Документ 643_022, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 20.08.1992


Угода
між Урядом України і Урядом Російської Федерації
про поставки природного газу і транзит газу через
територію України

Уряд України і Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторони, з метою створення сприятливих умов для
поставки газу Україні і транзиту його на експорт, домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Російська Федерація в 1992 році зобов'язується поставляти
Україні природний газ в таких об'ємах (млрд.куб.метрів): для внутрішнього споживання України з урахуванням
технологічних потреб газопроводів, включаючи експортні:
всього I кв. II кв. III кв. IV кв.
69,8 12,7 20,2 23,3 13,6
для споживачів республіки Молдова:
всього I кв. II кв. III кв. IV кв.
3,625 1,11 0,7 0,66 1,155
Україна зобов'язується забезпечувати транзит російського
природного газу по своїй території в Республіку Молдова в об'ємі,
передбаченому дійсною Угодою. Об'єми поставки газу в наступні роки будуть погоджуватись
Сторонами.
Стаття 2
Україна забезпечить в 1992 році транзит по своїй території
природного газу, що поставляється в інші держави і є власністю
Російської Федерації, в таких об'ємах (млрд.куб.метрів):
всього I кв. II кв. III кв. IV кв.
98,9 24,5 24,7 25,0 24,7
Природний газ, що поставляється на експорт транзитом через
територію України, повинен відповідати якісним показникам,
передбаченим контрактами і довгостроковими угодами.
Стаття 3
Розподіл об'єму газу, вказаних у статтях 1 і 2, по конкретних
напрямах поставки і транзиту здійснюють концерни "Укргазпром" і
"Газпром". Сторони домовилися про можливість оперативної зміни
транзитних потоків газу за взаємним погодженням у випадках
виникнення необхідності.
Стаття 4
Для взаємних розрахунків між підприємствами України і
Російської Федерації в рамках дійсної Угоди Сторони використовують
грошову одиницю - карбованець. При введенні однією з Сторін
національної валюти порядок розрахунків визначатиметься окремими
угодами. Сторони домовились про те, що ціна газу, який поставляється
Україні, а також вартість послуг, зв'язаних з транзитом через
територію України, встановлюється окремою міжурядовою угодою.
Стаття 5
Сторони домовилися про створення спільної робочої групи, яка
здійснює контроль за виконанням домовленостей, що випливають із
цієї Угоди.
Стаття 6
Газ, переданий Україні для транспортування, будучи власністю
Російської Федерації, не підлягає перерозподілу серед споживачів
України. Сторони несуть взаємну відповідальність за належне виконання
взятих на себе зобов'язань. У випадку загальної недопоставки російського газу в
газотранспортну систему України кількість недопоставленого газу
розподіляється пропорційно об'ємам подачі по напрямах за
погодженням Сторін. У випадках невиконання зобов'язань по експортних поставках
газу з вини України (при виконанні загальної поставки Російською
Федерацією) остання повністю відшкодовує Російській Федерації
вартість понесених збитків у вільно конвертованій валюті. Україна не буде без згоди Російської Федерації реекспортувати
одержаний з Російської Федерації природний газ в треті держави. У
випадках порушення даного зобов'язання Україна забезпечить
відшкодування збитків Російській Федерації у розмірі всієї
валютної виручки від реекспорту.
Стаття 7
Сторони домовилися про необхідність забезпечення взаємних
поставок матеріально-технічних ресурсів на основі укладених
договорів з метою підтримки працездатності та розвитку об'єктів
видобутку і транспортування газу по територіях обох держав.
Стаття 8
Сторони зобов'язуються удосконалювати прилади визначення
якісних характеристик і систему обліку об'ємів газу, що
транспортується, з доведенням їх до світового рівня. Уряди обох
Сторін сприятимуть закупівлі по імпорту за погодженими заходами
сучасних засобів вимірювання.
Стаття 9
Сторони зобов'язуються без перешкод видавати необхідні для
реалізації даної Угоди ліцензії, дозволи та інші документи
відповідно до діючого в кожній із держав законодавства.
Стаття 10
Сторони доручають концернам "Укргазпром" і "Газпром" укласти
господарські договори, що витікають з дійсної Угоди.
Стаття 11
Дійсна Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до 31
грудня 1992 року. Статті 6, 8, 9 Угоди діють до повного виконання передбачених
в них зобов'язань.
Дійсна Угода може бути пролонгована на наступний період.
Пролонгація оформляється письмово протоколом, який є невід'ємною
частиною дійсної Угоди.
Складено 20 серпня 1992 р. в двох дійсних примірниках, кожний
українською та російськими мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)вгору