Документ 59-2007-п, перша редакція — Прийняття від 24.01.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2007 р. N 59
Київ
Про затвердження Порядку здійснення процедури
призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів

Відповідно до статті 6 Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення процедури призначення
органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 376 ( 376-2002-п ) "Про
затвердження Порядку надання органам із сертифікації повноважень
на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13,
ст. 661).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 59
ПОРЯДОК
здійснення процедури призначення органів
з оцінки відповідності продукції, процесів
і послуг вимогам технічних регламентів

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення органів з
оцінки відповідності, що перевіряють відповідність продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів (далі - орган з
оцінки відповідності) та надання такому органові відповідних
повноважень.
2. Орган з оцінки відповідності призначається за умови, що:
1) орган є юридичною особою - резидентом України;
2) він може підтвердити відповідний рівень компетентності;
3) кількість кваліфікованого персоналу органу, в тому числі
аудиторів, які атестовані в установленому порядку та працюють на
постійних умовах, достатня для проведення робіт з оцінки
відповідності;
4) орган не використовує частково або повністю фінансові та
матеріальні ресурси розробників, виробників (постачальників)
продукції;
5) інформаційно-технічне забезпечення органу дає можливість
проводити роботи з оцінки відповідності;
6) створено власні акредитовані лабораторії (центри) для
проведення випробувань продукції, зазначеної в технічному
регламенті, та/або укладено відповідні угоди з іншими
лабораторіями (центрами);
7) має власну систему управління якістю;
8) його досвід з проведення робіт з оцінки відповідності
продукції становить не менше ніж три роки;
9) створено фонд нормативних документів та
нормативно-правових актів з питань діяльності у сфері оцінки
відповідності, який постійно поновлюється;
10) створено страховий фонд (укладено страхову угоду) або
наявні кошти у розмірі, достатньому для відшкодування в
установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам
збитків, завданих унаслідок провадження ним діяльності як
призначеного органу з оцінки відповідності;
11) не має комерційної або іншої заінтересованості щодо
продукції, процесу, послуги, які оцінює. Орган, його керівник і
персонал, уповноважені проводити роботи з оцінки відповідності, не
повинні ідентифікуватися як розробник, виробник (постачальник),
монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги
або як уповноважений представник однієї з таких осіб;
12) оплата праці персоналу органу, який проводить роботи з
оцінки відповідності, не залежить від їх кількості та результатів.
Технічними регламентами можуть встановлюватися додаткові
вимоги.
3. Орган з оцінки відповідності, що має намір отримати
призначення, подає центральному органу виконавчої влади, на який
покладено виконання функцій технічного регулювання у визначеній
сфері діяльності (далі - центральний орган виконавчої влади),
заяву за формою, встановленою Держспоживстандартом.
Перелік документів, які орган з оцінки відповідності додає до
заяви, та їх форму затверджує Держспоживстандарт за погодженням з
центральним органом виконавчої влади.
4. Центральний орган виконавчої влади протягом 30 робочих
днів після надходження заяви від органу з оцінки відповідності:
проводить аналіз поданих документів і в разі потреби
перевірку такого органу на відповідність вимогам, установленим
пунктом 2 цього Порядку;
має право у разі потреби вимагати від органу з оцінки
відповідності подання додаткової інформації.
У разі коли подані документи відповідають встановленим
законодавством вимогам, центральний орган виконавчої влади готує
пропозиції щодо призначення органу з оцінки відповідності і
надсилає їх Держспоживстандарту.
Якщо орган з оцінки відповідності не відповідає вимогам,
встановленим пунктом 2 цього Порядку, центральний орган виконавчої
влади надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням відмови у
поданні до Держспоживстандарту пропозицій щодо його призначення.
5. Держспоживстандарт протягом 30 робочих днів після
надходження документів від центрального органу виконавчої влади:
перевіряє достовірність відомостей, зазначених у документах
органу з оцінки відповідності;
проводить у разі потреби разом з центральним органом
виконавчої влади перевірку органу з оцінки відповідності на
відповідність встановленим до нього вимогам;
приймає рішення та видає наказ про призначення органу з
оцінки відповідності, копії якого надсилає зазначеному органу та
центральному органові виконавчої влади;
повертає центральному органу виконавчої влади подані
документи разом з відповідним висновком у разі відмови у
призначенні органу з оцінки відповідності.
6. Центральний орган виконавчої влади та Держспоживстандарт
для забезпечення об'єктивності результатів передбаченої пунктами 4
і 5 цього Порядку перевірки залучають до її проведення
незаінтересовані підприємства, установи, організації та окремих
фахівців, робота яких оплачується органом з оцінки відповідності
на договірних засадах.
7. Рішення про призначення органу з оцінки відповідності
переглядається Держспоживстандартом відповідно до цього Порядку у
разі внесення змін до технічного регламенту, але не рідше ніж один
раз на п'ять років.
За результатами перегляду Держспоживстандарт видає наказ щодо
продовження дії рішення про призначення органу з оцінки
відповідності, тимчасове припинення дії чи скасування такого
рішення.
8. Дію рішення про призначення органу з оцінки відповідності
може бути тимчасово припинено або таке рішення може бути скасовано
у разі:
подання призначеним органом з оцінки відповідності заяви про
тимчасове припинення дії рішення або його скасування;
подання центральним органом виконавчої влади обґрунтованих
пропозицій щодо тимчасового припинення дії рішення або його
скасування;
виявлення недостовірних відомостей у документах призначеного
органу з оцінки відповідності;
виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки
відповідності, вчинених призначеним органом під час виконання
своїх обов'язків;
створення перешкод призначеним органом з оцінки відповідності
під час проведення перевірки його діяльності.
Тимчасове припинення дії рішення або його скасування
здійснюється Держспоживстандартом, який інформує про це у
десятиденний строк орган з оцінки відповідності та центральний
орган виконавчої влади.
Інформація про призначення органу з оцінки відповідності,
тимчасове припинення дії або скасування такого рішення
опубліковується в офіційному виданні Держспоживстандарту або
розміщується на його офіційному веб-сайті.
9. Орган з оцінки відповідності, щодо якого центральним
органом виконавчої влади або Держспоживстандартом прийнято рішення
про відмову у призначенні, повторно подає заяву після усунення
всіх виявлених недоліків, але не раніше ніж через рік після
прийняття попереднього рішення.
10. Оскарження рішення про відмову у призначенні, тимчасове
припинення дії та скасування такого рішення здійснюється в
судовому порядку.вгору