Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013601
Документ 601-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 601
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи регіональних та місцевих програм розвитку міського електротранспорту у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 601

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 330 “Про схвалення Концепції Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1828):

1) у розпорядженні:

у назві та абзаці першому пункту 1 розпорядження слова “Державної програми” замінити словами “Державної цільової програми”, а слова і цифри “на 2006-2015 роки” - словами і цифрами “на період до 2017 року”;

в абзаці другому пункту 1 слово “Мінбуд” замінити словами “Міністерство інфраструктури”;

2) у Концепції Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки, схваленій зазначеним розпорядженням:

у назві Концепції слова “Державної програми” замінити словами “Державної цільової програми”, а слова і цифри “на 2006-2015 роки” - словами і цифрами “на період до 2017 року”;

назву розділу “Обґрунтування необхідності розроблення Програми” викласти у такій редакції:

“Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма”;

у другому реченні абзацу четвертого розділу “Аналіз причин стримування розвитку міського електротранспорту” слова “осіб з обмеженими фізичними можливостями” замінити словами “інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення”;

у розділі “Напрями виконання Програми”:

назву розділу викласти у такій редакції:

“Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми”;

абзац четвертий виключити;

доповнити розділ абзацами такого змісту:

“розроблення конструкторської документації на трамвайні вагони і тролейбуси нових типів;

заміни застарілого рухомого складу міського електротранспорту.

Під час виконання завдань і заходів Програми використовується науковий підхід, зокрема результати науково-дослідних робіт з відповідних питань.”;

розділ “Етапи виконання Програми” виключити;

у розділі “Фінансове забезпечення виконання Програми”:

назву розділу викласти у такій редакції:

“Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми”;

доповнити розділ абзацом такого змісту:

“Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 8470,89 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 2550,717 млн., місцевих бюджетів - 4228,695 млн., інших джерел - 1691,478 млн. гривень.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855 “Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 41):

1) у постанові:

у назві постанови слова “Державної програми” замінити словами “Державної цільової програми”, а слова і цифри “на 2007-2015 роки” - словами і цифрами “на період до 2017 року”;

у пункті 1 слова “Державну програму” замінити словами “Державну цільову програму”, а слова і цифри “на 2007-2015 роки” - словами і цифрами “на період до 2017 року”;

у пункті 2 слова “Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства” замінити словами “Міністерству інфраструктури”;

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 лютого Міністерству інфраструктури інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.”;

2) у Державній програмі розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Програми слова “Державна програма” замінити словами “Державна цільова програма”, а слова і цифри “на 2007-2015 роки” - словами і цифрами “на період до 2017 року”;

розділ “Загальна частина” виключити;

розділ “Мета та основні завдання Програми” викласти у такій редакції:

“Мета Програми

Метою Програми є:

забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту вітчизняними трамвайними вагонами і тролейбусами;

створення умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами;

забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту;

підвищення рівня технічного оснащення підприємств міського електротранспорту та ефективності їх роботи;

налагодження серійного виробництва сучасних трамвайних вагонів і тролейбусів, іншого обладнання для потреб галузі;

збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

врахування потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час виконання завдань і заходів Програми, а також належне облаштування зупинок міського електротранспорту.”;

у розділі “Шляхи розв’язання проблеми”:

назву розділу викласти у такій редакції:

“Шляхи і способи розв’язання проблеми”;

в абзаці двадцять третьому слова “особами з обмеженими фізичними можливостями” замінити словами “інвалідами з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та іншими маломобільними групами населення”;

доповнити розділ абзацом такого змісту:

“Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.”;

доповнити Програму після розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” розділом такого змісту:

“Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, визначені у додатку 2, спрямовані на забезпечення державної підтримки вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання міського електротранспорту у вирішенні питань оновлення парку трамвайних вагонів та тролейбусів, впровадження новітніх технологій, передусім енергозберігаючих, у процесі виробництва, будівництва, реконструкції та модернізації трамвайних вагонів і тролейбусів, контактних мереж, тягових підстанцій, трамвайних колій, інших об’єктів, призначених для надання транспортних послуг, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі з урахуванням потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, що передбачає, зокрема, належне облаштування зупинок міського електротранспорту.”;

розділ “Етапи виконання Програми” виключити;

у розділі “Очікувані результати”:

назву розділу доповнити словами “, ефективність Програми”;

доповнити розділ абзацом такого змісту:

“Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.”;

розділ “Фінансове забезпечення виконання Програми” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Виділення коштів з державного бюджету для фінансування заходів Програми здійснюється за умови спрямування відповідних коштів з місцевого бюджету.”;

додатки 1-3 до Програми викласти у такій редакції:


“Додаток 1
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 601)

ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 330 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1828).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 41).

