Документ 593-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2019, підстава - 212-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. № 593
Київ

Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 171 від 25.03.2015
№ 301 від 14.05.2015
№ 910 від 07.12.2016
№ 212 від 13.03.2019}

Відповідно до частини другої статті 101 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 593

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу

{У тексті Положення слова “Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” в усіх відмінках замінено словами “Закон України “Про запобігання корупції” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

{У тексті Положення слова “вищий навчальний заклад” та “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “заклад вищої освіти” та “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 212 від 13.03.2019}

Загальні питання

1. У цьому Положенні визначається порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та регулюються питання, пов’язані з перебуванням громадян України (далі - громадяни) у добровільному порядку в резерві служби цивільного захисту.

2. Служба цивільного захисту є державною службою особливого характеру, яка забезпечує пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, вживає заходів до запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період.

3. Особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) є громадяни, які у добровільному порядку прийняті на службу цивільного захисту за контрактом і яким присвоєно відповідно до цього Положення спеціальні звання.

4. Особи рядового і начальницького складу належать до персоналу (кадрів) ДСНС. Статус особи рядового і начальницького складу підтверджується службовим посвідченням, форма та порядок видачі якого встановлюються ДСНС.

5. Час проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

6. Особи начальницького складу є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, на яких поширюються дія вимог та обмежень, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”.

7. Громадяни, які вперше приймаються на службу цивільного захисту, складають Присягу служби цивільного захисту відповідно до статті 108 Кодексу цивільного захисту України.

8. Курсантами вважаються громадяни, які в установленому порядку зараховані до закладів освіти цивільного захисту за денною формою навчання з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і яким присвоєно спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу в порядку, визначеному цим Положенням, або які мають зазначені спеціальні звання.

Слухачами вважаються:

особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до закладів вищої освіти цивільного захисту за денною формою навчання з метою здобуття вищої освіти;

особи рядового і начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до закладів освіти цивільного захисту за заочною формою навчання з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) або отримують освітні послуги за програмами післядипломної освіти в цих закладах.

Ад’юнктами вважаються особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до закладів вищої освіти цивільного захисту, наукових установ для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторантами вважаються особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані або прикріплені до закладів вищої освіти цивільного захисту, наукових установ для здобуття ступеня доктора наук.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 910 від 07.12.2016}

9. Загальний період служби цивільного захисту включає час перебування особи рядового і начальницького складу на службі цивільного захисту і встановлюється у календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

10. Першим днем проходження служби цивільного захисту вважається день прийняття громадянина на службу цивільного захисту, зарахування його в кадри ДСНС, присвоєння йому відповідного спеціального звання та призначення на посаду в апарат ДСНС, її територіальні органи, підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувальні формування центрального підпорядкування, аварійно-рятувальні формування спеціального призначення, спеціальні авіаційні, морські та інші формування, державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), навчальні центри, формування та підрозділи забезпечення), заклади освіти цивільного захисту, наукові установи та інші підрозділи, в яких особи рядового і начальницького складу проходять службу цивільного захисту (далі - органи і підрозділи цивільного захисту).

11. Служба цивільного захисту закінчується у разі звільнення особи рядового чи начальницького складу із служби цивільного захисту в запас Збройних Сил або у відставку, загибелі (смерті), визнання її судом безвісно відсутньою або оголошення померлою.

12. Останнім днем проходження служби цивільного захисту вважається день виключення особи рядового і начальницького складу з кадрів ДСНС.

13. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що виконують обов’язки служби цивільного захисту:

1) на території органу і підрозділу цивільного захисту або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком дня (розкладом занять);

2) під час прямування на службу або із служби, службових поїздок, повернення до місця служби;

3) під час перебування поза місцем розташування органу і підрозділу цивільного захисту, якщо під час такого перебування вони виконують свої обов’язки або направлені за наказом відповідного керівника (начальника).

14. Основним принципом служби цивільного захисту є принцип єдиноначальності, який полягає у:

наділенні керівника (начальника) у повному обсязі розпорядчою владою стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою за організацію діяльності очолюваного ним органу чи підрозділу цивільного захисту та кожної особи рядового і начальницького складу;

наданні керівникові (начальникові) права одноособово приймати рішення, видавати накази чи розпорядження;

забезпеченні виконання рішень, наказів чи розпоряджень керівника (начальника), виходячи з результатів всебічної оцінки умов і обставин та керуючись вимогами законодавства.

