Документ 613-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 613
Київ

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 613

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, а також активів, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

АРМА у межах, визначених Законом України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі - Закон) та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

2. АРМА у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями АРМА є:

1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері:

виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні;

управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;

2) здійснення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами;

3) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

4. АРМА відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів України;

2) проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

3) забезпечує виконання звернень слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді з питань виявлення, розшуку активів, а також органів досудового розслідування, прокуратури, суду щодо виявлення, розшуку активів, взаємодіє із зазначеними органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;

4) здійснює заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді;

5) взаємодіє з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сприяє зазначеним суб’єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління АРМА не здійснюється;

6) формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, затверджує положення про зазначений Реєстр, порядок його формування та ведення;

7) укладає з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією;

8) надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

9) організовує здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів та управління активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;

10) здійснює відбір суб’єктів оціночної діяльності, юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, управителів активів, державних банків та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;

11) укладає з юридичними та фізичними особами цивільно-правові угоди з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, у тому числі щодо їх зберігання (збереження), переміщення, охорони, страхування;

12) здійснює управління коштами у готівковій та безготівковій формі у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, відкриває депозитні та поточні (для цілей функціонування депозитних рахунків) рахунки у відповідній валюті або банківському металі у державних банках, розміщує кошти, у тому числі ті, що одержані від реалізації активів, або банківські метали на таких рахунках;

13) перераховує у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також надходження від суду прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА коштів або банківських металів, відповідні кошти та нараховані за ними відсотки або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними відсотків на рахунок їх законного власника;

14) здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;

15) приймає рішення щодо визначення шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом) з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу;

16) приймає рішення про належність активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 685 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2326);

17) здійснює управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, у порядку, встановленому законодавством;

18) здійснює управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв банку, страховика, кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду в порядку, встановленому законодавством;

19) здійснює контроль за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління, у тому числі щодо страхування активів та належного зберігання/утримання;

20) повертає в разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також надходження від суду прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів (рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, майнових та інших прав), зазначені активи законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від такої реалізації кошти, а також відсотки, нараховані як плата за користування банком такими коштами;

21) здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких АРМА здійснювало управління активами;

22) самостійно забезпечує за погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні або перебували, але були реалізовані, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат;

23) взаємодіє з Мін’юстом під час виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів у дохід держави в кримінальному провадженні, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;

24) здійснює міжнародне співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями, міжурядовими організаціями, ініціативами, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN), Ініціативою з повернення викрадених активів (StAR), Глобальною ініціативою контактних пунктів Інтерполу (Interpol Global Focal Point Initiative) та представляє Україну в зазначених організаціях, ініціативах, мережах;

25) укладає міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання виявлення, розшуку та управління активами, бере участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну;

26) забезпечує виконання запитів відповідних органів іноземної держави або компетентних органів, визначених законодавством, щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів відповідно до міжнародних договорів України або за принципом взаємності;

27) бере участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру, в тому числі забезпечує підготовку та подання до закордонного юрисдикційного органу необхідних процесуальних документів, укладає за погодженням з Мін’юстом з юридичними та фізичними особами цивільно-правові угоди щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах з питань, що належать до компетенції АРМА;

28) здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої комісії з питань реалізації активів;

29) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

5. АРМА з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір кадрів у центральний апарат АРМА та на керівні посади в його територіальні управління, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь;

2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в центральному апараті АРМА, його територіальних управліннях, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

3) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю АРМА, його територіальних управлінь, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

5) здійснює захист інформаційно-телекомунікаційних систем АРМА;

6) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та обсязі, визначених законодавством, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в АРМА; організовує здійснення роботи з документами з обмеженим доступом;

8) організовує планово-фінансову роботу в центральному апараті АРМА, його територіальних управліннях, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

9) забезпечує належне функціонування системи внутрішнього контролю, ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

10) надає територіальним управлінням АРМА методичну і практичну допомогу, здійснює контроль за їх діяльністю;

11) забезпечує висвітлення інформації про діяльність АРМА в засобах масової інформації або на своєму офіційному веб-сайті;

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. АРМА для виконання покладених на нього завдань має право:

1) витребовувати в установленому законом порядку та безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

2) безперешкодного доступу своїх уповноважених осіб за службовим посвідченням до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також безперешкодного доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих АРМА повноважень;

3) одержувати, обробляти необхідну для виконання повноважень АРМА інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб та здійснювати обмін такою інформацією з органами іноземних держав, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, у тому числі банками, депозитарними та фінансовими установами, приватними виконавцями, аудиторами, нотаріусами, оцінювачами, а також експертами, арбітражними керуючими, членами ліквідаційних комісій, ліквідаторами, уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (у тому числі копії документів);

4) користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції АРМА;

6) звертатися у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;

7) виносити в межах повноважень, передбачених законом, приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;

8) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;

9) складати протоколи про адміністративні правопорушення, що згідно із законом належать до повноважень АРМА, застосовувати передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

10) звертатися до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;

11) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, засідання за круглим столом, семінари з питань, що належать до компетенції АРМА.

7. АРМА здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні управління АРМА.

8. АРМА під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. АРМА в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти АРМА підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази АРМА, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази АРМА, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. АРМА очолює Голова, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України у порядку, визначеному законом.

Голова АРМА має двох заступників, яких він призначає на посаду з урахуванням вимог, визначених законом.

11. Голова АРМА:

1) очолює АРМА, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності АРМА та результати його роботи;

2) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в центральному апараті АРМА та його територіальних управліннях Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів і доручень Голови Агентства;

3) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені АРМА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) за згодою Прем’єр-міністра України представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є АРМА, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції АРМА, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

5) веде переговори і підписує міжвідомчі міжнародні угоди в межах повноважень, передбачених законом;

6) визначає пріоритети роботи АРМА та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

7) затверджує структуру центрального апарату АРМА; затверджує структуру, штатний розпис та кошторис територіальних управлінь АРМА;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи центрального апарату АРМА; затверджує положення про територіальні управління АРМА;

10) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців АРМА;

11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників АРМА;

12) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

13) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників центрального апарату АРМА, керівників територіальних управлінь АРМА, присвоює їм ранги державних службовців;

14) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників центрального апарату АРМА, його територіальних управлінь до відзначення державними нагородами України; приймає рішення щодо нагородження відомчими відзнаками АРМА працівників центрального апарату та територіальних управлінь АРМА;

15) залучає державних службовців та працівників територіальних управлінь АРМА, а за погодженням з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції АРМА, з метою виконання обов’язків, що вимагають спеціальних знань та навичок;

16) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників АРМА і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних управлінь АРМА, які є юридичними особами публічного права;

17) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників АРМА і коштів, передбачених на утримання Агентства, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні управління АРМА як структурні підрозділи центрального апарату АРМА;

18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління АРМА;

19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних управлінь АРМА;

20) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в центральному апараті АРМА;

21) утворює комісії, робочі та експертні групи;

22) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

23) представляє АРМА у відносинах із судами, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;

24) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю АРМА;

25) підписує накази АРМА, дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь доручення;

26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є АРМА;

27) визначає своїм наказом уповноважених осіб АРМА;

28) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

12. АРМА обробляє інформацію, отриману або створену в процесі виконання своїх повноважень, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних без згоди та повідомлення суб’єкта персональних даних та із забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

13. Для погодження реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат при АРМА утворюється міжвідомча комісія з питань реалізації активів.

Громадський контроль за діяльністю АРМА забезпечується через Громадську раду при АРМА, склад якої затверджується Головою АРМА у порядку, встановленому законодавством.

14. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у АРМА може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу АРМА.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в АРМА можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова АРМА.

15. Граничну чисельність державних службовців та працівників АРМА затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис АРМА затверджується Головою АРМА за погодженням з Мінфіном.

16. АРМА є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, емблему, самостійний баланс, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та державних банках.



вгору