Документ 642_059, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.09.1997
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.01.1999. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах

Дата підписання:

30.09.1997

Дата набрання чинності для України:

28.01.1999

Уряд України та Уряд Румунії, названі далі Сторонами,

Усвідомлюючи, що охорона та раціональне використання прикордонних вод, захист від шкоди, завданої прикордонними водами, є важливими та невідкладними завданнями, ефективне вирішення яких може бути забезпечене лише шляхом тісного співробітництва і погодженої водогосподарської діяльності;

Бажаючи вирішувати питання водного господарства на прикордонних водах у дусі добросусідства, співробітництва та взаємної вигоди;

Підкреслюючи необхідність зміцнення національних та міжнародних заходів щодо запобігання та обмеження викидання небезпечних речовин у водне середовище, раціонального використання вод, збереження водних ресурсів та охорони навколишнього середовища;

Враховуючи Конвенцію про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер - Хельсінки, 17 березня 1992 р., Конвенцію щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) - Софія, 29 липня 1994 р.,

Вирішили укласти цю Угоду та призначити для цього Уповноваженими Урядів:

Від України - Голову Державного комітету України по водному господарству Хорєва Віктора Максимовича,

Від Румунії - Міністра вод, лісів та охорони навколишнього середовища Іоана Олтеан,

які після обміну своїми повноваженнями, що визнані складеними за належ-ною формою, погодились про нижчевикладене:

Стаття 1
Визначення

Для цілей даної Угоди прийняті терміни у відповідності до статті 1 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер - Хельсінки, 17 березня 1992 р.

Стаття 2
Цілі та принципи співробітництва

1. Сторони будуть співробітничати в галузі водогосподарської діяльності, включаючи захист та використання прикордонних вод.

2. Сторони будуть співробітничати та вживати всіх легальних, адміністративних і технічних заходів для того, щоб, принаймні, зберегти та покращати якісний стан водних ресурсів, попередити і зменшити шкідливий вплив та зміни, які можуть виникнути. Ця діяльність направлена на ефективний захист від повеней, забезпечення використання в раціональних лімітах водних ресурсів для постачання питною і технічною водою, а також для іригації та інших потреб.

3. Жодна зі Сторін без попереднього узгодження не буде здійснювати роботи на своїй державній території і не буде вживати ніяких заходів, які можуть призвести до суттєвих змін режиму течії або якісних змін прикордонних вод.

4. Сторони будуть прагнути до зниження забруднення прикордонних вод, вживаючи заходів як разом, так і окремо.

5. Принцип «Той, хто забруднює - платить», а також принципи «перестороги» складають основу всіх заходів у справі охорони якості прикордонних вод.

Стаття 3
Сфера застосування

1. Економічне, наукове і технічне співробітництво Сторін у галузі водогосподарської діяльності на прикордонних водах, яке базується на принципах охорони природного середовища та міжнародних угод в даній галузі, зокрема, охоплює:

1.1. проведення гідрологічних, гідрометеорологічних, гідрогеологічних спостережень та досліджень, оцінку їх результатів, а також обмін даними в цій сфері;

1.2. спільні дослідження вод з метою визначення їх якості та кількості;

1.3. складання водогосподарських балансів з врахуванням кількості та якості водних ресурсів, а також узгодження спільних оцінок та класифікації якості води;

1.4. узгодження забору води для населення, промисловості та інших споживачів води;

1.5. перекинення вод між прикордонними водами та іншими басейнами;

1.6. охорону поверхневих і підземних вод від забруднення, здійснення контролю їх якості та запобігання надмірному забору води;

1.7. забудівлю заплав прикордонних рік та будівництво гідротехнічних об’єктів для використання ресурсів цих вод;

1.8. регулювання, збереження вод та охорону русел річок і міждамбових просторів;

1.9. захист від затоплення паводковими, повеневими та внутрішніми безстічними водами, а також від шкідливого впливу льодових явищ;

