Документ 642_153, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.10.2016

УГОДА
про співробітництво в сфері архівної справи між Державною архівною службою України та Національним архівом Міністерства внутрішніх справ Румунії


Дата підписання

11.10.2016


Дата набрання чинності для України:

11.10.2016

Державна архівна служба України та Національний архів Міністерства внутрішніх справ Румунії, які надалі йменуються Договірними Сторонами, висловлюючи бажання консолідації їх відносин та розвитку взаємокорисного співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони сприяють обміну досвідом в сфері архівної діяльності відповідно до діючого законодавства держав Договірних Сторін. З цією метою вони домовляються щодо періоду організації документальних досліджень для архівістів. Тематика та період кожного документального дослідження визначаються не пізніше ніж за два місяці до такого дослідження. Договірна Сторона, що приймає, покриває витрати на проживання та харчування, тоді як Договірна Сторона, що відправляє, покриває витрати на міжнародне транспортування.

Стаття 2

З метою поповнення своїх наукових та документальних зібрань, Договірні Сторони обмінюються опублікованими документами, довідниками, каталогами та іншою спеціальною літературою.

Стаття 3

Договірні Сторони сприяють використанню архівних документів та матеріалів дослідниками та іншими залученими особами їхніх держав, відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 4

Для поповнення архівних фондів та колекцій, що перебувають в їхньому управлінні, Договірні Сторони сприятимуть одна одній у виявленні документів, що стосуються історії держави іншої Договірної Сторони або взаємовідносин між державами, відповідно до національного законодавства держав Договірних сторін.

Договірні Сторони здійснюють обмін копіями виявлених документів на взаємній основі, а також відповідно національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 5

Договірні Сторони надаватимуть сприяння виготовленню та видачі копій документів, що перебувають в їхньому управлінні на запити громадян іншої Договірної Сторони відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 6

Договірні Сторони вивчатимуть можливості підготовки спільних публікацій документів, що стосуються історії взаємовідносин двох держав, а також організації документальних виставок з історії відносин між їхніми державами.

Стаття 7

Співробітництво в рамках цієї Угоди не виключає інших форм професійних контактів, таких як конференції, лекції, семінари, спільні виставки.

Стаття 8

Ця Угода діє протягом п’яти років і набирає чинності з дати підписання.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на наступні п’ять років, якщо жодна із Договірних Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення строку дії не повідомить у письмовій формі іншу Договірну Сторону про свою денонсацію. Денонсація набирає чинності з дати отримання повідомлення.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

З набранням чинності цієї Угоди втрачає чинність Угода про міжвідомче співробітництво в галузі архівної справи між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Головним управлінням держархівів Міністерства внутрішніх справ Румунії від 2 червня 1995 року.

Учинено в м. Ясси 11 жовтня 2016 року в двох примірниках, кожний українською, румунською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За
Державну архівну службу
України

За
Національний архів
Міністерства внутрішніх
справ Румунії


(підпис)

(підпис)


Тетяна БАРАНОВА
Голова

Иоань ДРАГАН
Директор
вгору