Документ 621-2003-п, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава - 741-2015-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 45-2019-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 621
Київ
Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту
державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 165 ( 165-2004-п ) від 11.02.2004
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 1134 ( 1134-2012-п ) від 28.11.2012
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції" в усіх відмінках
замінено словами "Міністерство економічного розвитку
і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }

На виконання Закону України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ) і Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), з метою
формування цілісної системи прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку України, окремих галузей
економіки та адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення
складання проекту державного бюджету на відповідний бюджетний
період Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та
Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення
проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий та короткостроковий періоди та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на два
роки, що настають за прогнозним, проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України на короткостроковий
період (як основи для складення проекту Державного бюджету України
на відповідний бюджетний період), Державного бюджету України на
відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету
України на наступні за плановим два бюджетні періоди. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
2. Затвердити такі, що додаються:
порядок розроблення проектів прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та державного
бюджету; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період;
структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на два роки, що
настають за прогнозним; { Абзац четвертий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
структуру Державної програми економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період;
типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району, міста на
середньостроковий період;
типову структуру програми економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району, міста на
короткостроковий період;
типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на
середньостроковий період;
типову структуру програми розвитку галузі економіки;
перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на
середньостроковий період та програма розвитку. { Абзац десятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі
головним виконавцем та координатором розроблення:
прогнозу економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий період (раз на п'ять років - у рік проведення
чергових виборів Президента України);
прогнозу економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період (на 1 рік) та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на два роки, що
настають за прогнозним; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
Державної програми економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період (на 1 рік).
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
розробляти прогнози розвитку галузей економіки на
середньостроковий період та програми розвитку галузей економіки
відповідно до переліку галузей економіки, щодо яких розробляються
прогноз на середньостроковий період та програма розвитку,
затвердженого цією постановою, забезпечивши їх взаємоузгодженість
з прогнозом економічного і соціального розвитку України на
відповідний період та Державною програмою економічного і
соціального розвитку України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
5. Установити, що:
прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий
період та програми розвитку галузей економіки розробляються
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за
погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і
взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і соціального розвитку
на відповідний період та подаються Кабінетові Міністрів України;
необхідність розроблення програм розвитку галузей економіки
визначає Кабінет Міністрів України за поданням відповідальних
виконавців з урахуванням затверджених програм та строків
закінчення їх реалізації.
6. Державній службі статистики оперативно забезпечувати
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші центральні
органи виконавчої влади, Національний банк, Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську
міські державні адміністрації статистичною інформацією для
розроблення прогнозних і програмних документів. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
7. Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і
надати міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади - співвиконавцям методичні рекомендації з
розроблення прогнозів і програм.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 702 ( 702-2011-п )
ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та державного бюджету

------------------------------------------------------------------------------ |Найменування заходу| Відповідальні за | Строк виконання | Співвиконавці | | | виконання | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |1. Надання |Мінекономрозвитку |до 15 вересня |Мінфін, | |співвиконавцям | |року розроблення |Мінсоцполітики, | |сценарних умов | | |інші центральні | |функціонування | | |органи виконавчої | |економіки, переліку| | |влади, | |прогнозних | | |Національний банк | |показників, | | |(за згодою) | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |2. Погодження |Мінфін, |до 25 вересня | | |сценарних умов |Мінсоцполітики, |року розроблення | | |функціонування |інші центральні | | | |економіки, переліку|органи виконавчої | | | |прогнозних |влади, | | | |показників, |Національний банк | | | |розподілу розділів |(за згодою) | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |3. Подання |міністерства, інші|до 20 жовтня року | | |Мінекономрозвитку |центральні органи |розроблення | | |середньострокових |виконавчої влади, | | | |прогнозних |Національний банк | | | |показників за |(за згодою), Рада | | | |сценарними умовами |міністрів | | | |функціонування |Автономної | | | |економіки, останніх|Республіки Крим, | | | |уточнених звітних |обласні, Київська | | | |даних та |та Севастопольська| | | |передбачуваних |міські | | | |даних виконання |держадміністрації | | | |державного бюджету | | | | |в цілому за рік, а | | | | |також відповідних | | | | |розділів проекту | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |4. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 15 листопада |міністерства, інші| |проекту прогнозу | |року розроблення |центральні органи | |економічного і | | |виконавчої влади, | |соціального | | |Національний банк | |розвитку України на| | |(за згодою) | |середньостроковий | | | | |період та подання | | | | |його співвиконавцям| | | | |на погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |5. Погодження |міністерства, інші|до 20 листопада | | |проекту прогнозу |центральні органи |року розроблення | | |економічного і |виконавчої влади, | | | |соціального |Національний банк | | | |розвитку України на|(за згодою) | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |6. Подання |Мінекономрозвитку |до 1 грудня року | | |Кабінетові | |розроблення | | |Міністрів України | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |7. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 31 грудня року | | |рішення щодо |України |розроблення | | |схвалення прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |8. Надсилання |Мінекономрозвитку |у тижневий строк | | |центральним органам| |після схвалення | | |виконавчої влади та| | | | |Національному банку| | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |9. Надання | - " - |до 20 лютого |Мінфін, | |співвиконавцям | | |Мінсоцполітики, | |сценарних умов | | |інші центральні | |функціонування | | |органи виконавчої | |економіки на | | |влади, | |наступний та два | | |Національний банк | |подальші роки, | | |(за згодою) | |переліку | | | | |прогнозних | | | | |показників, | | | | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |10. Погодження |Мінфін, |до 1 березня | | |сценарних умов |Мінсоцполітики, | | | |функціонування |інші центральні | | | |економіки на |органи виконавчої | | | |наступний та два |влади, | | | |подальші роки, |Національний банк | | | |переліку |(за згодою) | | | |прогнозних | | | | |показників, | | | | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |11. Подання |Мінфін | - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку звіту за | | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |прогнозних | | | | |показників обсягів | | | | |державних | | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, а також | | | | |інформації про | | | | |виконання | | | | |державного бюджету | | | | |в попередньому році| | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |12. Подання |Фонд державного |до 1 березня | | |Мінекономрозвитку, |майна | | | |Мінфіну та | | | | |Національному банку| | | | |звіту за попередній| | | | |рік, попередніх | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |надходження коштів | | | | |від приватизації та| | | | |доходів від | | | | |розпорядження | | | | |державним майном на| | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |13. Подання |Мінекономрозвитку | - " - | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |звіту за попередній| | | | |рік, попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |номінального та | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, індексів | | | | |споживчих цін та | | | | |цін виробників, | | | | |зовнішньої | | | | |торгівлі та прямих | | | | |іноземних | | | | |інвестицій, обсягів| | | | |технічної допомоги | | | | |(із зазначенням | | | | |офіційного | | | | |обмінного курсу | | | | |гривні у середньому| | | | |за рік та на кінець| | | | |року, який | | | | |закладається у | | | | |розрахунки | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |14. Подання Мінфіну|Мінекономрозвитку |до 1 березня | | |переліку | | | | |пріоритетних | | | | |державних | | | | |(цільових) програм,| | | | |які | | | | |виконуватимуться у | | | | |плановому та | | | | |наступних за | | | | |плановим двох | | | | |бюджетних періодах | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |15. Подання |Мінсоцполітики |до 5 березня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Мінфіну звіту за| | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників ринку | | | | |праці (із | | | | |зазначенням | | | | |показника рівня | | | | |безробіття) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |16. Подання |Національний банк |до 15 березня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Мінфіну звіту за| | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |монетарних | | | | |показників на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |17. Подання |Мінекономрозвитку |до 17 березня | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |номінального і | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, | | | | |зовнішньої | | | | |торгівлі, індексів | | | | |споживчих цін та | | | | |цін виробників, | | | | |рівня безробіття | | | | |(із зазначенням | | | | |офіційного | | | | |обмінного курсу | | | | |гривні у середньому| | | | |за рік та на кінець| | | | |року, який | | | | |закладається у | | | | |розрахунки | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |18. Подання |Мінфін |до 20 березня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту Основних | | | | |напрямів бюджетної | | | | |політики на | | | | |наступний бюджетний| | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |19. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 1 квітня | | |рішення щодо |України | | | |схвалення проекту | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |20. Подання | - " - |у триденний строк | | |Верховній Раді | |після схвалення | | |України проекту | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |21. Подання |Національний банк |до 1 квітня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Мінфіну звіту | | | | |платіжного балансу | | | | |України за | | | | |попередній рік, а | | | | |також відомостей | | | | |про частину | | | | |прогнозованого | | | | |прибутку до | | | | |розподілу поточного| | | | |року, яка | | | | |підлягатиме | | | | |перерахуванню до | | | | |Державного бюджету | | | | |України в | | | | |наступному році | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |22. Подання |міністерства, інші|до 4 квітня | | |Мінекономрозвитку |центральні органи | | | |пропозицій щодо |виконавчої влади, | | | |розроблення |Рада міністрів | | | |Державної програми |Автономної | | | |економічного і |Республіки Крим, | | | |соціального |обласні, Київська | | | |розвитку України на|та Севастопольська| | | |короткостроковий |міські держадміні-| | | |період |страції | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |23. Подання |Мінсоцполітики |до 5 квітня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Мінфіну | | | | |скоригованих | | | | |відповідно до | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |(розміру | | | | |прожиткового | | | | |мінімуму на одну | | | | |особу в розрізі | | | | |основних соціальних| | | | |і демографічних | | | | |груп населення | | | | |відповідно до | | | | |затвердженої | | | | |методики та актів | | | | |законодавства, | | | | |мінімальної | | | | |заробітної плати, | | | | |посадового окладу | | | | |(тарифної ставки) | | | | |працівників I | | | | |тарифного розряду | | | | |Єдиної тарифної | | | | |сітки розрядів і | | | | |коефіцієнтів з | | | | |оплати праці | | | | |працівників | | | | |установ, закладів | | | | |та організацій | | | | |окремих галузей | | | | |бюджетної сфери) | | | | |( 1298-2002-п ) на | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |24. Подання |Мінфін | - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |скоригованих | | | | |відповідно до | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |(обсягів дефіциту | | | | |державного бюджету,| | | | |державних | | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань) на | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |25. Надання |Мінекономрозвитку |до 8 квітня |Мінфін, | |співвиконавцям | | |Мінсоцполітики, | |скоригованих | | |інші центральні | |відповідно до | | |органи виконавчої | |Основних напрямів | | |влади, | |бюджетної політики | | |Національний банк | |на наступний | | |(за згодою) | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |функціонування | | | | |економіки на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |26. Погодження |Мінфін, |до 13 квітня | | |скоригованих |Мінсоцполітики, | | | |сценарних умов |інші центральні | | | |функціонування |органи виконавчої | | | |економіки на |влади, | | | |поточний, наступний|Національний банк | | | |та два подальші |(за згодою) | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |27. Подання |Мінфін |до 15 квітня | | |Мінекономрозвитку | | | | |звітних даних щодо | | | | |видатків на | | | | |заробітну плату | | | | |працівників | | | | |бюджетної сфери | | | | |(без нарахувань) та| | | | |грошове | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців| | | | |(без нарахувань) за| | | | |попередній рік і | | | | |прогнозу таких | | | | |даних на поточний, | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |28. Подання |НКЦПФР (за згодою)| - " - | | |Національному банку| | | | |та | | | | |Мінекономрозвитку | | | | |звітних даних щодо | | | | |стану ринку цінних | | | | |паперів за | | | | |попередній рік, | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, у тому числі | | | | |щодо участі | | | | |нерезидентів у | | | | |проведенні операцій| | | | |на фондовому ринку | | | | |за такі періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |29. Подання |Нацкомфінпослуг | - " - |НКЦПФР | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | |(за згодою) | |та Національному | | | | |банку звітних даних| | | | |щодо стану ринку | | | | |фінансових послуг | | | | |за попередній рік, | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |30. Подання |Мінекономрозвитку |до 18 квітня | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |з урахуванням | | | | |скоригованих | | | | |сценарних умов | | | | |функціонування | | | | |економіки та | | | | |підсумків за I | | | | |квартал поточного | | | | |року уточнених | | | | |основних прогнозних| | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки (із | | | | |зазначенням | | | | |показників | | | | |номінального і | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, прибутку | | | | |підприємств, фонду | | | | |оплати праці, | | | | |індексів споживчих | | | | |цін та цін | | | | |виробників, | | | | |експорту та | | | | |імпорту товарів і | | | | |послуг) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |31. Подання |міністерства, інші|до 30 квітня | | |Мінекономрозвитку |центральні органи | | | |прогнозних |виконавчої влади, | | | |показників за |Національний банк | | | |сценарними умовами |(за згодою) | | | |функціонування | | | | |економіки на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, уточнених | | | | |звітних даних, | | | | |відповідних | | | | |розділів проекту | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |32. Подання Мінфіну|Національний банк |до 30 квітня | | |та |(за згодою) | | | |Мінекономрозвитку | | | | |остаточних | | | | |очікуваних та | | | | |прогнозних даних | | | | |щодо обсягів | | | | |монетарної бази, | | | | |грошової маси та | | | | |темпів їх | | | | |зростання, | | | | |уточненого | | | | |прогнозу платіжного| | | | |балансу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |33. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 18 травня |міністерства, інші| |проекту прогнозу | | |центральні органи | |економічного і | | |виконавчої влади, | |соціального | | |Національний банк | |розвитку України на| | |(за згодою) | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, та | | | | |подання його | | | | |співвиконавцям на | | | | |погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |34. Погодження |міністерства, інші|до 25 травня | | |проекту прогнозу |центральні органи | | | |економічного і |виконавчої влади, | | | |соціального |Національний банк | | | |розвитку України на|(за згодою) | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |35. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 31 травня |міністерства, інші| |проекту закону про | | |центральні органи | |Державну програму | | |виконавчої влади, | |економічного і | | |Національний банк | |соціального | | |(за згодою) | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та подання | | | | |його співвиконавцям| | | | |на погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |36. Подання |Мінекономрозвитку |до 1 червня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |37. Опрацювання та |міністерства, інші|до 3 червня | | |погодження проекту |центральні органи | | | |закону про Державну|виконавчої влади, | | | |програму |Національний банк | | | |економічного і |(за згодою) | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |38. Подання |Мінекономрозвитку |до 6 червня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту закону про | | | | |Державну програму | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |39. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 15 червня | | |рішення щодо |України | | | |схвалення прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |40. Прийняття | - " - | - " - | | |рішення щодо | | | | |схвалення проекту | | | | |закону про Державну| | | | |програму | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |41. Надсилання |Мінекономрозвитку |у тижневий строк | | |міністерствам, | |після схвалення | | |іншим центральним | | | | |органам виконавчої | | | | |влади, Раді | | | | |міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласним, | | | | |Київській та | | | | |Севастопольській | | | | |міським | | | | |держадміністраціям | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |42. Доведення до |Мінфін |у строк, | | |головних | |визначений | | |розпорядників | |Мінфіном | | |бюджетних коштів | | | | |(за бюджетними | | | | |призначеннями, | | | | |визначеними | | | | |законом про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період) | | | | |інструкцій з | | | | |підготовки | | | | |бюджетних запитів | | | | |та індикативних | | | | |прогнозних обсягів | | | | |видатків і надання | | | | |кредитів з бюджету | | | | |на наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |43. Подання | - " - |до 15 червня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку уточненої | | | | |інформації про | | | | |виконання | | | | |державного бюджету | | | | |в попередньому | | | | |році, результатів | | | | |аналізу виконання | | | | |бюджету з початку | | | | |поточного року та | | | | |очікуваних даних | | | | |щодо його виконання| | | | |на кінець поточного| | | | |року | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |44. Подання |Національний банк |до 15 червня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |результатів аналізу| | | | |стану банківської | | | | |системи | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |45. Подання |Мінфін |до 1 липня | | |Національному банку| | | | |та | | | | |Мінекономрозвитку | | | | |остаточних даних | | | | |про обсяги | | | | |державних зовнішніх| | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань на | | | | |поточний, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |46. Подання |Фонд державного | - " - | | |Мінекономрозвитку, |майна | | | |Мінфіну та | | | | |Національному банку| | | | |уточнених