Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством внутрішніх справ Румунії, Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції про [...]
Адміністрація Держкордонслужби, Румунія; Протокол, Міжнародний документ, Форма типового документа [...] від 31.05.2016
Документ 642_003-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 31.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 10.07.2017. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Міністерством внутрішніх справ Румунії, Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону, підписаної в м. Бухарест 21 квітня 2016 року


Дата підписання:

31.05.2016


Дата набрання чинності для України:

10.07.2017

Адміністрація Державної прикордонної служби України та Міністерство внутрішніх справ Румунії, Генеральний інспекторат Прикордонної поліції (далі - Сторони),

відповідно до статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону, підписаної у м. Бухарест 21 квітня 2016 року (далі - Угода),

з метою організації спільного патрулювання на українсько-румунському державному кордоні,

домовились про таке:

Стаття 1

Цим Протоколом визначаються детальні умови організації та проведення діяльності із спільного патрулювання представниками Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії (дати - експерти) на території держави однієї із Сторін.

Стаття 2

1. З метою виконання положень цього Протоколу, терміном "спільне патрулювання" передбачена діяльність експертів підпорядкованих підрозділів органів охорони державного кордону і загонів морської охорони Державної прикордонної служби України та Територіальних інспекторатів і Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії щодо проведення спільної діяльності з охорони державного кордону на території України або Румунії.

2. Координація заходів, які випливають з положень цього Протоколу, покладається на Прикордонних Уповноважених або їх заступників.

3. Організація та керівництво заходами із спільного патрулювання покладається на керівників підрозділів, які безпосередньо здійснюють охорону державного кордону.

Стаття 3

1. Спільне патрулювання проводиться в межах компетенції на ділянках відповідальності прикордонних підрозділів та на підставі письмового клопотання Прикордонних Уповноважених або їх заступників.

2. Клопотання про організацію спільного патрулювання повинно містити:

a) інформацію про мету, ділянку та строк проведення спільного патрулювання;

b) інформацію про кількість визначених експертів, які братимуть участь у спільному патрулюванні;

c) дані про тип та кількість технічних засобів, які будуть використовуватися під час спільного патрулювання.

3. Упродовж 10 днів з дати набрання чинності цим Протоколом Прикордонні Уповноважені або їх заступники обмінюються контактними даними осіб, визначених для забезпечення діяльності із спільного патрулювання на українсько-румунському державному кордоні (контакти особи/підрозділу, особа яка її заміщує, номер телефону, факс, адреса e-mail, інші засоби зв'язку).

4. Упродовж 30 днів з дати набрання чинності цим Протоколом Прикордонні Уповноважені організують робочу зустріч для визначення форм планування, організації, реалізації та звітування щодо діяльності із спільного патрулювання.

Стаття 4

1. Спільне патрулювання проводиться в межах ділянок відповідальності прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України або Територіальних інспекторатів і Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії залежно від обстановки на державному кордоні та, як правило, поблизу спільного державного кордону.

2. За транспортні й технічні засоби, які використовуються під час спільного патрулювання на державному кордоні, відповідає експерт, визначений Стороною, яка надає такі засоби.

Стаття 5

1. Спільне патрулювання здійснюється відповідно до щомісячного графіка, затвердженого Прикордонними Уповноваженими або їх заступниками у першій половині поточного місяця для цілей наступного. Графік спільного патрулювання включає: дату, період і підрозділи, на ділянці відповідальності яких проводиться спільне патрулювання. Зразок формуляра графіка спільного патрулювання на мовах держав обох Сторін наведений у Додатку 1 до цього Протоколу.

2. За потреби, в разі зміни оперативної обстановки, спільне патрулювання здійснюється за запитом керівників структур/підрозділів охорони державного кордону, які безпосередньо здійснюють охорону державного кордону, за погодженням Прикордонних Уповноважених або їх заступників.

3. Прикордонні Уповноважені або їх заступники не пізніше 24 годин до початку запланованого спільного патрулювання передають письмово (використовуючи технічні засоби зв'язку) дані відносно експертів: їхні звання, прізвища, імена, назви підрозділів.

