Документ 63-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2007 р. N 63
Київ
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р.,
N 17, ст. 1182; 2005 р., N 4, ст. 230; 2006 р., N 7, ст. 367),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 63
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ
( 228-2002-п )

1. У пункті 2:
доповнити пункт після слів "взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів" словами "відповідно до зазначених
зобов'язань";
в абзаці четвертому слова "за повною економічною
класифікацією видатків та класифікацією" замінити словами "в
розрізі видатків, структура яких відповідає повній економічній
класифікації видатків та класифікації".
2. Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
"Кошториси не складаються за бюджетними програмами,
призначення за якими встановлюються Законом про Державний бюджет
України за загальнодержавними видатками та рішенням відповідної
ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних
трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду", мобілізаційної підготовки галузей
національної економіки, а також за бюджетними програмами щодо
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та
суддів у відставці.".
3. Третє речення абзацу третього пункту 28 викласти у такій
редакції: "Штатний розпис установ затверджується у порядку,
визначеному відповідним міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади.". { Пункт 3 Змін виправлено згідно з ДІ ОВУ N 9, 2007 р.,
стор. 309 }
4. Доповнити пункт 33 підпунктом 7-1 такого змісту:
"7-1) бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення - міськими, сільськими, селищними
головами".
5. Доповнити пункт 43 абзацом такого змісту:
"Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів
для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в
розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального
фондів відповідно до статей 26 і 73 Закону про Державний бюджет
України на 2007 рік ( 489-16 ). До кошторисів додаються детальні
розрахунки за КЕКВК 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку
лімітів.".
6. Доповнити пункт 48 після слів "фізичним особам" словами",
крім випадків, передбачених Законом про Державний бюджет України".
7. Абзац п'ятий пункту 49 викласти у такій редакції:
"Протягом року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до
спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі
довідки Державного казначейства про підтвердження надходження
коштів на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у
відповідному органі Державного казначейства, та довідки про
внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником
установи, що затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до
бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники
нижчого рівня подають в обов'язковому порядку розпорядникам вищого
рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії
затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду
кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться
зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення
надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень
спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані
під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків
на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з
відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних
надходжень бюджетних установ менший від планованих показників,
врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники
зобов'язані за два тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни
до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і
видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду
кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники
упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до
спеціального фонду кошторису змін.".вгору