Про проведення секторного аналізу економіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1993602
Документ 602-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2001, підстава - 1758-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 1993 р. N 602
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

Про проведення секторного аналізу економіки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 208 ( 208-95-п ) від 22.03.95 )
З метою посилення обгрунтованості управлінських рішень щодо
реформування економіки, приватизації майна державних підприємств
та демонополізації виробництва, підвищення ефективності управління
галузями Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству економіки, Міністерству статистики, Фонду
державного майна, Антимонопольному комітету, галузевим
міністерствам і відомствам разом з Урядом Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями організувати систематичне проведення секторного
аналізу економіки і забезпечити використання його результатів під
час прийняття рішень щодо реформування та підвищення ефективності
економіки країни, окремих галузей і регіонів та для розроблення
відповідних програм.
2. Затвердити план першочергових заходів щодо організації
проведення секторного аналізу економіки згідно з додатком N 1.
3. Затвердити склад міжвідомчих комісій з питань проведення
секторного аналізу економіки згідно з додатком N 2 і покласти на
них організацію роботи щодо проведення аналізу у відповідних
секторах економіки. Надати Міністерству економіки право у разі потреби створювати
нові міжвідомчі комісії, затверджувати за погодженням з
керівниками відповідних міністерств і відомств персональний склад
таких комісій та вносити до нього зміни. ( Абзац другий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 208 ( 208-95-п ) від 22.03.95 )
4. Покласти відповідальність за: своєчасне і якісне проведення секторного аналізу економіки -
на голів міжвідомчих комісій; методичне забезпечення проведення секторного аналізу - на
Міністерство економіки, Антимонопольний комітет і Фонд державного
майна; інформаційне забезпечення проведення секторного аналізу - на
Міністерство статистики; координацію роботи щодо проведення секторного аналізу - на
Міністерство економіки.
5. Міністерству економіки інформувати Кабінет Міністрів
України про хід проведення секторного аналізу економіки та його
основні результати у січні 1994 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ
Інд.25

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1993 р. N 602
ПЛАН
першочергових заходів щодо організації
проведення секторного аналізу економіки
———————————————————————————————————————————————————————————————— З а х о д и |Відповідальні| Термін |Примітки |за виконання |виконання| ————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Розроблення та затверджен-Мінекономіки липень Методика
ня методики проведення Мінстат 1993 р. розробля-
секторного аналізу еконо- Фонд держав- ється для
міки ного майна двох варі-
Антимонополь- антів ана-
ний комітет лізу:
за обмеженим
переліком
показників з
урахуванням
наявної
статистичної
інформації;
за повним
переліком
показників
2. Розроблення інформаційно- Мінстат III
го забезпечення секторно- квартал
го аналізу за розширеним 1993 р.
переліком показників
3. Розроблення методичного Мінекономіки друге
забезпечення секторного Фонд державно- півріччя
аналізу за розширеним го майна 1993 р.
переліком показників Антимонополь-
ний комітет
4. Підготовка пропозицій Мінекономіки липень
щодо персонального скла- Фонд державно- 1993 р.
ду міжвідомчих комісій го майна
з питань проведення сек- Антимонополь-
торного аналізу економіки ний комітет
Галузеві міні-
стерства і ві-
домства
5. Розроблення і затверджен- Мінекономіки серпень
ня Положення про порядок Фонд державно- 1993 р.
проведення секторного го майна
аналізу економіки Антимонополь-
ний комітет
6. Розроблення тематики нау- Мінекономіки друге
кових досліджень з питань Фонд державно- півріччя
проведення секторного го майна 1993 р.
аналізу економіки та ви- Антимонополь-
користання його результа- ний комітет
тів для реформування еко-
номіки та підвищення її
ефективності
7. Організація навчання кад- Мінекономіки друге
рів з питань проведення Фонд державно- півріччя
секторного аналізу та ви- го майна 1993 р.
користання його результа- Антимонополь-
тів ний комітет
8. Автоматизація секторного
аналізу:
розроблення першого Мінекономіки перше варіанта програмного Мінстат півріччя забезпечення 1994 р.
технічне забезпечення Мінекономіки друге та оснащення Мінстат півріччя
1994 р.
доопрацювання та кори- Мінекономіки постійно гування програмного Мінстат забезпечення
9. Організація проведення Мінекономіки
секторного аналізу за об- Мінстат
меженим переліком показ- Фонд державного
ників, враховуючи наявну майна
статистичну звітність Антимонополь-
ний комітет
Галузеві міністер-
ства і відомства
Обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадмі-
ністрації
Міжвідомчі комісії
а) галузі та ринку мон- -"- вересень-
тажних і спеціальних жовтень
будівельних робіт 1993 р. б) галузі та ринку това- -"- вересень-
рів народного спожи- жовтень
вання (номенклатура 1993 р.
легкої промисловос-
ті):
в цілому по Україні;
у Львівсьій і Мико-
лаївській областях в) по всіх секторах та -"- листопад-
регіонах грудень
1993 р.
10. Організація проведення Мінекономіки постій- на основі
секторного аналізу за Мінстат но, по- додатко-
розширеним переліком Фонд державно- чинаю- вої статис-
показників у всіх сек- го майна чи з тичної ін-
торах та регіонах Антимонополь- 1994 р. формації
ний комітет
Галузеві міні-
стерства і ві-
домства
Обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадмі-
ністрації
Міжвідомчі комісії
11. Узагальнення результатів Мінекономіки постійно,
секторного аналізу галу- Мінстат за мате-
зей та ринків, підготов- Фонд державно- ріалами
ка та реалізація пропози-го майна чергового
цій щодо реформування Антимонополь- звітного
власності, демонополіза- ний комітет періоду
ції виробництва, корпора-Галузеві міні-
тизації підприємств та стерства і ві-
реструктуризації управ- домства
ління економікою галузей Обласні, Київська
та регіонів та Севастопольська
міські держадміні-
страції
Міжвідомчі комісії

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1993 р. N 602
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки енергетики
Голова комісії:
Семенюк Вілен Миронович - заступник Міністра енергетики
Члени комісії:
Пархоменко - начальник відділу економіки Віктор Петрович енергетики і енергозбереження
Мінекономіки
Отченаш - начальник відділу методології Анатолій Антонович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Лісовий - начальник відділу по акціонуван- Віктор Петрович ню підприємств, обліку акцій
державного пакету, роботи з ко-
мерційними структурами Фонду
державного майна
Ярош - заступник начальника секторно- Віктор Петрович аналітичного відділу Антимоно-
польного комітету
Торопова - начальник відділу управління Ольга Іванівна статистики промисловості Мін-
стату
Кукла - головний економіст Мінфіну Василь Вікторович
Аніщенко - начальник Управління форм влас- Олександр Олександрович ності та організаційних струк-
тур Міненерго (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки паливної промисловості
Голова комісії:
Спектор - заступник голови Держвуглепрому Григорій Володимирович
Сухін - перший заступник голови Держ- Євген Ілліч комнафтогазу (співголова ко-
місії)
Члени комісії:
Балінський - заступник начальника відділу Володимир Якович економіки вугільної, нафтової
та газової промисловості Мін-
економіки
Чорноіванов - консультант відділу методології Володимир Вікторович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Козлов - керівник служби Голови Антимо- Вячеслав Олександрович нопольного комітету
Торопова - начальник відділу управління Ольга Іванівна статистики промисловості Мін-
стату
Колбушкін - начальник відділу фінансів па- Юрій Петрович ливно-енергетичного комплексу
Мінфіну
Огуй - начальник Управління Держвугле- Володимир Миколайович прому (секретар комісії)
Єна - начальник Управління Держком- Володимир Миколайович нафтогазу (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки чорної та кольорової металургії
Голова комісії:
Кузенков - заступник Міністра промисловості Юрій Дмитрович
Члени комісії:
Савчук - головний спеціаліст відділу еко- Зоя Миколаївна номіки чорної та кольорової ме-
талургії Мінекономіки
Прокуратов - провідний спеціаліст відділу Віктор Миколайович розробки нормативних актів і
міждержавних угод з питань влас-
ності Фонду державного майна
П'ятковський - начальник відділу з питань не- Володимир Дмитрович добросовісної конкуренції Анти-
монопольного комітету
Овдієнко - провідний економіст управління Людмила Миколаївна статистики промисловості Мін-
стату
Антоненко - заступник начальника відділу Людмила Олександрівна фінансів промисловості Мінфіну
Міневич - начальник відділу Мінпрому Валерій Борисович (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки хімічної та нафтохімічної промисловості
Голова комісії:
Голубов - заступник Міністра промисловості Олексій Григорович
Члени комісії:
Самойлов - заступник начальника відділу Геннадій Володимирович економіки хімічного та нафтохі-
мічного комплексу Мінекономіки
Чорноіванов - консультант відділу методології Володимир Вікторович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Кучеренко - провідний спеціаліст відділу Олена Вячеславівна методології розробки програм
роздержавлення та методики оцін-
ки майна Фонду державного майна
Прядко - головний спеціаліст відділу Галина Іванівна розвитку конкуренції Антимоно-
