Документ 618-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.04.2018, підстава - 294-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 618
Київ

Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1188 від 09.12.2015
№ 1008 від 28.12.2016
№ 294 від 28.03.2018}

Відповідно до частини третьої статті 103-4 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити формулу розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 618

ФОРМУЛА
розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

{У тексті Формули слова “місто обласного значення, район” в усіх відмінках і формах числа замінено словами та позначками “місто обласного значення та об’єднана територіальна громада*, район та об’єднана територіальна громада**” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1188 від 09.12.2015}

{У тексті Формули слова “виробів медичного призначення” замінено словами “медичних виробів” згідно з Постановою КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Установити такий порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:

показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (V zob) визначається за такими формулами:

V zob = H zob х N i х (1 - λ + λ х K zi2) + S ex(ob) + V zgi +
+ S zi + S ni + S aidsi + S cherі,

H zob = (V zu - V zgu - S zu - S nu - S aidsu - S cheru - S рcu) х K zob1 / N u,

Sex(ob) = (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i - N wm(r)i х K zm(r)5) х (1 - λ + λ х
х K zi2))х K zex(m) + (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i - N wm(r)i х K zm(r)5) х
х (1 - λ + λ х K zi2)) х K zex(r),

{Абзац другий в редакції Постанов КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

де Hzob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для обласного бюджету;

Vzu - загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - обсяг медичної субвенції для місцевого бюджету згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, визначений за окремим розрахунком;

Sex(ob) - сумарний обсяг коштів, розрахований для обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу”;

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, який застосовується з метою визначення обсягу медичної субвенції обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про екстрену медичну допомогу”. Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) дорівнює 0,16, для бюджетів районів Kzex(r) - 0,127;

{Абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Kzob1 - частка обсягу медичної субвенції для обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції, що становить 0,409;

{Абзац дев'ятий в редакції Постанови КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Абзац десятий виключено на підставі Постанови КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

λ - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період λ дорівнює 0,5;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений згідно з офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги

чоловікам

жінкам

0-1

10

5

2-4

7

3,5

5-9

3,7

3

10-14

3

2,5

15-19

2,2

3

20-24

2,6

3,5

25-29

2

4

30-34

2

4

35-39

2,5

4,5

40-44

3,5

5

45-49

4,5

5,5

50-54

5

6,5

55-59

6,5

7

60-64

7,5

8,5

65-69

8

9,5

70 і старші

10,5

11

Nu - чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Szu - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, визначений за окремим розрахунком;

Snu - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу;

Sni - обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, визначений за окремим розрахунком;

Saidsu - загальний обсяг цільових коштів для виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям;

Saidsi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям, визначений за окремим розрахунком;

{Абзац двадцятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1008 від 28.12.2016}

Scheru - загальний обсяг цільових коштів для придбання лікарських засобів, медичних виробів, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань;

{Формулу доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1008 від 28.12.2016}

Scherі - обсяг цільових коштів обласного бюджету для придбання лікарських засобів, медичних виробів, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань, визначений за окремим розрахунком;

{Формулу доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1008 від 28.12.2016}

S рсu - загальний обсяг цільових коштів на надання первинної медичної допомоги населенню до 1 липня 2018 р.

{Формулу доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям, придбання лікарських засобів, медичних виробів, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань, та на надання первинної медичної допомоги населенню;

{Абзац в редакції Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Абзац виключено на підставі Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016}

{Абзац виключено на підставі Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016}

показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення та об'єднаної територіальної громади*, району та об'єднаної територіальної громади** (V zm(r)i) визначається за такими формулами:

V zm(r)i = (H zm(r)i х K zm(r)3 х (N i - N wm(r)i х K zm(r)5) х (1 - λ + λ х
х K zi2)) х K zex(mr) + V zgi + S рci + V zyi,

H zm(r)i = (V zu - V zgu - S zu - S nu - S aidsu - S cheru- S рcu) х K zm(r)1 /
/ (N u - N wm(r)u х K zm(r)5),

S рci= (S рсu / (N u - N wm(r)u х K zm(r)5)) х (N i - N wm(r)i х K zm(r)5) х
х (1 - λ + λ х K zi2),

{Абзац в редакції Постанов КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

де Hzm(r)i - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади*, району та об’єднаної територіальної громади**;

S рci - обсяг цільових коштів бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** на надання первинної медичної допомоги населенню до 1 липня 2018 р.;

{Формулу доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Vzyi - показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад**;

Kzm(r)1 - частка обсягу медичної субвенції для зведених бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** у загальному обсязі медичної субвенції, яка дорівнює 0,591;

{Абзац із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1188 від 09.12.2015; в редакції Постанови КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений згідно з офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги

чоловікам

жінкам

0-1

10

5

2-4

7

3,5

5-9

3,7

3

10-14

3

2,5

15-19

2,2

3

20-24

2,6

3,5

25-29

2

4

30-34

2

4

35-39

2,5

4,5

40-44

3,5

5

45-49

4,5

5,5

50-54

5

6,5

55-59

6,5

7

60-64

7,5

8,5

65-69

8

9,5

70 і старші

10,5

11

Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений як середнє співвідношення рівнів видатків зведених бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету м. Києва Kzm(r)3 дорівнює 1;

{Абзац тридцять четвертий виключено на підставі Постанови КМ № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

Kzm(r)5 - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, який дорівнює 0,5;

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції для бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** для надання вторинної медичної допомоги. Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,84, для бюджетів районів K zex(r) - 0,873;

{Абзац в редакції Постанов КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Абзац виключено на підставі Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016}

Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад*, районів та об'єднаних територіальних громад**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я Державного управління справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій;

{Абзац в редакції Постанов КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

{Абзац виключено на підставі Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016}

Nwm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та об'єднаної територіальної громади*, району та об'єднаної територіальної громади**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я Державного управління справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій, станом на 1 січня року, що передує планованому;

{Абзац в редакції Постанови КМ № 1008 від 28.12.2016, № 294 від 28.03.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року}

показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету м. Києва (Vz kyiv) визначається за такою формулою:

Vz kyiv = Vzob + Vzm(r)i.

__________

*Об’єднані територіальні громади, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення, з поширенням на них коригуючих коефіцієнтів, які передбачені у формулі розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для бюджетів міст обласного значення, у розрахунку на одну особу з урахуванням кількості наявного населення України на 1 січня року, що передує плановому.

{Формулу доповнено виноскою "*" згідно з Постановою КМ № 1188 від 09.12.2015}

**Об’єднані територіальні громади, які добровільно об’єдналися на базі районів, з поширенням на них коригуючих коефіцієнтів, які передбачені у формулі розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для бюджетів районів, у розрахунку на одну особу з урахуванням кількості наявного населення України на 1 січня року, що передує плановому.

{Формулу доповнено виноскою "**" згідно з Постановою КМ № 1188 від 09.12.2015}вгору