 р. Мінекономіки Держнафтогазпром тарифів на транзит Мінтопенерго Мінпромполітики енергоресурсів (газ, нафта, Мінекономіки вугілля, електроенергія) через Міненерго території України і Російської Мінвуглепром Федерації; створення взаємовигідних 1998 р. Мінтопенерго Держнафтогазпром умов діяльності АТ "Газтранзит" РАТ"Газпром" Мінекономіки на території України, Росії і в третіх країнах; технічних і економічних 1998 р. Мінтопенерго Міненерго умов експлуатації і можливої модернізації ліній електропередач постійного току (ППТ) - 800 кВ с.Михайлівка (Україна) - Волжська ГЕС (Росія) 2.6.4 Підготовка пропозицій по
спільному виробництву:
контейнерів для 1998 р. Мінатом Мінпромполітики відпрацьованого ядерного Мінекономіки Міненерго палива на базі НКМЗ (м.Краматорськ), НВО "Азовмаш" (м.Маріуполь) і АТ "Атоммаш" (м.Волгодонськ); запасних частин до турбін і 1998 р. Мінатом Мінпромполітики конденсаторів на Мінекономіки Міненерго базі НВО "Турбоатом" (м.Харків), АТ "Завод турбінних лопаток" і АТ "Ленінградський металічний завод" (м.Санкт-Петербург); насосного обладнання і 1998 р. Мінатом Мінпромполітики запчастини за участю НВО Мінекономіки Міненерго "Насосенергомаш", ВНДІАЕН (м.Суми) і АТ "Уралгідромаш" (м.Єкатеринбург); трубопроводів високого та 1998 р. Мінатом Мінпромполітики середнього тиску за Мінекономіки Міненерго участю заводу НСО і Т (м.Енергодар) і АТ "Бєлгородмаш" (м.Бєлгород); арматури за участю 1998 р. Мінатом Міненерго київського АТ "Арма", АТ Мінекономіки Мінпромполітики "Івано-Франківський арматурний Державна комісія завод", Конотопського з цінних паперів арматурного заводу і АТ та фондового "Чеховенергомаш" ринку (м.Чехов); засобів фізичного захисту 1998 р. Мінатом Міненерго на базі НВО "ВостГЗК" Мінекономіки (м.Жовті Води) і НВО "Елерон" (м.Москва) 2.6.5 Підготовка Концепції 1998 р. Мінпаливенерго Міненерго взаємодії в галузі Мінатом Держнафтогазпром енергетичної безпеки Росії Мінекономіки і України
2.7 Транспорт
2.7.1 Підготовка проектів угод: про порядок і умови 1998 р. Мінтранс Мінтранс плавання суден по внутрішніх Мінспівробіт- водних шляхах обох країн ництво 2.7.2 Підготовка пропозицій:
про співробітництво у 1998 р. Мінтранс Мінтранс розвитку міжнародних МШС Мінекономіки транспортних коридорів, в ФДС Фонд державного тому числі залізничного майна транспортного коридору N 9 в напрямку Москва-Київ; про розробку і виробництво 1998-1999 МШС Мінекономіки пасажирського рухомого Мінекономіки Мінтранс складу нового покоління, в Держбуд тому числі про участь Української Сторони в реалізації Російської федеральної цільової програми "Розробка і виробництво пасажирського рухомого складу нового покоління"; про гармонизацію систем 1998-2000 Мінтранс Мінтранс тарифів на базі зближення МШС Мінекономіки підходів до визначення Мінекономіки тарифів на транспортування ФАС вантажів, а також на пасажирські і транзитні перевезення, в тому числі у відповідності до міжнародних угод, правил і рекомендацій; про проведення спільних 1998-1999 Мінтранс Мінтранс робіт щодо організації МЗС МЗС автомобільно-паромної переправи Іллічевськ (Україна) - Новоросійськ (Росія) - Поті (Грузія)
2.8 Агропромисловий комплекс
2.8.1 Розробка проекту програми 1998-1999 Мінсільгосппрод Мінагропром про забезпечення Мінекономіки Мінпромполітики основною сільсько- Мінспівробіт- Мінекономіки господарською технікою ництво машинобудівні агропромислових комплексів машинобудівні підприємства Росії і України на 1998 - підприємства 2007 роки 2.8.2 Підготовка пропозицій по
співробітництву в галузі:
буряківництва та цукрової 1998-2007 Мінсільгосппрод Мінагропром промисловості; Мінекономіки Мінекономіки Мінспівробіт-
ництво
зернового господарства 1998-2007 Мінсільгосппрод Мінагропром та тваринництва; Держкоммедбіопром Мінекономіки ветеринарії та захисту 1998-2007 Мінсільгосппрод Мінагропром рослин з врахуванням Держкоммедбіопром положень багатосторонньої Мінекономіки Угоди про співробітництва у галузі ветеринарії держав-учасниць СНД від 12 березня 1993 р.; видобутку, переробки та 1998-1999 Мінсільгосппрод Держкомрибгосп збереження рибопродукції; Мінспівробіт- Мінекономіки ництво
Мінекономіки
проектування, будівництва, 1998-2007 Мінсільгосппрод Міпромполітики модернізації та ремонту Мінекономіки Держкомрибгосп рибопромислових, Мінспівробіт- Мінекономіки транспортних рефрижераторних ництво суден.
2.9 Дослідження космосу
2.9.1 Підготовка проекту угоди 1998 р. РКА НКАУ про ввіз/вивіз і транзит МЗС Мінтранс товарів у рамках Мінфін МЗС співробітництва в ГТК дослідженні та використання Мінспівробіт- космічного простору ництво 2.9.2 Проведення спільних робіт 1998-2007 РКА НКАУ
в галузі дослідження РАН Національна та використання космічного Мінекономіки академія наук простору, включаючи зацікавлені Міпромполітики створення і застосування міністерства та підприємства ракетно - космічної техніки, відомства та організації зберігання і розвиток підприємства та ракетно- коопераційних зв'язків організації космічної підприємств і організацій ракетно-косімчної промисловості ракетно - космічної промисловості промисловості, що склалися (по узгодженій програмі) 2.9.3 Розробка пропозицій щодо 1998 р. РКА НКАУ
механізму забезпечення Мінекономіки МЗЕЗторг сприятливих умов для Мінфін Мінпромполітики реалізації спільних МЗЕЗ Міноборони комерційних космічних Міноборони Мінекономіки проектів підприємствами Російської Федерації і України
2.10 Хімічна, медична та
мікробіологічна промисловість 2.10.1 Визначення пріоритетних 1998-2000 Мінекономіки Держкоммедбіопром напрямків співробітництва МОЗ МОЗ в галузі медичної Мінекономіки промисловості з метою покращення забезпечення лікарськими засобами, медичною технікою та виробами медичного призначення населення і лікувально - профілактичних установ охорони здоров'я України і Росії 2.10.2 Підготовка проектів угод:
про забезпечення 1998 р. МОЗ МОЗ лікарськими засобами, Мінекономіки Держкоммедбіопром добавками та вакцинами для: Мінсільгосппрод Мінекономіки населення, тваринництва та Мінагропром птахівництва з урахуванням Угоди про створення міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту в державах-учасницях СНД від 12 квітня 1996 р. ( 997_083 ); про співробітництво у 1998-2007 МОЗ МОЗ вирішенні проблем Держкоммедбіопром ВІЧ - інфекцій 2.10.3 Підготовка пропозицій по 1998-2007 "Агрохім-союз" Мінпромполітики створенню взаємовигідних Мінекономіки Мінекономіки умов для транспортування Мінспівробіт- Мінекобезпеки російського аміаку ництво через територію України
2.11 Промисловість будівельних
матеріалів: 2.11.1 Підготовка проектів угод:
про збереження 1998 р. Держбуд Держбуд спеціалізації підприємств Мінекономіки по видобуванню сировини і виробництву будівельних матеріалів; про узгодження та участь 1998-2007 Держбуд Держбуд у спільній розробці нормативних документів в галузі експлуатації та ремонту будівельних машин
2.12 Легка промисловість
2.12.1 Підготовка пропозицій щодо 1998 р. Мінекономіки Мінпромполітики створення СП по виробництву штучних шкір на тканій та нетканій основі, поліпропіленових волокон і ниток різного призначення, поліамідних текстурованих ниток профільного перерізу
2.13 Інформація та зв'язок
2.13.1 Підготовка проекту угоди 1998-1999 Держкомдрук Мінінформ про співробітництво у галузі ФСТР Держтелерадіо інформації Держкомзв'язку Мінекономіки 2.13.2 Розробка спільних заходів 1998 р. Держкомзв'язку Мінінформ із співробітництва в галузі Держкомзв'язку зв'язку та інформації Мінекономіки
2.14 Статистика
2.14.1 Опрацювання практичних 1998 р. Держкомстат Держкомстат механізмів реалізації Мінекономіки угоди про співробітництво в галузі статистики 2.14.2 Підготовка пропозицій щодо 1998 р. Держкомстат Держкомстат забезпечення порівняння ГТК Держмитслужба даних по МЗЕЗТОРГ МЗЕЗторг статистиці зовнішньої Мінекономіки торгівлі Російської Федерації і України
