Угода між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту (укр/рос)
Україна, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 28.05.1997
Документ 643_075, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.04.2010, підстава - 643_359

               Угода 
між Україною і Російською Федерацією про
параметри поділу Чорноморського флоту
(укр/рос)
( Угоду ратифіковано Законом
N 547-XIV ( 547-14 ) від 24.03.99 )
{ Про подовження дії Угоди додатково
див. Угоду ( 643_359 ) від 21.04.2010 }

Україна і Російська Федерація, що далі іменуються Сторонами, діючи відповідно до Угоди між Україною і Російською
Федерацією по Чорноморському флоту від 9 червня 1995 року
( 643_082 ), погодилися про таке:
Стаття 1
1. Чорноморський флот Російської Федерації використовує
зазначені у статтях 2 і 3 цієї Угоди об'єкти Чорноморського флоту
в м. Севастополі та інші пункти базування і місця дислокації
корабельного складу, авіації, берегових військ, об'єкти
оперативного, бойового, технічного і тилового забезпечення на
умовах та протягом строку дії Угоди між Україною і Російською
Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року
( 643_076 ) та Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року
( 643_077 ). 2. Порядок використання об'єктів Чорноморського флоту, за
винятком згаданих у статтях 2 і 3 цієї Угоди, визначається
Українською Стороною. Перелік та параметри об'єктів, які
використовує Україна, містяться у Додатку N 1.
Стаття 2
1. Основна база Чорноморського флоту Російської Федерації
знаходиться в м. Севастополі. 2. На основній базі Чорноморського флоту Російської Федерації
розміщуються його штаб та інші органи управління, а також
військові формування, підприємства, організації та установи
Чорноморського флоту Російської Федерації. Перелік і параметри
об'єктів, що використовуються Чорноморським флотом Російської
Федерації у м. Севастополі, містяться у Додатку N 2.
Стаття 3
1. Чорноморський флот Російської Федерації використовує також
такі пункти базування і місця дислокації: 31-й випробувальний центр з відповідними об'єктами
забезпечення; аеродром Гвардійське з об'єктами забезпечення; військовий санаторій "Ялта" - у м. Ялта; 830-й пост зв'язку та ретрансляції в м. Ялта і 1001-й пункт
високочастотного зв'язку в населеному пункті Прибережне
Судакського району, порядок використання яких визначається окремою
угодою між міністерствами оборони Сторін; 2436-й склад ракетного палива на станції Мамут. 2. Перелік і параметри зазначених об'єктів, пунктів базування
і місць дислокації містяться в Додатку N 3.
Стаття 4
Перелік військових кораблів та суден зі складу Чорноморського
флоту, що належать відповідно до цієї Угоди кожній із Сторін,
міститься в Додатку N 4.
Стаття 5
Поділ між Сторонами озброєнь, військової техніки та засобів
забезпечення сил берегової оборони, морської піхоти та морської
авіації наземного базування Чорноморського флоту здійснюється
відповідно до Додатків N 5 і N 6.
Стаття 6
1. Розподіл між Сторонами об'єктів, а також поділ кораблів,
суден, озброєнь, військової техніки та іншого майна Чорноморського
флоту здійснюються за спільним планом, що розробляється
Міністерством оборони України і Міністерством оборони Російської
Федерації. 2. Оцінка стану, приймання та передача об'єктів, кораблів,
суден, озброєння, військової техніки та іншого майна
Чорноморського флоту здійснюються двосторонньою комісією.
