Документ 641/2002, перша редакція — Прийняття від 15.07.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про
Державний комітет архівів України

Внести до Положення про Державний комітет архівів України,
затвердженого Указом Президента України від 22 березня 2000 року
N 486 ( 486/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 2002 року
N 641/2002

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 15 липня 2002 року N 641/2002
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про
Державний комітет архівів України
( 486/2000 )

1. У пункті 1:
абзац перший після слів "(Держкомархів України) є" доповнити
словами "спеціально уповноваженим";
в абзаці другому слова "в архівній справі і подальший її
розвиток" замінити словами "архівної справи і діловодства та
подальший їх розвиток".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Основними завданнями Держкомархіву України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у сфері архівної справи і діловодства;
здійснення в межах повноважень, визначених законом,
нормативно-правового регулювання відносин у сфері архівної справи
і діловодства;
визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку
архівної справи і діловодства;
контроль за діяльністю архівних установ і служб діловодства".
3. У пункті 4:
1) у підпункті 1 слова "про стан архівної справи, прогнозує
подальший її розвиток" замінити словами "про стан архівної справи
і діловодства, прогнозує подальший їх розвиток";
2) у підпункті 2 після слів "архівної справи" доповнити
словами "і діловодства";
3) у підпункті 4 слова "документів Національного архівного
фонду" замінити словами "архівних документів", доповнити підпункт
після слів "власності держави" словами "і територіальних громад";
4) доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом такого
змісту:
"4-1) встановлює вимоги до впорядкування документів, які
вносяться до Національного архівного фонду";
5) у підпункті 6 слова "на державне зберігання архівних"
замінити словами "на зберігання до державних і місцевих архівних
установ";
6) у підпункті 12 слова "документальних пам'яток" виключити;
7) у підпункті 13 слова "виключення документів" замінити
словами "вилучення документів";
8) у підпункті 15 слова "робіт із забезпечення збереженості
документів на підприємствах, в установах і організаціях та їх
науково-технічного опрацювання" замінити словами "робіт,
пов'язаних з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням
збереженості архівних документів, що є власністю держави,
територіальних громад, юридичних та фізичних осіб";
9) у підпункті 17 слова "документальних пам'яток" замінити
словом "документів";
10) підпункт 18 викласти в такій редакції:
"18) бере в установленому порядку участь у розробленні та
реалізації програм інформатизації архівної справи";
11) підпункт 19 після слів "державних архівних установах"
доповнити словами "архівних відділах міських рад";
12) підпункт 30 викласти в такій редакції:
"30) затверджує положення про центральні державні архіви
України, разом з відповідними центральними органами виконавчої
влади затверджує положення про галузеві державні архіви, погоджує
положення про державний архів в Автономній Республіці Крим";
13) доповнити пункт після підпункту 30 новим підпунктом
такого змісту:
"31-1) контролює діяльність архівних установ, а також
діяльність архівних відділів міських рад з питань здійснення ними
делегованих органами виконавчої влади повноважень у сфері архівної
справи та діловодства";
14) у підпункті 32 слова "місцевих державних архівних
установ, а також" виключити;
15) підпункт 33 доповнити словами "дає рекомендації щодо
положень про архівні підрозділи об'єднань громадян, підприємств,
установ та організацій, заснованих на приватній формі власності";
16) підпункт 36 після слів "архівної справи" доповнити
словами "і діловодства", а після слів "працівників архівних
установ" - словами "та служб діловодства".
4. Підпункт 9 пункту 5 доповнити словами "та про
відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів
Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі".
5. Абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Рішення Держкомархіву України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також для
громадян".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору