Документ 593-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2019, підстава - 212-2019-п

159. Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу у зв’язку з одержанням ними під час виконання службових обов’язків травм, професійних захворювань та інших ушкоджень здоров’я не обмежується. На огляд лікарсько-експертної комісії зазначені особи направляються після закінчення лікування.

Після видання наказу про звільнення особи рядового і начальницького складу із служби цивільного захисту відпустка для лікування у зв’язку з хворобою не надається.

160. Особам рядового і начальницького складу, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після їх одужання керівником (начальником), який її надав, на кількість невикористаних днів відпустки.

161. Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин надається особам рядового і начальницького складу в разі:

1) укладення ними шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи рядового і начальницького складу, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебувала особа рядового і начальницького складу, - тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

інших рідних - тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю особи рядового і начальницького складу або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність особи рядового і начальницького складу в сім’ї необхідна, за рішенням відповідного керівника (начальника) органу чи підрозділу цивільного захисту - тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

162. Відпустка за сімейними обставинами надається у разі використання особою рядового і начальницького складу щорічної основної та інших додаткових відпусток.

Облік кадрів

163. Облік осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту (далі - облік кадрів), здійснюється органами і підрозділами цивільного захисту з урахуванням вимог Законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”.

164. Облік кадрів ведеться постійно на підставі затверджених штатів, наказів по особовому складу та інших документів з метою забезпечення виконання таких основних завдань:

документального відображення проходження служби цивільного захисту кожною особою рядового і начальницького складу, яка уклала відповідний контракт;

створення, ведення, поповнення і систематизації баз персональних даних та інформації стосовно осіб рядового і начальницького складу;

надання довідок з питань проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу;

систематичного вивчення ділових та особистих якостей осіб, які перебувають на обліку кадрів, а також їх знань, умінь та навичок за штатними посадами;

забезпечення керівників (начальників) органів чи підрозділів цивільного захисту відомостями про штатну та фактичну чисельність осіб, які проходять службу цивільного захисту, довідковими даними про осіб рядового і начальницького складу, необхідними для вирішення питань їх використання під час проходження служби цивільного захисту;

видачі документів, необхідних для порушення клопотання про призначення пенсії (допомоги) та надання пільг, установлених законодавством.

165. Облік кадрів поділяється на персональний, штатно-посадовий та статистичний (кількісний).

166. Персональний облік - це вид обліку кадрів, який призначений для всебічного вивчення ділових та особистих якостей особи, зарахованої до списків особового складу служби цивільного захисту, одержання довідкових даних, необхідних для визначення напряму кар’єрного зростання, з метою подальшого використання особи під час проходження служби цивільного захисту, і який ведеться в органах чи підрозділах цивільного захисту за місцем проходження служби осіб рядового і начальницького складу.

Персональний облік ведеться щодо кожної особи, яка перебуває на обліку кадрів, і передбачає облік загальних відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, результати співбесід тощо). В обліку відображаються ділові та особисті якості особи, а також її знання, уміння та навички за штатною посадою, рівень освіти, підготовки (військової, спеціальної), проходження служби, вік, стан здоров’я, місце проживання (реєстрації), займана посада, місце роботи та інші облікові дані.

Зазначені дані узагальнюються в особовій справі, яка оформляється органами і підрозділами цивільного захисту та є основним документом персонального обліку, а також в інших документах з обліку кадрів.

167. Штатно-посадовий облік - це вид обліку кадрів, який ведеться за посадами, передбаченими штатами (штатними розписами), в органах і підрозділах цивільного захисту, в яких проходять службу особи рядового і начальницького складу.

Штатно-посадовий облік призначений для забезпечення ведення обліку (за книгами штатно-посадового обліку) з укомплектованості кадрами кожного органу чи підрозділу цивільного захисту за штатними посадами та спеціальностями, а також для здійснення контролю за їх заміною.

168. Статистичний (кількісний) облік - це вид обліку кадрів, який ведеться на підставі документів персонального і штатно-посадового обліку та призначений для одержання необхідних узагальнених цифрових відомостей про кількісний та якісний склад персоналу (кадрів) органів і підрозділів цивільного захисту за штатними посадами та іншими обліковими ознаками як за кожним таким органом і підрозділом, так і за ДСНС в цілому.

За даними статистичного обліку планується комплектування органів чи підрозділів цивільного захисту особами рядового і начальницького складу на мирний час і на особливий період (цільову мобілізацію), розробляються заходи щодо накопичення резерву служби цивільного захисту та його підготовки.

169. На підставі персонального, штатно-посадового та статистичного обліку кадрів створюється банк даних для одержання інформації з питань укомплектованості органів і підрозділів цивільного захисту.

З метою оперативного одержання статистичних даних, які характеризують кількісний та якісний склад персоналу (кадрів), керівники (начальники) органів і підрозділів цивільного захисту організовують та ведуть облік кадрів на підставі особових справ та інших установлених документів з використанням персональних електронних обчислювальних машин з необхідним програмним забезпеченням.

170. Військовозобов’язані громадяни, які прийняті на службу цивільного захисту, на час проходження такої служби в органах і підрозділах цивільного захисту знімаються з військового обліку військовозобов’язаних і перебувають на обліку кадрів в ДСНС відповідно до законодавства.

Керівники (начальники) органів і підрозділів цивільного захисту надсилають до військових комісаріатів витяги з наказів по особовому складу про прийняття військовозобов’язаних громадян на службу цивільного захисту за місцем їх реєстрації.

Особи рядового і начальницького складу, які звільнені із служби цивільного захисту і які не досягли граничного віку перебування у запасі Збройних Сил відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, направляються керівниками (начальниками) органів і підрозділів цивільного захисту до військових комісаріатів за місцем проживання з приписом та витягом з наказу по особовому складу про звільнення (для офіцерів запасу - також з другим примірником особової справи) для постановки їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані громадяни після прибуття до нового місця проживання зобов’язані у семиденний строк стати на військовий облік.

171. Загальне керівництво організацією обліку кадрів, визначення основних принципів ведення та контроль за його станом здійснюються Головою ДСНС.

Заходи щодо проведення роботи з обліку кадрів зазначаються у планах роботи органів і підрозділів цивільного захисту, керівники (начальники) яких несуть відповідальність за організацію та стан обліку кадрів у таких органах і підрозділах.

172. Порядок ведення обліку кадрів в органах і підрозділах цивільного захисту, перелік та форми документів з обліку кадрів встановлюються ДСНС.

Звільнення із служби. Припинення (розірвання) контракту

173. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби цивільного захисту здійснюється:

у запас Збройних Сил (з постановкою на військовий облік) - якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування в запасі, встановленого Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, і за станом здоров’я придатні до військової служби;

у відставку - якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування в запасі, встановленого Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби із зняттям з військового обліку.

174. Звільнення із служби цивільного захисту (відрахування) особи рядового складу, яка зарахована до закладу освіти цивільного захисту, призначена на посаду курсанта і не досягла 18-річного віку, здійснюється відповідно до законодавства.

День відрахування вважається днем звільнення із служби та виключення з кадрів ДСНС.

175. Перед звільненням особи рядового і начальницького складу із служби цивільного захисту (крім осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначення (звільнення) яких здійснюється Кабінетом Міністрів України) безпосередні або прямі керівники (начальники) проводять з нею індивідуальну бесіду.

У ході бесіди роз’яснюється порядок звільнення, уточнюються підстави та строк звільнення, соціальний і правовий захист особи, можливість укладення контракту про перебування в резерві служби цивільного захисту, визначається військовий комісаріат, до якого буде направлено особу після звільнення для взяття на військовий облік. При цьому враховуються прохання особи, даються необхідні пояснення з питань, пов’язаних із звільненням, та в разі потреби видається направлення до лікарсько-експертної комісії для обстеження.

За наявності кількох підстав для звільнення особа рядового і начальницького складу обирає одну з них.

До участі в бесіді в разі потреби можуть залучатися фахівці кадрової, юридичної, фінансової та інших служб.

Зміст проведеної бесіди відображається в аркуші бесіди, що підписується особою, яка проводила бесіду, особою, яка звільняється, а також особами, які були присутні під час бесіди. У разі відмови особи рядового і начальницького складу підписати аркуш бесіди складається акт про таку відмову, який підписується особою, яка проводила бесіду, та особами, які були присутні під час бесіди. Аркуш бесіди долучається до матеріалів щодо звільнення та зберігається в особовій справі.

У разі коли під час бесіди особа, яка звільняється, порушує питання, що належать до повноважень прямих керівників (начальників), керівник (начальник), який проводив бесіду, доповідає про них старшому прямому керівникові (начальникові).

{Пункт 175 в редакції Постанови КМ № 212 від 13.03.2019}

176. Контракт про проходження служби цивільного захисту припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту:

1) у зв’язку із закінченням строку контракту, про що особи рядового і начальницького складу попереджаються за два тижні;

2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі, про що особи рядового і начальницького складу попереджаються за два тижні;

3) за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС про непридатність або обмежену придатність до служби;

4) у зв’язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, про що особи рядового і начальницького складу попереджаються за два місяці;

5) відповідно до заяви особи, яка звільняється у зв’язку із сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;

7) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;

8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;

9) у зв’язку з призовом на строкову військову службу на підставі рішення районної (міської) призовної комісії;

10) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі;

{Підпункт 10 пункту 176 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

11) у зв’язку з набуттям громадянства іноземної держави;

12) в інших випадках, передбачених законом.

{Пункт 176 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

177. Особи рядового і начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту згідно з підпунктом 3 пункту 176 цього Положення у разі неможливості виконувати за станом здоров’я службові обов’язки на займаній посаді та відсутності можливості переміщення по службі на іншу посаду, на якій вони можуть виконувати службові обов’язки з урахуванням стану здоров’я.

178. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

{Абзац перший пункту 178 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

У випадках, передбачених підпунктом 8 пункту 176 цього Положення, відповідні особи підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня надходження до відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

179. У випадках, передбачених підпунктом 9 пункту 176 цього Положення, особи рядового і начальницького складу, які відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” підлягають призову на строкову військову службу, звільняються із служби цивільного захисту у триденний строк з дня надходження до відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту рішення районної (міської) призовної комісії про призов цієї особи на строкову військову службу.

180. Звільнення осіб рядового і начальницького складу згідно з підпунктом 10 пункту 176 цього Положення здійснюється у місячний строк у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі з урахуванням вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

{Пункт 180 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}

181. У випадках, передбачених підпунктом 11 пункту 176 цього Положення, особи рядового і начальницького складу звільняються у триденний строк з дня надходження до органу чи підрозділу цивільного захисту відповідних документів про набуття особою громадянства іноземної держави.

182. Контракт про проходження служби цивільного захисту може бути розірвано достроково з ініціативи ДСНС, яку представляє керівництво органу чи підрозділу цивільного захисту, і особу рядового чи начальницького складу може бути звільнено із служби цивільного захисту у випадках, передбачених підпунктами 2-4, 6 і 8-11 пункту 176 і абзацом першим пункту 178 цього Положення.

183. З ініціативи особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту контракт може бути розірвано достроково у випадках, передбачених підпунктами 2-5 і 7, 9-11 пункту 176 цього Положення.

184. Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, мають право оскаржити таке рішення у порядку, встановленому законодавством.

У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту незаконним особи рядового і начальницького складу поновлюються на посадах, які займали раніше, або на рівнозначних посадах з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного невиконання службових обов’язків.

185. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби цивільного захисту здійснюється їх начальниками (керівниками), яким таке право надано відповідно до номенклатури посад, а осіб начальницького складу, які мають спеціальні звання від полковника служби цивільного захисту та вище, - виключно Головою ДСНС.

186. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, які мають на момент підписання наказу про звільнення із служби обчислену відповідно до законодавства вислугу років для призначення пенсії (у тому числі у пільговому обчисленні), за умови відсутності у них дисциплінарних стягнень у разі звільнення (крім осіб, які звільняються із служби згідно з підпунктами 6 і 8 пункту 176 цього Положення) наказами керівників (начальників), які здійснюють звільнення, надається право носіння форменого одягу після звільнення із служби цивільного захисту.

{Пункт 186 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 212 від 13.03.2019}

187. Особи рядового і начальницького складу, які померли, визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються з кадрів ДСНС.

Виключення з кадрів ДСНС особи рядового і начальницького складу, яка померла, здійснюється з наступного дня після смерті, зазначеного у свідоцтві про смерть. Особа рядового і начальницького складу, яка визнана рішенням суду безвісно відсутньою або оголошена померлою, виключається з кадрів ДСНС з дня визнання її такою відповідним рішенням суду.

Резерв служби цивільного захисту

188. Громадяни можуть виконувати військовий обов’язок шляхом перебування у добровільному порядку в резерві служби цивільного захисту, який створюється ДСНС для доукомплектування органів і підрозділів цивільного захисту на час мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, в порядку, встановленому цим Положенням.

Чисельність резерву служби цивільного захисту визначається у порядку, встановленому законодавством, у межах затверджених бюджетних призначень, передбачених на утримання ДСНС.

189. Здійснення заходів щодо відбору кандидатів для зарахування громадян у добровільному порядку до резерву служби цивільного захисту, визначення їх відповідності вимогам перебування у резерві служби цивільного захисту покладається на відповідні органи чи підрозділи цивільного захисту у взаємодії з районними (об’єднаними районними, міськими) військовими комісаріатами (далі - військові комісаріати).

190. До органів чи підрозділів цивільного захисту, на яких покладено функції залучення громадян до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, в особливий період і під час цільової мобілізації, належать:

апарат ДСНС;

територіальні органи ДСНС;

аварійно-рятувальні формування, спеціальні авіаційні, морські та інші формування, навчальні центри, формування та підрозділи забезпечення.

191. Відбір кандидатів для зарахування громадян у добровільному порядку до резерву служби цивільного захисту проводиться з числа:

осіб рядового і начальницького складу, які звільняються із служби в запас Збройних Сил;

військовозобов’язаних, які здобули освіту у закладах освіти цивільного захисту;

військовозобов’язаних, які звільнилися з військової служби у запас.

192. Представники органів чи підрозділів цивільного захисту в установленому порядку періодично проводять роботу у військових комісаріатах (згідно з планами, погодженими з військовими комісаріатами) з відбору кандидатів для перебування у резерві служби цивільного захисту з числа військовозобов’язаних громадян, які перебувають на військовому обліку в цих військових комісаріатах.

193. Стосовно осіб, які зараховуються до резерву служби цивільного захисту і за умовами, визначеними контрактом, прийматимуться на час мобілізації на службу цивільного захисту для виконання обов’язків осіб начальницького складу, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” у разі, коли посади, які займають такі особи, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

{Пункт 193 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 171 від 25.03.2015}

194. Громадяни, які виявили бажання укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту і які не досягли граничного віку перебування на службі цивільного захисту, визначеного цим Положенням, подають заяву:

особи рядового і начальницького складу, які звільняються із служби в запас Збройних Сил, - керівникові (начальникові) органу чи підрозділу цивільного захисту, з якого вони звільняються із служби;

військовозобов’язані, які здобули освіту у закладах освіти цивільного захисту, або які звільнилися з військової служби у запас, - керівникові (начальникові) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, зазначеного у пункті 190 цього Положення.