3. Державний замовник - Мінінфраструктури.

4. Керівник Програми - Міністр інфраструктури.

5. Виконавці: Мінінфраструктури та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.

6. Строк виконання: 2007-2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2007-2012*

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

2550,717


617,802

615,579

464,73

440,094

412,512

Місцеві бюджети

4228,695


1017,17

1015,17

774,55

733,49

687,52

Інші джерела

1691,478


406,868

406,386

309,82

293,396

275,008

Усього

8470,89


2041,84

2037,93

1549,1

1466,98

1375,04

__________
*Відповідні показники відсутні, оскільки видатки державного бюджету на здійснення заходів Програми не передбачалися.


Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 601)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

усього

за роками

2007-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007-2012*

2013

2014

2015

2016

2017

1. Оновлення рухомого складу міського електротранспорту з урахуванням його доступності для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення шляхом придбання у вітчизняних виробників із ступенем локалізації не менш як 80 відсотків нових трамваїв і тролейбусів

кількість одиниць придбаного рухомого складу
1) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для Автономної Республіки Крим, у тому числі:


18

112

4

4

4

3

3

тролейбусів для забезпечення транспортного сполучення за маршрутом м. Сімферополь - м. Алушта - м. Ялта

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,8


2,4

2,4

2,4

1,8

1,8

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

18


4

4

4

3

3

інші джерела

7,2


1,6

1,6

1,6

1,2

1,2

10

4

2

2

1

1

трамвайних вагонів для м. Євпаторії

Мінінфраструктури

державний бюджет

15


6

3

3

1,5

1,5

Євпаторійська міська рада

місцевий бюджет

25


10

5

5

2,5

2,5

інші джерела

10


4

2

2

1

1

3

4

1

1

1

тролейбусів для м. Керчі

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,8


0,6

0,6

0,6Керченська міська рада

місцевий бюджет

3


1

1

1інші джерела

1,2


0,4

0,4

0,465

5

20

20

10

10

5

2) придбання нових тролейбусів для м. Вінниці

Мінінфраструктури

державний бюджет

39


12

12

6

6

3

Вінницька міська рада

місцевий бюджет

65


20

20

10

10

5

інші джерела

26


8

8

4

4

2

35

7

10

7

6

6

6

3) придбання нових тролейбусів для м. Луцька

Мінінфраструктури

державний бюджет

21


6

4,2

3,6

3,6

3,6

Луцька міська рада

місцевий бюджет

35


10

7

6

6

6

інші джерела

14


4

2,8

2,4

2,4

2,4
4) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для Дніпропетровської області, у тому числі:


8


2

2

2

1

1

трамвайних вагонів для м. Дніпродзержинська

Мінінфраструктури

державний бюджет

12


3

3

3

1,5

1,5

Дніпродзержинська міська рада

місцевий бюджет

20


5

5

5

2,5

2,5

інші джерела

8


2

2

2

1

1
для м. Дніпропетровська:


45

10

10

10

10

5

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

67,5


15

15

15

15

7,5

Дніпропетровська міська рада

місцевий бюджет

112,5


25

25

25

25

12,5

інші джерела

45


10

10

10

10

5

50

8

10

10

10

10

10

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

30


6

6

6

6

6

Дніпропетровська міська рада

місцевий бюджет

50


10

10

10

10

10

інші джерела

20


4

4

4

4

4
для м. Кривого Рогу:


23

8

5

5

5

5

3

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

34,5


7,5

7,5

7,5

7,5

4,5

Криворізька міська рада

місцевий бюджет

57,5


12,5

12,5

12,5

12,5

7,5

інші джерела

23


5

5

5

5

3

42

27

10

10

10

6

6

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

25,2


6

6

6

3,6

3,6

Криворізька міська рада

місцевий бюджет

42


10

10

10

6

6

інші джерела

16,8


4

4

4

2,4

2,4
5) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для Донецької області, у тому числі:


