Про утворення Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 26.06.2019596
Документ 596-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 596
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 596

СКЛАД
Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Координаційної ради

Заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра інформаційної політики

Заступник Голови Національної поліції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

Представники громадських об’єднань (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (за згодою)

Представник Асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація об’єднаних територіальних громад України” (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 596

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Координаційна рада з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою координації впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 2015) (далі - Національна стратегія).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

2) підготовка рекомендацій і пропозицій щодо формування та реалізації державної політики реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення спірних питань, що виникають у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

4) моніторинг виконання планів заходів з реалізації Національної стратегії відповідальними виконавцями;

5) виконання інших завдань.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі виконання планів заходів з реалізації Національної стратегії;

2) вживає заходів з метою координації планування та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей;

3) розглядає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції, для вироблення ефективних рішень і надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

4) у разі потреби бере участь в узгодженні позицій сторін у процесі розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

5) подає Кабінетові Міністрів України, органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;

6) виконує інші функції відповідно до визначених для неї завдань.

5. Координаційна рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити пропозиції щодо фінансового забезпечення реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей на національному та місцевому рівнях;

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультаційні, експертні та робочі групи;

5) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головою Координаційної ради є Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова Координаційної ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить зміни до нього.

Секретар Координаційної ради призначається головою Координаційної ради.

Секретар Координаційної ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях, підписує протокол засідання Координаційної ради.

Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради.

Голова Координаційної ради або за його дорученням член Координаційної ради може брати участь в установленому порядку в нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Координаційної ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання Координаційної ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Координаційної ради.

Порядок денний засідання Координаційної ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Координаційної ради, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх об’єднань.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Для оперативного вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції Координаційної ради, з числа членів Координаційної ради утворюється президія, до складу якої входять голова та члени Координаційної ради.

Персональний склад президії Координаційної ради затверджується головою Координаційної ради.

Засідання президії Координаційної ради проводяться у період між засіданнями Координаційної ради.

9. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації президії Координаційної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів президії.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Координаційної ради.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради і надсилається усім членам Координаційної ради та Кабінету Міністрів України.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Координаційна рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.вгору