2.15 Науково - технічне співробітництво
2.15.1 Підготовка пропозицій по 1998-2000 Міннауки Міннауки пріоритетних напрямках РАН Національна російсько - українського АПН академія наук науково-технічного, науково- Академія педагогічного педагогічних співробітництва і розробка наук відповідних програм 2.15.2 Підготовка пропозицій з 1998-2000 АПН АПН
основних напрямків і розробка відповідних програм російсько-українського співробітництва в галузі педагогічних наук 2.15.3 Забезпечення реалізації 1998-2000 РАН Національна спільної програми академія наук співробітництва РАН та Національної академії наук 2.15.4 Розробка пропозицій щодо 1998 р. Міносвіти Національна спільної підготовки академія наук спеціалістів вищої кваліфікації у рамках спільної діяльності Московського фізико - технічного інституту (МФТІ) та Фізико - технічного учбово - наукового центру Національної академії наук України
2.16 Захист навколишнього середовища
2.16.1 Підготовка проектів угод 1998 р. Держкомекологія Мінекобезпеки про співробітництво в Мінтранс Мінтранс галузі транзиту ядерних МШС Міненерго матеріалів з урахуванням Мінатом МНС Угоди про співробітництво МЗС в галузі транспортування МВС ядерних матеріалів держав-учасниць СНД від 12 квітня 1996 р. 2.16.2 Розробка спільної 1998-2000 Держкомекологія Мінекобезпеки комплексної програми по Мінекономіки Мінекономіки співробітництву та Держбуд збереженню природного середовища Азово - Чорноморського басейну, річки Дніпро та інших транскордонних водотоків
2.17 Охорона здоров'я та соціальна сфера
2.17.1 Підготовка проектів угод: 1998 р. ФМС Держкомнацміграції про регулювання процесу Міннац Мінекономіки переселення та захист МЗС МЗС прав переселенців та членів Мінспівробіт- їх родин; ництво про соціальне забезпечення 1998 р. Мінпраці Мінпраці громадян; Міннац МЗС
МЗС Мінекономіки Мінфін про обмін житловими 1998 р. Держбуд Держбуд приміщеннями; МЗС Мінюст МЗС
про заснування та умови 1998 р. МЗС Мінкультури діяльності інформаційно - Росзакордонцентр МЗС культурних центрів; Міннац про сприяння у задоволенні 1998-1999 Міннац Держкомнацміграції духовно - культурних Мінфін МЗС потреб національних меншин МЗС Мінкультури Міносвіти про співробітництво у 1998 р. МЗС СБУ боротьбі з ФСБ МВС незаконним обігом МОЗ МОЗ наркотичних засобів, МВС Держкоммедбіопром психотропних речовин та прекурсорів; про надання медичної 1998 р. МОЗ МОЗ допомоги громадянам Російської Федерації та України; про співробітництво у 1998 р. ДКФТ Держкомтуризм галузі туризму, МОЗ МОЗ спорту та санаторно - Мінекономіки Держкомспорт курортної справи; (у рамках своєї компетенції) про навчання дітей 1998-1999 Міноборони Міносвіти військовослужбовців Міносвіти Мін'юст Чорноморського флоту Міноборони Російської Федерації на території України; про переміщення робочої 1998-2000 Мінпраці Мінпраці сили; ФМС Держкомнацміграції Мінекономіки про визнання та 1998 г. Міносвіти Міносвіти еквівалентність ВАК ВАК документів щодо освіти МЗС МЗС і вчених звань; про співробітництво у 1998 р. Держкомосвіти Міносвіти галузі освіти; про умови розміщення та 1998 р. МЗС МЗС обслуговування дипломатичних представництв Російської Федерації в Україні і України в Російській Федерації