5


1

1

1

1

1

трамвайних вагонів для м. Авдіївки

Мінінфраструктури

Державний бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Авдіївська міська рада

місцевий бюджет

12,5


2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

5


1

1

1

1

1
для м. Горлівки:


11


3

2

2

2

2

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

16,5


4,5

3

3

3

3

Горлівська міська рада

місцевий бюджет

27,5


7,5

5

5

5

5

інші джерела

11


3

2

2

2

2

14


5

3

2

2

2

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

8,4


3

1,8

1,2

1,2

1,2

Горлівська міська рада

місцевий бюджет

14


5

3

2

2

2

інші джерела

5,6


2

1,2

0,8

0,8

0,8
для м. Донецька:


46

11

10

10

10

8

8

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

69


15

15

15

12

12

Донецька міська рада

місцевий бюджет

115


25

25

25

20

20

інші джерела

46


10

10

10

8

8

50

119

10

10

10

10

10

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

30


6

6

6

6

6

Донецька міська рада

місцевий бюджет

50


10

10

10

10

10

інші джерела

20


4

4

4

4

4

5


1

1

1

1

1

трамвайних вагонів для м. Дружківки

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Дружківська міська рада

місцевий бюджет

12,5


2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

5


1

1

1

1

1
для м. Єнакієвого:


7


1

1

1

2

2

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,5


1,5

1,5

1,5

3

3

Єнакіївська міська рада

місцевий бюджет

17,5


2,5

2,5

2,5

5

5

інші джерела

7


1

1

1

2

2

21


1


- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,20,6


0,6


Єнакіївська міська рада

місцевий бюджет

21


1


інші джерела

0,80,4

0,4

для м. Краматорська:


5


1

1

1

1

1

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Краматорська міська рада

місцевий бюджет

12,5


2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

5


1

1

1

1

1

14

3

3

3

3

3

2

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

8,4


1,8

1,8

1,8

1,8

1,2

Краматорська міська рада

місцевий бюджет

14


3

3

3

3

2

інші джерела

5,6


1,2

1,2

1,2

1,2

0,8

18


2

4

4

4

4

тролейбусів для м. Макіївки

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,8


1,2

2,4

2,4

2,4

2,4

Макіївська міська рада

місцевий бюджет

18


2

4

4

4

4

інші джерела

7,2


0,8

1,6

1,6

1,6

1,6
для м. Маріуполя:


24

7

4

5

5

5

5

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

36


6

7,5

7,5

7,5

7,5

Маріупольська міська рада

місцевий бюджет

60


10

12,5

12,5

12,5

12,5

інші джерела

24


4

5

5

5

5

44

17

8

8

8

10

10

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

26,4


4,8

4,8

4,8

6

6

Маріупольська міська рада

місцевий бюджет

44


8

8

8

10

10

інші джерела

17,6


3,2

3,2

3,2

4

4

11


3

2

2

2

2

тролейбусів для м. Слов'янська

Мінінфраструктури

державний бюджет

6,6


1,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Слов'янська міська рада

місцевий бюджет

11


3

2

2

2

2

інші джерела

4,4


1,2

0,8

0,8

0,8

0,8
6) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Житомира, у тому числі:


14


3

3

3

3

2

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

21


4,5

4,5

4,5

4,5

3

Житомирська міська рада

місцевий бюджет

35


7,5

7,5

7,5

7,5

5

інші джерела

14


3

3

3

3

2

70

8

15

15

15

15

10

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

42


9

9

9

9

6

Житомирська міська рада

місцевий бюджет

70


15

15

15

15

10

інші джерела

28


6

6

6

6

4
7) придбання нових трамвайних загонів та тролейбусів для м. Запоріжжя, у тому числі:


