Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Картка від 02.07.2008595
Документ 595-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.11.2013, підстава - 814-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 липня 2008 р. N 595
Київ
Про затвердження Порядку атестації
та державної реєстрації методик
проведення судових експертиз
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 814 ( 814-2013-п ) від 07.11.2013 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок атестації та державної реєстрації
методик проведення судових експертиз, що додається.
2. Міністерству юстиції розробити і затвердити протягом трьох
місяців Порядок ведення Реєстру методик проведення судових
експертиз.
3. Установити, що раніше впроваджені в експертну практику
методики вважаються такими, що пройшли атестацію, та підлягають
державній реєстрації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 595
ПОРЯДОК
атестації та державної реєстрації
методик проведення судових експертиз

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедури атестації та державної
реєстрації методик проведення судових експертиз (крім
судово-медичної та судово-психіатричної), внесення змін до
методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, а також
припинення застосування методик. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 814 ( 814-2013-п ) від
07.11.2013 }
2. У цьому Порядку під поняттям "методика проведення судової
експертизи (далі - методика)" слід розуміти результат наукової
роботи, що містить систему методів дослідження, які застосовуються
в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного
експертного завдання.
3. Методики розробляються державними спеціалізованими
установами, визначеними статтею 7 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) (далі - спеціалізовані установи).
У разі потреби до розроблення методик залучаються провідні
фахівці з певних галузей знань за їх згодою.
Атестація методик
4. Атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову
роботу, виконану з метою розроблення методик, шляхом проведення
його рецензування та апробації методик спеціалізованими
установами.
У разі потреби до атестації методик залучаються провідні
фахівці з певних галузей знань за їх згодою.
5. Рецензування звіту про наукову роботу проводиться
фахівцями з певних галузей знань, які не брали участь у
розробленні методики, з метою визначення актуальності та новизни з
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, а також можливості
використання методик в експертній практиці.
За результатами розгляду звіту складається письмова рецензія.
6. Апробація методик проводиться фахівцями спеціалізованих
установ, які не брали участь у їх розробленні, з метою перевірки
обґрунтованості методик, а також оцінки їх ефективності та
результативності для виконання експертних завдань.
За результатами апробації складається довідка згідно з
додатком 1.
7. Результати атестації методик розглядаються науковими
радами спеціалізованих установ, які діють відповідно до Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )
(далі - наукові ради).
У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію до
впровадження методики в експертну практику - вона подається для
державної реєстрації.
Державна реєстрація методик
8. Державна реєстрація методик проводиться Мін'юстом, який є
держателем Реєстру методик проведення судових експертиз (далі -
Реєстр) і визначає організаційні та методологічні принципи його
ведення.
9. Для проведення державної реєстрації подаються:
два примірники методики;
рецензія на звіт;
довідка про апробацію методики;
копія рішення відповідної наукової ради щодо впровадження
методики в експертну практику;
облікова картка, яка заповнюється спеціалізованою установою,
що є розробником методики (додаток 2).
10. Методики, подані для державної реєстрації, розглядаються
Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін'юсті
(далі - Координаційна рада).
За результатами розгляду методики Координаційна рада приймає
одне з таких рішень:
методика підлягає державній реєстрації;
методика не підлягає державній реєстрації.
11. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що
методика підлягає державній реєстрації, їй присвоюється
відповідний реєстраційний код і до Реєстру заносяться такі дані:
реєстраційний код методики;
найменування спеціалізованої установи, що є розробником
методики;
назва методики;
дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики.
12. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що
методика не підлягає державній реєстрації, вона повертається до
спеціалізованої установи, що є розробником методики.
13. На примірниках методики робиться напис установленого
зразка (додаток 3) із зазначенням дати її державної реєстрації і
реєстраційного коду згідно з Реєстром.
14. Після державної реєстрації один примірник методики
повертається до спеціалізованої установи, що є її розробником.
Внесення змін до методик та припинення
їх застосування
15. До методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію,
можуть бути внесені зміни, пов’язані з появою нових об’єктів
дослідження, застосуванням нового обладнання та/або програмних
продуктів, змінами у законодавстві та нормативно-технічних актах,
а також у зв’язку із необхідністю удосконалення методик в окремій
частині.
Такі зміни підлягають атестації згідно з цим Порядком.
16. У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію
щодо впровадження змін до методики в експертну практику такі зміни
подаються на розгляд Координаційної ради.
За результатами розгляду змін до методики Координаційна рада
приймає одне з таких рішень:
внести зміни до методики;
залишити методику без змін.
17. У разі неможливості застосування методики в експертній
практиці у зв’язку із змінами у законодавстві та
нормативно-технічних актах наукова рада вносить на розгляд
Координаційної ради пропозицію щодо припинення застосування
методики.
Координаційна рада розглядає пропозицію та приймає одне з
таких рішень:
прийняти пропозицію про припинення застосування методики;
відхилити пропозицію про припинення застосування методики.
18. У разі прийняття Координаційною радою рішення про
внесення змін до методики або припинення застосування методики до
Реєстру вносяться відповідні дані у порядку, визначеному
Мін’юстом.
19. У разі прийняття Координаційною радою рішення про
залишення методики без змін запропоновані зміни до методики
повертаються спеціалізованій установі, що є їх розробником.
У разі прийняття Координаційною радою рішення про відхилення
пропозиції про припинення застосування методики спеціалізованій
установі, яка внесла таку пропозицію, рекомендується розробити
методику на заміну існуючої або зміни до неї.
{ Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 814
( 814-2013-п ) від 07.11.2013 }