195. У заяві громадянина, який виявив бажання у добровільному порядку укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце народження та адреса, за якою він проживає;

місце реєстрації;

освіта, професія, отримана військово-облікова спеціальність, штатна посада, на якій він проходив військову службу чи службу цивільного захисту;

найменування органу чи підрозділу цивільного захисту, в якому він виявив бажання перебувати у резерві служби цивільного захисту.

196. Органи чи підрозділи цивільного захисту приймають заяви від громадян, які виявили бажання укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту.

Голова ДСНС, керівник територіального органу ДСНС, аварійно-рятувального формування, спеціального чи іншого формування, навчального центру, формування або підрозділу забезпечення (далі - керівник органу чи підрозділу цивільного захисту) розглядає заяви громадян, які виявили бажання укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, та приймає рішення про подальше вивчення кандидата з метою визначення відповідності його вимогам перебування у резерві служби цивільного захисту або про відмову у зарахуванні кандидата до резерву служби цивільного захисту, про що інформується зазначений кандидат.

197. У разі прийняття керівником органу чи підрозділом цивільного захисту рішення про подальше вивчення кандидатів громадяни разом із заявою щодо укладення контракту про перебування у резерві служби цивільного захисту додають:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за встановленою формою у разі необхідності її проведення;

{Абзац другий пункту 197 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

копію документа, що посвідчує особу;

автобіографію;

довідку про трудову діяльність з місця роботи, служби зайнятості (для тих, хто тимчасово не працює);

характеристику з місця роботи;

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

{Абзац восьмий пункту 197 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

копії документів про освіту;

копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

копію свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

Кандидат подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

{Пункт 197 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

198. Заяву особи рядового і начальницького складу, яка звільняється із служби цивільного захисту в запас Збройних Сил та виявила бажання укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, розглядає керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, з якого вона звільняється із служби (штат якого на воєнний час передбачає наявність посад, на яких можуть перебувати військовозобов’язані громадяни у резерві служби цивільного захисту), який приймає рішення про укладення (відмову в укладенні) контракту про перебування такої особи у резерві служби цивільного захисту та інформує про це зазначену особу або надсилає відповідну інформацію до відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

У такому випадку спеціальна перевірка щодо зазначеного кандидата не проводиться.

У разі прийняття позитивного рішення з особою рядового і начальницького складу, яка звільняється із служби цивільного захисту в запас Збройних Сил, після її звільнення укладається контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту в порядку, визначеному цим Положенням.

199. Вивчення питань щодо кандидатів з метою визначення відповідності їх вимогам перебування у резерві служби цивільного захисту здійснюється керівниками органів чи підрозділів цивільного захисту шляхом:

вивчення віку, особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;

визначення бажання перебувати у добровільному порядку в резерві служби цивільного захисту і за якою професією (на якій штатній посаді);

визначення згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави, у порядку, встановленому законодавством;

вивчення стану здоров’я.

200. Вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності кандидатів передбачає:

вивчення та аналіз документів щодо рівня освіти, професійної підготовки, сімейного стану;

вивчення військово-облікових документів, характеристик з місця роботи, служби, матеріалів особової справи, що є на кандидатів у військових комісаріатах, органах чи підрозділах цивільного захисту;

проведення індивідуальних бесід.

201. Вивчення стану здоров’я осіб рядового і начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту в запас Збройних Сил та виявили бажання укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, здійснюється лікарсько-експертними комісіями ДСНС, висновки яких керівник органу чи підрозділу цивільного захисту враховує під час прийняття рішення про укладення (відмову в укладенні) контрактів про перебування таких осіб у резерві служби цивільного захисту.

202. Після попереднього вивчення питань щодо кандидатів керівник органу чи підрозділу цивільного захисту надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки, запити про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади начальницького складу, пов’язаної із виконанням функцій держави, у порядку, встановленому законодавством.

203. За результатами вивчення питань щодо кандидатів та визначення відповідності їх вимогам перебування у резерві служби цивільного захисту керівники органів чи підрозділів цивільного захисту укладають контракт про перебування військовозобов’язаних громадян у резерві служби цивільного захисту в порядку, визначеному цим Положенням.

204. Перший контракт про перебування у резерві укладається на строк п’ять років у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу, за формою згідно з додатком 3, кожний з яких підписується особою, яка вступає до резерву служби цивільного захисту, і посадовою особою ДСНС, зазначеною у пункті 205 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту і зберігається у кожної із сторін.

Про укладення контракту видається відповідний наказ по особовому складу.

Контракт може бути продовжено після закінчення строку дії першого контракту на такий самий строк до досягнення громадянином граничного віку перебування на службі цивільного захисту.

205. Право на підписання контракту від імені ДСНС надається:

Голові ДСНС - з громадянами, які призначаються для комплектування посад середнього та старшого начальницького складу, передбачених штатом воєнного часу органу управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

керівникові аварійно-рятувального формування, спеціального авіаційного, морського та іншого формування, навчального центру, формування та підрозділу забезпечення (штат якого на воєнний час передбачає наявність посад, на яких можуть перебувати військовозобов’язані громадяни у резерві служби цивільного захисту) - з громадянами, які призначаються для комплектування посад рядового і начальницького складу, передбачених штатами воєнного часу зазначених формувань, центрів, підрозділів;

керівникові територіального органу ДСНС, - з громадянами, які призначаються для комплектування посад рядового і начальницького складу, передбачених штатами воєнного часу аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин).

206. Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами.

Строк дії контракту обчислюється повними роками з дня набрання ним чинності. Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

207. Контракт є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування громадянина до резерву служби цивільного захисту, а в особливий період чи під час цільової мобілізації - про прийом особи, що перебуває у резерві служби цивільного захисту, на службу цивільного захисту і призначення її на відповідну посаду, передбачену штатом воєнного часу органу управління, формування чи підрозділу цивільного захисту, до якого приписана зазначена особа.

208. Після зарахування військовозобов’язаних громадян до резерву служби цивільного захисту органи чи підрозділи цивільного захисту проводять роботу з оформлення їх особових справ.

До особової справи військовозобов’язаного громадянина, який перебуває у резерві служби цивільного захисту, додаються такі документи:

заява військовозобов’язаного (заява особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, яка звільняється із служби у запас Збройних Сил) про бажання добровільно укласти контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту;

один примірник контракту про перебування у резерві служби цивільного захисту (з особистим підписом громадянина про одержання першого примірника контракту);

довідка про трудову діяльність;

автобіографія у двох примірниках (один - написаний власноручно, другий - у друкованому вигляді);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

характеристика з місця роботи;

висновки на запити про спеціальну перевірку;

довідка про групу крові та резус-фактор;

медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;

копії документів про народження, освіту та сімейний стан;

копія військового квитка;

кольорова фотокартка розміром 6 x 9 сантиметрів;

копія паспорта громадянина України;

{Абзац шістнадцятий пункту 208 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

209. Особові справи військовозобов’язаних громадян, які перебувають у резерві служби цивільного захисту, зберігаються в органах і підрозділах цивільного захисту та є основним документом з обліку осіб, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту.

Облік громадян, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, здійснюється органами та підрозділами цивільного захисту.

210. Днем припинення строку дії контракту вважається:

день закінчення строку дії контракту - в разі, якщо з військовозобов’язаним громадянином продовжено контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту;

день, зазначений у наказі по особовому складу про відрахування із резерву служби цивільного захисту, - якщо новий контракт не укладається або у разі дострокового розірвання контракту.

211. У разі припинення дії контракту в примірнику контракту, що зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та дату припинення його дії, який скріплюється гербовою печаткою. Військовозобов’язаний громадянин подає до відповідного органу чи підрозділу за бажанням другий примірник контракту, в якому робиться такий самий запис, що і в першому примірнику.

