Документ 620_019, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.03.2010

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Головним
контрольно-ревізійним управлінням України
та Генеральною інспекцією фінансів
Португальської Республіки
на 2010-2012 роки

Дата підписання: 03.03.2010 Дата набрання чинності для України: 03.03.2010
Головне контрольно-ревізійне управління України та Генеральна
інспекція фінансів Португальської Республіки (далі - Сторони),
надаючи важливе значення міжвідомчому співробітництву у
встановленій сфері діяльності Сторін і
прагнучи до обміну досвідом з питань, які становлять взаємний
інтерес,
уклали цей Меморандум про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Меморандуму
та згідно з національним законодавством України та Португальської
Республіки, діючи в межах установленої компетенції на основі
взаємної поваги інтересів у сфері міжвідомчого співробітництва
органів державної влади України та Португальської Республіки.
Стаття 2
З урахуванням специфіки завдань, які вирішують Сторони,
визначаються такі питання, обмін досвідом з яких становить
взаємний інтерес:
1. Організація державного фінансового контролю в Україні та
Португальській Республіці, зокрема системи антикризового контролю
над державними витратами.
2. Шляхи організації державного фінансового контролю над
публічними витратами на організацію європейського футбольного
чемпіонату Євро-2012.
3. Діяльність Генеральної інспекції фінансів у ролі служби
координації боротьби із шахрайством у співробітництві з
Європейською службою боротьби із шахрайством: процедури проведення
спільних перевірок, планування та звітування, вжиття заходів за
результатами контрольних заходів тощо.
Заходи співробітництва, які відповідають зазначеній тематиці,
будуть визначатися щорічно в рамках Плану заходів, який
розробляється Сторонами спільно.
Під час формування Плану заходів Сторони визначають місця,
кількість учасників і строки проведення заходів співробітництва.
Щорічні Плани заходів можуть затверджуватися до початку
нового календарного року.
Стаття 3
З метою виконання положень статті 2 цього Меморандуму
співробітництво Сторін здійснюється відповідно до законодавства
держав Сторін у таких основних формах:
- обміну досвідом шляхом проведення ознайомчих візитів і
зустрічей спеціалістів Сторін з питань, віднесених до компетенції
Сторін;
- ознайомлення із законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність державного
фінансового контролю в державах Сторін, а також обмін друкованими
виданнями та методичними матеріалами;
- організації семінарів, дискусій та конференцій у рамках
цього Меморандуму;
- обміну інформацією з питань діяльності Сторін.
Стаття 4
Матеріали, якими Сторони обмінюються в рамках заходів
співробітництва, передбаченого цим Меморандумом, розглядаються
ними як відкриті й доступні для публічного ознайомлення, якщо інше
не буде визначене Стороною, що надає матеріали. Передача
інформації з обмеженим доступом не здійснюється.
Стаття 5
Кожна зі Сторін самостійно визначає персональний склад
делегації для участі в заходах співробітництва, які проводяться в
рамках цього Меморандуму.
Сторона, на території держави якої проводиться захід
співробітництва, не пізніше ніж за місяць до дати його проведення
надсилає іншій Стороні запрошення для членів її делегації. Сторони
також обмінюються іншою інформацією, необхідною для підготовки
заходів співробітництва.
Під час виникнення обставин, які можуть уплинути на
підготовку та проведення заходів співробітництва, Сторони
інформують одна одну про такі випадки з відповідними, за
необхідності, пропозиціями про зміни у строках, місці, складі та
питаннях проведення зазначених заходів.
Кожна зі Сторін самостійно визначає обсяг та перелік
національних нормативно-правових актів, які регулюють здійснення
державного фінансового контролю в Україні та Португальській
Республіці, а також методичних матеріалів, які передаються в
рамках цього Меморандуму.
При цьому зазначене не позбавляє іншої Сторони права
звернутися з письмовим запитом про надання додаткових матеріалів,
пов'язаних з регулюванням державного фінансового контролю в
Україні та Португальській Республіці, що не ввійшли до зазначених
вище переліків.
Стаття 6
Фінансування витрат на представництво Сторін у заходах
співробітництва погоджується для кожного заходу окремо, якщо інше
не погоджено додатково.
Надання матеріалів у рамках цього Меморандуму здійснюється на
безоплатній основі.
Витрати, пов'язані з поштовою пересилкою матеріалів, які
передаються в рамках цього Меморандуму, несе Сторона, яка здійснює
таку поштову пересилку.
Стаття 7
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
уноситися зміни та доповнення, які оформляються окремими
протоколами.
Зазначені протоколи становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму та набиратимуть чинності відповідно до порядку,
передбаченого статтею 10 цього Меморандуму.
Стаття 8
Сторони визначають уповноважених посадових осіб з організації
заходів, які проводяться на підставі цього Меморандуму, та
інформують одна одну про це в письмовій формі.
Письмове спілкування в рамках цього Меморандуму здійснюється
з використанням таких адрес:
Для Головного контрольно-ревізійного управління:
Sahaidachnyi Str 4, Official Municipal Post 04070 KYIV, UKRAINE
Tel: (+3 044) 417 6595
Fax: (+3 044) 425 8027
E-mail: postmast@dkrs.gov.ua
Для Генеральної інспекції фінансів:
Rua Angelina Vidal, 41 - 1199-005 LISBOA
Tel: (+351) 218 113 507/09
Fax: (+351) 218 138 742
E-mail: igfinancas@igf.min-financas.pt
Стаття 9
Будь-які спори, що виникають стосовно тлумачення або
застосування положень цього Меморандуму, вирішуватимуться шляхом
проведення консультацій між уповноваженими посадовими особами
Сторін.
Стаття 10
Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання та діє до
31 грудня 2012 року.
Дію цього Меморандуму може бути припинено за ініціативою
будь-якої зі Сторін шляхом надіслання письмового повідомлення
іншій Стороні. Дія цього Меморандуму припиняється через 3 місяці
після отримання однією зі Сторін повідомлення іншої Сторони про її
намір припинити дію цього Меморандуму.
Учинено в м. Київ 3 березня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні або застосуванні
положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською
мовою.
За Головне контрольно-ревізійне За Генеральну інспекцію
управління України фінансів Португальської
Республіки
(підпис) (підпис)
І.І.Іскра Ж.М.Лейте Мартинш
В.о. Голови ГоловКРУ Генеральний інспектор
фінансіввгору