Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа, Зразок від 17.07.2006619/2006
Документ 619/2006, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2013, підстава - 553/2013

Указ
Президента України

Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 804/2006 від 02.10.2006
№ 974/2007 від 15.10.2007
№ 553/2013 від 11.10.2013}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та статті 1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України (додається).

2. Внести до статті 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі зміною, внесеною Указом від 5 січня 2004 року № 9) зміну, доповнивши її словами "та крім військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України".

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 25 грудня 2004 року № 1538 "Про проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки України".

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
17 липня 2006 року
№ 619/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 липня 2006 року № 619/2006

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України (далі - військовослужбовці) та особливості проходження військової служби у воєнний час.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Службі зовнішньої розвідки України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 804/2006 від 02.10.2006}

Громадяни, звільнені з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України, військовий обов'язок у запасі виконують відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та положень про проходження військової служби військовослужбовцями військових формувань, в яких вони перебувають на військовому обліку.

2. До осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, яким присвоєно військові звання сержантського і старшинського складу.

До осіб офіцерського складу належать громадяни, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище.

Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.

3. Військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України присвоюються такі військові звання:

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

сержант

старший сержант

старшина

прапорщик

старший прапорщик

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

капітан

Старший офіцерський склад

майор

підполковник

полковник

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

генерал-лейтенант

генерал-полковник

генерал армії України

До військових звань осіб офіцерського складу медичної, юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби", "юстиції".

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".

4. Комплектування Служби зовнішньої розвідки України військовослужбовцями здійснюється шляхом прийняття громадян на військову службу за контрактом.

5. Для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України встановлено такі види військової служби:

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу.

6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:

для військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - до 45 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів, підполковників - до 50 років; полковників - до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років.

7. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Указу Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

Клопотання про залишення на військовій службі осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу понад граничний вік вносяться їх прямими начальниками до кадрового підрозділу до 1 грудня поточного року.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Указу Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

Рішення про залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік приймається Головою Служби зовнішньої розвідки України, сержантського та старшинського складу - його заступниками.

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Указу Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

Залишення на військовій службі понад граничний вік військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, здійснюється Головою Служби зовнішньої розвідки України за клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій.

Військовослужбовці, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктами 64-68 цього Положення.

8. Військовослужбовцям, яких прийнято на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Інші категорії військовослужбовців з дозволу Голови Служби зовнішньої розвідки України або його заступників можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від служби.

{Пункт 8 в редакції Указу Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

9. Контракт про проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки України - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Служба зовнішньої розвідки України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і відповідною посадовою особою Служби зовнішньої розвідки України згідно з пунктами 11 і 14 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою і зберігається у кожної із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом.

10. На військову службу за контрактом у Службу зовнішньої розвідки України приймаються:

а) на військову службу осіб сержантського і старшинського складу:

особи рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб сержантського і старшинського складу;

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

{Абзац третій підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з вищою, повною загальною середньою або професійно-технічною освітою віком від 18 до 40 років;

військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців;

{Підпункт "а" пункту 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 974/2007 від 15.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також особи з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах;

{Підпункт "а" пункту 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

б) на військову службу осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади, а також вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів) та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

{Абзац другий підпункту "б" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України, які перебувають на кадровій військовій службі і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом, перебувають на кадровій військовій службі або на військовій службі за призовом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

жінки віком до 40 років, які не перебувають на військовому обліку і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності;

військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

{Підпункт "б" пункту 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

військовозобов'язані з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

{Підпункт "б" пункту 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також особи з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах.

{Підпункт "б" пункту 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

11. Перший контракт від імені Служби зовнішньої розвідки України підписують:

а) з громадянами, які приймаються на військову службу осіб офіцерського складу, - Голова Служби зовнішньої розвідки України;

б) з громадянами, які приймаються на військову службу осіб сержантського і старшинського складу, - заступники Голови Служби зовнішньої розвідки України, а також начальники підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, яким Головою цієї Служби надано право приймати на військову службу осіб сержантського і старшинського складу.

12. Перший контракт набирає чинності з дня:

зарахування до списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, якщо він не переміщується на іншу посаду, - для офіцерів, які перебувають на кадровій військовій службі.

13. Перший контракт про проходження військової служби в Службі зовнішньої розвідки України укладається на 5 років.

Строк контракту обчислюється повними роками.

14. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Особам офіцерського складу, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом тривалість дії першого контракту визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

Новий контракт понад граничний вік перебування на військовій службі укладається на строк, що залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування в запасі.

Новий контракт укладається не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення дії попереднього контракту.

Право підписання нового контракту від імені Служби зовнішньої розвідки України мають посадові особи, зазначені у пункті 11 цього Положення.

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

15. Контракт припиняється:

у день закінчення його строку - в разі продовження військовослужбовцю військової служби за новим контрактом;

у день прийняття військовослужбовців сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України.

16. Військовослужбовцям, які перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях, та військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк контракту (якщо він закінчується після виїзду у відрядження або надання такої відпустки) вважається продовженим на період їх перебування у зазначених відрядженнях чи відпустці.

III. Військові звання

17. Військові звання офіцерського та сержантського і старшинського складів присвоюються військовослужбовцям і військовозобов'язаним з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, професійної підготовки, посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

{Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

18. Військові звання сержантського і старшинського складу присвоюються особам, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та відповідають вимогам військової служби.

19. Військове звання молодшого сержанта присвоюється особам рядового складу, жінкам, громадянам призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну освіту і не проходили строкової військової служби, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 974/2007 від 15.10.2007; в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

20. Чергові військові звання сержантського і старшинського складу військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному порядку за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Чергове військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно Головою Служби зовнішньої розвідки України або його заступниками, яким надано право видавати накази по особовому складу, прапорщикам у порядку заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню старшого прапорщика.

Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно також прапорщикам, які прослужили бездоганно і безперервно у військовому званні прапорщика протягом 10 років, незалежно від займаної посади.

{Пункт 20 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

21. Строки вислуги у військових званнях для осіб сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого сержанта, сержанта, старшого сержанта

- 1 рік

старшини

- 2 роки

прапорщика

- 3 роки.

22. Військові звання сержантського і старшинського складу присвоюються заступниками Голови Служби зовнішньої розвідки України або начальниками підрозділів, яким Головою цієї Служби надано право приймати на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

23. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

24. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, що відповідає профілю службової діяльності, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

25. Військові звання офіцерського складу до полковника включно присвоюються Головою Служби зовнішньої розвідки України.

26. Військові звання вищого офіцерського складу військовослужбовцям присвоюються Президентом України за поданням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

27. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям присвоюються у послідовному порядку в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Чергове військове звання до полковника включно може бути присвоєно Головою Служби зовнішньої розвідки України у порядку заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження служби не менш одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому військовому званню, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

{Абзац другий пункту 27 в редакції Указу Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

28. Чергові військові звання офіцерського складу до полковника включно аспірантам та слухачам вищих військових навчальних закладів Служби зовнішньої розвідки України присвоюються з урахуванням вимог пункту 27 цього Положення в разі відповідності чергового військового звання званню за штатною посадою, яку офіцер займав перед вступом до вищого військового навчального закладу Служби зовнішньої розвідки України без урахування наступних змін (підвищення чи пониження), внесених до штату за цією посадою.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

29. Присвоєння військових звань військовослужбовцям проводиться відповідно до цього Положення в порядку, який визначається Головою Служби зовнішньої розвідки України.

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

{Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

30. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого лейтенанта, лейтенанта

- 2 роки

старшого лейтенанта, капітана

- 3 роки

майора

- 4 роки

підполковника

- 5 років.

Строки вислуги у військових званнях полковника і вище не встановлюються.

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі з додержанням строків вислуги, встановлених цим пунктом.

31. У разі прийняття на військову службу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, працівників органів прокуратури, які мають класні чини, а також осіб з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання (класні чини), але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах, для заміщення військових посад зазначеним особам присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань та класних чинів.

{Абзац перший пункту 31 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

Військовослужбовцям, які мають корабельні військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено армійські військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестації. В такому ж порядку присвоюються військові звання військовослужбовцям, які мають відповідну освіту, в разі призначення на штатні посади (звільнення з посад), за якими до військових звань додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

{Абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

Присвоєння військовослужбовцям відповідних військових звань у порядку переатестації здійснюється одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

{Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

32. Строк вислуги у військовому званні військовослужбовцю, переатестованому на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння йому військового (спеціального) звання, яке він мав до переатестації.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

33. Чергове військове звання не присвоюється військовослужбовцям:

а) на яких накладено дисциплінарне стягнення;

б) яких усунуто від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

в) стосовно яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення;

г) стосовно яких здійснюється кримінальне провадження;

д) яких засуджено до кримінального покарання. При цьому строк кримінального покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

У подальшому подання до присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

{Пункт 33 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

34. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

35. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу, які перебувають на військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, поновлюються в порядку заохочення у попередньому військовому званні, незалежно від займаної посади, за умови позитивної характеристики, наказами начальників, які приймали рішення про пониження у військовому званні, прирівняних до них та вище.

36. Позбавлення осіб офіцерського складу військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника включно здійснюється Головою Служби зовнішньої розвідки України.

Права начальників щодо позбавлення військових звань сержантського і старшинського складу, пониження у таких званнях на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні сержантського і старшинського складу визначаються Головою Служби зовнішньої розвідки України.

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

37. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах.

Перелік військових посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу у Службі зовнішньої розвідки України, затверджується Президентом України за поданням Голови Служби зовнішньої розвідки України, а перелік посад інших військовослужбовців - Головою Служби зовнішньої розвідки України.

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 974/2007 від 15.10.2007}

38. Перший заступник Голови та заступники Голови Служби зовнішньої розвідки України призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до закону.

39. Військовослужбовці призначаються на штатні посади їх прямими начальниками в порядку, що встановлюється Головою Служби зовнішньої розвідки України.

Призначення військовослужбовців на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

а) військові посади офіцерського та сержантського і старшинського складу комплектуються відповідно особами офіцерського та сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі. Окремі військові посади у мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) в порядку, встановленому Головою Служби зовнішньої розвідки України;

б) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців повинно забезпечуватися їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду;

в) переміщення по службі військовослужбовців здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних начальників. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, здійснюється у можливо короткий строк, але не пізніше ніж у строки, визначені пунктом 44-1. У виняткових випадках ці строки може бути продовжено Головою Служби зовнішньої розвідки України, але не більш як на два місяці;

{Підпункт "в" пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

г) військовозобов'язані, жінки та інші особи, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до підрозділу для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи;

д) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються відповідними прямими начальниками на підставі висновку (довідки) військово-лікарської комісії;

{Підпункт "д" пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

е) переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку (довідки) військово-лікарської комісії;

{Підпункт "е" пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

є) військовослужбовцям, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення зі служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

{Підпункт "є" пункту 39 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

ж) призначення військовослужбовців у порядку службового сумісництва в підрозділах, навчальних закладах та установах заборонено, крім випадків, що визначаються Головою Служби зовнішньої розвідки України;

з) призначення військовослужбовців після закінчення вищого військового навчального закладу Служби зовнішньої розвідки України у підрозділи Служби зовнішньої розвідки України на посади нижчі, ніж до направлення їх на навчання, не дозволяється.

{Пункт 39 доповнено підпунктом "з" згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

40. Переміщення по службі військовослужбовців здійснюється:

а) на вищі посади - у порядку просування по службі;

б) на рівні посади - в разі службової потреби, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для більш доцільного використання військовослужбовців - за рішенням відповідних начальників, через сімейні обставини - на прохання військовослужбовця, а за станом здоров'я - на підставі висновку (довідки) військово-лікарської комісії;

{Підпункт "б" пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

в) у зв'язку зі вступом на навчання до вищого військового навчального закладу Служби зовнішньої розвідки України із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

{Підпункт "в" пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

г) на нижчі посади - на підставах, передбачених пунктом 42 цього Положення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад, нижчою - якщо за цією посадою передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли за посадою штатом (відповідним переліком) передбачено диференційований посадовий оклад, до уваги береться вищий посадовий оклад.

41. Просування по службі військовослужбовців здійснюється з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів роботи (служби) на доручених ділянках, здатності виконувати завдання у складних умовах служби, стану здоров'я.

Для заміщення вакантних посад, просування по службі та направлення військовослужбовців на навчання у підрозділах створюється резерв кандидатів для просування по службі та направлення на навчання.

Переміщення по службі на вищі посади військовослужбовців, засуджених до службових обмежень для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не здійснюється.

41-1. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за наказом начальника, який має право призначення на цю посаду, до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

{Положення доповнено пунктом 41-1 згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

42. Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі здійснюється:

а) у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (довідки) військово-лікарської комісії;

{Абзац третій пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

в) виходячи з професійних і ділових якостей - на посаду з меншим обсягом роботи на підставі атестаційного висновку;

г) у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

д) за віком, сімейними обставинами або з інших поважних причин - на прохання військовослужбовця.

Переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі згідно з підпунктами "а"-"в" і "д" цього пункту здійснюється прямими начальниками в межах наданих їм прав щодо призначення на відповідні посади.

У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів військовослужбовці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, їм зберігається за їх бажанням посадовий оклад на новому місці служби (новій посаді), але не більше одного року.

Призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення здійснюється:

а) військовослужбовців сержантського і старшинського складу:

у військових званнях до старшини включно - начальниками підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, яким її Головою надано право приймати на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

у військових званнях прапорщика і старшого прапорщика - заступниками Голови Служби зовнішньої розвідки України;

б) військовослужбовців офіцерського складу, крім першого заступника Голови та заступників Голови Служби зовнішньої розвідки України, - Головою цієї Служби.

У наказі про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим пунктом.

Військовослужбовці, переміщені з вищих посад на нижчі, надалі можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 39 цього Положення та стану здоров'я, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення, крім того, - після зняття дисциплінарного стягнення. Військовослужбовці, які переміщені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і відповідають вимогам для заміщення посад, рівних попереднім посадам, користуються переважним правом просування по службі.

43. Військовослужбовці, які переміщуються по службі, мають вибути до нового місця служби після здавання справ та посади, але не пізніш як через один місяць від дня одержання підрозділом наказу або письмового повідомлення про переміщення по службі, а ті з них, які на цей час перебувають у відпустці чи на лікуванні, - після повернення з відпустки чи лікування з урахуванням часу на здавання справ та посади.

44. Зарахування військовослужбовців у розпорядження відповідних начальників означає, що вони проходять військову службу не на військових посадах.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження відповідних начальників наказами по особовому складу тих начальників, які мають право призначення на ці посади.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, в щорічній основній та встановлених законодавством додаткових відпустках із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні відповідних начальників виключається.

{Абзац третій пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження відповідних начальників, зберігаються всі види матеріального та грошового забезпечення за посадами, що вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

44-1. Зарахування військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України у розпорядження відповідних начальників допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого навчального закладу, в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби, в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України) - на строк до 2 місяців;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - на строк до 3 місяців;

в) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження - на строк до 2 місяців;

г) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України відповідно до пункту 71 цього Положення;

д) у разі скасування допуску до державної таємниці - на строк до 2 місяців;

е) у разі відсторонення військовослужбовця від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника, а також у разі відсутності підстав для дальшого перебування у розпорядженні він призначається на посаду або в установленому порядку звільняється з військової служби.

{Положення доповнено пунктом 44-1 згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

45. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця може бути покладено тимчасове виконання посади або обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

а) вакантною військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

б) зайнятою військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або у разі якщо військовослужбовець, який її займає, усунутий від виконання службових обов'язків чи відсторонений від посади або від виконання повноважень на посаді (тимчасове виконання обов'язків).

{Підпункт "б" пункту 45 в редакції Указу Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

Безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов'язків - чотирьох місяців.

45-1. У зв'язку зі службовою необхідністю військовослужбовці можуть бути тимчасово підпорядковані керівнику (начальнику) іншого підрозділу Служби зовнішньої розвідки України без звільнення з посад, які вони займають, у порядку, визначеному Головою Служби зовнішньої розвідки України.

{Положення доповнено пунктом 45-1 згідно з Указом Президента № 553/2013 від 11.10.2013}

46. Військовослужбовці за їх згодою можуть бути переведені зі Служби зовнішньої розвідки України до Збройних Сил України та інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цієї Служби за погодженням між Службою та відповідними військовими формуваннями.

V. Атестування

47. Для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання, вдосконалення підготовки військовослужбовців, об'єктивної оцінки їх професійної підготовки, ділових і моральних якостей, визначення відповідності займаним посадам та перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі проводиться атестування військовослужбовців.

48. Атестування військовослужбовців у мирний час проводиться перед закінченням строку контракту (не пізніш як за 3 місяці), але не рідше ніж один раз на 5 років. За рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України атестування всіх військовослужбовців або військовослужбовців окремих підрозділів може проводитись і в інші строки.

Атестування слухачів (аспірантів) вищих військових навчальних закладів Служби зовнішньої розвідки України проводиться безпосередньо перед закінченням навчання. У рік закінчення вищого військового навчального закладу (аспірантури) за новим місцем служби вони не атестуються.

49. Для проведення атестації утворюються атестаційні комісії.

Порядок утворення і діяльності атестаційних комісій, проведення атестування військовослужбовців визначається Головою Служби зовнішньої розвідки України.

Затверджені висновки і рекомендації атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям їх прямими начальниками. Скарга на порушення порядку атестування та необ'єктивність атестації може бути подана військовослужбовцем у встановленому порядку не пізніше місячного строку з дня оголошення йому результатів атестації. Рішення за скаргою приймається начальником, який затвердив результати атестації. Це рішення може бути оскаржене військовослужбовцем у встановленому порядку. В разі визнання скарги обґрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.вгору