Документ 618-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. № 618
Київ

Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2003 р., № 9, ст. 380; 2004 р., № 17, ст. 1182, № 49, ст. 3206; 2005 р., № 4, ст. 230; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р., № 5, ст. 248; 2012 р., № 22, ст. 837; 2016 р., № 97, ст. 3154; 2017 р., № 48, ст. 1488), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 618

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

1. В абзаці другому пункту 1 слова “бюджетної установи (далі - кошторис)” виключити.

2. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова “План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету)” замінити словами “План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету”;

2) в абзаці третьому слова “План спеціального фонду державного бюджету” замінити словами “План спеціального фонду бюджету”;

3) в абзаці четвертому слова “, затверджених у кошторисі,” виключити.

3. В абзаці другому пункту 3 слова “за загальнодержавними витратами” замінити словами “за загальнодержавними видатками та кредитуванням бюджету”.

4. У пункті 7:

1) в абзаці першому слово “прав” замінити словом “повноважень”;

2) абзац четвертий після слів “інші розпорядники нижчого рівня” доповнити словами “(одержувачі бюджетних коштів), а також відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що не мають статусу юридичної особи”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), що не мають статусу юридичної особи, відомості щодо яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством, застосовують положення цього Порядку, визначені для розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня (одержувача бюджетних коштів).”.

5. У пункті 9:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“9. Одержувач бюджетних коштів (далі - одержувач) використовує бюджетні кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.”;

2) абзац дванадцятий виключити.

6. Пункт 14 доповнити реченням такого змісту: “Кошториси установ, які протягом бюджетного періоду реорганізовані або підпорядкування яких змінено згідно із законодавством, складаються і затверджуються в загальному порядку, в тому числі за новим підпорядкуванням.”.

7. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ (далі - власні надходження) здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України. Показники власних надходжень формуються:

з урахуванням фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання таких показників за період, що передує планованому (перша група);

на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів, дарунків та/або коштів (перша, друга та четверта підгрупи другої групи);

за видами надходжень, які передбачається розміщувати на депозитах та поточних рахунках (третя підгрупа другої групи).”.

8. У першому реченні абзацу другого пункту 20 слова “господарське утримання установ” замінити словами “оплату комунальних послуг та енергоносіїв”.

9. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

“До кошторисів можуть включатися бюджетні асигнування на закупівлі товарів і послуг, що здійснюються безпосередньо апаратом головного розпорядника або уповноваженою ним централізованою закупівельною організацією відповідно до законодавства, з метою централізованого забезпечення товарами та послугами установ системи головного розпорядника.”.

10. Пункт 26 після слів “про бюджетні асигнування” доповнити словами “та кредитування (далі - лімітна довідка)”.

11. У першому реченні абзацу першого пункту 27 слова “про бюджетні асигнування (далі - лімітна довідка)” виключити.

12. У пункті 33:

1) у підпункті 3 слова “за погодженням з Мінфіном” виключити;

2) підпункти 4 і 5 виключити;

3) в абзаці дванадцятому слова “вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів вищої освіти”;

4) доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

“Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, який є відокремленим структурним підрозділом, що не має статусу юридичної особи, вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, підписуються керівником такого закладу, керівником його фінансового підрозділу або бухгалтерської служби, погоджуються керівником вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації та затверджуються головним розпорядником коштів, якщо інше не передбачено законом.”.

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

13. У пункті 40 слова “Верховний Суд України, Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Вищий господарський суд України” замінити словами “Верховний Суд, Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Генеральна прокуратура України”, а слова “календарні плани,” виключити.

14. В абзаці п’ятому пункту 43 після слів “природний газ” доповнити словами “, інші енергоносії, інші комунальні послуги”, а слова “розрахунки за КЕКВК” замінити словами “розрахунки за КЕКВ”.

15. У пункті 47:

1) в абзаці десятому слово “внаслідок” замінити словами “за умови”;

2) доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

“прийняття рішення Кабінету Міністрів України про використання залишку коштів спеціального фонду за іншими надходженнями, щодо яких у минулому бюджетному періоді було прийнято рішення Кабінету Міністрів України та які не використані у зв’язку із закінченням бюджетного періоду, за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді та обґрунтованої необхідності продовження здійснення заходів, планових строків виконання робіт (послуг), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України;

виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету та наданні кредитів за рахунок залишку коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги і грантів ЄС, іноземних держав, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, донорських установ за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України;

виникнення потреби у збільшенні видатків бюджету та наданні кредитів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету в разі надходження субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, які не передбачені кошторисом спеціального фонду, та у разі використання залишку коштів такої субвенції за умови наявності відповідної бюджетної програми у поточному бюджетному періоді;

реорганізації (приєднання, злиття, виділення, поділу, перетворення), зміни підпорядкованості розпорядника бюджетних коштів протягом бюджетного періоду.”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять першим;

3) доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

“Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів вищого навчального закладу I-II рівня акредитації, який є відокремленим структурним підрозділом, що не має статусу юридичної особи, вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації, підписуються керівником такого закладу, керівником його фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять другим;

4) абзац двадцять другий після слів і цифр “крім вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації” доповнити словами і цифрами “та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які є відокремленими структурними підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації”.

16. Пункт 48 після слова і цифр “статтею 16” доповнити словами і цифрами “, частиною сьомою статті 22 та статтею 74”.

17. У пункті 49:

1) в абзаці четвертому:

перше речення після слів “обсяг фактичних надходжень” доповнити словами “бюджетних коштів”;

у другому реченні слова “обсягу доходів і” замінити словами “обсягу надходжень з урахуванням”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, за надходженнями субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі довідки Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Казначейства, довідки про зміни до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Казначейства копії затверджених довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж планові показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. У разі проведення розпорядниками операцій в натуральній формі вносяться зміни до спеціального фонду кошторису за відповідними підгрупами власних надходжень та відповідних видатків шляхом збільшення планових показників з урахуванням фактичного обсягу цих операцій за умови відсутності або перевищення таких планових показників. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.”;

3) в абзаці сьомому слова “бюджетних установ” замінити словами “, надходжень субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”.вгору