польного комітету
Підлісна - провідний економіст управління Віра Василівна статистики промисловості Мін-
стату
Третяков -начальник Управління Мінпрому Аркадій Олександрович (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки сільськогосподарського
машинобудування та переробних галузей
Голова комісії:
Ткаченко - заступник Міністра машинобуду- Микола Миколайович вання, військово-промислового
комплексу і конверсії
Члени комісії:
Кочелаба - заступник начальника відділу Микола Іванович економіки сільськогосподарського
машинобудування та переробних
галузей Мінекономіки
Отченаш - начальник відділу методології Анатолій Антонович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Чорноіванов - консультант відділу методології Володимир Вікторович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Сидоренко - головний спеціаліст відділу Борис Миколайович розвитку конкуренції Антимоно-
польного комітету
Іваницька - заступник начальника Управління Ніла Панасівна статистики промисловості Мін-
стату
Ляшов - начальник Управління Мінмашпрому Вадим Трохимович (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу економіки
машинобудування та приладобудування
Голова комісії:
Павлюков - заступник Міністра машинобуду- Валерій Васильович вання, військово-промислового
комплексу і конверсії
Члени комісії:
Врублевський - начальник відділу економіки га- Анатолій Григорович лузей машинобудування та прила-
добудування Мінекономіки
Кузьмін - провідний спеціаліст відділу по Радіслав Іванович проведенню оцінки державного
майна Фонду державного майна
Рибальченко - головний спеціаліст відділу по Анатолій Андрійович проведенню оцінки державного
майна Фонду державного майна
Богданович - начальник відділу по проведенню Едуард Михайлович оцінки державного майна Фонду
державного майна
Андрусенко - начальник відділу розвитку кон- Олександр Іванович куренції Антимонопольного комі-
тету
Іваницька - заступник начальника Управління Ніла Панасівна статистики промисловості Мін-
стату
Василькова - заступник начальника відділу Ада Семенівна фінансів машинобудування Мінфіну
Александров - начальник відділу Мінмашпрому Олександр Іванович (секретар комісії)

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки лісової, деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості
Голова комісії:
Миколайчук - заступник Міністра лісового гос- Роман Іванович подарства
Мурашко - заступник Міністра промисловості Андрій Петрович (співголова комісії)
Члени комісії:
Матвіїшин - начальник підвідділу відділу Орест Ярославович економіки лісопромислового та
лісогосподарського комплексів
Мінекономіки
Солодка - провідний спеціаліст відділу Лілія Миколаївна розробки нормативних актів і
міждержавних угод з питань влас-
ності Фонду державного майна
Ільюченко - заступник начальника секторно- Віра Миколаївна аналітичного відділу Антимоно-
польного комітету
Вороніна - головний економіст управління Раїса Іванівна статистики промисловості Мін-
стату
Бевський - начальник економічного управлін- Петро Ярославович ня Мінлісгоспу (секретар комі-
сії)
Іконнікова - головний спеціаліст Мінпрому Тамара Володимирівна

СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки промисловості будівельних
матеріалів та економіки будівельного комплексу
Голова комісії:
Беркута - заступник Міністра у справах Анатолій Всеволодович будівництва і архітектури
Члени комісії:
Крамковський - заступник начальника відділу Адам Казимирович економіки будівельного комплек-
су та промисловості будівельних
матеріалів Мінекономіки
Васильєв - начальник Управління стратегії Вадим Валерійович та методології реформування
власності Фонду державного майна
Кліш - заступник начальника відділу з Вячеслав Григорович питань перетворення державної
власності Антимонопольного ко-
мітету
Лаукс - заступник начальника Управління Едгар Альфредович статистики капітального будів-
ництва Мінстату
Верба - заступник начальника відділу фі- Людмила Іванівна нансів будівельних організацій
будівельної індустрії Мінфіну
Шевальов - начальник Головного управління Валентин Миколайович економіки, зміни форм власності
та антимонопольних заходів Мін-
будархітектури (секретар комі-
сії)
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки легкої промисловості
Голова комісії:
Масло - перший заступник голови Держ- Микола Трохимович комлегтексу
Члени комісії:
Онищенко - заступник начальника відділу Володимир Степанович економіки виробництва товарів
народного споживання та послуг
