Документ 640-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.04.2013, підстава - 198-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 липня 2008 р. N 640
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 198 ( 198-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до Порядку реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення
обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219
( 219-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 640
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації,
перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних
( 219-2007-п )

1. В абзаці першому пункту 2:
у першому реченні слова і цифри "(зокрема особи, що
доглядають за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 18
років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, інваліди та пенсіонери)"
виключити;
доповнити третє речення після слова "картки" словами "та
пам'ятки".
2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Крім зазначених у пункті 3 цього Порядку документів під
час реєстрації пред'являються:
випускниками вищих навчальних закладів, що навчалися за
державним замовленням - направлення на роботу і скріплена печаткою
замовника довідка про відмову у працевлаштуванні або довідка про
надання можливості самостійно працевлаштовуватися, форми яких
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 992 ( 992-96-п ) "Про Порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р.,
N 17, ст. 460);
громадянами, які втратили роботу в колективних
сільськогосподарських підприємствах, - довідка про вихід із складу
сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського
кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства),
видана підприємством (кооперативом, товариством);
громадянами, які отримують пенсію відповідно до
законодавства, - пенсійне посвідчення.
Громадяни, які бажають отримати додаткові гарантії щодо
працевлаштування, передбачені законодавством, пред'являють такі
документи:
інваліди - посвідчення інваліда, довідку до акта огляду
медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму
реабілітації;
громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування - довідку з установи, де особа відбувала покарання або
проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом
календарного року з дня звільнення);
діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, - довідку
з органу опіки та піклування;
жінки, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва
про народження дитини;
одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або
дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про
підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії
свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.".
3. Доповнити абзац перший пункту 5 після слів "або штату"
словами "чи за станом здоров'я", а після слів "у військовому
комісаріаті" - словами ", а особи, які не підлягають військовому
обліку, - протягом місяця з дня зняття з обліку".
4. Доповнити перше речення абзацу другого пункту 7 після
слова "продовжується" словами "на строк дії поважної причини".
5. У пункті 8:
у другому і третьому реченнях слово "шести" замінити словом
"трьох"; доповнити друге речення після слів "надаватися лише" словами
"профорієнтаційні та".
6. Доповнити пункт 10 після слів "центру зайнятості" словами
", надані у письмовій формі," та реченням такого змісту: "Примірна
форма рекомендацій державної служби зайнятості щодо сприяння
працевлаштуванню затверджується Мінпраці.".
7. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Для одержання статусу безробітного громадянин особисто
подає у день, що настає після закінчення встановленого строку
пошуку підходящої роботи, до центру зайнятості заяву із
зазначенням у ній інформації про те, що він не є найманим
працівником, не уклав договір цивільно-правового характеру, не
отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрований як фізична
особа-підприємець, а також копію довідки про його ідентифікаційний
номер.
Особа, що за своїми релігійними переконаннями відмовилася від
отримання довідки про ідентифікаційний номер, подає копію
паспортної сторінки з відповідною відміткою.".
8. Доповнити перше речення пункту 13 після слів "працівників
державної служби зайнятості" словами "сприяти своєму
працевлаштуванню,", а після слів "погоджений з ними час," -
словами "з пред'явленням при кожному відвідуванні паспорта, а
особи, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, -
довідки про реєстрацію місця проживання, виданої
житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ,
свідоцтва про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
і трудової книжки,".
9. Пункт 14 доповнити:
реченням такого змісту: "Цього самого дня громадянинові
надається на підставі його заяви статус безробітного.";
абзацом такого змісту:
"У разі коли такий день є святковим, вихідним або неробочим,
громадянин повинен звернутися до центру зайнятості у найближчий
робочий день. При цьому статус безробітного громадянинові
надається згідно з його заявою з дня, що настає після видужання чи
закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.".
10. У пункті 16:
в абзаці першому слова "у строк, зазначений у договорі про
направлення на навчання" замінити словами "робочого дня, що настає
після закінчення навчання (у разі навчання особи не за місцем
проживання - з урахуванням часу перебування в дорозі, що
підтверджується проїзними документами)";
в абзаці другому слова "у день" замінити словами "робочого
дня";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Безробітні, які не звернулися до центру зайнятості після
припинення навчання у зазначений строк через хворобу або з інших
поважних причин, що підтверджені відповідними документами, повинні
звернутися до державної служби зайнятості у робочий день, що
настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених
іншою поважною причиною.".
11. Доповнити пункт 17 після слова "працевлаштування" словами
", наданих їм працівниками центру зайнятості".
12. У пункті 20:
1) у підпункті 1:
у першому реченні абзацу другого слова "початку виконання
робіт (надання послуг) за договором цивільно-правового характеру"
замінити словами "укладення договору цивільно-правового характеру,
предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними
силами робіт, надання послуг тощо";
доповнити абзац одинадцятий після слів "(район, місто)"
словами "або закінчення строку реєстрації місця проживання";
в абзаці чотирнадцятому слова "одержання допомоги по
безробіттю" замінити словами "перебування особи на обліку як
безробітної";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною
комісією з висновками щодо визнання інваліда непрацездатною
особою;";
2) в абзаці третьому підпункту 2 слово "шести" замінити
словом "трьох", а після слів "місяців лише" доповнити словами
"профорієнтаційні та".
13. У першому реченні пункту 24 слова "виконанням робіт
(послуг) за договорами" замінити словами "укладенням договору".
14. У пункті 25 слова "шість місяців" замінити словами "три
місяці".
15. Доповнити перше речення пункту 26 після слів "(поновлення
статусу безробітного)" словами "із зазначенням у ній інформації
про те, що вони не є найманими працівниками, не уклали договір
цивільно-правового характеру, не одержують пенсію на пільгових
умовах та не зареєстровані як фізичні особи-підприємці".вгору