Документ 589-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.02.2016, підстава - 87-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 липня 1995 р. N 589
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }
Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
державного страхування працівників державної
лісової охорони
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 )

Відповідно до статті 92 Лісового кодексу України ( 3852-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного
страхування працівників державної лісової охорони, що додаються.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 липня 1995 р. N 589
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
обов'язкового державного страхування працівників
державної лісової охорони
1. Обов'язкове державне страхування працівників державної
лісової охорони (далі - обов'язкове страхування) здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету.
2. Обов'язковому державному страхуванню підлягають працівники
державної лісової охорони - спеціально уповноважених державних
органів лісового господарства (Мінлісгоспу та його органів на
місцях), перелік яких визначається Мінлісгоспом за погодженням з
Мінфіном (далі - застраховані).
3. Страхові платежі сплачуються Мінлісгоспом (далі -
страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотка
річного фонду оплати праці, виходячи з фактичної заробітної плати
застрахованих за минулий місяць з урахуванням установлених чинним
законодавством доплат та надбавок. Облік надходжень страхових
платежів і виплат страхових сум за цими видами страхування повинен
вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами
страхування. Витрати страховика на здійснення страхування не
повинні перевищувати 6 відсотків страхових платежів.
Максимальний обсяг відповідальності страховика (далі -
страхова сума) встановлюється у розмірі десятирічної заробітної
плати застрахованого за його останньою посадою.
Проведення обов'язкового страхування здійснюється
страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг і
визначений за погодженням із страхувальником. { Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 871
( 871-2003-п ) від 04.06.2003, N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 }
4. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
5. Страховик виплачує страхові суми у разі:
а) загибелі або смерті застрахованого під час виконання
службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі десятирічного
грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він
займав;
б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення,
контузії, травми, каліцтва чи захворювання, що сталися під час
виконання службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від
ступеня втрати працездатності, при встановленні інвалідності:
I групи - 80 відсотків страхової суми;
II групи -70 відсотків страхової суми;
III групи - 60 відсотків страхової суми.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, в зв'язку із загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (далі - страхова подія) провадиться з урахуванням
раніше виплачених страхових сум за цю страхову подію. При цьому
страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами
страхування і виплат, здійснюваних у порядку відшкодування
збитків.
6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхової події.
7. Виплата страхової суми провадиться в семиденний термін з
дня одержання страховиком усіх необхідних документів
застрахованого або його спадкоємців.
У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і спеціально уповноважений орган лісового
господарства, де працює (працював) застрахований, із зазначенням
причин відмови.
Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку.
8. У разі настання страхових подій, передбачених пунктом 5
цих Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться страховиком
за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх
перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.
Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування її на його особистий рахунок в установі банку
за місцем проживання з одночасним повідомленням про це
відповідного органу опіки і піклування.
9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:
а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину, інших протиправних дій або є наслідком вчинення
застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або
токсичного сп'яніння;
б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
10. У разі загибелі або смерті застрахованого спеціально
уповноважений державний орган лісового господарства, де працював
застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою
(додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на спадщину.
11. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов,
застрахований або його спадкоємець оформляють у спеціально
уповноваженому державному органі лісового господарства та подають
страховику заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також
пред'являють документ, що засвідчує особу.
Крім цього подаються:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину;
б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
12. Спеціально уповноважені державні органи лісового
господарства зобов'язані надавати за запитами страховика документи
про обставини настання страхових подій, необхідні для вирішення
питання про виплату страхових сум.

Штамп Додаток N 1
спеціально уповноваженого до Порядку та умов
державного органу лісового обов'язкового державного
господарства страхування працівників
державної лісової охорони
ДОВІДКА
Видана про те, що ———————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за обов'язковим державним страхуванням
працівників державної лісової охорони.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов
обов'язкового державного страхування працівників державної лісової
охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31
липня 1995 р. N 589.
Довідка видана для подання нотаріусу.
М. П. Керівник спеціально
уповноваженого державного органу
лісового господарства
спеціально уповноваженого державного органу лісового
господарства ——————————————————————— ——————————————————————— ——————————————————————— " " 199 р. (підпис)

Додаток N 2
до Порядку та умов обов'язкового державного
страхування працівників державної лісової охорони
Керівнику страхової організації ————————————————— (району, міста)
від
———————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я та по батькові) ———————————————————————————————————————————————— (місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що
———————————————————————————————————————————————————————————— (вказується страхова подія) ———————————————————————————————————————————————————————————— Раніше одержував (не одержував) страхову суму —————————————— ———————————————————————————— у зв'язку з цією подією (розмір страхової суми)
До заяви додаю такі документи: 1. 2. 3. 4. " " 199 р. ———————————————————————— (підпис заявника)
Відмітка спеціально уповноваженого
державного органу лісового господарства
—————————————————————————————————— (прізвище, ім'я та по батькові)
працював з " " 199 р.
по " " 199 р.
в державній лісовій охороні
———————————————————————————————————————— (вказується посада, яку він займав
———————————————————————————————————— на день страхової події)
Страхова подія настала під час виконання
службових обов'язків.
М. П. Місячна заробітна плата
застрахованого за останньою посадою,
спеціально уповноваженого яку він займав становила
державного органу лісового
господарства —————————————————————————————————— " " 199 р. (сума вказується словами)
—————————————————————————————————— Керівник спеціально уповноваженого
державного органу лісового господарства
(підпис)вгору