Документ 586/2003, перша редакція — Прийняття від 09.07.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України

У зв'язку з ліквідацією Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу України п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити зміни, що вносяться до указів Президента
України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента
України згідно з переліком (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 586/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 липня 2003 року N 586/2003
ЗМІНИ,
що вносяться до указів Президента України

1. Доповнити підпункт 1 пункту 4 Положення про Міністерство
оборони України, затвердженого Указом Президента України
від 21 серпня 1997 року N 888 ( 888/97 ) (в редакції Указу
Президента України від 4 липня 2002 року N 618 ( 618/2002 ),
підпунктами "й" і "к" такого змісту:
"й) разом з Міністерством промислової політики України:
організовує і координує діяльність центральних органів
виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;
вносить на розгляд Комітету з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
пропозиції, розроблені за участю інших центральних органів
виконавчої влади, щодо формування та реалізації єдиної державної
політики у сфері військово-технічного співробітництва, визначення
його напрямів, форм та обсягів;
подає за погодженням із Комітетом, зазначеним в абзаці
третьому цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти
законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових
актів у сфері військово-технічного співробітництва;
готує пропозиції щодо порядку виконання зобов'язань, узятих
Україною за міжнародними договорами у сфері військово-технічного
співробітництва;
вносить погоджені з Комітетом, зазначеним в абзаці третьому
цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти рішень про
створення українських частин міжурядових комісій з питань
військово-технічного співробітництва, участь у роботі міжнародних
організацій, офіційних делегацій і підготовці та демонструванні
національних експозицій України на міжнародних виставках (салонах)
озброєння, військової техніки, іншого майна, технологій і послуг
військового призначення та подвійного використання;
к) організовує і координує наукові дослідження в інтересах
оборони та підвищення ефективності військово-технічного
співробітництва в частині, що належить до його компетенції".
2. У Переліку посадових осіб органів державної влади, на яких
покладається виконання функцій державного експерта з питань
таємниць, затвердженому Указом Президента України від 18 жовтня
2000 року N 1144 ( 1144/2000 ) (в редакції Указу від 11 жовтня
2002 року N 917 ( 917/2002 ), зі змінами, внесеними Указом
від 25 листопада 2002 року N 1060 ( 1060/2002 ), розділ "Державна
комісія з питань оборонно-промислового комплексу України"
виключити.
3. Пункт 4 Положення про Міністерство економіки України,
затвердженого Указом Президента України від 23 жовтня 2000 року
N 1159 ( 1159/2000 ), доповнити підпунктом 57-1 такого змісту:
"57-1) координує формування державного оборонного замовлення
та здійснює контроль за діяльністю центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо забезпечення виконання робіт і поставок
продукції під час його реалізації".
4. У Державній програмі співробітництва України з
Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО)
на 2001-2004 роки, затвердженій Указом Президента України
від 27 січня 2001 року N 58 ( 58/2001 ) (зі змінами, внесеними
Указом від 26 лютого 2002 року N 190 ( 190/2002 ):
1) у підрозділі 6 розділу III:
а) у вступній частині:
в абзаці першому слова "Державна комісія з питань
оборонно-промислового комплексу України" виключити;
в абзаці другому слова "Державна комісія з питань
оборонно-промислового комплексу України" замінити словами
"Міністерство промислової політики України";
б) в абзаці першому пункту "А" слова "Державну комісію з
питань оборонно-промислового комплексу України і" виключити;
в) в абзаці першому пункту "В" слова "Державну комісію з
питань оборонно-промислового комплексу України" виключити;
2) у додатку до зазначеної Програми слова "Державна комісія з
питань оборонно-промислового комплексу України" виключити.
5. У пункті 4 Положення про Міністерство промислової політики
України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня
2001 року N 849 ( 849/2001 ) (зі змінами, внесеними Указами
від 27 березня 2002 року N 304 ( 304/2002 ) і від 24 грудня
2002 року N 1207 ( 1207/2002 ):
а) підпункт 19 виключити;
б) підпункт 22 замінити підпунктами 22-34 такого змісту:
"22) реалізує державну політику у сфері функціонування і
розвитку оборонно-промислового комплексу з метою забезпечення
національних інтересів України;
23) разом з Міністерством оборони України:
організовує і координує діяльність центральних органів
виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;
вносить на розгляд Комітету з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
пропозиції, розроблені за участю інших центральних органів
виконавчої влади, щодо формування та реалізації єдиної державної
політики у сфері військово-технічного співробітництва, визначення
його напрямів, форм та обсягів;
подає погоджені з Комітетом, зазначеним в абзаці третьому
цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти законів,
міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у
сфері військово-технічного співробітництва;
готує пропозиції щодо порядку виконання зобов'язань, узятих
Україною за міжнародними договорами у сфері військово-технічного
співробітництва;
вносить погоджені з Комітетом, зазначеним в абзаці третьому
цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти рішень про
створення українських частин міжурядових комісій з питань
військово-технічного співробітництва, участь у роботі міжнародних
організацій, офіційних делегацій і підготовці та демонструванні
національних експозицій України на міжнародних виставках (салонах)
озброєння, військової техніки, іншого майна, технологій і послуг
військового призначення та подвійного використання;
24) забезпечує координацію заходів, здійснюваних центральними
і місцевими органами виконавчої влади з формування та реалізації
державної політики у сфері функціонування і розвитку
оборонно-промислового комплексу;
25) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчого
регулювання у сфері функціонування та розвитку
оборонно-промислового комплексу;
26) готує пропозиції щодо фінансування оборонно-промислового
комплексу та формування Державного бюджету України;
27) визначає напрями реструктуризації оборонно-промислового
комплексу;
28) організовує і координує наукові дослідження в інтересах
оборони та підвищення ефективності військово-технічного
співробітництва в частині, що належить до його компетенції;
29) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
визначення особливостей приватизації підприємств
оборонно-промислового комплексу;
30) бере участь у реалізації державної кадрової політики в
оборонно-промисловому комплексі;
31) координує діяльність відповідних центральних і місцевих
органів виконавчої влади та організацій щодо співробітництва
України з іноземними державами з питань організації та проведення
наукових і дослідно-конструкторських робіт, виробництва товарів
військового призначення;
32) проводить наукові дослідження у сфері функціонування та
розвитку оборонно-промислового комплексу в інтересах оборони
держави;
33) здійснює контроль за науково-технічним та технологічним
розвитком оборонно-промислового комплексу в інтересах підвищення
обороноздатності держави;
34) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених
на нього завдань".
6. У статті 1 слова "Державна комісія з питань
оборонно-промислового комплексу України" та пункт 4 статті 4 Указу
Президента України від 20 березня 2002 року N 276 ( 276/2002 )
"Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади
у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" (зі змінами, внесеними Указом від 24 грудня 2002 року
N 1207 ( 1207/2002 ) виключити.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 9 липня 2003 року N 586/2003
ПЕРЕЛІК
указів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 14 липня 2000 року N 893
( 893/2000 ) "Про Державну комісію з питань оборонно-промислового
комплексу України".
2. Указ Президента України від 19 вересня 2000 року N 1073
( 1073/2000 ) "Про Положення про Державну комісію з питань
оборонно-промислового комплексу України".
3. Указ Президента України від 14 грудня 2000 року N 1337
( 1337/2000 ) "Про заходи щодо розвитку оборонно-промислового
комплексу України".
4. Указ Президента України від 23 січня 2001 року N 36
( 36/2001 ) "Про персональний склад колегії Державної комісії з
питань оборонно-промислового комплексу України".

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору