Документ 599-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.07.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 липня 2008 р. N 599
Київ
Про внесення змін до
Методики визначення початкової ціни продажу
на аукціоні спеціального дозволу
на право користування надрами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Методики визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1374 ( 1374-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 599
ЗМІНИ,
що вносяться до
Методики визначення початкової ціни продажу
на аукціоні спеціального дозволу
на право користування надрами ( 1374-2004-п )

1. Доповнити пункт 1 абзацами такого змісту:
"Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення:
категорія С - розвідані запаси покладу (його частини),
1 промислова нафтогазоносність якого встановлена за результатами
дослідно-промислової розробки та випробування свердловин з
промисловими припливами нафти або газу, геологічних і геофізичних
досліджень у невипробуваних свердловинах;
категорія С - попередньо розвідані запаси покладу (його
2 частини), нафтогазоносність якого визначена за результатами
випробування та дослідження свердловин (у тому числі з
використанням випробувача пластів) та геологічних і геофізичних
досліджень. До таких запасів належать також запаси нерозвіданих
частин покладів, що прилягають до ділянок з розвіданими запасами з
боку підняття пласта;
категорія С - перспективні ресурси нафти і газу, щодо яких
3 не встановлено прямих доказів типу, виду та властивостей
вуглеводнів;
категорія Д - прогнозні ресурси літолого-стратиграфічних
1 комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних структур з
доведеною нафтогазоносністю;
категорія Д - прогнозні ресурси нафти і газу
2 літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються у межах
значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена.".
2. У пункті 2 слово "Держкомприродресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
3. У пункті 3 доповнити:
абзац перший після слів "ділянки надр, яка обчислюється"
словами "на строк дії спеціального дозволу";
абзац другий після літери і слів "Е - норма дисконту" словами
"(частка одиниці)".
4. Доповнити пункт 4 абзацами такого змісту:
"При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки)
для переведення його ресурсів категорії С в розвідані запаси
3 застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як
відношення сумарних запасів категорії С + С виявлених в регіоні
1 2 (зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних
перспективних ресурсів категорії С , що виявлені на об'єктах, на
3
яких проведені пошукові роботи за аналогічний період.
Для об'єктів з виявленими ресурсами категорії Д крім
1 коефіцієнта переведення ресурсів категорії С в розвідані запаси
3 застосовується коефіцієнт підтвердження об'єктів (структур).
Для ділянки надр з недоведеною нафтогазоносністю і з
невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д і Д ), для
1 2 визначення початкової ціни продажу дозволу використовується
величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із
застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв.
кілометр нафти і млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та
приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону
(зони).
Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С та Д і Д у
3 1 2
розвідані запаси не застосовуються у разі, коли надання
спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин
здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом
Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення
ресурсів категорій С та Д і Д у розвідані запаси.".
3 1 2
5. У пункті 5:
доповнити абзац перший після слів "баланси запасів корисних
копалин," словами "акти та протоколи експертної оцінки ресурсів
підготовлених і виявлених об'єктів Держгеолслужби,", а після слів
"об'єктів-аналогів" - словами ", затверджені наказом Мінприроди";
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні
застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка діє на момент
розрахунку:
на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону
з продажу нафти і конденсату;
на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним
рівнем цін для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України;
на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та
діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або
об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами.
Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та
організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу
Мінприроди протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту
подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені
у запиті.".
6. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів
корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості
продажу дозволу становить:
1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами
родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних
копалин:
розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1,
запаси С ) - 0,1075;
1
відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за
результатами ГЕО-2, запаси С + С ) - 0,084;
1 2
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з
підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і
оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами
ГЕО-3, ресурси С ) - 0,06;
3
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з
виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,04;
1 2
ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими
об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими
прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і
підтвердженням пастки, ресурси Д + Д ) - 0,02;
1 2
2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2,
ГЕО-3):
для питних централізованого і нецентралізованого
водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для
технічних цілей - 0,05;
для інших вод - 0,1;
3) для інших об'єктів - 0,0395.
При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу
не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за
весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без
урахування капітальних вкладень.".
7. Пункт 7 виключити.
8. Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ
корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10 відсотків
початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин.".вгору