населенню Мінекономіки
Гончар - головний спеціаліст відділу по Світлана Миколаївна розмежуванню власності, роботи
з регіональними фондами Фонду
державного майна
Висоцька - головний спеціаліст секторно- Валентина Іванівна аналітичного відділу Антимоно-
польного комітету
Розумна - головний спеціаліст Управління Ганна Іванівна статистики промисловості Мін-
стату
Побірський - начальник відділу фінансів Анатолій Леонідович промисловості Мінфіну
Кухарський - заступник начальника Управління Анатолій Іванович ринкових відносин Держкомлег-
тексу (секретар комісії)
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки харчової промисловості
Голова комісії:
Жихарєв - заступник голови Держхарчопрому Юрій Валентинович
Члени комісії:
Гончаров - начальник відділу по розмежуван- Сергій Миколайович ню державної власності, роботи з
регіональними фондами Фонду
державного майна
Отченаш - начальник відділу методології Анатолій Антонович розробки програм роздержавлення
та методики оцінки майна Фонду
державного майна
Погрібний - заступник начальника відділу з Анатолій Олександрович питань зловживання монопольним
становищем Антимонопольного ко-
мітету
Мартинюк - провідний економіст Управління Катерина Миколаївна статистики промисловості Мін-
стату
Олізаренко - начальник відділу фінансів пере- Раїса Іванівна робних галузей АПК Мінфіну
Герасименко - заступник начальника Управління Анатолій Дмитрович економіки і розвитку ринкових
відносин Держхарчопрому
(секретар комісії)
Сергієнко - начальник підвідділу відділу Валентина Яківна економіки виробництва продо-
вольчих товарів Мінекономіки
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки сільського господарства
Голова комісії:
Гревцов - заступник Міністра сільського Вячеслав Дмитрович господарства і продовольства
Члени комісії:
Дудинець - заступник начальника Зведеного Філарет Никифорович відділу реформи АПК та розвитку
невиробничоі сфери Мінекономіки
Філозоп - заступник начальника управління Євген Тимофійович по реформуванню власності Фонду
державного майна
Погрібний - заступник начальника відділу з Анатолій Олександрович питань зловживання монопольним
становищем Антимонопольного ко-
мітету
Белокур - заступник начальника Управління Ольга Аркадіївна статистики Мінстату
Сердюк - заступник начальника Управління Олександр Іванович фінансів сільського господарства
Мінфіну
Крисюк - заступник начальника Управління, Ніна Миколаївна начальник сектора методології
промисловості Мінсільгосппроду
(секретар комісії)
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки транспорту та зв'язку
Голова комісії:
Третяков - заступник Міністра зв'язку Олександр Миколайович
Члени комісії:
Шишко - заступник начальника відділу Дмитро Григорович економіки транспорту, зв'язку,
телекомунікації та інформатики
Мінекономіки
Лісовий - начальник відділу по акціону- Віктор Петрович ванню підприємств, обліку акцій
державного пакету, роботи з ко-
мерційними структурами Фонду
державного майна
Прокуратов - провідний спеціаліст відділу Віктор Миколайович розробки нормативних актів і
міждержавних угод з питань влас-
ності Фонду державного майна
Сорокін - головний спеціаліст відділу з Микола Валентинович питань перетворення державної
власності Антимонопольного комі-
тету
Голуб - заступник начальника Управління Ольга Василівна статистики науково-технічного
прогресу, транспорту та зв'язку
Мінстату
Мотренко - начальник відділу фінансів тран- Олександр Миколайович спорту, зв'язку і шляхового гос-
подарства Мінфіну
Артюшенко - заступник начальника Управління Людмила Василівна Мінзв'язку (секретар комісії)
СКЛАД КОМІСІЇ
з питань проведення секторного аналізу
економіки торгівлі та громадського харчування
Голова комісії:
Пазуха - начальник відділу економіки тор- Микола Дмитрович гівлі та кон'юнктури споживчого
ринку Мінекономіки
Члени комісії:
Тараба - начальник відділу методичного Валентина Павлівна та нормативного забезпечення
фінансових питань приватизації
Фонду державного майна
Жура - економіст 2 категорії відділу Надія Анатоліївна методичного забезпечення фінан-
сових питань приватизації Фонду
державного майна
П'ятковський - начальник відділу з питань не- Володимир Дмитрович добросовісної конкуренції Анти-
монопольного комітету
Івченко - головний економіст управління Лариса Василівна статистики торгівлі та послуг
Мінстату
Хіврич - начальник відділу фінансів тор- Віра Дмитрівна гівлі та постачання Мінфіну

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХвгору