Угода між Україною та Португальською Республікою про співробітництво в галузі туризму
Португалія, Україна; Угода, Міжнародний документ від 17.11.2006
Документ 620_009, поточна редакція — Затвердження від 28.09.2007, підстава - 928/2007

               Угода 
між Україною та Португальською Республікою
про співробітництво в галузі туризму

{ Угоду затерджено Указом Президента N 928
( 928/2007 ) від 28.09.2007 }

Дата підписання: 17.11.2006 Дата затвердження Україною: 28.09.2007
Україна та Португальська Республіка, далі - "Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами,
визнаючи важливість туризму як необхідного фактора зміцнення
дружніх відносин між народами двох країн,
маючи на меті створити правову основу для співробітництва в
галузі туризму на принципах рівності та взаємної вигоди,
погоджуються про таке:
Стаття 1
Предмет
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
галузі туризму відповідно до чинного законодавства та діючих
міжнародних угод.
Стаття 2
Розвиток туристичної діяльності
Сторони сприятимуть:
а) встановленню зв'язків між асоціаціями, організаціями та
підприємствами в галузі туризму з метою забезпечення участі у
культурних, розважальних, молодіжних та інших заходах;
б) взаємному обміну спеціалізованими групами з метою
відвідання ярмарків, конференцій та семінарів, а також інших
інформаційних, рекламних або науково-дослідних заходів.
Стаття 3
Обмін інформацією та нормативними документами
Сторони заохочуватимуть обмін статистичною та іншою
інформацією в галузі туризму, в тому числі:
а) щодо законодавства, що регулює туристичну діяльність в
обох країнах;
б) щодо національного законодавства стосовно захисту та
збереження природних ресурсів і культурної спадщини, що є
туристичними пам'ятками;
в) щодо туристичних ресурсів обох Сторін;
г) щодо досліджень у галузі туризму;
д) щодо міжнародних документів у галузі туризму;
е) інформаційними та рекламними матеріалами.
Стаття 4
Туристичні обміни
Сторони сприятимуть на взаємній основі спрощенню оформлення
документів та інших формальностей, пов'язаних з туристичними
пересуваннями між своїми країнами, згідно з чинним законодавством
Сторін і цією Угодою, а також іншими діючими міжнародними угодами.
Стаття 5
Інфраструктура та інвестиційна діяльність
Сторони вивчатимуть можливості сприяння розвитку туристичної
інфраструктури, а також здійсненню інвестицій у туристичну галузь.
Стаття 6
Підготовка кадрів
Сторони, виходячи з можливостей:
а) здійснюватимуть заходи з метою надання взаємної допомоги у
сфері підготовки кадрів і консультаційних послуг;
б) заохочуватимуть обмін експертами, представниками
спеціалізованих видань і прогресивним досвідом у галузі туризму;
в) розвиватимуть спільну діяльність з організаціями, що
здійснюють дослідження в галузі туризму;
г) сприятимуть встановленню міжнародних контактів.
Стаття 7
Туристичні представництва
1. Сторони сприятимуть на взаємній основі відкриттю та
діяльності на своїй території офіційних туристичних представництв
іншої Сторони.
2. Діяльність таких представництв регулюватиметься чинним
законодавством обох Сторін.
Стаття 8
Змішана комісія
1. Сторони створять Змішану комісію з метою проведення
консультацій з питань, пов'язаних з предметом цієї Угоди,
забезпечення виконання її положень, а також сприяння вирішенню
спірних питань, пов'язаних з її імплементацією.
2. Керівники делегацій кожної країни співголовуватимуть на
засіданнях Змішаної комісії, що складатиметься з представників
туристичних організацій, які призначатимуться Сторонами.
3. З метою імплементації цієї Угоди та визначення
перспективних напрямків співпраці Сторони можуть розробляти
програми співробітництва.
4. Програми співробітництва становитимуть невід'ємну частину
зобов'язань, взятих на себе в рамках цієї Угоди, та прийматимуться
на засіданнях Змішаної комісії.
Стаття 9
Вирішення спорів
Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватимуться через дипломатичні канали.
Стаття 10
Зміни та доповнення
1. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені на
прохання однієї з Сторін за згодою іншої Сторони.
2. Зміни та доповнення набуватимуть чинності відповідно до
положень Статті 11 цієї Угоди.
Стаття 11
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності на тридцятий (30) день з дати
отримання дипломатичними каналами останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності.
Стаття 12
Термін і припинення дії
1. Ця Угода укладається на невизначений термін.
2. Кожна Сторона може у будь-який час припинити дію цієї
Угоди.
3. Угода втрачає чинність через шість місяців з дати
отримання відповідного повідомлення у письмовій формі
дипломатичними каналами про припинення її дії.
4. У разі припинення дії, будь-які програми та проекти,
узгоджені в період дії цієї Угоди, завершуватимуться, якщо Сторони
не домовляться про інше.
Вчинено в м. Лісабон 17 листопада 2006 року в двох
примірниках, кожний українською, португальською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Україну За Португальську Республіку
Міністр закордонних справ Державний міністр та
Міністр закордонних справ
Борис Тарасюк Луїш Амадувгору