даних | | | | |щодо очікуваного | | | | |надходження коштів | | | | |від приватизації та| | | | |доходів від | | | | |розпорядження | | | | |державним майном за| | | | |поточний рік, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |47. Подання |НКЦПФР (за згодою)| - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку результатів | | | | |аналізу стану ринку| | | | |цінних паперів та | | | | |участі нерезидентів| | | | |у проведенні | | | | |операцій на | | | | |фондовому ринку за | | | | |I квартал поточного| | | | |року, прогнозу на | | | | |наступний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |48. Подання |Нацкомфінпослуг | - " - | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Національному | | | | |банку результатів | | | | |аналізу стану ринку| | | | |фінансових послуг | | | | |за попередній рік, | | | | |уточненого | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |49. Складення та |головні |у місячний строк | | |затвердження планів|розпорядники |після доведення | | |діяльності на |бюджетних коштів |інструкцій з | | |плановий та |(за бюджетними |підготовки | | |наступні за |призначеннями, |бюджетних запитів | | |плановим два |визначеними |та індикативних | | |бюджетні періоди |законом про |прогнозних | | |відповідно до |Державний бюджет |обсягів видатків | | |прогнозних та |України на |і надання | | |програмних |відповідний |кредитів з | | |документів |бюджетний період) |бюджету на | | |економічного і | |наступні за | | |соціального | |плановим два | | |розвитку, державних| |бюджетні періоди | | |цільових програм | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |50. Подання Мінфіну| - " - |у строк, | | |бюджетних запитів | |визначений | | |на підставі плану | |Мінфіном | | |діяльності, | | | | |інструкцій з | | | | |підготовки | | | | |бюджетних запитів | | | | |та індикативних | | | | |прогнозних обсягів | | | | |видатків і надання | | | | |кредитів з бюджету | | | | |на наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |51. Доведення до |Мінфін | - " - | | |Ради міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | | | | |особливостей | | | | |проведення | | | | |розрахунків | | | | |показників до | | | | |проектів бюджетів | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |(інструктивних | | | | |матеріалів щодо | | | | |складення бюджету | | | | |на наступний рік та| | | | |методичних | | | | |рекомендацій щодо | | | | |розрахунків | | | | |прогнозу доходів, | | | | |обсягів | | | | |міжбюджетних | | | | |трансфертів та | | | | |показників, на | | | | |підставі яких | | | | |здійснюється їх | | | | |визначення) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |52. Подання Мінфіну|Рада міністрів |до 1 серпня |міністерства, інші| |інформації, |Автономної | |центральні органи | |необхідної для |Республіки Крим, | |виконавчої влади, | |проведення |обласні, Київська | |Національний банк | |розрахунків обсягів|та Севастопольська| |(за згодою) | |міжбюджетних |міські держадміні-| | | |трансфертів та |страції | | | |інших показників | | | | |(прогнозів зведених| | | | |бюджетів на | | | | |наступний бюджетний| | | | |період з | | | | |необхідними | | | | |обґрунтуваннями і | | | | |поясненнями) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |53. Подання |Мінфін |одночасно з | | |Національному банку| |поданням Кабінету | | |показників | |Міністрів України | | |зовнішніх | |проекту закону | | |запозичень, обсягів| |про Державний | | |обслуговування та | |бюджет України на | | |погашення | |відповідний | | |зовнішнього боргу, | |бюджетний період | | |які враховані у | | | | |проекті закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період та| | | | |прогнозі Державного| | | | |бюджету України на | | | | |наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |54. Подання | - " - |до 7 вересня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |та Національному | | | | |банку проекту | | | | |закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період, | | | | |розробленого на | | | | |основі Державної | | | | |програми | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України, | | | | |та прогнозу | | | | |Державного бюджету | | | | |України на наступні| | | | |за плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |55. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 15 вересня | | |рішення щодо |України | | | |схвалення проекту | | | | |закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |56. Подання | - " - | - " - | | |Верховній Раді | | | | |України та | | | | |Президентові | | | | |України проекту | | | | |закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період та| | | | |прогнозу Державного| | | | |бюджету України на | | | | |наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |57. Подання | - " - | - " - | | |Верховній Раді | | | | |України проекту | | | | |закону про Державну| | | | |програму | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |58. Уточнення |Мінекономрозвитку |у період розгляду | | |основних прогнозних| |закону про | | |макропоказників | |Державний бюджет | | |економічного і | |України на | | |соціального | |відповідний | | |розвитку України на| |бюджетний період | | |наступний та два | | | | |подальші роки (у | | | | |разі потреби) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |59. Подання Мінфіну| - " - | - " - | | |та Національному | | | | |банку уточнених | | | | |основних прогнозних| | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |наступний