Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017608
Документ 608-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.09.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 608
Київ

Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Державному агентству з питань електронного урядування за погодженням з Міністерством юстиції у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади;

проект постанови щодо внесення змін до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2017 р., крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 608

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У першому реченні пункту 10 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2015 р., № 89, ст. 2967; 2016 р., № 18, ст. 737), слова “на електронних та паперових носіях” замінити словами “через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі”.

2. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 9, ст. 343, № 20, ст. 680, № 35, ст. 1238; 2014 р., № 74, ст. 2104, № 77, ст. 2496; 2015 р., № 44, ст. 1396, № 96, ст. 3287; 2016 р., № 9, ст. 415, № 21, ст. 829, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 12, ст. 340, № 34, ст. 1094):

1) пункт 1 § 11 викласти в такій редакції:

“1. Для забезпечення документування діяльності Кабінету Міністрів застосовуються:

власноручний підпис - у разі підписання (візування) оригіналу документа у паперовій формі, електронний цифровий підпис - у разі підписання (візування) оригіналу документа в електронній формі. У разі засвідчення відповідності електронної копії документа оригіналу застосовується спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронна печатка);

печатка з найменуванням Кабінету Міністрів та зображенням Державного Герба України, інші печатки, штампи, бланки документів у паперовій або електронній формі (далі - бланки), які створюються за зразками, затвердженими Державним секретарем Кабінету Міністрів. Порядок використання зазначених печаток, штампів, бланків встановлює Державний секретар Кабінету Міністрів.”;

2) друге речення абзацу першого пункту 6 § 12 викласти в такій редакції: “Проекти актів Кабінету Міністрів реєструються та опрацьовуються в інформаційній (автоматизованій) системі діловодства Секретаріату Кабінету Міністрів.”;

3) у пункті 5 § 31 слова “на паперових та електронних носіях” замінити словами “через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або у паперовій формі”;

4) пункт 5 § 32 доповнити абзацами такого змісту:

“Проект акта та матеріали до нього готуються в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки у паперовій формі, зокрема:

підготовки проекту акта, який містить інформацію з обмеженим доступом;

неможливості застосування матеріалів до відповідного проекту акта як оригіналів в електронній формі згідно з вимогами законодавства;

підготовки проекту акта з питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, або з інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, а також з невідкладних питань щодо проведення антитерористичної операції та обороноздатності держави.”;

5) § 43 викласти в такій редакції:

§ 43. Зберігання погодженого проекту акта та матеріалів до нього

Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів (листи із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами тощо), погоджений проект акта разом з обов’язковими додатками згідно з § 50 цього Регламенту зберігаються в архіві розробника до моменту їх передачі на постійне зберігання до відповідного державного архіву.”;

6) пункт 3 § 49 викласти в такій редакції:

“3. Проект акта та матеріали до нього вносяться до Кабінету Міністрів в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім проектів актів, підготовлених у паперовій формі з підстав, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту. На проект акта, внесений у формі оригіналу електронного документа, накладається електронний цифровий підпис керівника державного органу, а той, що внесений у формі електронної копії оригіналу паперового документа, - спеціально призначений для таких цілей електронний цифровий підпис (електронна печатка).”;

7) підпункт 6 пункту 1 § 50 викласти в такій редакції:

“6) проект акта та матеріали до нього в електронній формі (у разі внесення проекту акта у формі електронної копії оригіналу паперового документа), які готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.”;

8) у першому і другому реченнях пункту 3 § 63 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

9) у § 64 слова “один - два аркуші” замінити словами “до двох сторінок”;

10) у другому реченні пункту 4 § 83 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

11) пункт 3 § 103 викласти в такій редакції:

“3. Супровідний лист та пропозиції, що надійшли від центральних органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів, готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.”;

12) в абзаці другому пункту 4 § 151:

перше речення після слів “доступ до документів” доповнити словами “у паперовій та електронній формі”;

у третьому реченні слова “копії таких документів” замінити словами “копії документів у паперовій формі”;

13) у додатках 1-12 і 14 слово “підпис” виключити;

14) в абзаці другому розділу I та першому реченні розділу II додатка 9 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”;

15) в абзаці третьому додатка 11 слово “аркушів” замінити словом “сторінок”.вгору