III. Співробітництво у вирішенні
регіональних проблем
3.1 Підготовка проекту угоди 1998-2000 Держбуд Держбуд про координацію Адміністрації обласні державні розробки градобудівельних прикордонних адміністрації програм розвитку регіонів прикордонних територій 3.2 Підготовка пропозицій 1998-1999 Мінспівробіт- Мінекономіки щодо розвитку ництво Мінкультури економічного, культурного Мінкультури Міносвіти та соціального Міносвіти МЗЕЗторг співробітництва на Держмитслужба регіональному рівні Держбуд
IV. Військово - економічне
співробітництво
4.1 Підготовка проектів угод:
про збереження 1998 р. Мінекономіки Мінпромполітики спеціалізації Міноборони Міноборони підприємств, які приймають Мінспівробіт- Мінекономіки участь у виробництві ництво продукції військового призначенн; про порядок взаємодії при 1998 р. МЗЕЗ Держекспортконтроль здійсненні експорту Мінекономіки Мінпромполітики продукції, робіт та послуг Міноборони Мінекономіки військового призначення у Мінспівробіт- МЗЕЗторг треті країни ництво Міноборони 4.2 Розробка і реалізація спільних
програм та проектів по:
розробці, серійному 1998-2007 Мінекономіки Мінпромполітики виробництву, поставках Міноборони Міноборони і експлуатації авіаційної Мінтранс та ракетно - космічної техніки (по узгодженій тематиці); створенню і організації 1998-2001 Мінекономіки Мінпромполітики серійного виробництва Міноборони Міноборони військово - транспортного літака АН-70 з двигунами Д-27; пріоритетних напрямках 1998-2007 Міноборони Мінпромполітики електроніки та Мінекономіки Міноборони радіотехніки (по РАН узгодженій тематиці); розробці, виробництву, 1998-2007 Мінекономіки Мінпромполітики ремонту і Міноборони Міноборони експлуатації суднових газотурбінних двигунів та установок і їх конвертації для народного господарства; створенню і модернізації 1998-2007 Міноборони Міноборони зразків спеціальної Мінекономіки Мінпромполітики техніки (по узгодженій тематиці) 4.3 Підготовка пропозицій:
по виробничій та науково - щорічно Мінекономіки Мінпромполітики технічній Мінекономіки кооперації підприємств оборонної галузі промисловості; по співробітництву в щорічно Міноборони Міноборони галузі утилізації Мінекономіки Мінпромполітики непридатних для подальшого використання боєприпасів; по взаємних поставках щорічно Міноборони Мінекономіки озброєння, Мінекономіки Міноборони військової техніки, Мінпромполітики запасних частин, організації ремонту та наданню послуг військового призначення (по узгодженій тематиці); про можливість об'єднання 1998 р. Мінекономіки Мінпромполітики зусиль по МЗЕЗ ДК добудові крейсера ФДУП "Укрспецекспорт" "Адмірал флоту "Росозброєння" Мінфін Лобов" для подальшої Міноборони Міноборони реалізації у треті країни; по модернізації і 1998-2007 Міноборони Мінпромполітики ремонту кораблів та Мінекономіки Міноборони інших плавзасобів Мінфін (по узгоджених об'єктах); про проведення спільних 1998-2007 Міноборони Міноборони досліджень у РАН Міннауки частині створення Мінпромполітики новітніх військових Національна технологій; академія наук Мінекономіки по використанню 1998-1999 Міноборони Міноборони випробувальних центрів Мінекономіки Мінпромполітики та полігонів, Мінекономіки розташованих в Росії та Україні, для випробувань зразків озброєння і військової технікивгору