Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 604
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 604

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (далі - ліцензія), а також визначають організаційні, кадрові, технологічні та спеціальні вимоги, обов’язкові для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон) та Законі України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

4. Місця провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (далі - вибухові матеріали) визначаються за такими типами:

спеціалізоване підприємство;

стаціонарний пункт в умовах підприємства, що проводить вибухові роботи;

пересувний пункт в умовах підприємства, що проводить вибухові роботи.

5. Здобувач ліцензії для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії згідно з додатком 1.

6. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються засвідчені в установленому порядку:

копії документів, що підтверджують наявність у працівників відповідної освіти та кваліфікації (диплом, свідоцтво), необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів;

копії документів (свідоцтво про право власності, договір оренди, договір концесії, договір управління і спільної діяльності), що підтверджують право власності або користування площами (приміщеннями) для зберігання вибухових матеріалів;

копії документів (свідоцтво про право власності, договір оренди, договір концесії, договір управління і спільної діяльності), що підтверджують право власності або користування спецавтотранспортом для перевезення вибухових матеріалів;

копія паспорта складу вибухових матеріалів;

копії технологічних регламентів виробництва вибухових матеріалів;

копія положення про керівництво роботами, пов’язаними з обігом вибухових матеріалів, за підписом здобувача ліцензії.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подається у двох примірниках згідно з додатком 2.

Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів

7. Ліцензіат повинен мати штатну чисельність працівників (виконавців робіт залежно від типу місця провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів), які мають відповідну освіту та кваліфікацію.

8. Виробництво вибухових матеріалів здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають відповідний рівень вищої освіти (за ступенем бакалавра та магістра) за спеціальностями, пов’язаними з поводженням із вибуховими матеріалами, своєчасно пройшли навчання і перевірку знань у сфері поводження з вибуховими матеріалами та навчання і перевірку знань з охорони праці.

9. До процесу виробництва вибухових матеріалів допускаються дієздатні особи, які досягли 21-річного віку, здобули професійно-технічну освіту в гірничодобувній або хімічній галузях, пройшли стажування на відповідних підприємствах, навчання та перевірку знань у сфері поводження з вибуховими матеріалами та навчання і перевірку знань з охорони праці.

10. Здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів

11. Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування для її отримання.

12. Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи (їх копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, що не перевищує одного місяця з дня настання таких змін.

14. Ліцензіат забезпечує присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

15. Ліцензіат розробляє порядок дій у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів загалом або за певними місцями провадження такої діяльності та відновлення її провадження.

16. Ліцензіат зобов’язаний вести господарську діяльність із виробництва вибухових матеріалів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зазначених у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

17. Ліцензіат зобов’язаний вести господарську діяльність із виробництва вибухових матеріалів виключно з використанням засобів її провадження, зазначених у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги щодо наявності в суб’єкта господарювання матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів

18. Суб’єкт господарювання виробляє вибухові матеріали за наявності:

права власності або користування площами (приміщеннями) для зберігання вибухових матеріалів (свідоцтво про право власності, договір оренди, договір концесії, договір управління і спільної діяльності);

права власності або користування спецавтотранспортом для перевезення вибухових матеріалів (свідоцтво про право власності, договір оренди, договір концесії, договір управління і спільної діяльності);

положення про керівництво роботами, пов’язаними з обігом вибухових матеріалів, за підписом заявника - суб’єкта господарювання;

планів локалізації та ліквідації аварій;

сертифіката, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

технологічних регламентів виробництва вибухових матеріалів;

паспортів (формулярів) обладнання;

нормативного документа (стандарту, технічних умов), згідно з яким виробляється вибуховий матеріал;

нормативного документа (стандарту, технічних умов) щодо використання сировини та матеріалів;

інструкцій з охорони праці.

19. Вибухові матеріали виробляються у стаціонарних і пересувних пунктах за умов:

обладнання пунктів пристроями для реєстрації маси вибухових речовин та їх компонентів;

розташування стаціонарного пункту на окремому ізольованому майданчику або в межах складу вибухових матеріалів на безпечній відстані.

Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів

20. Засоби ініціювання, що містять первинні вибухові речовини, виробляються виключно на спеціалізованих підприємствах.Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення


Додаток 2
до Ліцензійних умов

ОПИС ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення


Документи та файли

Сигнальний документ — f460171n62.doc
Сигнальний документ — f460171n63.doc

Публікації документа