15. Склад осіб, які перебувають на службі цивільного захисту, поділяється на рядовий і начальницький. Начальницький склад поділяється на молодший, середній, старший і вищий.

Особам рядового і начальницького складу присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад - рядовий служби цивільного захисту;

молодший начальницький склад - молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;

середній начальницький склад - молодший лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант служби цивільного захисту, капітан служби цивільного захисту;

старший начальницький склад - майор служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;

вищий начальницький склад - генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал служби цивільного захисту України.

16. Граничний вік перебування на службі цивільного захисту встановлюється:

1) для осіб рядового, молодшого і середнього начальницького складу - до 50 років;

2) для осіб старшого начальницького складу - до 55 років;

3) для осіб вищого начальницького складу - до 60 років.

17. Особи рядового і начальницького складу, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, на їх прохання можуть бути залишені за рішенням Голови ДСНС, керівника (начальника) органу чи підрозділу цивільного захисту на службі понад граничний вік перебування на службі цивільного захисту до п’яти років.

18. Особам рядового і начальницького складу за рішенням Голови ДСНС (керівника (начальника) органу чи підрозділу цивільного захисту) строк служби може бути продовжено повторно до п’яти років, а особам начальницького складу, які проходять службу в закладах освіти та наукових установах цивільного захисту і мають науковий ступінь або вчене звання, - до десяти років у випадках, що визначаються МВС.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

19. Для осіб рядового і начальницького складу встановлюється п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для осіб рядового і начальницького складу, курсантів (слухачів) закладів освіти цивільного захисту - шестиденний робочий тиждень з одним днем відпочинку.

Несення внутрішньої, гарнізонної та караульної служби особами рядового і начальницького складу може здійснюватися понад установлену тривалість робочого часу.

При змінному режимі служби встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної зміни.

У разі виконання службових обов’язків понад установлену тривалість робочого часу надається час для відпочинку протягом наступного робочого тижня.

20. У разі встановлення режимів підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, а також проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій особи рядового і начальницького складу несуть службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні.

21. Особи рядового і начальницького складу в разі тимчасової непрацездатності звільняються від виконання службових обов’язків на час такої непрацездатності.

22. Внутрішній розпорядок, в якому визначено вимоги до організації служби, та розпорядок дня в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюються їх керівниками (начальниками) з урахуванням особливостей діяльності таких органів і підрозділів.

23. Особи начальницького складу зобов’язані сприяти створенню безпечних і здорових умов для несення служби підлеглими, надавати їм можливість для просування по службі з урахуванням досвіду, кваліфікації, професійної майстерності та здібностей, а також створювати належні умови для відпочинку.

24. Особа рядового і начальницького складу має право на проведення службового розслідування за її вимогою з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо порушення нею законодавства, службової дисципліни, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності.

25. Особи рядового і начальницького складу забезпечуються форменим та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту.

26. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей забезпечується відповідно до законодавства.

27. Керівники (начальники) органів і підрозділів цивільного захисту несуть персональну відповідальність за невиконання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу.

У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення особою начальницького складу керівники (начальники) органів і підрозділів цивільного захисту зобов’язані у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції в порядку, визначеному законодавством.

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

27-1. Особам начальницького складу забороняється під час проходження служби займатися підприємницькою або іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) діяльністю.

{Положення доповнено пунктом 27-1 згідно з Постановою КМ № 212 від 13.03.2019}

Права, обов’язки і відповідальність

28. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують службові обов’язки відповідно до законодавства та цього Положення.

29. Особи рядового і начальницького складу можуть бути заохочені або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту.

За мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов’язків, зразкове управління органами і підрозділами цивільного захисту, високі показники у професійній підготовці, оволодінні технікою та інші заслуги особи рядового і начальницького складу в установленому законодавством порядку можуть бути представлені до присвоєння почесних звань та відзначення державними нагородами України, нагородження відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України і відомчими заохочувальними відзнаками.

30. Особи рядового і начальницького складу мають право на письмові звернення - пропозиції, заяви та скарги або звернення особисто до посадових осіб, органів і до суду в разі:

прийняття незаконних рішень чи вчинення дій (бездіяльності) щодо них керівниками (начальниками) або іншими особами рядового і начальницького складу, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності;

виникнення інших питань, пов’язаних із службовою діяльністю.

