Документ 627-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 627
Київ
Про внесення змін до Положення про
Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу
координаційно-методичну раду з правової освіти населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1995 р. N 366 ( 366-95-п ) "Про Програму правової освіти населення
України" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 198; Офіційний вісник
України, 2002 р., N 1, ст. 11; 2004 р., N 35, ст. 2341), виклавши
його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1995 р. N 366 ( 366-95-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 627)
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення

1. Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з
правової освіти населення (далі - Рада) утворена для забезпечення
взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та
закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих
організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти
населення, а також надання відповідної методичної допомоги.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових
установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової
інформації у сфері правової освіти населення;
підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та
способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;
сприяння підвищенню ефективності діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових
установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової
інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань
правової освіти населення;
надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним
закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та
видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо
організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та
правової культури населення;
розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення
правової навчально-виховної роботи;
поширення позитивного досвіду з питань правової освіти
населення.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері
правової освіти населення;
проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади покладених на них завдань з правової освіти населення;
вивчає стан роботи з питань організації правової освіти
населення органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та
закладами культури, підприємствами, установами та організаціями,
засобами масової інформації;
аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні
питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану
діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних
досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану
підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і
посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради та
інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;
надає всебічну допомогу в організації роботи відповідних
координаційно-методичних рад в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі, заслуховує звіти про виконану
роботу, проводить семінари, інші навчально-методичні заходи з
метою підвищення кваліфікації керівників та членів рад;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
з питань правової освіти населення.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням
з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові групи;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
5. Раду очолює голова, який за посадою є Міністром юстиції.
До складу Ради входять представники Мін'юсту,
МОНмолодьспорту, МВС, Мінкультури, Мінсоцполітики,
Мінагрополітики, Мінрегіону, Держкомтелерадіо, Антимонопольного
комітету, Держмолодьспорту, Держпраці, Держспоживінспекції, а
також за згодою заступник директора Інституту держави і права
імені В.М. Корецького Національної академії наук, заступник
головного редактора газети "Урядовий кур'єр", головний редактор
журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України", голова правління
товариства "Знання".
У разі необхідності до складу Ради за рішенням її голови
можуть бути включені представники інших центральних органів
виконавчої влади, установ та організацій за згодою їх керівників.
6. Персональний склад Ради затверджується її головою за
погодженням з керівниками відповідних центральних органів
виконавчої влади та організацій, представники яких входять до
складу Ради.
Голова Ради визначає із числа членів Ради заступників голови
та відповідального секретаря.
7. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому
законодавством порядку представники Союзу юристів України,
Асоціації українських правників, Української асоціації викладачів
права та інших громадських організацій, статутами яких передбачено
їх участь у правовій освіті населення.
Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх
згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.
8. Голова, заступники голови, члени Ради працюють на
громадських засадах.
9. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію
діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти
рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою
діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід
виконання прийнятих Радою документів.
10. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого
нею річного плану.
Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться
у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні
більш як половина її членів.
Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Ради.
Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є
обов'язковими для розгляду.
Рішення Ради підписуються її головою.
У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.
11. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан
правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть
участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво
представлених ними центральних органів виконавчої влади та
організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації
прийнятих нею рішень.
12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради
здійснюється Мін'юстом.
13. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у засобах
масової інформації.вгору