Стаття 7
1. Звичайні озброєння і техніка, що обмежуються Договором про
звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року
( 994_314 ), знаходяться в частинах морської піхоти Чорноморського
флоту Російської Федерації. Ці озброєння і техніка розміщуються на
території України на тимчасовій основі і не перевищують 132
бойових броньованих машин і 24 артилерійських одиниць калібру 100
міліметрів і вище. Дані кількості звичайних озброєнь і техніки
розміщуються на території України відповідно до "Протоколу про
звичайні озброєння і техніку, що належать до категорій, які
обмежуються Договором, і знаходяться в силах берегової оборони,
морській піхоті і Ракетних військах стратегічного призначення",
який є невід'ємною частиною Угоди про принципи і порядок виконання
Договору про звичайні збройні сили в Європі від 15 травня 1992
року ( 997_065 ). Розміщення згаданих вище звичайних озброєнь і техніки на
території України здійснюється відповідно до пунктів 1(В), 1(С) і
2 і статті V Договору про звичайні збройні сили в Європі
( 994_314 ) на строк дії цієї Угоди. З цією метою Україна після
виведення Російською Федерацією з території України всіх озброєнь
та військової техніки, що обмежуються Договором про звичайні
збройні сили в Європі та не ввійшли у вищезазначені рівні,
відповідним чином коригує раніше надане нею повідомлення про
розгортання на тимчасовій основі додаткових кількостей звичайних
озброєнь і техніки на своїй території. 2. Бойові літаки морської авіації наземного базування
Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово
знаходиться на території України, не перевищують 22 одиниць. Дана
кількість бойових літаків розміщується на території України
відповідно до "Спільної Заяви Азербайджанської Республіки,
Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,
Республіки Молдова, Російської Федерації, України та Республіки
Грузія у зв'язку з Договором про звичайні збройні сили в Європі"
до Угоди про принципи та порядок виконання Договору про звичайні
збройні сили в Європі від 15 травня 1992 року ( 997_065 ). 3. Чисельність особового складу в частинах морської піхоти та
морської авіації наземного базування Чорноморського флоту
Російської Федерації не перевищує кількості, зазначеної у Додатку
N 2.
Стаття 8
Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди
розв'язуються Змішаною комісією, що утворюється відповідно до
статті 24 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та
умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України від 28 травня 1997 року ( 643_076 ). Якщо Змішана комісія не зможе розв'язати переданий їй спір,
то він буде розв'язуватися дипломатичним шляхом у якнайкоротший
термін.
Стаття 9
Додатки NN 1-6 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Стаття 10
Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і
набуває чинності з дати останнього повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею
чинності. Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних для
набуття чинності цією Угодою, буде здійснено одночасно з обміном
повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між Україною і
Російською Федерацією про статус та умови перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від
28 травня 1997 року ( 643_076 ) і Угодою між Урядом України і
Урядом Російської Федерації про взаєморозрахунки, пов'язані з
поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року
( 643_077 ). Ця Угода діє протягом строку дії Угоди між Україною і
Російською Федерацією про статус та умови перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від
28 травня 1997 року ( 643_076 ).
Вчинено м. Києві 28 травня 1997 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
о параметрах раздела Черноморского флота

Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами, действуя в соответствии с Соглашением между Российской
Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту от 9 июня 1995 г.
( 643_082 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Черноморский флот Российской Федерации использует
указанные в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения объекты
Черноморского флота в г. Севастополе и другие пункты базирования и
места дислокации корабельного состава, авиации, береговых войск,
объекты оперативного, боевого, технического и тылового обеспечения
на условиях и в течение срока действия Соглашения между Российской
Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания
Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от
28 мая 1997 г. ( 643_076 ) и Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах,
связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием
Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от
28 мая 1997 г. ( 643_077 ). 2. Порядок использования объектов Черноморского флота, за
исключением упомянутых в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения,
определяется Украинской Стороной. Перечень и параметры объектов,
используемых Украиной, содержатся в Приложении N 1*.
Статья 2
1. Основная база Черноморского флота Российской Федерации
находится в г. Севастополе. 2. В основной базе Черноморского флота Российской Федерации
размещаются его штаб и другие органы управления, а также воинские
формирования, предприятия, организации и учреждения Черноморского
флота Российской Федерации. Перечень и параметры объектов,
используемых Черноморским флотом Российской Федерации в г.
Севастополе, содержатся в Приложении N 2*.
Статья 3
1. Черноморский флот Российской Федерации использует также
следующие пункты базирования и места дислокации: 31-й испытательный центр с соответствующими объектами
обеспечения; аэродром "Гвардейское" с объектами обеспечения; военный санаторий "Ялта" - в г. Ялта; 830-й пост связи и ретрансляции в г. Ялта и 1001-й пункт
высокочастотной связи в населенном пункте Прибрежное Судакского
района, порядок использования которых определяется отдельным
соглашением между министерствами обороны Сторон; 2436-й склад ракетного топлива на станции Мамут. 2. Перечень и параметры указанных объектов, пунктов
базирования и мест дислокации содержатся в Приложении N 3*.