Особи рядового і начальницького складу, що подали заяви чи скарги, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, притягуються до відповідальності згідно із законом.

31. Особи рядового і начальницького складу зобов’язані:

чесно і сумлінно додержуватися Присяги служби цивільного захисту, виконувати закони України;

добросовісно і в повному обсязі виконувати покладені на них згідно із займаною посадою службові обов’язки;

проходити службу цивільного захисту в тих органах і підрозділах цивільного захисту і в тих місцях, де це викликано інтересами служби;

додержуватися норм професійної та службової етики;

зупинити членство в політичних партіях, організаціях чи рухах на період проходження служби цивільного захисту;

{Пункт 31 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

додержуватися вимог антикорупційного законодавства;

берегти та підтримувати у належному стані передані їм у користування майно і техніку;

постійно підвищувати рівень професійних знань, удосконалювати свою майстерність;

виявляти повагу до колег по службі, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;

щороку проходити комплексний медичний огляд, а у разі потреби - цільовий медичний огляд, психофізіологічне обстеження і тестування. У разі прийняття рішення про переміщення по службі в іншу місцевість, призначення на іншу посаду за станом здоров’я або надання відпустки у зв’язку з хворобою - проходити медичну комісію за місцем медичного обліку;

сприяти підтриманню порядку і дисципліни;

звертатись із службових питань до свого безпосереднього керівника (начальника) і з його дозволу - до старшого прямого керівника (начальника), з особистих питань - до свого безпосереднього керівника (начальника), а у разі, коли він нездатний їх вирішити, - до старшого прямого керівника (начальника);

доповідати своєму безпосередньому керівникові (начальникові) про події та обставини, що стосуються виконання службових обов’язків, а також про зроблені їм іншими керівниками (начальниками) зауваження;

додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, підвищувати повсякденно фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров’я звичок;

своєчасно подавати відомості про себе, що мають значення для проходження служби цивільного захисту (зміна місця проживання, здобуття освіти, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності тощо);

повідомляти безпосередньому керівникові (начальникові) про місце свого перебування під час відпустки та у разі відсутності на службі з інших поважних причин (перебування на лікарняному тощо);

з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час.

Особи начальницького складу зобов’язані дотримуватися вимог та обмежень, установлених Законом України “Про запобігання корупції”.

31-1. Курсанти під час навчання (проходження служби цивільного захисту) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, спеціальної та іншої техніки, приміщень і майна та прилеглої території закладу освіти цивільного захисту, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів із запобігання правопорушенням і виконання інших обов’язків служби цивільного захисту, а також можуть залучатися до участі в заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, не пов’язаних з ризиком для життя та здоров’я.

{Положення доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 212 від 13.03.2019}

32. За протиправні дії чи бездіяльність під час виконання службових обов’язків особи рядового і начальницького складу несуть відповідальність згідно із законом.

Прийняття на службу цивільного захисту

33. На службу цивільного захисту із зарахуванням до кадрів ДСНС приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати службовий обов’язок.

34. Прийняття на службу цивільного захисту здійснюється з урахуванням кваліфікаційних вимог, критеріїв професійної придатності та фахової підготовленості.

35. Стосовно осіб, які приймаються на службу цивільного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” у разі, коли посади, на які вони претендують, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

36. Не може бути прийнятий на службу цивільного захисту громадянин, який був засуджений за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на якого за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

37. Особи, зараховані на перший курс навчання закладів освіти цивільного захисту, віком від 17 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, прирівнюються до осіб, прийнятих на службу цивільного захисту.

{Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ № 212 від 13.03.2019}

39. Прийняття на службу цивільного захисту та направлення осіб рядового і начальницького складу для проходження служби в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за їх згодою за умови, що вони не мають медичних протипоказань до перебування у зазначеній зоні.

40. Особи, які приймаються на службу цивільного захисту та призначаються на посади рядового і молодшого начальницького складу, проходять первинну професійну підготовку, а на посади середнього та старшого начальницького складу - перепідготовку або спеціалізацію у відповідних закладах освіти цивільного захисту.

