Документ 642_024, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового
моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Національним офісом протидії та контролю за відмиванням
грошей Румунії щодо співробітництва в сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом

Дата підписання: 17.03.2004 р. Дата набуття чинності: 17.03.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Національний офіс
протидії та контролю за відмиванням грошей Румунії, далі
"Договірні Сторони", ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Договірними Сторонами в сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Договірних Сторін
є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній
з відмиванням доходів, ДОМОВИЛИСЬ про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони здійснюють взаємодію, у тому числі щодо
обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в
межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та
міжнародними зобов'язаннями своїх країн.
Стаття 2
Договірні Сторони здійснюють взаємодію, зокрема, з питань
щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні
та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що
вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, а також юридичних та фізичних осіб, які
пов'язані із здійсненням таких операцій. Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для
розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають
відношення до відмивання доходів, здійснюватиметься за ініціативою
або на запит однієї з Договірних Сторін. Будь-який запит на
отримання інформації супроводжується стислим обгрунтуванням та
переліком основних фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від запитуваної Договірної Сторони, без
її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, може бути
використана лише у справах, пов'язаних із легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Суспільно
небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, вказані в Додатку. Договірні Сторони беруть
на себе зобов'язання поновлювати Додаток у випадку зміни
відповідної частини національного законодавства. Зазначений Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 4
Договірні Сторони не допускатимуть використання або
розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попереднього дозволу Договірної Сторони, що надала таку
інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною і на неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому законодавством держави отримуючої Договірної Сторони
для подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Договірні Сторони спільно визначать порядок співробітництва,
в тому числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством
своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації
цього Меморандуму.
Стаття 7
Співробітництво та інформаційний обмін між Договірними
Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 8
Договірні Сторони не зобов'язані надавати інформацію у
випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться
досудове або судове слідство у державі запитуваної Договірної
Сторони.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими
протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Стаття 10
Меморандум набуває чинності з дати його підписання
Договірними Сторонами і його дія може бути припинена з моменту
одержання письмового повідомлення від іншої Договірної Сторони.
Підписано в м. Києві 17 березня 2004 року у двох примірниках,
кожний українською, румунською та англійською мовами (англійський
текст є автентичним і має переважну силу у разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення).
За Державний департамент За Національний офіс
фінансового моніторингу, протидії та контролю
що діє у складі за відмиванням грошей
Міністерства фінансів Румунії
України
С. Гуржій І. Мелінеску
Додаток
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність
Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є
незаконно одержані доходи.вгору