1.10. запобігання, подолання та ліквідацію наслідків транскордонних забруднень вод;

1.11. будівництво, реконструкцію та експлуатацію мостів, протиповеневих та інших гідротехнічних споруд, насосних станцій, водозаборів та випусків усіх видів скидання стоків, меліоративних об’єктів, промислових трубопроводів, ліній електропередач, зв’язку та інших будов, а також погодження технічних умов їх будівництва;

1.12. добування будівельних матеріалів з русел і заплав річок та водойм;

1.13. спільне використання споруд і обладнання, що знаходяться на прикордонних водах, та утримання їх у належному технічному стані, а також погодження умов їх експлуатації;

1.14. будівництво гідротехнічних споруд, які захищають від попадання риби до водозаборів;

1.15. проведення спільних експертиз промислової та іншої діяльності, що може мати вплив на прикордонні води.

2. За згодою Сторін можуть виконуватись й інші види діяльності в цій галузі.

Стаття 4
Загальні зобов’язання

1. Сторони будуть співпрацювати при розробці загальних планів водного господарства.

2. Сторони зобов’язуються:

2.1. утримувати прикордонні води, гідротехнічні споруди та протипаводкові і протиповеневі об’єкти на своїй території таким чином, щоб іншій Стороні не було спричинено погіршення умов водогосподарської діяльності;

2.2. узгоджувати плани водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах та надавати одна одній допомогу в реалізації цих планів;

2.3. обмінюватись інформацією та консультувати одна одну про можливі впливи намічених і здійснюваних водогосподарських та водоохоронних заходів на режим прикордонних вод.

3. У разі планування однією зі Сторін заходів, які могли б спричинити негативні наслідки на території іншої Сторони, Сторони спільно оцінюють вплив цих заходів на водне господарство. Сторона, яка планує дані заходи, повинна повідомити про свої наміри іншу Сторону та передати їй необхідні дані про заплановані заходи, а також дати їй змогу взяти участь у їх оцінці.

4. Сторони будуть застосовувати на прикордонних водах і в їхніх басейнах дії, спрямовані на попередження і зменшення небезпеки від паводків, повеней, льодоходів, посушливих періодів; ефективно запобігати забрудненню вод; надавати взаємодопомогу, а також узгоджувати принципи співпраці по її виконанню.

Стаття 5
Використання водних ресурсів

1. На прикордонних водах, по яких проходить державний кордон, кожна із Сторін має право до того часу, поки не буде встановлено інший порядок, використовувати не більше половини узгодженої кількості водних ресурсів.

2. Компетентні органи Сторін будуть проводити гідрологічні та гідрометеорологічні спостереження і розрахунки на прикордонних водах і, згідно з узгодженими принципами, спільно здійснювати вимірювання витрат води, а також складати водогосподарські баланси.

3. Сторони не повинні допускати на своїй території дій, які призвели б до порушення узгоджених водогосподарськими балансами розмірів витрат води.

4. Сторони взаємно інформують, консультують і узгоджують заходи, зокрема, щодо радіоактивних забруднень, кар’єрних вод тощо, які можуть впливати на прикордонні води.

5. Використання прикордонних вод Сторонами здійснюватиметься на підставі їх нормативних актів на узгоджених засадах.

Стаття 6
Охорона вод від забруднення

1. Сторони зобов’язуються слідкувати за чистотою прикордонних вод на своїй державній території, зменшувати їх забруднення і не скидати у водні об'єкти належно не очищені води.

2. Для цього відповідні органи Сторін будуть вживати наступних заходів:

2.1. періодично складати список основних концентрованих і дисперсійних джерел забруднення, включаючи основні забруднювачі, та уточнювати заходи щодо запобігання і зниження рівня забруднення;

2.2. домовлятися про межі допустимого скиду забруднювачів;

2.3. постійно здійснювати спільний відбір проб прикордонних вод для спостереження за якістю води, опрацьовувати і оцінювати результати аналізів за узгодженими критеріями.

