Документ 590-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.03.2018, підстава - 155-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2006 р. № 590
Київ

Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 28.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 127 від 22.02.2012
№ 155 від 28.02.2018}

Відповідно до статей 138, 140 Цивільного процесуального кодексу України, статей 135, 138 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 128 Господарського процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 127 від 22.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 28.02.2018}

1. Затвердити граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ, згідно з додатком.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 155 від 28.02.2018}

2. Установити, що:

коли обидві сторони у цивільній або адміністративній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави в їх фактичному розмірі, але не більше граничних розмірів компенсації таких витрат згідно з додатком;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 155 від 28.02.2018}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 155 від 28.02.2018}

компенсація судових витрат особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах;

підставою для компенсації судових витрат є судове рішення.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 31, ст. 1396), такі зміни:

у вступній частині постанови слова і цифри "статті 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри "стаття 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

пункт 8 виключити.

4. Компенсація судових витрат у цивільних та адміністративних справах здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань судів, якими винесено відповідне рішення.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 155 від 28.02.2018}

5. Міністерству фінансів передбачати Державній судовій адміністрації за відповідною бюджетною програмою кошти для компенсації судових витрат у цивільних та адміністративних справах.

{Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 155 від 28.02.2018}

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. № 590
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 155)

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ

Компенсація у цивільних справах

Компенсація в адміністративних справах

Компенсація у господарських справах

Граничний розмір

За втрачений заробіток - cтороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові у зв’язку з явкою до суду

за втрачений заробіток - cтороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її представникові у зв’язку з явкою до суду


обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100; загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час, виходячи із трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

За відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові у зв’язку з явкою до суду

за відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її представникові у зв’язку з явкою до суду


обчислюється пропорційно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлено законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія, і не може перевищувати його розміру, обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять

Витрати:
пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

не можуть перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сукупність дій, необхідних для розгляду справи

пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові

пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її представникові


не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 127 від 22.02.2012; в редакції Постанови КМ № 155 від 28.02.2018}вгору