Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 174
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000638
Документ 638-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2015, підстава - 18-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2000 р. N 638
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 18 ( 18-2015-п ) від 26.01.2015 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 лютого 1998 р. N 174

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1998 р. N 174 ( 174-98-п ) "Про Державну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 258; 1999 р., N 39,
ст. 1943, N 42, ст. 2107) такі зміни:
а) на часткову зміну пункту 1 затвердити такі, що додаються:
новий загальний склад Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
зміни, що вносяться до Положення про Державну комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
затвердженого зазначеною постановою;
б) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"головою Комісії за посадою є Віце-прем'єр-міністр України,
який згідно з функціональними повноваженнями організовує
розроблення та реалізацію державної політики у сфері використання
та охорони природних ресурсів, з питань екологічної, ядерної та
пожежної безпеки, а також надзвичайних ситуацій та захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. N 638
ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії
Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, перший
заступник голови Комісії
Міністр екології та природних ресурсів, заступник голови
Комісії
Перший заступник Міністра аграрної політики
Перший заступник Міністра охорони здоров'я
Перший заступник Міністра оборони
Перший заступник Міністра палива та енергетики
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра транспорту
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра праці та соціальної політики
Голова Держбуду
Голова Держводгоспу
Голова Держкомзв'язку
Голова Держкомлісгоспу
Голова Державного комітету промислової політики
Заступник Голови Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
Заступник Голови Держкомкордону
Заступник генерального директора НКАУ
Перший заступник голови правління Укоопспілки* ------------------ * Включаються до загального складу Комісії за їх згодою.
Заступник Керівника Апарату Ради Національної безпеки і
оборони України*
Заступник Голови СБУ
Віце-президент Національної академії наук*
Перший заступник голови Федерації професійних спілок*
Голова центрального комітету Товариства Червоного Хреста
України*
Відповідальний секретар Комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. N 638
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну комісію
з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій ( 174-98-п )

1. Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
"координація діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, пов'язаної з функціонуванням єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру".
2. Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
а) у режимі повсякденної діяльності:
готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення прав і обов'язків у цій сфері центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
координує діяльність центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань розроблення та виконання цільових і
науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним
ситуаціям, забезпечення захисту населення, сталого функціонування
господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та
збереження національної культурної спадщини у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
бере участь у розгляді питань щодо створення або припинення
діяльності підприємств незалежно від форми власності, що
використовують складні та небезпечні технології (хімічні,
радіаційні тощо), і подає відповідні пропозиції з цих питань;
сприяє розвитку гідрометеорологічних спостережень і
прогнозів, державної системи моніторингу навколишнього природного
середовища, системи цивільного захисту населення, форм контролю за
функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;
здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій та за їх підготовкою до
дій у надзвичайних ситуаціях;
здійснює співробітництво з відповідними органами зарубіжних
країн і міжнародними організаціями у межах зобов'язань України
згідно з міжнародними договорами за дорученням Кабінету Міністрів
України;
б) у режимі підвищеної готовності:
вживає заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням
спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля,
обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них
території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної
ситуації та її масштабів;
організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення
стабільного функціонування господарських об'єктів незалежно від
форми власності;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації загальнодержавного та регіонального рівнів;
в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію
функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, а також громадських, міжнародних організацій
щодо надання допомоги населенню;
організовує роботу, пов'язану з локалізацією або ліквідацією
надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня, у тому числі з
транскордонним впливом;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій необхідні рятувальні, транспортні,
будівельні, медичні та інші формування, використовуючи наявні
матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;
взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких
зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла
в Україні;
визначає межі території, на якій виникла надзвичайна
ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної
суб'єктам господарської діяльності і населенню внаслідок
надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня;
організовує постійний контроль за станом довкілля на
території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації
загальнодержавного рівня, обстановкою на аварійних об'єктах і
прилеглій до них території;
вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію
Президентові України і Кабінетові Міністрів України щодо вжитих
заходів, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію
загальнодержавного рівня та причини її виникнення".
3. Абзац п'ятий пункту 5 викласти у такій редакції:
"залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у
разі потреби, всі функціональні підсистеми єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру".вгору