Статья 4
Перечень военных кораблей и судов из состава Черноморского
флота, принадлежащих в соответствии с настоящим Соглашением каждой
из Сторон, содержится в Приложении N 4*.
Статья 5
Раздел между Сторонами вооружений, военной техники и средств
обеспечения сил береговой обороны, морской пехоты и морской
авиации наземного базирования Черноморского флота осуществляется в
соответствии с Приложениями N 5 и N 6*.
Статья 6
1. Распределение между Сторонами объектов, а также раздел
кораблей, судов, вооружений, военной техники и иного имущества
Черноморского флота осуществляются по совместному плану,
разрабатываемому Министерством обороны Российской Федерации и
Министерством обороны Украины. 2. Оценка состояния, прием и передача объектов, кораблей,
судов, вооружения, военной техники и иного имущества Черноморского
флота осуществляются двусторонней комиссией.
Статья 7
1. Обычные вооружения и техника, ограничиваемые Договором об
обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г.
( 994_314 ), находятся в частях морской пехоты Черноморского флота
Российской Федерации. Эти вооружения и техника размещаются на
территории Украины на временной основе и не превышают 132 боевые
бронированные машины и 24 артиллерийские единицы калибра 100
миллиметров и выше. Данные количества обычных вооружений и техники
размещаются на территории Украины в соответствии с "Протоколом об
обычных вооружениях и технике, относящихся к категориям,
ограничиваемым Договором, и находящихся в силах береговой обороны,
морской пехоте и Ракетных войсках стратегического назначения",
являющимся неотъемлемой частью Соглашения о принципах и порядке
выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 15
мая 1992 г. ( 997_065 ). Размещение упомянутых выше обычных вооружений и техники на
территории Украины осуществляется в соответствии с пунктами 1(В),
1(С) и 2 статьи V Договора об обычных вооруженных силах в Европе
( 994_314 ) на срок действия настоящего Соглашения. В этих целях
Украина после вывода Российской Федерацией с территории Украины
всех вооружений и военной техники, ограничиваемых Договором об
обычных вооруженных силах в Европе и не вошедших в вышеуказанные
уровни, соответствующим образом корректирует ранее предоставленное
ею уведомление о развертывании на временной основе дополнительных
количеств обычных вооружений и техники на своей территории. 2. Боевые самолеты морской авиации наземного базирования
Черноморского флота Российской Федерации, временно находящегося на
территории Украины, не превышают 22 единиц. Данное количество
боевых самолетов размещается на территории Украины в соответствии
с Совместным заявлением Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Молдова, Российской Федерации, Украины и Республики Грузия в связи
с Договором об обычных вооруженных силах в Европе к Соглашению о
принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооруженных
силах в Европе от 15 мая 1992 г. ( 997_065 ). 3. Численность личного состава в частях морской пехоты и
морской авиации наземного базирования Черноморского флота
Российской Федерации не превышает количества, указанного в
Приложении N 2*.
Статья 8
Споры относительно толкования и применения настоящего
Соглашения разрешаются Смешанной комиссией, создаваемой в
соответствии со статьей 24 Соглашения между Российской Федерацией
и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г.
( 643_076 ). В случае, если Смешанная комиссия не сможет разрешить
переданный ей спор, он будет разрешаться дипломатическим путем в
возможно короткий срок.
Статья 9
Приложения N 1-6* к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемой частью. ______________
* Здесь не публикуется.
Статья 10
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его
подписания и вступает в силу с даты последнего уведомления о
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых
для его вступления в силу. Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для
вступления настоящего Соглашения в силу, будет осуществлен
одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и
условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на
территории Украины от 28 мая 1997 г. ( 643_076 ) и Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины
о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и
пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории
Украины от 28 мая 1997 г. ( 643_077 ). Настоящее Соглашение действует в течение срока действия
Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и
условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на
территории Украины от 28 мая 1997 г. ( 643_076 ).
Совершено в Киеве 28 мая 1997 г. в двух экземплярах, каждый
на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую
силу.
За Российскую Федерацию За Украину
В. Черномырдин П. Лазаренко
"Дипломатический вестник", N 8 Август 1997 г.
МИД Российской Федерациивгору