Додаток 1
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада керівника установи) ___________________________
(дата)
ДОВІДКА
про апробацію методики
___________________________________________
(назва)
1. Установа, підрозділ ______________________________________
__________________________________________________________________
2. Вид експертизи ___________________________________________
3. Під час проведення апробації використано:
методичні матеріали _________________________________________
__________________________________________________________________
технічні засоби _____________________________________________
__________________________________________________________________
об'єкти досліджень __________________________________________
__________________________________________________________________
обладнання __________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Апробацію проведено відповідно до методичних матеріалів,
якщо ні, то в чому полягає невідповідність _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Переваги методики ________________________________________
__________________________________________________________________
6. Недоліки методики ________________________________________
__________________________________________________________________
7. Пропозиції щодо вдосконалення методики ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Висновок про можливість і доцільність використання
методики в експертній практиці та рекомендації до впровадження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Апробацію проводили:
________________________________________ ___________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, (підпис)
стаж експертної роботи)
________________________________________
________________________________________
________________________________________ ___________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, (підпис)
стаж експертної роботи)
________________________________________
________________________________________
________________________________________ __________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, (підпис)
стаж експертної роботи)
________________________________________
________________________________________

Додаток 2
до Порядку
ОБЛІКОВА КАРТКА

Назва методики ______________________________________________
Вид експертизи ______________________________________________
Об'єкт дослідження __________________________________________
Експертні завдання, що планується виконати з допомогою
методики (коротка анотація) ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Найменування спеціалізованої установи, що є розробником
методики
__________________________________________________________________
(головні виконавці, співвиконавці (за наявності)
Строк розроблення методики __________________________________
Результати проведення:
рецензування ________________________________________________
(із зазначенням дати складення рецензії,
прізвища та ініціалів рецензентів)
апробації ___________________________________________________
(із зазначенням періоду проведення, прізвища та
ініціалів спеціалістів,
__________________________________________________________________
що брали участь в апробації)
Рішення щодо впровадження методики в експертну практику
__________________________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення, найменування наукової ради
спеціалізованої установи)

Картку заповнив ______________________________
(посада, прізвище та ініціали)
____ _______________ 20__ р.

Додаток 3
до Порядку
НАПИС
про державну реєстрацію методики
проведення судових експертиз

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
_____ _________________ 20___ р.
Реєстраційний код ________________вгору