4. У разі виникнення обставин, які призводять до неможливості здійснення спільного патрулювання, Прикордонні Уповноважені або їх заступники інформують один одного в найкоротший строк і, за спільної згоди, вносять зміни до графіка спільного патрулювання відносно періоду та місця здійснення спільного патрулювання.

Стаття 6

1. Для спільного патрулювання призначаються експерти, які володіють мовою іншої Сторони на розмовному рівні або іншою мовою, яка надасть можливість спілкуватися.

2. Підготовка експертів для спільного патрулювання проводиться в їхніх підрозділах.

3. Старшим патруля є експерт тієї Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

4. Завдання для спільного патруля планує начальник відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України або начальник сектору Прикордонної поліції Територіального інспекторату і Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії, на ділянці відповідальності яких здійснюється спільне патрулювання.

5. Інструктаж та визначення завдань для експертів, які здійснюють спільне патрулювання, до його початку проводиться начальником відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України або начальником сектору Територіального інспекторату і Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії, або іншою, призначеною ними особою. Зразок формуляра інструктажу для спільного патрулювання мовами держав обох Сторін наведений у Додатку 2 до цього Протоколу.

6. Старший патруля після закінчення кожного спільного патрулювання складає звіт у двох примірниках на мові держави Сторони, на території якої здійснювалося спільне патрулювання. Один примірник звіту надається експерту іншої Сторони, який брав участь у спільному патрулюванні. Зразок звіту про результати спільного патрулювання на мовах держав обох Сторін наведений у Додатку 3 до цього Протоколу.

Стаття 7

Можливі розбіжності щодо тлумачення або застосування цього Протоколу вирішуються Сторонами шляхом двосторонніх переговорів.

Стаття 8

Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань держав Сторін та самих Сторін за іншими міжнародними договорами, учасниками яких вони є.

Стаття 9

Кожна із Сторін самостійно несе витрати, пов'язані з виконанням положень цього Протоколу.

Стаття 10

1. Цей Протокол набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну про виконання необхідних внутрішніх процедур, але не раніше набрання чинності Угодою. Цей Протокол чинний лише на період дії Угоди.

2. Сторони, за взаємною, згодою, можуть вносити зміни та доповнення до цього Протоколу, які оформлюються додатковими протоколами, що становлять невід'ємну частину цього Протоколу. Додатки і доповнення до цього Протоколу набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Додатки 1-3 становлять невід'ємну частину цього Протоколу.

Учинено в м. Сучевіца 31 травня 2016 року в двох дійсних примірниках, кожне українською і румунською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


За Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

За Генеральний інспекторат
Прикордонної поліції
Міністерства
внутрішніх справ Румунії


генерал-полковник

Головний квестор поліції


(підпис)

(підпис)


Віктор НАЗАРЕНКО

Лівіу Маріус ГАЛОШДодаток 1
до Протоколу між Адміністрацією
Державної прикордонної служби України
та Міністерством внутрішніх справ
Румунії, Генеральним інспекторатом
Прикордонної поліції про виконання
Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Румунії про спільне
патрулювання українсько-румунського
державного кордону,
підписаної 21 квітня 2016 р. у м. Бухарест.

ГРАФІК
проведення спільного патрулювання на ділянці відповідальності прикордонного загону Державної прикордонної служби України і Територіального інспекторату (Берегової охорони) Прикордонної поліції Румунії


Додаток 2
до Протоколу між Адміністрацією
Державної прикордонної служби України
та Міністерством внутрішніх справ
Румунії, Генеральним інспекторатом
Прикордонної поліції про виконання
Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Румунії про спільне
патрулювання українсько-румунського
державного кордону,
підписаної 21 квітня 2016 р. у м. Бухарест.

ІНСТРУКТАЖ
спільного патрулювання


Додаток 3
до Протоколу між Адміністрацією
Державної прикордонної служби України
та Міністерством внутрішніх справ
Румунії, Генеральним інспекторатом
Прикордонної поліції про виконання
Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Румунії про спільне
патрулювання українсько-румунського
державного кордону,
підписаної 21 квітня 2016 р. у м. Бухарест.

ЗВІТ
про результати спільного патрулюваннявгору