Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Звіт від 02.08.1995597
Документ 597-95-п, поточна редакція — Редакція від 15.12.2015, підстава - 1034-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 1995 р. № 597
Київ

{Дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 234 від 01.04.2005 згідно з Постановою КМ № 234 від 01.04.2005}

Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 542 від 09.06.97
№ 924 від 22.08.97
№ 1945 від 10.12.98
№ 999 від 09.06.99
№ 1268 від 14.07.99
№ 883 від 26.07.2001}

{Додатково див. Наказ Міністерства промислової політики
№ 138 від 28.03.2002}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 268 від 04.03.2004
№ 37 від 28.01.2009
№ 1027 від 30.09.2009
№ 899 від 03.10.2012
№ 1034 від 11.11.2015}

{У назвах Постанови і Типової форми контракту та їх текстах слово "загальнодержавній" замінено словом "державній" згідно з Постановою КМ № 1268 від 14.07.99}

На виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 р. № 459 та з метою посилення контролю за ефективним використанням і збереженням майна, що перебуває у державній власності, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності (додається).

2. Установити, що керівники підприємств, які є у державній власності, щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають органам, уповноваженим управляти відповідним державним майном, звіт про виконання показників, передбачених контрактом. Річний звіт про виконання зазначених показників подається до 15 лютого року, що настає за звітним.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 883 від 26.07.2001}

Затвердити форму звіту (додається).

3. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду України (додаються).

Прем'єр-міністр України

Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у державній власності

{Типова форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 542 від 09.06.97, № 924 від 22.08.97, № 1945 від 10.12.98, № 999 від 09.06.99, № 1268 від 14.07.99, № 883 від 26.07.2001, № 268 від 04.03.2004, № 37 від 28.01.2009, № 1027 від 30.09.2009, № 899 від 03.10.2012, № 1034 від 11.11.2015}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. № 883)

ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства

{Звіт в редакції Постанови КМ № 883 від 26.07.2001}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597

Зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду України

1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1993 р. № 72 "Про заходи щодо організації виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., № 4-5, ст.78) виключити слова "та типову форму контракту керівника державного підприємства (установи, організації)".

2. Додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121) викласти у такій редакції:


"Додаток № 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1995 р. № 203
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597)

ПОКАЗНИКИ
ефективності використання державного майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності

Чистий прибуток, млн. карбованців

Співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду споживання та продуктивності праці

Використання виробничих потужностей з випуску основних видів продукції (за окремими видами продукції), відсотків

Зниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат, тис. карбованців

Кредиторська заборгованість, млн. карбованців, у тому числі:

комерційним банкам;

бюджету

теплоенергопостачальним організаціям;

Пенсійному фонду

Дебіторська заборгованість, млн. карбованців

Частина чистого прибутку підприємства, що спрямована на розвиток виробництва (не менш як 30 відсотків від чистого прибутку) млн. карбованців

Структура оборотних коштів, млн. карбованців, у тому числі:

готова продукція;

товарно-матеріальні цінності;

незавершене будівництво.

Обсяг поставок продукції на експорт, тис. доларів США

Примітка: У контракті встановлюється не більш як 5 з перелічених показників, що найповніше відображають особливості конкретного підприємства.

У контракті можуть передбачатись й інші (не більше 3) показники ефективності використання державного майна і прибутку".

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1994 р. № 755:

у абзаці п'ятому слова та цифри "кожні півроку до 1 лютого та 1 серпня" замінити словами і цифрами "щорічно до 15 квітня наступного за звітним року";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"Мінекономіки узагальнювати матеріали, що надаються, та щорічно до 15 травня наступного за звітним року інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання цього розпорядження".вгору