Про металобрухт
Закон України від 05.05.1999619-XIV
Документ 619-XIV, попередня редакція — Редакція від 19.12.2000, підстава - 2114-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про металобрухт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.212 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, ВРР, 2001, N 1, ст.3 )
( У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової
політики України", "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та
"Державний комітет статистики України" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої
влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої
влади з питань промислової політики", "центральний орган
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів"
та "центральний орган виконавчої влади з питань
статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі
здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою
стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного
виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств
вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної
безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні
металобрухту.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або
частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну
цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі
чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу,
що мають непоправний брак, залишки від виробництва та обробки
чорних і кольорових металів і їх сплавів; ( Абзац другий статті 1
в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка
володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом
у межах, визначених законом;
операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка,
транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також
збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту
кольорових металів і його металургійна переробка;
збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних
осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його
утворення або знаходження до території розташування
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств та їх приймальних пунктів; ( Абзац п'ятий статті 1 в
редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням,
купівлею, транспортуванням, зберіганням та реалізацією
металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють операції з
металобрухтом;
переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням
металобрухту шляхом сортування, пресування, пакетування,
дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим
стандартам, нормам і правилам; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
транспортування металобрухту - діяльність, пов'язана із
переміщенням металобрухту від місць його утворення або зберігання
до місць утилізації чи переробки;
реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею
права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на
еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань;
утилізація металобрухту - використання металобрухту як
сировини в металургійній або інших галузях виробництва;
металургійна переробка металобрухту кольорових металів -
переплавка металобрухту в металургійних агрегатах під час
виготовлення кольорових металів і їх сплавів або з іншою метою;
спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької
діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з
металобрухтом, мають спеціальне технологічне брухтопереробне та
вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські
приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з
законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і
контроль якісного складу металобрухту та отримали відповідні
ліцензії; ( Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що
містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність
його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухо-,
пожежонебезпечність, екологічну та радіаційну безпеку;
експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує
відповідність хімічного складу сплаву і зливків кольорових металів
стандартам України, міжнародним стандартам та виданий власною
акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру органу виконавчої
влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні
операцій з металобрухтом; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання
вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять
у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили
експлуатаційну цінність; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання
в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих
виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх
сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність
внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу,
що мають непоправний брак, залишки від виробництва чорних і
кольорових металів і їх сплавів; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
спеціалізовані металургійні переробні підприємства - такі, що
відповідають вимогам визначення спеціалізованого підприємства,
мають виробниче обладнання і технологію для металургійної
переробки брухту та відходів металів, пов'язану зі зміною
структури металу, його хімічного складу, та які пройшли атестацію
у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з
питань промислової політики; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого
металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт)
- виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого
металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться
операції по збиранню, заготівлі та переробці металобрухту.
Приймальний пункт повинен мати вагове та інше обладнання,
відповідну ділянку з твердим покриттям, які необхідні для
приймання та зберігання металобрухту, кваліфікований персонал.
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
Стаття 2. Законодавство про металобрухт
Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з
металобрухтом, регулюються цим Законом, іншими законами України та
постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках,
передбачених законом.
Закон України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) не поширюється на
відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з
металобрухтом.
Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні
метали
Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали,
здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом
Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими
або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а
також їх приймальними пунктами.
Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються
лише підприємствам - юридичним особам, які мають спеціальне
технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове
господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал,
забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та
радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту.
Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження
місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або
спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх
відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження
місцевими державними адміністраціями), який складається протягом
п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Відмова у видачі
акта обстеження може бути оскаржена в установленому порядку.
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне
підприємство має право згідно з законодавством відкривати
приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси
приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно
до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне
підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких
регіонах України без обмежень.
Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана
із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових
металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності і юридичних осіб, пов'язана із
збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових
металів, який утворився в результаті їх діяльності.
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує
особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті
приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються
дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.
Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим
металобрухтом.
Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є
суб'єктами підприємницької діяльності, забороняється.
Збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація
промислового металобрухту фізичними особами забороняються.
Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється
актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи,
кількості та джерел походження металобрухту. В акті робиться
відмітка про вибухонебезпечність та дезактивацію і знешкодження
металобрухту від шкідливих речовин та зазначається доза
випромінювання.
Документи, що засвідчують набуття права власності на
металобрухт, та акти приймання металобрухту є обов'язковими
супровідними документами і повинні знаходитися в місцях
знаходження металобрухту та зберігатися протягом трьох років.
Юридичним особам забороняється залучати до операцій з
промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років. ( Стаття 4 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Розділ II
ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ
З МЕТАЛОБРУХТОМ
Стаття 5. Вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють операції з металобрухтом
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють збирання,
заготівлю, переробку, транспортування, реалізацію та металургійну
переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих спеціалістів,
відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції
з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибухо-,
пожежонебезпечністю, екологічною та радіаційною безпекою
відповідно до законодавства.
Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом є наявність облаштованої земельної
ділянки для здійснення операцій з брухтом кольорових металів та їх
сплавів площею не менш як 500 кв. м, з брухтом чорних металів та
їх сплавів - не менш як 1000 кв. м, яка повинна мати бетонне або
тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку,
реалізацію, утилізацію та металургійну переробку металобрухту в
інших місцях. ( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом
Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним
документом про відповідність металобрухту встановленим стандартам,
нормам і правилам.
Металобрухт під час транспортування його в межах України,
крім загальних документів, пов'язаних з цим транспортуванням,
супроводжується також документами про походження і власника
металобрухту, відповідність металобрухту встановленим стандартам,
нормам і правилам. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які
транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі або
реалізації.
Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється
через каси в банках готівкою або шляхом поштового переказу за
рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює
операції з металобрухтом. Забороняється проведення готівкових
розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.
( Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
Стаття 8. Вимоги до проектної документації на будівництво
виробничих приміщень та технології виробництва щодо
утилізації металобрухту
У проектній документації на будівництво виробничих приміщень
та технології виробництва повинні передбачатися місця для
зберігання металобрухту, який утворюється в процесі відповідних
робіт, і способи його утилізації.
Стаття 9. Експорт металобрухту
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту
підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Експорт брухту та відходів кольорових металів
забороняється.
Забороняється експорт металобрухту, який утворився у
військових частинах, військових установах, військових навчальних
закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України, перелік якого
затверджується Кабінетом Міністрів України, а також експорт
списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів,
військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в
нерозібраному стані.
Експорт сплавів і зливків з брухту та відходів кольорових
металів здійснюється при наявності експортного сертифіката якості
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, які
сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії
9002.
Експорт брухту легованих чорних металів (легованого
металобрухту) забороняється.
Вивезення за межі митної території України як давальницької
сировини брухту та відходів кольорових металів забороняється. ( Стаття 9 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Стаття 10. Імпорт металобрухту
Імпорт металобрухту здійснюється за погодженням з органом
виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного
середовища за місцем, де має провадитися переробка металобрухту.
Порядок ввезення та транзит металобрухту територією України
визначається Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з
металобрухтом (далі - суб'єкт підприємницької діяльності з
металобрухтом) і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, не
має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної
переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його
ввезення на територію України після укладення контракту (договору,
угоди) з відповідним підприємством на переробку, металургійну
переробку металобрухту на території України в порядку,
встановленому частиною першою цієї статті.
Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом
Суб'єкти підприємницької діяльності з металобрухтом ведуть
бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а
також статистичну звітність згідно із законодавством.
Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та
його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують
і забезпечують збирання статистичної інформації та разом із
центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики
розробляють методології статистичних показників, що відображають
стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі несвоєчасного
надання або надання недостовірної інформації, обов'язковість
надання якої визначено згідно з законом, до органів державної
статистики за їх поданням дія ліцензії на здійснення операцій з
металобрухтом зупиняється. У разі повторного надання недостовірної
інформації до органів державної статистики ліцензія анулюється.
( Частина друга статті 11 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 )
від 16.11.2000 )
Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ,
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА
ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ
Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання
операцій з металобрухтом
Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з
металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики,
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх
компетенції та місцеві державні адміністрації.
Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення
операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої
влади з питань промислової політики відповідно до його
повноважень.
Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується
шляхом:
видачі центральним органом виконавчої влади з питань
промислової політики ліцензій на здійснення операцій з
металобрухтом на підставі акта обстеження місцевими державними
адміністраціями в установленому законодавством порядку та
встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з
металобрухтом і контролю за їх додержанням;
складання місцевими державними адміністраціями акта
обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність
вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними
умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.
Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів
України має право запроваджувати режим квотування або повну
заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на
експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими
Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання. ( Стаття 12 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні
операцій з металобрухтом
Центральний орган виконавчої влади з питань промислової
політики у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх
повноважень:
забезпечує здійснення державної політики у здійсненні
операцій з металобрухтом;
здійснює із залученням інших державних та недержавних
організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс
утворення та споживання металобрухту в Україні;
разом з місцевими органами виконавчої влади бере участь у
перевірках суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання
ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;
здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення
реалізації операцій з металобрухтом;
залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних
спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі
об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств,
що зайняті в зазначеній сфері діяльності;
видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в
установленому законодавством порядку;
контролює додержання ліцензійних умов;
зупиняє дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом
або анулює її в порядку, визначеному законом.
Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з
металобрухтом:
складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих
металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на
відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних
адміністративних одиниць;
здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх
приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення
операцій з металобрухтом;
виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх
приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних
одиниць.
Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень
вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу
виконавчої влади з питань промислової політики, який зобов'язаний
зупинити дію ліцензії, організувати перевірку та у разі
підтвердження порушень здійснення операцій з металобрухтом
анулювати ліцензію. Центральний орган виконавчої влади з питань
промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій
державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання
повідомлення про порушення. ( Стаття 13 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням
операцій з металобрухтом
Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом
здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань промислової
політики, центральний орган виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів, інші спеціально уповноважені на це органи
виконавчої влади відповідно до їх компетенції, а також місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно
з законодавством.
Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з
металобрухтом здійснюють Генеральний прокурор України та
підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень,
передбачених законом.
Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за
здійсненням операцій з металобрухтом
Органи державного контролю за здійсненням операцій з
металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:
перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює
здійснення операцій з металобрухтом;
одержувати від суб'єктів підприємницької діяльності з
металобрухтом необхідні дані про додержання вимог
нормативно-правових актів під час збирання, заготівлі,
транспортування, переробки, реалізації, металургійної переробки
металобрухту, а також документи і матеріали обліку з часу
утворення металобрухту до його металургійної переробки;
зупиняти або анульовувати дію ліцензії на здійснення операцій
з металобрухтом у разі порушення ліцензійних умов.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов
здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це
центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики
для вжиття ним відповідних заходів.
Органи державного контролю за здійсненням операцій з
металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки
протиправної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з
металобрухтом, передають такі матеріали відповідним правоохоронним
органам і повідомляють про це центральний орган виконавчої влади з
питань промислової політики.
Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства,
що регулює здійснення операцій з металобрухтом
Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення
операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову
чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.
Розділ IV
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з
металобрухтом
Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні
операцій з металобрухтом реалізується шляхом:
участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення
нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання,
технологій переробки металобрухту;
виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією,
технологіями;
здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих
контактів.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині,
що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 1999 року
N 619-XIVвгору