та два | | | | |подальші роки (у | | | | |разі уточнення | | | | |зазначених | | | | |показників) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |60. Подання |Мінфін |у 25-денний строк |Мінекономрозвитку,| |Кабінетові | |з дня |головні | |Міністрів України | |опублікування |розпорядники | |уточненого прогнозу| |закону про |бюджетних коштів | |Державного бюджету | |Державний бюджет | | |України на наступні| |України на | | |за плановим два | |відповідний | | |бюджетні періоди на| |бюджетний період | | |підставі закону про| | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |61. Прийняття |Кабінет Міністрів |у місячний строк | | |рішення щодо |України |з дня | | |схвалення прогнозу | |опублікування | | |Державного бюджету | |закону про | | |України на наступні| |Державний бюджет | | |за плановим два | |України на | | |бюджетні періоди | |відповідний | | | | |бюджетний період | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |62. Приведення |головні |у 50-денний строк | | |планів діяльності |розпорядники |після | | |на плановий та |бюджетних коштів |опублікування | | |наступні за |(за бюджетними |закону про | | |плановим два |призначеннями, |Державний бюджет | | |бюджетні періоди у |визначеними |України на | | |відповідність із |законом про |відповідний | | |Державною програмою|Державний бюджет |бюджетний період | | |економічного і |України на | | | |соціального |відповідний | | | |розвитку України на|бюджетний період) | | | |плановий рік, | | | | |показниками | | | | |державного бюджету | | | | |на відповідний | | | | |бюджетний період та| | | | |прогнозом | | | | |Державного бюджету | | | | |України на наступні| | | | |за плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |63. Розроблення: | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |прогнозів |Рада міністрів |у двомісячний | | |економічного і |Автономної |строк після | | |соціального |Республіки Крим, |схвалення | | |розвитку Автономної|місцеві |прогнозу | | |Республіки Крим, |держадміністрації,|економічного і | | |областей, районів |органи місцевого |соціального | | |і міст на |самоврядування |розвитку України | | |середньостроковий | |на | | |період | |середньостроковий | | | | |період | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |прогнозів розвитку |міністерства, інші|у двомісячний | | |галузей економіки |центральні органи |строк після | | | |виконавчої влади |схвалення | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України | | | | |на | | | | |середньостроковий | | | | |період | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |програм |Рада міністрів |у двомісячний | | |економічного і |Автономної |строк після | | |соціального |Республіки Крим, |схвалення | | |розвитку Автономної|місцеві |проектів законів | | |Республіки Крим, |держадміністрації,|про Державну | | |областей, районів |органи місцевого |програму | | |і міст на |самоврядування |економічного і | | |короткостроковий | |соціального | | |період | |розвитку України | | | | |на | | | | |короткостроковий | | | | |період та про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період | | ------------------------------------------------------------------------------
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період*

Частина перша
1. Загальна частина
2. Національна економіка
3. Зовнішньоекономічне середовище
Частина друга
4. Внутрішні припущення
4.1. Економічна політика, цільові параметри та пріоритети розвитку
4.2. Нормативно-правова база
5. Зовнішні припущення
5.1. Прогноз розвитку країн світу
5.2. Прогноз розвитку зовнішніх ринків товарів українського
експорту
6. Сценарії розвитку країни
Частина третя
7. Основні фактори економічного зростання
7.1. Демографічний прогноз та зайнятість населення
7.2. Основний капітал
7.3. Науково-технічний прогрес та інновації
8. Валовий внутрішній продукт, тенденції, структурні пропорції
8.1. Виробництво валового внутрішнього продукту
8.2. Використання валового внутрішнього продукту
Частина четверта
9. Людський розвиток та рівень життя населення
9.1. Грошові доходи населення, заробітна плата, соціальні
стандарти
9.2. Охорона здоров'я
9.3. Освіта
10. Навколишнє природне середовище
11. Розвиток регіонів
12. Ризики прогнозу
13. Альтернативні сценарії розвитку країни

Додаток. Основні баланси та показники економічного і
соціального розвитку.
_______________
* Щорічне уточнення прогнозу економічного і соціального
розвитку України на середньостроковий період Мінекономіки
проводить за окремою процедурою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку
України на два роки, що настають за прогнозним

1. Загальна частина
2. Зовнішньоекономічне середовище
3. Припущення прогнозу: базовий та альтернативні сценарії
розвитку країни
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
5. Попит
5.1. Використання валового внутрішнього продукту
5.2. Споживання
5.3. Інвестиції
5.4. Чистий експорт
6. Пропозиція
6.1. Виробництво валового внутрішнього продукту
6.2. Промисловість
6.3. Сільське господарство
6.4. Торгівля та послуги
7. Економічна рівновага
7.1. Бюджет
7.2. Ціни
7.3. Доходи
7.4. Ринок праці
7.5. Платіжний баланс
8. Фінансові ринки
{ Підпункт 8.1 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ Підпункт 8.2 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ Підпункт 8.3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
9. Альтернативні сценарії розвитку країни
10. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на два роки, що настають за прогнозним.
