Документ 620_022, дію зупинено, поточна редакція — Підписання від 08.12.2010
( Остання подія — Зупинення дії, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Виконавчим
комітетом Комісії із змін клімату Португалії
та Національним агентством екологічних
інвестицій України

Дата підписання: 08.12.2010 Дата набрання чинності для України: 08.12.2010
Міністерство екології та територіального планування, як
головне Міністерство Виконавчого комітету Комісії із змін клімату
Португалії, представлене Заступником Міністра Умберто Д.Роса,
надалі - "Португальська сторона"
та
Національне агентство екологічних інвестицій України,
представлене Заступником Голови Вадимом Сидяченком, надалі -
"Українська Сторона",
надалі разом "Сторони",
Беручи до уваги, що Португалія та Україна є Сторонами
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ), надалі -
"Конвенція", та Сторонами Кіотського протоколу ( 995_801 ) до цієї
Конвенції;
Беручи до уваги, що Преамбула Конвенції ( 995_044 ) визнає,
що глобальний характер змін клімату вимагає найбільшого можливого
співробітництва всіх держав і їх участі щодо міжнародної дійової
реакції, відповідно до їх спільної, але диференційованої
відповідальності і відповідних можливостей і соціально-економічних
умов;
Також беручи до уваги положення Конвенції ( 995_044 ), а саме
її Статтю 4, що дозволяє розвинутим державам спільно впроваджувати
рішення та заходи щодо пом'якшення наслідків змін клімату;
Визнаючи, що співробітництво в сфері змін клімату, в тому
числі спільне впровадження проектів, може бути інструментом для
збільшення скорочень викидів парникових газів, і може мати
позитивний вплив на соціально-економічний розвиток;
Визнаючи, що Стаття 6 Кіотського протоколу ( 995_801 ) та
прийняті рішення, які стосуються керівництва щодо її застосування,
дозволяють передачу та придбання одиниць скорочення викидів,
отриманих в рамках проектів спільного впровадження між Сторонами
Додатку I до Конвенції ( 995_044 ), і таким чином сприяють
виконанню їх зобов'язань стосовно обмеження або скорочення
викидів, відповідно до Статті 3 Кіотського протоколу;
Визнаючи, що Стаття 17 Кіотського протоколу ( 995_801 )
дозволяє Сторонам брати участь у торгівлі викидами для виконання
своїх зобов'язань за Статтею 3 Кіотського протоколу;
Домовились про таке:
1. Мета і сфера застосування
Метою Меморандуму про взаєморозуміння, надалі - "Меморандум",
є заохочення співробітництва між Португалією та Україною в сфері
змін клімату, що стимулюватиме розвиток та реалізацію обома
державами заходів за проектами спільного впровадження за Статтею 6
Кіотського протоколу ( 995_801 ), надалі - "проекти СВ", та інших
видів діяльності та проектів, спрямованих на пом'якшення наслідків
змін клімату.
2. Конкретні цілі
Сторони цього Меморандуму докладатимуть спільних зусиль щодо:
a) Сприяння розвитку та реалізації проектів СВ, інших видів
діяльності та проектів, спрямованих на пом'якшення наслідків змін
клімату, а також допомоги в обміні досвідом в обох державах;
b) Посилення взаємодії між Сторонами та іншими установами в
обох державах, з метою реалізації проектів СВ або інших видів
діяльності та проектів із пом'якшення наслідків змін клімату;
c) Посилення технічного співробітництва з метою покращення
можливостей державного та приватного секторів щодо розвитку видів
діяльності та проектів із пом'якшення наслідків змін клімату;
d) Заохочення передачі екологічно прийнятних технологій,
спрямованих на скорочення антропогенних викидів парникових газів.
3. Обмін інформацією
Сторони обміняються інформацією та поглядами щодо тем
наступних проектів СВ або інших видів діяльності чи проектів із
пом'якшення наслідків змін клімату, зберігаючи достатній рівень
конфіденційності, відповідно до вимог національного законодавства
кожної Сторони, і об'єктивність щодо інших питань, що можуть з
часом виникнути, а саме, щодо:
a) Потенційних приватних інвесторів та учасників проектів СВ;
b) Стану проектів СВ та інших видів діяльності, що
реалізуються в рамках цього Меморандуму;
c) Джерел фінансування проектів СВ;
d) Критеріїв проектів СВ, процедур схвалення та керівництв
для проектів СВ;
e) Методологій та механізмів для реалізації, моніторингу і
верифікації скорочень та абсорбції викидів парникових газів.
4. Формування, оцінка і схвалення проектів СВ
Сторони, базуючись на відповідному обміні інформацією,
сприятимуть формуванню, оцінці та схваленню запропонованих
проектів СВ або інших видів діяльності чи проектів з пом'якшення
наслідків змін клімату, у відповідності до міжнародного та
національного законодавства.
5. Право власності на одиниці скорочення викидів
У відповідності до пунктів 10, 11 Статті 3 Кіотського
протоколу ( 995_801 ) Сторони поважатимуть право власності на
одиниці скорочення викидів, що є результатом реалізації проектів
СВ.
6. Права інтелектуальної власності
У випадку, коли для реалізації проекту СВ необхідно доступ,
розповсюдження, передача або спільна розробка технологій, що є
об'єктами права інтелектуальної власності та майнові права, які
засвідчуються патентом чи інших прав інтелектуальної власності,
Сторони, або їх представники, спільно і заздалегідь вирішать
питання щодо порядку використання прав інтелектуальної власності,
відповідного до законодавства обох держав.
7. Тлумачення умов меморандуму
7.1. Сумніви щодо тлумачення міжнародних договорів та
документів з питань, що відносяться до конкретних проектів СВ,
мають обговорюватись безпосередньо Сторонами.
7.2. У випадку виникнення будь-яких протиріч, що виникають
між учасниками проектів СВ або інших видів діяльності та проектів
із пом'якшення наслідків змін клімату, Сторони докладатимуть усіх
зусиль для досягнення консенсусу.
7.3. У випадку будь-яких розбіжностей, що виникають у
тлумаченні цього Меморандуму, перевага надається тексту
викладеному англійською мовою.
8. Зміни
Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною згодою Сторін та оформляються протоколами, які є його
невід'ємною частиною.
9. Набуття чинності
9.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його
підписання і діє до 31 грудня 2012 р.
9.2. Дія цього Меморандуму може бути припинена кожною зі
Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони дипломатичними
каналами. Цей Меморандум втрачає чинність через 6 місяців від дати
отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про її намір припинити дію цього Меморандуму.
9.3. Припинення чинності цього Меморандуму не впливатиме на
спільні проекті СВ, що знаходяться в процесі реалізації.
Вчинено в місті Канкун 8 грудня 2010 року у двох автентичних
примірниках кожен з яких укладено англійською та українською
мовами, при цьому англійський текст є операційним.
Національне агентство Виконавчий комітет
екологічних інвестицій Комісії із змін клімату
України Португалії
(підпис) (підпис)
Вадим Сидяченко Умберто Д.Роса
Заступник Голови Заступник Міністравгору