212. З особами, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, для досягнення ними відповідного професійно-кваліфікаційного рівня та набуття (відновлення) необхідних практичних навичок роботи на штатних посадах осіб рядового і начальницького складу проводяться збори (навчальні або перевірочні).

213. Особа, яка уклала контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту:

наказом по особовому складу керівника органу чи підрозділу цивільного захисту зараховується до резерву служби цивільного захисту на посаду, передбачену штатом воєнного часу органу управління, формування чи підрозділу цивільного захисту і вважається такою, що перебуває на спеціальному обліку, - протягом строку дії контракту;

під час мобілізації (в тому числі цільової) та переведення органів і підрозділів цивільного захисту на штати воєнного часу зобов’язана з’явитися на збірний пункт органу чи підрозділу цивільного захисту у строк, зазначений в надісланому їй розпорядженні керівника цього органу. З моменту оголошення мобілізації громадянам, які перебувають на військовому обліку та які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, забороняється зміна місця проживання без дозволу керівників відповідних органів та підрозділів цивільного захисту;

на час мобілізації приймається на умовах, визначених цим контрактом, на службу цивільного захисту для виконання обов’язків за посадою, передбаченою відповідним штатом воєнного часу.

Звільнення із служби цивільного захисту осіб, прийнятих на таку службу на основі контрактів про перебування у резерві служби цивільного захисту, здійснюється на підставі відповідного рішення, прийнятого у порядку, передбаченому Законами України “Про правовий режим надзвичайного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

214. Під час цільової мобілізації за особою, прийнятою на службу цивільного захисту на основі контракту про перебування у резерві служби цивільного захисту, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форми власності.

215. У разі зарахування військовозобов’язаних громадян до резерву служби цивільного захисту керівники органів чи підрозділів цивільного захисту зобов’язані письмово у семиденний строк в установленому порядку поінформувати про цей факт військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених громадян для переведення їх із загального військового обліку на спеціальний облік.

У військовому квитку військовозобов’язаного громадянина органом чи підрозділом цивільного захисту робиться відповідний запис про зарахування його до резерву служби цивільного захисту, про посаду, на яку він зараховується до резерву, зазначаються дата та номер наказу, що скріплюється гербовою печаткою та засвідчується підписом відповідного керівника органу чи підрозділу цивільного захисту.

216. Контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту припиняється (розривається):

1) у зв’язку із закінченням строку дії контракту;

2) за станом здоров’я - на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність громадянина до військової служби;

3) у зв’язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання громадянина у резерві служби цивільного захисту у зв’язку із скороченням посад, передбачених штатами воєнного часу органу управління, аварійно-рятувального формування, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, навчального центру, формування чи підрозділу забезпечення, на яких можуть перебувати військовозобов’язані громадяни у резерві служби цивільного захисту;

4) у разі укладення з громадянином нового контракту;

5) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;

6) у разі смерті (загибелі) громадянина, а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) у разі неприбуття громадянина на збори (навчальні або перевірочні) без поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

8) у разі виникнення установлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

9) у зв’язку з набуттям громадянства іноземної держави.

217. У разі припинення (розірвання) контракту про перебування військовозобов’язаних громадян у резерві служби цивільного захисту керівники органів чи підрозділів цивільного захисту зобов’язані письмово у семиденний строк в установленому порядку поінформувати про цей факт військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених громадян для переведення їх на загальний військовий облік.Додаток 1
до Положення

КОНТРАКТ
про проходження служби цивільного захисту

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 910 від 07.12.2016, № 212 від 13.03.2019}


Додаток 2
до Положення

КОНТРАКТ
про навчання (проходження служби цивільного захисту)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 910 від 07.12.2016, № 212 від 13.03.2019}


Додаток 3
до Положення

КОНТРАКТ
про перебування у резерві служби цивільного захисту

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 910 від 07.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 593

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 629 “Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1810).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 194 “Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 673).

3. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471).

5. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 657 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213).

6. Пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).вгору