41. Для забезпечення комплектування посад, що заміщуються особами рядового і начальницького складу в органах чи підрозділах цивільного захисту, їх керівники (начальники) забезпечують організацію роботи з відбору кандидатів для прийняття на службу цивільного захисту.

Основними напрямами зазначеної роботи є:

постійне інформування населення через засоби масової інформації про порядок прийняття на службу цивільного захисту та умови її проходження;

здійснення роз’яснювальних заходів серед окремих груп населення (учнів, студентів, членів молодіжних організацій та спортивних товариств, військовозобов’язаних громадян, працівників підприємств, установ та організацій тощо);

вивчення питань щодо кандидатів, які виявили бажання проходити службу цивільного захисту або навчатися у закладах освіти цивільного захисту (вивчення ділових та особистих якостей і даних, документів, рівня фізичної підготовки, стану здоров’я, установлення відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам і критеріям професійної придатності).

42. Під час вивчення питань щодо кандидата для прийняття на службу цивільного захисту або на навчання проводиться:

професійно-психологічний відбір шляхом визначення професійно важливих психологічних якостей особистості та відповідності їх вимогам щодо професійної діяльності (спеціальності);

соціально-правовий відбір кандидата, який пройшов професійно-психологічний відбір, шляхом вивчення його документів (свідоцтва про народження, паспорта громадянина України, військового квитка, трудової книжки, документів про освіту, свідоцтва про укладення шлюбу та народження дітей, довідки від житлово-експлуатаційної організації про склад сім’ї), ділових та особистих якостей, попередньої трудової діяльності (проходження служби), мотивів вступу на службу цивільного захисту;

{Абзац третій пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 212 від 13.03.2019}

оцінка рівня фізичної підготовки кандидата за встановленими в ДСНС нормативами та стану його здоров’я за результатами медичного огляду закладом охорони здоров’я, яким видається медична довідка про стан здоров’я кандидата за формою, затвердженою МОЗ.

Кандидат ознайомлюється з нормативно-правовими актами, що регламентують порядок проходження служби цивільного захисту, специфікою діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, характером майбутньої роботи, умовами грошового, матеріального та пенсійного забезпечення, соціального захисту тощо.

43. На підставі матеріалів щодо кандидатів для прийняття на службу цивільного захисту або навчання керівник (начальник) приймає рішення про доцільність прийняття на службу (направлення на навчання). Висновок про прийняття на службу підписується керівником (начальником) органу чи підрозділу цивільного захисту, на службу до якого оформляється кандидат, керівником підрозділу з питань роботи з персоналом (кадрами) та особою, яка проводила соціально-правовий відбір кандидата.

Якщо посада, на яку претендує особа, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, керівник (начальник) приймає рішення про прийняття на службу (направлення на навчання) за результатами спеціальної перевірки.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

44. Рішення про прийняття кандидатів на службу цивільного захисту (направлення на навчання до закладу освіти цивільного захисту) приймає керівник (начальник) органу чи підрозділу цивільного захисту, який має право призначати на посади. Кандидати, щодо яких прийнято позитивне рішення, приймаються на службу цивільного захисту після укладення контракту щодо проходження служби цивільного захисту в порядку, встановленому цим Положенням.

Укладення контракту про проходження служби цивільного захисту

45. Контракт про проходження служби цивільного захисту - це письмова угода, що укладається на добровільній основі між громадянином та державою, від імені якої виступає ДСНС, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження такої служби.

46. Для проходження служби цивільного захисту можуть бути укладені такі контракти:

1) про проходження служби цивільного захисту - з особою, яка призначається на посаду рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в порядку, встановленому цим Положенням;

2) про навчання (проходження служби цивільного захисту) - з особою, яка зарахована до закладу освіти цивільного захисту і якій виповнилося 18 років, а у разі, коли особа на час зарахування не досягла зазначеного віку, - після його досягнення;

3) про перебування у резерві служби цивільного захисту - з особою, зарахованою до резерву служби цивільного захисту в порядку, встановленому цим Положенням.

47. Контракт укладається:

1) про проходження служби цивільного захисту - на строк:

від трьох до п’яти років - з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу;

від трьох до десяти років - з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого і вищого начальницького складу;

2) про навчання (проходження служби цивільного захисту) - на строк навчання у закладі освіти цивільного захисту.