Додаток. Основні показники економічного і соціального
розвитку.
{ Структура із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
Державної програми економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період

1. Оцінка тенденцій економічного розвитку в поточному році
2. Цілі та головні дії в наступному році
3. Соціальна політика
3.1. Демографічна ситуація
3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
3.3. Зайнятість населення та ринок праці
3.4. Пенсійна реформа
3.5. Соціальне забезпечення
3.6. Соціально-трудові відносини
3.7. Міграційна політика
3.8. Житлова політика
4. Гуманітарна сфера
4.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
4.2. Освіта
4.3. Культура
4.4. Розвиток інформаційного простору
4.5. Туристично-рекреаційна галузь
5. Безпека життєдіяльності людини
5.1. Охорона навколишнього природного середовища
5.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи
5.3. Охорона праці
6. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного
зростання
6.1. Податково-бюджетна політика
6.2. Інвестиційна політика
6.3. Грошово-кредитна та валютно-курсова політика
6.3.1. Грошово-кредитна політика
6.3.2. Валютно-курсова політика
6.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного
регулювання
6.4.1. Реформування відносин власності
6.4.2. Управління об'єктами державної власності та корпоративними
правами держави
6.4.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва.
Стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація
6.4.4. Формування конкурентного середовища
6.4.5. Удосконалення фінансових відносин підприємств
6.4.6. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного
управління
6.5. Політика розвитку фінансового ринку
6.5.1. Фондовий ринок
6.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку
фінансових послуг
6.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи
7. Розвиток реального сектору економіки
7.1. Енергозабезпечення та енергозбереження
7.2. Промислова політика
7.3. Аграрна політика
7.4. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
7.5. Науково-технічна та інноваційна політика
7.6. Політика у сфері обігу споживчих товарів і послуг
7.7. Зовнішньоекономічна політика
7.8. Розвиток мінерально-сировинної бази
8. Регіональна політика
9. Розвиток системи державних закупівель
10. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Додатки: 1. Основні показники та баланси національної
економіки.
2. Перелік державних цільових програм, які
передбачається фінансувати в наступному році.
3. План співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями на наступний рік.
4. Бюджет розвитку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на середньостроковий період

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній
період
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в
середньостроковому періоді
3. Альтернативні варіанти прогнозу*
4. Торговельно-економічні зв'язки з іншими регіонами та
зовнішньоекономічна діяльність
5. Фінансові ресурси
6. Економічний і соціальний розвиток регіону
6.1. Соціальна і гуманітарна сфера
6.2. Структурні зміни
6.3. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності
6.4. Розвиток видів економічної діяльності та ринкової
інфраструктури
7. Демографічна ситуація та ринок праці
8. Природокористування та охорона навколишнього природного
середовища
9. Грошові доходи населення
10. Висновки

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими
Мінекономіки зразками).
2. Прогноз кон'юнктури на регіональних ринках
основних видів товарів та послуг**.
______________
* Розробляється кілька альтернативних варіантів на основі
припущень та наводяться очікувані результати за основними
показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який
деталізується.
** Тільки для прогнозів економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим та області.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
програми економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на короткостроковий період

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній
період
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у
наступному році
3. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і
соціальної сфери та досягнення поставлених цілей
4. Фінансові ресурси
4.1. Джерела формування
4.2. Фінансування заходів
4.3. Фінансовий стан суб'єктів господарювання
5. Ринкові перетворення
5.1. Реформування відносин власності
5.2. Розвиток підприємництва
5.3. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках*
5.4. Регулювання цін**
5.5. Розвиток ринкової інфраструктури
6. Механізми регулювання
6.1. Управління об'єктами комунальної власності
6.2. Інвестиційна діяльність
6.3. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для
регіональних потреб
6.4. Реалізація державних цільових програм та регіональних
програм
7. Розвиток реального сектору економіки
7.1. Структурні зміни
7.2. Паливно-енергетичний комплекс
7.3. Промисловість
7.4. Агропромисловий комплекс
7.5. Транспорт і зв'язок
7.6. Науково-технічна сфера
7.7. Виробництво споживчих товарів та послуг
8. Зовнішньоекономічна діяльність
9. Соціальна сфера
9.1. Демографічна ситуація
9.2. Зайнятість населення та ринок праці
9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
9.4. Соціальне забезпечення
9.5. Пенсійна реформа
9.6. Житлово-комунальне господарство
10. Гуманітарна сфера
10.1. Охорона здоров'я
10.2. Освіта
10.3. Культура
10.4. Фізична культура і спорт
10.5. Туристично-рекреаційна галузь
11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
11.1. Розвиток мінерально-сировинної бази
11.2. Охорона навколишнього природного середовища
11.3. Техногенна безпека
11.4. Охорона праці

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими
Мінекономіки зразками).