32

1

7

7

7

6

5

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

48


10,5

10,5

10,5

9

7,5

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

80


17,5

17,5

17,5

15

12,5

інші джерела

32


7

7

7

6

5

65

5

15

15

15

10

10

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

39


6

12

9

6

6

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

65


10

20

15

10

10

інші джерела

26


4

8

6

4

4

27

4

6

6

5

5

5

8) придбання нових тролейбусів для м. Івано-Франківська

Мінінфраструктури

державний бюджет

16,2


3,6

3,6

3

3

3

Івано-Франківська міська рада

місцевий бюджет

27


6

6

5

5

5

інші джерела

10,8


2,4

2,4

2

2

2

16

8

4

4

4

2

2

9) придбання нових тролейбусів для м. Білої Церкви

Мінінфраструктури

державний бюджет

9,6


2,4

2,4

2,4

1,2

1,2

Білоцерківська міська рада

місцевий бюджет

16


4

4

4

2

2

інші джерела

6,4


1,6

1,6

1,6

0,8

0,8

9

2

2

2

2

2

1

10) придбання нових тролейбусів для м. Кіровограда

Мінінфраструктури

державний бюджет

5,4


1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

Кіровоградська міська рада

місцевий бюджет

9


2

2

2

2

1

інші джерела

3,6


0,8

0,8

0,8

0,8

0,4
11) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для Луганської області, у тому числі:


16

4

4

3

3

3

3

тролейбусів для м. Алчевська

Мінінфраструктури

державний бюджет

9,6


2,4

1,8

1,8

1,8

1,8

Алчевська міська рада

місцевий бюджет

16


4

3

3

3

3

інші джерела

6,4


1,6

1,2

1,2

1,2

1,2

5


1

1

1

1

1

тролейбусів для м. Антрацита

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Антрацитівська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

11


3

2

2

2

2

тролейбусів для м. Краснодона

Мінінфраструктури

державний бюджет

6,6


1,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Краснодонська міська рада

місцевий бюджет

11


3

2

2

2

2

інші джерела

4,4


1,2

0,8

0,8

0,8

0,8

14

2

3

3

3

3

2

тролейбусів для м. Лисичанська

Мінінфраструктури

державний бюджет

8,4


1,8

1,8

1,8

1,8

1,2

Лисичанська міська рада

місцевий бюджет

14


3

3

3

3

2

інші джерела

5,6


1,2

1,2

1,2

1,2

0,8
для м. Луганська:


27


6

6

5

5

5

- трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

40,5


9

9

7,5

7,5

7,5

Луганська міська рада

місцевий бюджет

67,5


15

15

12,5

12,5

12,5

інші джерела

27


6

6

5

5

5

37

20

8

8

7

7

7

- тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

22,2


4,8

4,8

4,2

4,2

4,2

Луганська міська рада

місцевий бюджет

37


8

8

7

7

7

інші джерела

14,8


3,2

3,2

2,8

2,8

2,8

18

10

3

4

4

4

3

тролейбусів для м. Сєвєродонецька

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,8


1,8

2,4

2,4

2,4

1,8

Сєвєродонецька міська рада

місцевий бюджет

18


3

4

4

4

3

інші джерела

7,2


1,2

1,6

1,6

1,6

1,2
12) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Львова, у тому числі:


85


20

20

15

15

15

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

127,5


30

30

22,5

22,5

22,5

Львівська міська рада

місцевий бюджет

212,5


50

50

37,5

37,5

37,5

інші джерела

85


20

20

15

15

15

64

3

14

14

14

12

10

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

38,4


8,4

8,4

8,4

7,2

6

Львівська міська рада

місцевий бюджет

61


14

14

14

12

10

інші джерела

25,6


5,6

5,6

5,6

4,8

4
13) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Миколаєва, у тому числі:


38

4

8

8

8

7

7

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

57


12

12

12

10,5

10,5

Миколаївська міська рада

місцевий бюджет

95


20

20

20

17,5

17,5

інші джерела

38


8

8

8

7

7

45

4

10

10

10

8

7

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

27


6

6

6

4,8

4,2

Миколаївська міська рада

місцевий бюджет

45


10

10

10

8

7

інші джерела

18


4

4

4

3,2

2,8
14) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Одеси, у тому числі:


46

6

11

10

10

8

7

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

69


16,5

15

15

12

10,5

Одеська міська рада

місцевий бюджет

115


27,5

25

25

20

17,5

інші джерела

46


11

10

10

8

7

100

16

20

20

20

20

20

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

60


12

12

12

12

12

Одеська міська рада

місцевий бюджет

100


20

20

20

20

20

інші джерела

40


8

8

8

8

8
15) придбання нових тролейбусів для Полтавської області, у тому числі для:


36

4

7

8

7

7

7

м. Кременчука

Мінінфраструктури

державний бюджет

21,6


4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

Кременчуцька міська рада

місцевий бюджет

36


7

8

7

7

7

інші джерела

14,4


2,8

3,2

2,8

2,8

2,8

36

12

7

8

7

7

7

м. Полтави

Мінінфраструктури

державний бюджет

21,6


4,2

4,8

4,2

4,2

4,2

Полтавська міська рада

місцевий бюджет

36


7

8

7

7

7

інші джерела

14,4


2,8

3,2

2,8

2,8

2,8

60


12

12

12

12

12

16) придбання нових тролейбусів для м. Рівного

Мінінфраструктури

державний бюджет

36


7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Рівненська міська рада

місцевий бюджет

60


12

12

12

12

12

інші джерела

24


4,8

4,8

4,8

4,8

4,8
17) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для Сумської області, у тому числі:


7

1

2

2

1

1

1

трамвайних вагонів для м. Конотопа

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,5


3

3

1,5

1,5

1,5

Конотопська міська рада

місцевий бюджет

17,5


5

5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

7


2

2

1

1

1

45

8

9

9

9

9

9

тролейбусів для м. Сум

Мінінфраструктури

державний бюджет

27


5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Сумська міська рада

місцевий бюджет

45


9

9

9

9

9

інші джерела

18


3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

25

2

5

5

5

5

5

18) придбання нових тролейбусів для м. Тернополя

Мінінфраструктури

державний бюджет

15


3

3

3

3

3

Тернопільська міська рада

місцевий бюджет

25


5

5

5

5

5

інші джерела

10


2

2

2

2

2
19) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Харкова, у тому числі:


60

14

14

13

11

11

11

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

90


21

19,5

16,5

16,5

16,5

Харківська міська рада

місцевий бюджет

150


35

32,5

27,5

27,5

27,5

інші джерела

60


14

13

11

11

11

90

164

20

20

20

15

15

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

54


12

12

12

9

9

Харківська міська рада

місцевий бюджет

90


20

20

20

15

15

інші джерела

36


8

8

8

6

6

61

3

14

14

11

11

11

20) придбання нових тролейбусів для м. Херсона

Мінінфраструктури

державний бюджет

36,6


8,4

8,4

6,6

6,6

6,6

Херсонська міська рада

місцевий бюджет

61


14

14

11

11

11

інші джерела

24,4


5,6

5,6

4,4

4,4

4,4

60

4

12

12

12

12

12

21) придбання нових тролейбусів для м. Хмельницького

Мінінфраструктури

державний бюджет

36


7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Хмельницька міська рада

місцевий бюджет

60


12

12

12

12

12

інші джерела

24


4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

56

5

12

12

12

10

10

22) придбання нових тролейбусів для м. Черкас

Мінінфраструктури

державний бюджет

33,6


7,2

7,2

7,2

6

6

Черкаська міська рада

місцевий бюджет

56


12

12

12

10

10

інші джерела

22,4


4,8

4,8

4,8

4

4

28

5

6

6

6

5

5

23) придбання нових тролейбусів для м. Чернівців

Мінінфраструктури

державний бюджет

16,8


3,6

3,6

3,6

3

3

Чернівецька міська рада

місцевий бюджет

28


6

6

6

5

5

інші джерела

11,2


2,4

2,4

2,4

2

2

70

11

15

15

14

14

12

24) придбання нових тролейбусів для м. Чернігова

Мінінфраструктури

державний бюджет

42


9

9

8,4

8,4

7,2

Чернігівська міська рада

місцевий бюджет

70


15

15

14

14

12

інші джерела

28


6

6

5,6

5,6

4,8
25) придбання нових трамвайних вагонів та тролейбусів для м. Києва, у тому числі:


