Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа від 03.02.200960/2009
Документ 60/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.02.2019, підстава - 24/2019

Указ
Президента України

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 199/2013 від 08.04.2013
№ 24/2019 від 31.01.2019}

{Установити, що контракти про проходження військової служби, укладені до набрання чинності Законом України від 5 грудня 2017 року № 2225-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту", діють протягом строку, на який вони були укладені, згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року № 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони укладені.

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 6 серпня 2004 року № 873 "Питання Державної спеціальної служби транспорту".

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 лютого 2009 року
№ 60/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року № 60/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

{У тексті Положення: слова "Міністерство інфраструктури України", "Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство оборони України", "Міністр оборони України" у відповідному відмінку; слова "об'єднаний загін", "загін", "окремий загін" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "бригада", "полк", "окремий батальйон" у відповідному відмінку і числі; слова "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби у Державній спеціальній службі транспорту та особливості проходження військової служби у воєнний час.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Державній спеціальній службі транспорту кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

У добровільному порядку громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищих військових навчальних закладах, а також закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти);

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

{Абзац пункту 4 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт згідно з додатками 1 і 2.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

3. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (далі - військова служба за контрактом) або призиваються, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Міністерством оборони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

4. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

5. Громадяни, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту, є військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці).

Статус військовослужбовця рядового, сержантського і старшинського складу та курсанта вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти підтверджується військовим квитком, а статус особи офіцерського складу - посвідченням офіцера та генерала. Зразки цих документів та порядок їх видачі встановлюються Міністерством оборони України.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

{Пункт 5 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби у запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим.

8. Загальний строк військової служби військовослужбовця включає весь час перебування його на військовій службі з урахуванням випадків, передбачених цим Положенням. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути відповідно до законодавства України відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути направлені у складі військових підрозділів для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законом (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

{Пункт 9 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

10. Військовослужбовці можуть бути направлені до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Збройних Сил України (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті до Державної спеціальної служби транспорту із включенням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Міністерством оборони України.

До особової справи вносяться передбачені законом відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, а також за його попередньою згодою інші необхідні відомості.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Міністерством  оборони України.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, начальникам, керівникам (далі - командири (начальники) органів військового управління, бригад, полків, установ, навчального центру, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - військові частини), які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище. В особливий період право видавати накази по особовому складу надається також командирам окремих батальйонів, які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання підполковника і вище.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад установлені строки до строків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Абзац третій пункту 12 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Міністерством оборони України.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

II. Військова служба за контрактом

13. На військову службу за контрактом приймаються:

громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Міністерством оборони України.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

14. Жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Види контрактів

15. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

контракт про проходження військової служби (навчання) у Державній спеціальній службі транспорту курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Державна спеціальна служба транспорту, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

Права посадових осіб на укладення контрактів

16. Право на укладення контракту про проходження військової служби з Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту надається Міністру оборони України.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом першим згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про проходження військової служби надається:

1) Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - з особами, що призначені або призначаються на посади в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, та з особами, які призначаються на посади офіцерського складу;

2) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу, - з особами, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання від рядового складу до старшого офіцерського складу;

3) посадовій особі, якій надано право звільняти з військової служби, - з особами, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

4) керівнику військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - з курсантами цього закладу про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

17. Право на укладення від імені Державної спеціальної служби транспорту контракту про навчання з курсантами надається керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

Строки, на які укладаються контракти

18. Контракт про проходження військової служби з громадянами України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, укладається на строки, передбачені частинами другою і третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт 18 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти на час їх навчання у цих закладах освіти.

20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі на строки, передбачені частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу.

{Пункт 20 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Обчислення строку проходження військової служби за контрактом та набрання контрактом чинності

22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення.

{Пункт 22 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

23. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особовому складу:

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених пунктами 31 - 33 цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов'язаними, які проходять збори, та резервістами під час мобілізації;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, із виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

{Пункт 23 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дію контракту про проходження військової служби продовжено в особливий період.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

25. Про дату набрання чинності контрактом, а також про продовження строку контракту у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, який засвідчується підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Порядок укладення контрактів

26. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту та скріплюється гербовою печаткою військової частини.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, а другий - у військовослужбовця.

Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування особи до Державної спеціальної служби транспорту та призначення її на відповідну посаду чи продовження військової служби.

27. Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

поновлення на військовій службі у зв'язку з незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період;

вислуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

вислуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту.

{Пункт 27 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

28. У випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 27 цього Положення, новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту.

29. Новий контракт про проходження військової служби військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, укладається після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік посадовими особами, яким надано таке право. Строк залишення на військовій службі понад граничний вік може становити до 5 років.

30. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу, при досягненні ними 18-річного віку. Правові відносини між державою та громадянами, яким не виповнилося 18 років, здійснюються відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Продовження строку контракту

31. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи.

32. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), строк контракту про проходження військової служби продовжується за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту, про що видається наказ по особовому складу та робиться відповідний запис в обох примірниках контракту про проходження військової служби.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 199/2013 від 08.04.2013, № 24/2019 від 31.01.2019}

33. Військовослужбовцям, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у полоні, заручником, інтернованим у нейтральній державі, якщо місце перебування невідоме, за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби в Державній спеціальній службі транспорту, строк попереднього контракту продовжується до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, в яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту.

33-1. Для військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, дія контракту про проходження військової служби продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

Продовження дії контракту військовослужбовцям у зазначених випадках оформлюється наказом командира військової частини по стройовій частині.

{Підрозділ розділу ІІ доповнено пунктом 33-1 згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Припинення (розірвання) контракту

34. Контракт припиняється (розривається):

у день закінчення строку контракту;

у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового розірвання контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Державної спеціальної служби транспорту), а також у разі вступу особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, яка проходить військову службу за контрактом, до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

у день набрання чинності новим контрактом, укладеним згідно з пунктом 27 цього Положення.

{Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 172 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "з", "и", "і", "ї", "й" та "л" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "г", "ж", "к" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "г", "й", "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а" та "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт 35 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

36. Контракт про навчання припиняється (розривається) через недисциплінованість курсанта, невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання, а також у разі відмови курсанта, який уклав контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти з підстав, передбачених підпунктами "д" і "з" пункту 1 або підпунктами "д" і "ж" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 199/2013 від 08.04.2013, № 24/2019 від 31.01.2019}

37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання) або продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою військової частини.

Військовослужбовець подає за бажанням до кадрового органу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця із списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

{Пункт 37 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Особливості укладення контрактів

38. Контракт про проходження військової служби укладається на загальних підставах із дотриманням вимог пункту 26 цього Положення:

1) з військовослужбовцями, які відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

{Підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

2) з військовослужбовцями інших військових формувань, які направляються для проходження військової служби до Державної спеціальної служби транспорту з виключенням зі списків особового складу відповідних військових формувань;

3) з народними депутатами України та депутатами місцевих рад, які є військовослужбовцями і прибули в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту для дальшого проходження військової служби після закінчення строку (припинення) депутатських повноважень;

{Підпункт 3 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

4) з громадянами, які мають спеціальні звання.

{Підпункт 4 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

39. Після закінчення строку контракту про проходження військової служби військова служба військовослужбовців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 38 цього Положення, може бути продовжена за новим контрактом, який укладається від імені Державної спеціальної служби транспорту:

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

з особами офіцерського складу - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

з особами рядового складу, сержантського та старшинського складу - командирами бригад, полків і прирівняними до них посадовими особами та вище.

40. У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої для дальшого проходження військової служби дія контракту про проходження військової служби не припиняється. Окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті та засвідчені підписами сторін контракту.

III. Військові звання

Види військових звань

41. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата.

Для осіб сержантського та старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Права посадових осіб щодо присвоєння військових звань

42. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військових звань, наказом командира (начальника) військової частини, до повноважень якого належить призначення на відповідні посади.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям, резервістам і військовозобов'язаним рядового складу, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та отримали підготовку відповідного рівня, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади.

{Пункт 42 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

Первинне військове звання офіцерського складу громадянам присвоюється наказом Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

43. Чергові військові звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) присвоюються:

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

1) до старшого сержанта включно, у тому числі старшого солдата, в порядку заохочення - командирами бригад, полків і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі, а в особливий період і командирами окремих батальйонів;

{Підпункт 1 пункту 43 в редакції Указу Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

2) до полковника включно - Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського та старшинського складу має начальник вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.

44. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Міністра оборони України.

{Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Порядок присвоєння військового звання вищого офіцерського складу визначається Президентом України.

45. Чергове військове звання старшого прапорщика, чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно може бути присвоєно достроково Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

В особливий період чергові військові звання до полковника включно присвоюються Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту в порядку заохочення військовослужбовців незалежно від займаних посад та строків вислуги у відповідному військовому званні. Такі військові звання можуть бути присвоєні посмертно.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 24/2019 від 31.01.2019}

{Пункт 45 в редакції Указу Президента № 199/2013 від 08.04.2013}

Строки вислуги та перебування у військовому званні

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта - шість місяців;

сержанта, старшого сержанта, старшини - один рік;

прапорщика - три роки.

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу або службу у військовому резерві, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - два роки;

старшого лейтенанта, капітана - три роки;

майора - чотири роки;

підполковника - п'ять років;

полковника - два роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік. Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають вищу освіту, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить один рік.

Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання, якщо інше не встановлено цим Положенням.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Для військовослужбовців сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас.вгору