2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань
програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на наступний рік.
3. Перелік державних цільових та регіональних
програм, які передбачається фінансувати в
наступному році.
4. Перелік об'єктів будівництва, які передбачається
фінансувати в наступному році за рахунок
бюджетних коштів.
5. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для
регіональних потреб.
6. Показники розвитку підприємств та організацій
комунальної власності.
_______________
* Тільки для програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим та області.
** Тільки для програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу розвитку галузі економіки на
середньостроковий період

1. Тенденції розвитку галузі
1.1. Динаміка виробництва та реалізації продукції (послуг)
1.2. Використання потенціалу галузі
1.3. Задоволення потреб в основних видах товарів і послуг на
внутрішньому ринку
1.4. Ресурсне забезпечення галузі
1.5. Головні проблеми розвитку галузі
2. Прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринку
основних видів товарів і послуг галузі
3. Цілі і пріоритети розвитку галузі в середньостроковому
періоді
4. Альтернативні варіанти прогнозу розвитку галузі*
5. Напрями державної політики розвитку галузі
5.1. Структурні зміни
5.2. Оновлення виробництва та впровадження досягнень
науково-технічного прогресу
5.3. Енергозбереження
5.4. Реформування відносин власності
5.5. Формування конкурентного середовища. Цінова політика
5.6. Підвищення ефективності виробництва
5.7. Інвестиційна політика
5.8. Удосконалення системи збуту продукції
6. Висновки

Додатки: 1. Основні показники розвитку галузі (згідно з
установленими Мінекономіки зразками).
2. Баланси основних матеріальних ресурсів.
_______________
* Розробляються кілька альтернативних варіантів на основі
припущень та наводяться очікувані результати за основними
показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який
подається в розгорнутому вигляді.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
програми розвитку галузі економіки

1. Характеристика стану розвитку галузі
1.1. Аналіз розвитку галузі економіки за попередній період та
визначення головних проблем реалізації державної політики в галузі
1.2. Характеристика використання потенціалу галузі
2. Стратегічні цілі і пріоритети розвитку
3. Економічне обгрунтування і оцінка необхідних ресурсів для
реалізації програми. Розрахунки необхідної бюджетної підтримки
4. Розрахунок очікуваної ефективності і строк виконання Програми
5. Визначення механізму управління і контролю за ходом виконання
Програми
6. Комплекс законодавчих і організаційних заходів та завдань
(цільових проектів) щодо реалізації Програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 702 ( 702-2011-п )
ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз
на середньостроковий період та програма розвитку

------------------------------------------------------------------ | Найменування галузі |Відповідальні виконавці| |----------------------------------------+-----------------------| |Паливно-енергетичний комплекс |Міненерговугілля | |----------------------------------------+-----------------------| |Агропромисловий комплекс |Мінагрополітики | |----------------------------------------+-----------------------| |Лісопромисловий комплекс |Мінагрополітики | | |-----------------------| | |Мінприроди | |----------------------------------------+-----------------------| |Гірничо-металургійний комплекс |Мінекономрозвитку | |----------------------------------------+-----------------------| |Хімічна промисловість | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво машин та устатковання | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво електричного та електронного| - " - | |устатковання | | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво транспортного устатковання | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Легка промисловість | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Медична та мікробіологічна промисловість|МОЗ | |----------------------------------------+-----------------------| |Транспорт і шляхи сполучення |Мінінфраструктури | |----------------------------------------+-----------------------| |Зв'язок | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Туризм | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Охорона здоров'я |МОЗ | |----------------------------------------+-----------------------| |Освіта |МОН | |----------------------------------------+-----------------------| |Наука та інновації |МОН | |----------------------------------------+-----------------------| |Інформатизація |Державне агентство з | | |питань електронного | | |урядування | ------------------------------------------------------------------
{ Типовий перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 165 ( 165-2004-п ) від 11.02.2004; в редакції Постанови КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1134 ( 1134-2012-п ) від 28.11.2012, N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }вгору