115

33

35

20

20

20

20

трамвайних вагонів

Мінінфраструктури

державний бюджет

172,5


52,5

30

30

30

30

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

287,5


87,5

50

50

50

50

інші джерела

115


35

20

20

20

20

237

269

77

40

40

40

40

тролейбусів

Мінінфраструктури

державний бюджет

142,2


46,2

24

24

24

24

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

237


77

40

40

40

40

інші джерела

94,8


30,8

16

16

16

16

50

24

10

10

10

10

10

26) придбання нових тролейбусів для м. Севастополя

Мінінфраструктури

державний бюджет

30


6

6

6

6

6

Севастопольська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

50


10

10

10

10

10

інші джерела

20


4

4

4

4

4

Разом за завданням 1


6499


1530

1377

1280

1201

1111

у тому числі

державний бюджет

1949,7


459

413,1

384

360,3

333,3

місцевий бюджет

3249,5


765

688,5

640

600,5

555,5

інші джерела

1299,8


306

275,4

256

240,2

222,2

2. Будівництво трамвайних і тролейбусних ліній

протяжність, кілометрів

4,5


4,5

1) будівництво трамвайної лінії від вул. Квятека до автовокзалу "Західний" у м. Вінниці

Мінінфраструктури

державний бюджет

21


21

Вінницька міська рада

місцевий бюджет

35


35

інші джерела

14


14

41


12,4

28,6
2) будівництво тролейбусної лінії за маршрутом м. Бровари - м. Київ

Мінінфраструктури

державний бюджет

158,553


48,144

110,409
Броварська міська рада

місцевий бюджет

264,255


80,240

184,015
інші джерела

105,702


32,096

73,606
Разом за завданням 2


598,51


230,48

368,03
у тому числі

державний бюджет

179,553


69,144

110,409
місцевий бюджет

299,255


115,24

184,015
інші джерела

119,702


46,096

73,606
3. Реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній

протяжність, кілометрів
1) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній в Автономній Республіці Крим, у тому числі:


22


4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

реконструкція тролейбусної лінії за маршрутом м. Сімферополь - м. Алушта - м. Ялта

Мінінфраструктури

державний бюджет

6,6


1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

11


2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

інші джерела

4,4


0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

22


4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

реконструкція трамвайної лінії у м. Євпаторії

Мінінфраструктури

державний бюджет

9,9


1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

16,5


3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

інші джерела

6,6


1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,878


0,891

0,313

0,337


0,337

реконструкція тролейбусної лінії у м. Керчі

Мінінфраструктури

державний бюджет

4,68


2,22

0,78

0,84


0,84

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

7,8


3,7

1,3

1,4


1,4

інші джерела

3,12


1,48

0,52

0,56


0,56
2) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у Дніпропетровській області, у тому числі:

у м. Дніпропетровську:


8


2

2

2

1

1

- трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

3,6


0,9

0,9

0,9

0,45

0,45

Дніпропетровська міська рада

місцевий бюджет

6


1,5

1,5

1,5

0,75

0,75

інші джерела

2,4


0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

8


2

2

2

1

1

- тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

2,4


0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

Дніпропетровська міська рада

місцевий бюджет

4


1

1

1

0,5

0,5

інші джерела

1,6


0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

4


1

1

1

1


тролейбусної лінії у м. Кривому Розі

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,3

0,3

0,3

0,3


Криворізька міська рада

місцевий бюджет

2


0,5

0,5

0,5

0,5


інші джерела

0,8


0,2

0,2

0,2

0,2

3) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у Донецькій області, у тому числі:


4


2

2
- тролейбусної лінії у м. Артемівську

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,6

0,6
Артемівська міська рада

місцевий бюджет

2


1

1
інші джерела

0,8


0,4

0,4у м. Горлівці:24


12

12
10

5

5

- трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

6


3

3
Горлівська міська рада

місцевий бюджет

10


5

5
інші джерела

4


2

2
4


2

2
- тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,6

0,6
Горлівська міська рада

місцевий бюджет

2


1

1
інші джерела

0,8


0,4

0,4у м. Донецьку:


67


13

14

14

14

14

- трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

59,55


11,55

12

12

12

12

Донецька міська рада

місцевий бюджет

99,25


19,25

20

20

20

20

інші джерела

39,7


7,7

8

8

8

8

32,4


12,4

5

5

5

5

- тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

9,72


3,72

1,5

1,5

1,5

1,5

Донецька міська рада

місцевий бюджет

16,2


6,2

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

6,48


2,48

1

1

1

1

20


8

2

2

4

4

тролейбусної лінії у м. Слов'янську

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,48

0,12

0,12

0,24

0,24

Слов'янська міська рада

місцевий бюджет

2


0,8

0,2

0,2

0,4

0,4

інші джерела

0,8


0,32

0,08

0,08

0,16

0,16

24


4

6

6

4

4

тролейбусної лінії у м. Макіївці

Мінінфраструктури

державний бюджет

3,6


0,6

0,9

0,9

0,6

0,6

Макіївська міська рада

місцевий бюджет

6


1

1,5

1,5

1

1

інші джерела

2,4


0,4

0,6

0,6

0,4

0,4
у м. Маріуполі:


