Документ 623-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 2009 р. N 623
Київ
Про внесення змін до
Порядку проведення службового розслідування
стосовно державних службовців

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення службового розслідування
стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 ( 950-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53,
ст. 2168), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 623
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення службового
розслідування стосовно державних службовців
( 950-2000-п )

1. Пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Період проведення службового розслідування не включає час
тимчасової втрати працездатності державним службовцем, стосовно
якого воно проводиться, час його перебування у відпустці або
службовому відрядженні чи відсутності з інших причин, а також час
ознайомлення таким державним службовцем та керівником органу, в
якому він працює, з актом службового розслідування.".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
2. У пункті 6:
в абзаці третьому слова "особа, стосовно якої проводиться
службове розслідування" замінити словами "державний службовець,
стосовно якого проводиться службове розслідування";
в абзаці п'ятому слова "який призначив службове
розслідування" замінити словами "який прийняв рішення щодо
проведення службового розслідування";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"використовувати за погодженням з особами, які опитуються
(надають пояснення, консультації) з питань службового
розслідування, аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та
свідчень;
вести протокол засідання комісії.
У разі відмови державного службовця, стосовно якого
проводиться службове розслідування, надати пояснення члени комісії
складають відповідний акт.".
3. Пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Державний службовець, стосовно якого проводиться службове
розслідування, має право:
1) отримувати інформацію про підстави проведення такого
розслідування;
2) надавати усні або письмові пояснення, робити заяви,
подавати документи, які мають значення для проведення службового
розслідування;
3) звертатися з клопотанням про опитування інших осіб, яким
відомі обставини, що досліджуються під час проведення службового
розслідування, а також про залучення до матеріалів розслідування
додаткових документів, видань, інших матеріальних носіїв
інформації стосовно предмета службового розслідування;
4) подавати у письмовій формі зауваження щодо проведення
службового розслідування, дій або бездіяльності осіб, які його
проводять;
5) звертатися з обґрунтованим клопотанням у письмовій формі
до керівника державного органу, який приймає рішення щодо складу
комісії з проведення службового розслідування, про виведення з її
складу осіб, які особисто заінтересовані в результатах такого
розслідування. Про прийняте за результатами розгляду клопотання
рішення письмово повідомляється державний службовець.".
4. У пункті 8:
в абзаці другому слова "особи, стосовно якої проведено
службове розслідування" замінити словами "державного службовця,
стосовно якого проведено службове розслідування";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"заяви, клопотання, пояснення та зауваження державного
службовця, стосовно якого проведено службове розслідування,
обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення;".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим.
5. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Акт службового розслідування підписується членами комісії
та подається на розгляд керівника державного органу (посадової
особи), який прийняв рішення щодо проведення службового
розслідування, в одному примірнику.
Перед поданням на розгляд з актом службового розслідування
ознайомлюються державний службовець, стосовно якого проведено
службове розслідування, та керівник органу, в якому він працює.
Про дату і місце ознайомлення з актом службового
розслідування зазначені особи повідомляються за день до його
проведення.
Під час ознайомлення з актом службового розслідування
зазначені особи можуть висловити свої зауваження, які додаються до
акта.
У разі коли під час ознайомлення з актом службового
розслідування до нього не висловлені зауваження або зазначені
особи не прибули у визначений для ознайомлення час без поважних
причин та не повідомили комісії про причини своєї відсутності у
день ознайомлення, акт службового розслідування вважається таким,
що не має зауважень, про що складається відповідний акт, який
додається до акта службового розслідування.
Державний службовець, стосовно якого проведено службове
розслідування, повинен підписати акт службового розслідування, а у
разі відмови його підписати члени комісії складають відповідний
акт, який додається до акта службового розслідування.
У разі відсутності під час підписання акта службового
розслідування члена комісії причина його відсутності зазначається
в акті.
Знімати копії з акта службового розслідування до подання його
на розгляд керівника державного органу (посадової особи), який
прийняв рішення щодо проведення службового розслідування,
забороняється.".
6. У пункті 10:
абзац перший після слова "проводилося" доповнити словом
"службове";
абзац другий після слова "термін" доповнити словами "з дати
надходження акта службового розслідування".
7. Пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Акт службового розслідування з відповідними документами
зберігається в державному органі, якому доручено проведення
службового розслідування.
У разі коли рішення про проведення службового розслідування
прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, акт
службового розслідування складається у двох примірниках, один з
яких надсилається керівникові державного органу (посадовій особі),
який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування,
другий залишається в державному органі, якому доручено проведення
службового розслідування.
Копії акта службового розслідування за зверненням державного
службовця, стосовно якого проведено службове розслідування,
державних органів надаються за рішенням керівника державного
органу (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення
службового розслідування.
У разі коли службове розслідування проводилося на вимогу
державного службовця з метою зняття безпідставних, на його думку,
звинувачень або підозри, за його зверненням керівником державного
органу (посадовою особою), який прийняв рішення щодо проведення
службового розслідування, державному службовцю надається копія
акта службового розслідування.
Якщо службове розслідування проводилося за рішенням
Начальника Головдержслужби, копія акта службового розслідування
надсилається керівникові органу, в якому працює державний
службовець, стосовно якого проведено службове розслідування.".вгору