Документ 639-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 71 і 73
Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 25, ст.181 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1991 р., N 23,
ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28,
ст. 204) такі зміни:
1. Пункти 1 і 2 частини другої статті 71 викласти в такій
редакції:
"1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх
наслідків;
2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть
поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна".
2. У частині четвертій статті 73:
слова "а також невідкладні ремонтні і
вантажно-розвантажувальні роботи" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "У ці дні допускаються
роботи із залученням працівників у випадках та в порядку,
передбачених статтею 71 цього Кодексу".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 березня 2003 року
N 639-IVвгору