48. Контракт може бути продовжено після закінчення строку дії попереднього контракту на строк, визначений у пункті 47 цього Положення.

49. Тривалість дії останнього контракту визначається строком, який залишився до досягнення особою рядового і начальницького складу граничного віку перебування на службі цивільного захисту або строку, на який особу залишено на службі цивільного захисту понад граничний вік.

50. Строк дії контракту про проходження служби цивільного захисту з особами рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А” - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, за їх бажанням може бути продовжений на період перебування осіб рядового і начальницького складу у таких відпустках.

{Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

51. Контракт укладається у двох примірниках (контракт про навчання (проходження служби цивільного захисту) - у трьох примірниках) (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу, за формою згідно з додатками 1 і 2, кожний з яких підписується особою, яка вступає на службу цивільного захисту чи продовжує її, і посадовою особою ДСНС, якій надано право на підписання контракту, а контракт про навчання (проходження служби цивільного захисту) - також замовником (керівником (начальником) органу чи підрозділу цивільного захисту, який направив громадянина (особу рядового і начальницького складу) на навчання), скріплюється гербовою печаткою відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту і зберігається у кожної із сторін.

Примірник контракту, що залишається в ДСНС, долучається до матеріалів для формування особової справи особи, яка приймається на службу цивільного захисту, особової справи особи рядового чи начальницького складу, яка продовжує службу цивільного захисту.

Після укладення контракту видається наказ по особовому складу про прийняття на службу цивільного захисту і призначення на посаду.

52. Право на підписання контракту від імені ДСНС надається:

1) про проходження служби цивільного захисту:

Голові ДСНС:

- з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), в апараті ДСНС;

- з керівниками територіальних органів ДСНС, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, навчальних центрів), закладів освіти цивільного захисту, наукових установ та їх заступниками, які призначаються на посади начальницького складу (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом);

керівникові територіального органу ДСНС - з особами рядового і начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), у територіальних органах ДСНС та підпорядкованих їм аварійно-рятувальних формуваннях спеціального призначення, державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах) та підрозділах забезпечення;

керівникові підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування, спеціального авіаційного, морського та іншого формування, навчального центру), закладу освіти цивільного захисту, наукової установи - з особами рядового і начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), у цьому підрозділі, закладі освіти цивільного захисту, науковій установі;

{Підпункт 1 пункту 52 в редакції Постанови КМ № 910 від 07.12.2016}

2) про навчання (проходження служби цивільного захисту):

ректору (начальнику) закладу освіти цивільного захисту - з курсантами (слухачами), зарахованими до закладів освіти цивільного захисту; з ад’юнктами (докторантами), зарахованими до закладів вищої освіти цивільного захисту;

начальникові наукової установи - з ад’юнктами (докторантами), зарахованими до наукової установи.

53. Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності. Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в усіх примірниках контракту.

Строк дії контракту обчислюється повними роками.

54. Контракт про проходження служби цивільного захисту, укладений з громадянами, прийнятими на службу, а також з особами, які прибули до ДСНС для подальшого проходження служби з інших державних органів, набирає чинності з дня прийняття їх на службу цивільного захисту з одночасним зарахуванням до кадрів ДСНС, присвоєнням спеціальних звань (присвоєнням спеціальних звань у порядку переатестування) та призначенням на посади, про що оголошується у наказі по особовому складу.

Контракт про проходження служби цивільного захисту, укладений з випускниками закладів освіти цивільного захисту набирає чинності наступного дня після дня припинення дії контракту про навчання (проходження служби цивільного захисту), про що оголошується у наказі по особовому складу.

Контракт про навчання (проходження служби цивільного захисту), укладений з курсантами закладів освіти цивільного захисту, набирає чинності з дня прийняття їх на службу (навчання) із зарахуванням в кадри ДСНС, присвоєння спеціальних звань рядового складу з одночасним призначенням на посади курсантів, про що оголошується у наказі по особовому складу.

55. Новий контракт про проходження служби укладається між посадовою особою, якій надано право на підписання контракту, та особою рядового і начальницького складу не пізніше, ніж за два тижні до закінчення строку дії чинного контракту.

Про укладення нового контракту оголошується у наказі по особовому складу не пізніше наступного дня після закінчення строку дії попереднього контракту, після чого він набирає чинності.

