Документ 6421-X, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.1984

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про Державний план економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1984 рік
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 4, ст. 78 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити поданий Радою Міністрів Української РСР
Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР
на 1984 рік з урахуванням поправок Планово-бюджетної комісії,
Комісії по важкій промисловості, Комісії по енергетиці, Комісії по
легкій, харчовій і місцевій промисловості, Комісії по транспорту і
зв'язку, Комісії по будівництву і промисловості будівельних
матеріалів, Комісії по сільському господарству, Комісії по
торгівлі, Комісії по житлово-комунальному господарству і
побутовому обслуговуванню, Комісії по охороні здоров'я і
соціальному забезпеченню, Комісії по освіті і науці, Комісії по
культурі, Комісії у питаннях праці і побуту жінок, охорони
материнства і дитинства, Комісії у справах молоді, Комісії по
охороні природи і раціональному використанню природних ресурсів
Верховної Ради Української РСР.
Стаття 2. Встановити на 1984 рік такі темпи приросту по
основних показниках економічного і соціального розвитку
Української РСР:
(приріст у
процентах
до 1983 року)
Національний доход 3,4
Продукція промисловості - всього по УРСР 3,1
Продукція промисловості, підпорядкованої Раді
Міністрів УРСР 1,7
Державні капітальні вкладення 1,3
Вантажооборот річкового транспорту 3,4
Чисельність робітників і службовців по народному
господарству 0,3
Продуктивність праці:
у промисловості 2,7
у будівництві 3,5
Реальні доходи на душу населення 2,8
Фонд заробітної плати по народному господарству 2,4
Суспільні фонди споживання на душу населення 3,8
Роздрібний товарооборот державної і кооперативної
торгівлі 5,3
Обсяг реалізації побутових послуг населенню (у
відпускних цінах на початок 1984 року) 7,6
Чисельність дітей у дошкільних закладах, що
перебувають на державному бюджеті 2,4
Кількість лікарняних ліжок 1,3
Збудувати в 1984 році за рахунок усіх джерел фінансування
жилі будинки загальною площею 16.694 тис. кв. метрів.
Стаття 3. Раді Міністрів УРСР у ході реалізації Державного
плану економічного і соціального розвитку Української РСР на
1984 рік, керуючись рішеннями XXVI з'їзду КПРС і наступних
Пленумів ЦК КПРС, XXVI з'їзду Компартії України, наступних
Пленумів ЦК Компартії України, здійснити заходи по прискоренню
переведення економіки республіки на інтенсивний шлях розвитку,
більш повному виявленню наявних в народному господарстві резервів
та можливостей на основі підвищення продуктивності праці,
ефективного використання виробничого і науково-технічного
потенціалу, широкого впровадження у практику досягнень науки,
техніки і передового досвіду, зміцнення державної, планової і
трудової дисципліни в усіх ланках народного господарства,
розгортання соціалістичного змагання за підвищення якості
продукції, економію сировини, енергії, робочого часу і вносити в
разі потреби уточнення у Державний план економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1984 рік.
Стаття 4. Доручити Раді Міністрів Української РСР розглянути
пропозиції і зауваження, викладені у висновку Планово-бюджетної та
інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР по
Державному плану економічного і соціального розвитку Української
РСР на 1984 рік, а також пропозиції і зауваження, висловлені
депутатами на засіданнях Верховної Ради Української РСР, в порядку
і в строки, визначені Президією Верховної Ради Української РСР, і
прийняти по них відповідні рішення.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 13 січня 1984 року
N 6421-Xвгору