85,85


18

16,4

14,25

16,6

20,6

- трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,731


1,62

1,476

1,287

1,494

1,854

Маріупольська міська рада

місцевий бюджет

12,885


2,7

2,46

2,145

2,49

3,09

інші джерела

5,154


1,08

0,984

0,858

0,996

1,236

89,6


12,8

21,6

16

21

18,2

- тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,569


0,666

1,944

1,431

1,89

1,638

Маріупольська міська рада

місцевий бюджет

12,615


1,11

3,24

2,385

3,15

2,73

інші джерела

5,046


0,444

1,296

0,954

1,26

1,092
у м. Краматорську:


5


1

1

1

1

1

- трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Краматорська міська рада

місцевий бюджет

12,5


2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

5


1

1

1

1

1

12


2

3

3

2

2

- тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

3,6


0,6

0,9

0,9

0,6

0,6

Краматорська міська рада

місцевий бюджет

6


1

1,5

1,5

1

1

інші джерела

2,4


0,4

0,6

0,6

0,4

0,4
4) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Житомирі, у тому числі:


2


2

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

0,9


0,9

Житомирська міська рада

місцевий бюджет

1,5


1,5

інші джерела

0,6


0,6

10


2

2

2

2

2

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Житомирська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
5) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Запоріжжі, у тому числі:


10


2

2

2

2

2

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

4,5


0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

інші джерела

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

36


8

6

8

8

6

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

10,8


2,4

1,8

2,4

2,4

1,8

Запорізька міська рада

місцевий бюджет

18


4

3

4

4

3

інші джерела

7,2


1,6

1,2

1,6

1,6

1,2

10


2

2

2

2

2

6) реконструкція тролейбусних ліній у м. Івано-Франківську

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Івано-Франківська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

4


2

2

7) реконструкція тролейбусних ліній у м. Білій Церкві

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,6

0,6
Білоцерківська міська рада

місцевий бюджет

2


1

1
інші джерела

0,8


0,4

0,4
15


3

3

3

3

3

8) реконструкція тролейбусних ліній у м. Кіровограді

Мінінфраструктури

державний бюджет

4,5


0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Кіровоградська міська рада

місцевий бюджет

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

інші джерела

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
9) реконструкція тролейбусних ліній у Луганській області, у тому числі у:


4


1

1

1

1


м. Алчевську

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,2


0,3

0,3

0,3

0,3


Алчевська міська рада

місцевий бюджет

2


0,5

0,5

0,5

0,5


інші джерела

0,8


0,2

0,2

0,2

0,2


10


2

2

2

2

2

м. Лисичанську

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Лисичанська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

10


2

2

2

2

2

м. Луганську

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Луганська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
10) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Львові, у тому числі:


15


3

3

3

3

3

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

6,75


1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

Львівська міська рада

місцевий бюджет

11,25


2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

інші джерела

4,5


0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

15


3

3

3

3

3

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

4,5


0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Львівська міська рада

місцевий бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

інші джерела

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
11) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Миколаєві, у тому числі:


5


1

1

1

1

1

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

2,25


0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Миколаївська міська рада

місцевий бюджет

3,75


0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

інші джерела

1,5


0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

30


6

6

6

6

6

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

9


1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Миколаївська міська рада

місцевий бюджет

15


3

3

3

3

3

інші джерела

6


1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
12) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Одесі, у тому числі:


20


4

4

4

4

4

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

9


1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Одеська міська рада

місцевий бюджет

15


3

3

3

3

3

інші джерела

6


1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

5


1

1

1

1

1

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,5


0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Одеська міська рада

місцевий бюджет

2,5


0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

інші джерела

1


0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7


2

1

2

1

1

13) реконструкція тролейбусних ліній у м. Рівному

Мінінфраструктури

державний бюджет

2,1


0,6

0,3

0,6

0,3

0,3

Рівненська міська рада

місцевий бюджет

3,5


1

0,5

1

0,5

0,5

інші джерела

1,4


0,4

0,2

0,4

0,2

0,2

6


1

2

1

1

1

14) реконструкція трамвайних ліній у м. Конотопі

Мінінфраструктури

державний бюджет

2,7


0,45

0,9

0,45

0,45

0,45

Конотопська міська рада

місцевий бюджет

4,5


0,75

1,5

0,75

0,75

0,75

інші джерела

1,8


0,3

0,6

0,3

0,3

0,3

10


2

2

2

2

2

15) реконструкція тролейбусних ліній у м. Тернополі

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Тернопільська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
16) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Харкові, у тому числі:


14,7


2,83

2,64

2,64

3,16

3,43

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

31,614


6,852

6,15

5,802

6,57

6,24

Харківська міська рада

місцевий бюджет

52,69


11,42

10,25

9,67

10,95

10,4

інші джерела

21,076


4,568

4,1

3,868

4,38

4,16

25


5

5

5

5

5

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

7,5


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Харківська міська рада

місцевий бюджет

12,5


2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

5


1

1

1

1

1

10


2

2

2

2

2

17) реконструкція тролейбусних ліній у м. Херсоні

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Херсонська міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

5


1

1

1

1

1

18) реконструкція тролейбусних ліній у м. Хмельницькому

Мінінфраструктури

державний бюджет

1,5


0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Хмельницька міська рада

місцевий бюджет

2,5


0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

інші джерела

1


0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10


2

2

2

2

2

19) реконструкція тролейбусних ліній у м. Чернівцях

Мінінфраструктури

державний бюджет

3


0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Чернівецька міська рада

місцевий бюджет

5


1

1

1

1

1

інші джерела

2


0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

60


10

20

10

10

10

20) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Чернігові

Мінінфраструктури

державний бюджет

18


3

6

3

3

3

Чернігівська міська рада

місцевий бюджет

30


5

10

5

5

5

інші джерела

12


2

4

2

2

2
21) реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м. Києві, у тому числі:


37,2

24,5

6

7,8

7,8

7,8

7,8

трамвайної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

91,2


14,4

19,2

19,2

19,2

19,2

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

152

91,6

24

32

32

32

32

інші джерела

60,8


9,6

12,8

12,8

12,8

12,8

65


10

10

15

15

15

тролейбусної лінії

Мінінфраструктури

державний бюджет

19,5


3

3

4,5

4,5

4,5

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

32,5


5

5

7,5

7,5

7,5

інші джерела

13


2

2

3

3

3

14


2

3

3

3

3

22) реконструкція тролейбусних ліній у м. Севастополі

Мінінфраструктури

державний бюджет

19,5


3

3

4,5

4,5

4,5

Севастопольська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

32,5


5

5

7,5

7,5

7,5

інші джерела

13


2

2

3

3

3

Разом за завданням 3


1359,88

91,6

273,86

286,9

269,1

265,98

264,04


у тому числі

державний бюджет

407,964


82,158

86,07

80,73

79,794

79,212


місцевий бюджет

679,94

91,6

136,93

143,45

134,55

132,99

132,02


інші джерела

271,976


54,772

57,38

53,82

53,196

52,808


4. Науково-технічне забезпечення функціонування міського електротранспорту

кількість документів, комплектів
1) розроблення конструкторської документації для виготовлення:

Мінінфраструктури

державний бюджет1
трамвайного вагона для колії завширшки 1000 міліметрів4


2

21
вагона для ліній швидкісного трамвая

-"-

-"-

4


2

21
рухомого складу спеціального призначення

-"-

-"-

4


2

22) оснащення галузевого центру з випробувань міського електротранспорту відповідно до міжнародних стандартів

-"-

-"-

1,5


1,5

Разом за завданням 4


-"-

13,5


7,5

6
5. Удосконалення законодавства у відповідній сфері

кількість актів
1
1) внесення змін до нормативно-правового акта з питань облаштування та будівництва зупинок міського електротранспорту з урахуванням потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінрегіон

-"-
Разом за Програмою

8470,89

92,999

2041,84

2037,93

1549,1

1466,98

1375,04


у тому числі

державний бюджет

2550,717

1,399

617,802

615,579

464,73

440,094