56. Днем припинення строку дії контракту вважається:

день закінчення строку дії контракту;

день, зазначений у наказі по особовому складу про звільнення із служби цивільного захисту (але не раніше дня виключення особи рядового і начальницького складу з кадрів ДСНС) - у разі дострокового розірвання контракту;

наступний день після смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу, а також визнання її судом безвісно відсутньою або оголошення померлою.

Днем припинення строку дії контракту про навчання (проходження служби цивільного захисту) вважається день закінчення навчання курсантом за відповідною освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою та присвоєння йому спеціального звання молодшого або середнього начальницького складу та присудження відповідного ступеня вищої освіти.

{Абзац п'ятий пункту 56 в редакції Постанови КМ № 910 від 07.12.2016}

Для слухачів (ад’юнктів, докторантів) закладів вищої освіти цивільного захисту та наукових установ цивільного захисту, які навчаються за денною формою навчання, днем припинення строку дії контракту про навчання (проходження служби цивільного захисту) вважається день закінчення навчання, який передує дню набрання чинності укладеним з ним контрактом про проходження служби цивільного захисту.

У разі припинення строку дії контракту в примірнику контракту, що зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та дату припинення його дії, який скріплюється гербовою печаткою. Особа рядового і начальницького складу подає за бажанням другий примірник контракту до відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, в якому робиться такий самий запис, що і в першому примірнику.

Призначення на посади. Переміщення по службі

57. Посади, на які призначаються особи рядового і начальницького складу, та відповідні їм спеціальні звання служби цивільного захисту визначаються штатом (штатним розписом).

58. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, та перелік посад для призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу (далі - номенклатура посад) визначаються ДСНС.

59. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу служби цивільного захисту, та граничних спеціальних звань за цими посадами затверджується Президентом України.

60. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється на підставі клопотань прямих начальників, погоджених із старшими прямими начальниками, рапортів осіб рядового і начальницького складу з урахуванням кадрового резерву для призначення на вищі посади, рішень атестаційних комісій та стану здоров’я осіб рядового і начальницького складу.

Призначення (звільнення) з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС та територіальних органів ДСНС здійснюється з урахуванням вимог Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про місцеві державні адміністрації.

{Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

61. Особи рядового і начальницького складу призначаються на посади, які передбачені штатами (штатними розписами) органів чи підрозділів цивільного захисту, наказами по особовому складу відповідних керівників (начальників) згідно з номенклатурою посад.

62. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

1) посади рядового і начальницького складу комплектуються особами, придатними за станом здоров’я для проходження служби, з урахуванням їх ділових і особистих якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

2) призначення на посади та переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням основної або спорідненої спеціальності чи досвіду практичної роботи, освіти, наукового ступеня;

3) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження керівників (начальників). Призначення на посади осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні керівників (начальників), здійснюється в найкоротший строк;

4) випускники закладів освіти цивільного захисту призначаються на посади, що відповідають здобутому ними відповідному ступеню вищої освіти і кваліфікації, безпосередньо після їх прибуття до органу або підрозділу цивільного захисту з подальшим наданням щорічної основної відпустки;

{Підпункт 4 пункту 62 в редакції Постанови КМ № 910 від 07.12.2016}

5) особи, які приймаються на службу цивільного захисту, призначаються на посади з дня їх прибуття для проходження служби до органу чи підрозділу цивільного захисту, але не раніше дня, що настає за днем звільнення їх з попереднього місця роботи (служби);

6) переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі та визнані лікарсько-експертною комісією придатними або обмежено придатними до служби, але мають потребу за станом свого здоров’я або за станом здоров’я членів сім’ї змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних керівників (начальників) на підставі висновку лікарсько-експертної комісії;

7) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”, у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника (начальника), у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, здійснення контролю за їх виконанням.

{Абзац перший підпункту 7 пункту 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі чи підрозділі цивільного захисту, зобов’язана повідомити керівнику (начальнику) такого органу чи підрозділу про працюючих у ньому близьких їй осіб.

У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог абзацу першого цього підпункту, особи рядового і начальницького складу та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. У разі коли у зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, особи рядового і начальницького складу та/або близькі їм особи у місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

{Абзац третій підпункту 7 пункту 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

У разі неможливості зазначеного переведення особи рядового і начальницького складу, які перебувають в підпорядкуванні, підлягають звільненню із займаної посади.

Особі рядового і начальницького складу забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їй осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення;

8) забороняється призначення на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, крім посад, пов’язаних з педагогічною та науковою діяльністю осіб у порядку службового сумісництва;

9) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту (навчаються у закладах вищої освіти), можуть призначатися на посади середнього начальницького складу з урахуванням їх ділових та особистих якостей за умови, що за такими посадами штатом (штатним розписом) не передбачена наявність підлеглих осіб середнього начальницького складу. У разі потреби у заміщенні таких посад особами середнього начальницького складу особи рядового чи молодшого начальницького складу переміщуються на посади, які вони займали до такого призначення, або на інші посади, але не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього начальницького складу;

10) особа рядового і начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду;

11) особи начальницького складу, які проходять службу в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов’язана із впливом радіаційного фактору, переводяться до органів чи підрозділів, з яких вони направлялися для виконання службових обов’язків у зазначених районах, на посади не нижче тих, які вони займають;

12) на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, у разі, коли такі посади займають особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А”, - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, дозволяється призначати осіб, які не мають спеціальних звань, на умовах строкового трудового договору.

{Пункт 62 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

63. Призначення осіб рядового і начальницького складу (переміщення по службі) здійснюється:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом практичної роботи;

у разі проведення планової заміни, ротації кадрів;

за особистим проханням з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів;

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС;

3) на нижчі посади:

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів;

за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС;

з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи - за результатами атестації;

за особистим проханням;

у порядку накладення дисциплінарного стягнення.

У разі призначення особи рядового і начальницького складу на нижчу посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення відповідний наказ доводиться до відома такої особи шляхом його оголошення;

4) у зв’язку із вступом до закладу освіти цивільного захисту із звільненням з посади, а також у зв’язку із закінченням навчання у закладі освіти цивільного захисту.

64. Призначення з вищих посад на нижчі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів здійснюється прямими начальниками у межах наданих їм прав щодо призначення на посади за умови відсутності можливості призначити особу рядового і начальницького складу на рівнозначну посаду в цьому ж органі чи підрозділі цивільного захисту.

65. Під час здійснення організаційно-штатних заходів, пов’язаних із скороченням чисельності, переважне право залишення на посаді надається більш кваліфікованій особі.

Переміщення особи рядового і начальницького складу на рівнозначну посаду в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи потребує згоди особи, яка переміщується.

Придатність осіб рядового і начальницького складу до проходження служби на займаних посадах визначається лікарсько-експертними комісіями ДСНС.

У разі коли особа рядового і начальницького складу за станом здоров’я не може виконувати обов’язки на посаді, яку вона займає, така особа в обов’язковому порядку переміщується на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду, на якій їй згідно з висновком лікарсько-експертної комісії ДСНС дозволяється виконувати службові обов’язки. У разі відсутності таких вакантних посад особа рядового і начальницького складу звільняється із служби за станом здоров’я.

У разі застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення особи рядового і начальницького складу з посади наказ про накладення дисциплінарного стягнення видається посадовою особою, якій надано право призначати на таку посаду.

Поновлення особи рядового і начальницького складу на посаді здійснюється за наказом по особовому складу після зняття дисциплінарного стягнення за наказами, виданими посадовими особами, яким надано право знімати накладене дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади та призначати на відповідні посади.

Якщо посада, на якій особа рядового і начальницького складу перебувала до застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади, зайнята іншою особою та відсутні вакантні рівнозначні посади, особа рядового чи начальницького складу залишається на посаді, на яку її було призначено у порядку накладення дисциплінарного стягнення, та має переважне право на призначення у разі вивільнення рівнозначної посади.

66. Особи рядового і начальницького складу, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або учасника бойових дій, у разі проведення організаційно-штатних заходів мають переважне право залишення на службі.

67. Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог цього Положення, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - після того, як таке стягнення буде знято в установленому порядку.

68. Особи рядового і начальницького складу, які переміщені на нижчі посади у зв’язку з проведенням організаційно-штатних заходів, мають переважне право на просування по службі. При цьому особи, які відповідають вимогам для заміщення вищих посад, протягом одного року призначаються на посади, не нижчі за ті, з яких вони були переміщені (за наявності вакантних посад).

69. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.вгору