3. Сторони по заходах, наведених у пункті 1 цієї статті, домовляться щодо заходів по запобіганню і зниженню рівня забруднення, а також щодо спільних програм дій, які будуть застосовуватись для забезпечення ефективного захисту якості прикордонних вод.

4. У випадку забруднення прикордонних вод, кожна Сторона буде виконувати на своїй державній території необхідні заходи для усунення причин забруднення та запобігання або скорочення збитку, спричиненого забрудненням вод.

5. Сторони в якнайкоротші строки будуть інформувати одна одну про випадкові забруднення прикордонних водних потоків та іншу небезпеку.

6. Сторони вживатимуть заходів для запобігання, контролю та скорочення скидання в прикордонні води концентрованих та дисперсійних шкідливих речовин. Орієнтовний список шкідливих речовин узгоджується Сторонами.

7. Після введення в дію даної Угоди Сторони узгодять:

7.1. систему контролю, повідомлення і попередження про випадки надзвичайного забруднення прикордонних вод;

7.2. технічні, технологічні, організаційні та інші принципи запобігання і усунення надзвичайних забруднень прикордонних вод;

7.3. принципи проведення технічних навчань, які повинні сприяти вдосконаленню організації робіт по попередженню і боротьбі з надзвичайними забрудненнями прикордонних вод;

7.4. принципи спільних дій та подання допомоги;

7.5. принципи відповідальності за збитки, заподіяні транскордонними надзвичайними забрудненнями прикордонних вод;

7.6. програму спостережень, аналізу і оцінки стану та зміни кількості і якості води, що передбачатиме місце, час та періодичність відбору проб води, методи їх аналізу, оцінки фактичного стану і зміни якості води, перелік місць відбору проб води.

Перелік рівнів та показників якості вод узгоджуватимуться Сторонами.

Стаття 7
Моніторинг

1. Сторони на основі своєї діяльності, в національній мережі моніторингу та попередження, у випадку повеней і аварійних забруднень, зобов’язуються співробітничати по виробленню та застосуванню спільної узгодженої програми моніторингу якісного і кількісного рівня забруднення прикордонних вод, а також попередження, у випадку такої загрози, у відповідності з одержаними результатами, що стосуються даної проблеми в рамках Конвенції про охорону ріки Дунай.

2. Сторони спільно встановлять пункти моніторингу, якісні та кількісні характеристики води, які повинні систематично досліджуватися з метою екологічної та гідрологічної характеристики водних ресурсів, а також наявності забруднень в них.

3. Сторони зобов’язуються полегшити установку та використання стаціонарного і мобільного вимірювального обладнання, полегшити процес передачі даних.

Стаття 8
Пошукові та проектні роботи

1. Кожна Сторона самостійно розробляє проекти водогосподарських та водоохоронних заходів, які мають бути здійснені на прикордонних водах на своїй державній території.

2. Проекти водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах будуть подаватися на узгодження іншій Стороні.

3. Якщо одна з Сторін звернеться до іншої Сторони для виконання проекту заходів на прикордонних водах на своїй державній території або якщо цей проект розроблятиметься спільно, то умови їх виконання будуть предметом окремого договору або контракту.

4. Сторони зобов'язуються надавати одна одній на окремо узгоджених умовах всі дані і матеріали, які є в їх розпорядженні, необхідні для розробки проектів та виконання пошукових робіт на прикордонних водах.

5. Сторони не будуть доручати третій державі виконання проектних робіт на прикордонних водах.

Стаття 9
Будівельні роботи

1. Кожна Сторона, як правило, самостійно здійснює водогосподарські та водоохоронні заходи на своїй державній території.

2. Якщо одна Сторона побажає доручити виконання водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах другій Стороні, або якщо вони будуть виконуватись спільно, виконання їх буде здійснюватись згідно з умовами, визначеними в окремому договорі або контракті.

3. Виконання водогосподарських заходів, що становлять взаємний інтерес, здійснюватиметься Сторонами по окремому договору або контракту, який укладатиметься компетентними органами Сторін.

4. Сторони не будуть доручати третій державі виконання будівельних водогосподарських робіт на прикордонних водах.

5. Видобуток з прикордонних вод піску, гравію, каменю, льоду, очерету та інших матеріалів може здійснюватися, якщо це не буде мати шкідливого впливу на русло, течію, рівень і якість води та на споруди на цих водах.

Умови видобутку Сторони повинні узгоджувати кожного разу окремо.

Стаття 10
Витрати на проведення водогосподарських і водоохоронних заходів та порядок розрахунку

1. Кожна Сторона здійснює водогосподарські та водоохоронні заходи на своїй території за власний рахунок.

2. У разі зацікавленості однієї зі Сторін у водогосподарських і водоохоронних заходах, які проводяться на території другої Сторони, величина долі у витратах, способи виконання і розрахунків встановлюються окремим договором.

Стаття 11
Захист від повеней

1. Кожна Сторона зобов’язується не допускати на своїй державній території таких дій, які можуть призвести до перевищення узгоджених розмірів максимальних витрат води прикордонних річок.

2. Заходи по захисту від паводків, повеней і затоплень безстічними внутрішніми водами кожна із Сторін на своїй території буде здійснювати за свій рахунок.

3. Для запобігання затопленням та своєчасного проведення ремонтних робіт у період високого рівня прикордонних вод Сторони зобов'язуються утримувати у належному стані та відповідній кількості необхідні матеріали, інструменти і механізми.

4. У разі необхідності, в період надзвичайної небезпеки паводків, повеней, а також затоплень безстічними внутрішніми водами, Сторони по можливості надаватимуть взаємну допомогу у вигляді робочої сили, матеріалів, інструментів, транспортних засобів і механізмів.

5. Сторони будуть подавати всіляку допомогу своїм відповідним органам з метою реалізації заходів по захисту населення та майна від затоплення, а також для підтримання постійного зв’язку між цими органами.

6. Відповідні органи Сторін у випадку загрози та під час проходження паводків і повеней будуть підтримувати одні з одними постійний зв’язок і погоджувати заходи протидії, боротьби і ліквідації наслідків паводків і повеней.

Стаття 12
Обмін інформацією

1. Відповідні органи і установи Сторін, у заздалегідь погодженому порядку та обсязі, будуть проводити регулярний обмін інформацією, гідрологічними та гідрометеорологічними прогнозами та попередженнями про небезпечні гідрометеорологічні явища, різкі зміни рівнів прикордонних вод, концентрацію забруднювачів у них та несприятливі льодові умови.

2. Сторони визначають відповідні органи і установи для передачі інформації, про яку йде мова в пункті 1 цієї статті та статті 6, і будуть інформувати одна одну про всі зміни, що стосуються діяльності цих органів та установ.

3. Сторони відразу після набуття чинності цією Угодою узгодять систему оповіщення і тривоги та правила здійснення рятувальних заходів у випадку загрози затоплення території держави або забруднення вод внаслідок аварії чи знищення споруд на прикордонних водах або в їхньому басейні.

Стаття 13
Збереження стабільності русел на прикордонних водах

1. Сторони будуть прагнути не допускати зміни русел прикордонних річок та інших водотоків, які перетинає або якими проходить державний кордон.

2. У випадку, якщо здійснення водогосподарських заходів може викликати зміну положення русел прикордонних річок та інших водотоків, якими проходить або які перетинає державний кордон, такі заходи повинні бути попередньо узгоджені з компетентними органами Сторін.

3. При регулюванні русел прикордонних річок та інших водотоків, а також виконанні інших водогосподарських робіт Сторони без попереднього узгодження з компетентними прикордонними органами Сторін не повинні допускати пошкодження або зміни положення знаків, що позначають лінію проходження українсько-румунського державного кордону.

Стаття 14
Перетинання державного кордону

1. Особи Сторін, яким доручено обслуговувати гідротехнічні споруди та мости, виконувати регулювальні роботи на прикордонних водах, гідрологічний і гідрометеорологічний нагляд, здійснювати контроль і дослідження якості прикордонних вод, а також виконувати інші роботи, пов’язані з положеннями цієї Угоди, перетинають державний кордон на підставі Прикордонного посвідчення, складеного українською та румунською мовами.

В зонах екстремальних ситуацій робочі групи перетинають державний кордон відповідно до списків, поданих керівниками регіональних управлінь водного господарства та затверджених Прикордонними представниками обох Сторін.

2. Прикордонні посвідчення видаються: для переходу на територію Румунії - Державним комітетом у справах охорони Державного кордону України; для переходу на територію України - Міністерством внутрішніх справ Румунії.

3. Прикордонні посвідчення видаються строком до п’яти років і дійсні після їх щорічного візування компетентними прикордонними органами Сторін.

4. Перетинання державного кордону власниками Прикордонних посвідчень відбувається у пунктах пропуску через державний кордон, а в разі потреби, за погодженням з прикордонними органами сторін, - і в інших місцях, де це необхідно для виконання робіт, передбачених у пункті 1 цієї статті. В разі необхідності перетинання державного кордону поза пунктом пропуску власники Прикордонних посвідчень повинні своєчасно, не пізніше ніж за 24 години, а у випадках особливої небезпеки - не пізніше ніж за 6 годин, інформувати прикордонні органи своєї Сторони про місце, час та мету перетинання державного кордону, а також термін перебування на території держави іншої Сторони.

5. Прикордонне посвідчення надає право перебувати на державній території другої Сторони, захищеній від паводків і повеней дамбами та іншими гідротехнічними спорудами, а також на меліоративних землях та у населених пунктах на умовах, додатково конкретизованих відповідним Протоколом.

6. Час, необхідний для здійснення заходів на державній території іншої Сторони, визначають керівники регіональних управлінь водного господарства та затверджують Прикордонні представники обох Сторін.

7. Власники Прикордонних посвідчень зобов’язані за вимогою прикордонних органів Сторін подавати їх для перевірки.

8. У випадку втрати Прикордонного посвідчення його власник зобов’язаний негайно повідомити про це компетентні органи Сторони, яка його видала. Якщо посвідчення втрачено на території держави іншої Сторони, його власник зобов'язаний повідомити про це найближчий прикордонний орган країни перебування.

9. Прикордонне посвідчення, час дії якого скінчився, або власник якого втратив право на користування ним, негайно повертається тим органам, що видали це посвідчення.

Стаття 15
Митні режими

1. Будівельні матеріали, механізми, обладнання, транспортні засоби, інструменти та інші знаряддя праці, необхідні для виконання робіт у межах даної Угоди, пропускаються на державну територію другої Сторони під зобов’язання про зворотне вивезення (ввезення) і без сплати мита. Вищезазначені предмети повинні бути повернуті на територію власника без будь-яких змін, крім природного зношення.

2. Особи, які за родом своєї діяльності в межах даної Угоди тимчасово перебувають на державній території другої Сторони, мають право без сплати мита ввозити особисті речі, продукти харчування, напої, медикаменти (крім заборонених до переміщення через державний кордон товарів).

Стаття 16
Уповноважені Урядів

1. Кожна із Сторін призначає Уповноваженого Уряду з питань співпраці у галузі водного господарства на прикордонних водах, який далі називатиметься «Уповноваженим», і його заступників та інформує про це другу Сторону дипломатичними каналами.

2. Для розгляду питань, які регулюються положеннями даної Угоди, Уповноважені скликають наради один раз на рік, а в разі необхідності можуть домовитись про проведення позачергових нарад.

3. Наради Уповноважених проводяться по черзі на територіях держав кожної із Сторін, якщо не буде встановлено іншого порядку.

4. Нарада скликається Уповноваженим тієї Сторони, на території держави якої буде проводитись засідання. Позачергова нарада Уповноважених проводитиметься на території держави тієї Сторони, на вимогу якої воно скликається. Термін скликання - протягом 30 днів після отримання повідомлення.

5. Порядок денний наради Уповноважені встановлюють на попередній нараді. За згодою Уповноважених порядок денний може бути скоригований або доповнений на нараді.

Порядок денний позачергової наради пропонується Уповноваженим, на прохання якого вона скликається, і надсилається одночасно з повідомленням про її скликання.

6. Наради Уповноважених проводяться українською та румунською мовами, а також фіксуються в протоколах у двох примірниках, кожен - двома мовами.

7. Протоколи нарад Уповноважених затверджуються компетентними органами Сторін і набувають чинності з моменту обміну повідомленнями про їх затвердження.

Стаття 17
Порядок роботи Уповноважених

1. Уповноважені самі встановлюють порядок своєї роботи.

2. Уповноважені та їх заступники здійснюють практичне вирішення питань, пов’язаних з виконанням положень даної Угоди та рішень нарад. Уповноважені підтримують безпосередній зв’язок між собою, при необхідності мають право створювати робочі групи, залучати експертів та організовувати їх зустрічі для розгляду поточних питань.

Уповноважені здійснюють координацію по проведенню науково-технічних досліджень, проектних і будівельних робіт згідно з контрактами, протоколами та угодами між Сторонами, а також підготовку інших договорів.

3. Уповноважені, їх заступники або керівники робочих груп разом з експертами проводять періодичний огляд стану захисних дамб та інших гідротехнічних споруд, проводять заходи по проходженню паводків, захисту територій від затоплення внутрішніми водами, захисту вод від забруднення, а також організують обмін проектними матеріалами та передачу інформації, передбачених даною Угодою.

4. Уповноважені мають право встановлювати і узгоджувати показники стану якості прикордонних вод і домовлятися про шляхи співробітництва у виконанні окремих робіт, які витікають з даної Угоди, якщо вони не виконуються згідно з окремим контрактом чи договором.

5. Уповноважені сприяють один одному в науково-дослідницьких, проектних, будівельних роботах, які виконуються на прикордонних водах по окремих контрактах чи договорах.

6. Витрати, пов’язані з організацією нарад Уповноважених, заступників, робочих груп і експертів, несе та Сторона, на території держави якої відбувається зустріч. Витрати для участі делегацій в нарадах і зустрічах несе Сторона, що відряджає.

Стаття 18
Розв’язання спорів

Суперечки, що виникли в процесі виконання або тлумачення цієї Угоди і пов'язаних з нею особливих умов або інших виконавчих актів, які не вирішуються шляхом безпосередніх переговорів або дипломатичними каналами, а також у випадках, коли неможливо знайти інші методи, будуть вирішувати компетентні органи Сторін.

Стаття 19
Співробітництво між місцевими органами влади та громадськими організаціями

Сторони підтримують співробітництво місцевої влади та громадських організацій з обох Сторін, спрямоване на здійснення даної Угоди.

Стаття 20
Зміни і доповнення

Зміни і доповнення положень цієї Угоди здійснюються за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 21
Заключні положення

1. Ця Угода набуває чинності у день отримання останньої нотифікації, якою Сторони інформують про виконання внутрішніх процедур, необхідних для набутті чинності цієї Угоди.

2. Ця Угода укладається строком на 10 років. Її чинність буде автоматично продовжуватись на наступні періоди по 10 років, якщо жодна зі Сторін, не пізніші ніж за один рік до закінчення цього терміну, не повідомить у письмовій формі другу Сторону про свій намір розірвати цю Угоду.

3. Припинення дії цієї Угоди не означає припинення реалізації заходів, розпочатих згідно з її положеннями, до повного їх виконання.

Вчинено у м. Галац 30 вересня 1997 року у двох примірниках, кожний українською та румунською мовами, причому обидва тексти є автентичні.

За Уряд України

(підпис)


За Уряд Румунії

(підпис)вгору