Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 30.03.2000586
Документ 586-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2008, підстава - 771-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2000 р. N 586
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 771 ( 771-2008-п ) від 03.09.2008 }
Про утворення Державного департаменту
автомобільного транспорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1583 ( 1583-2002-п ) від 25.10.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005
N 25 ( 25-2008-п ) від 30.01.2008
N 133 ( 133-2008-п ) від 05.03.2008 }

Відповідно до Указів Президента України від 15 грудня 1999 р.
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої
влади" та від 15 грудня 1999 р. N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства транспорту Державний
департамент автомобільного транспорту на базі Державної
адміністрації автомобільного транспорту, що ліквідується.
2. Затвердити Положення про Державний департамент
автомобільного транспорту (додається).
3. Установити, що Державний департамент автомобільного
транспорту є правонаступником Державної адміністрації
автомобільного транспорту.
4. Розмістити Державний департамент автомобільного транспорту
по просп. Перемоги, 14, у м. Києві. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 347 ( 347-2005-п ) від
11.05.2005 )
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1787 ( 1787-99-п )
"Питання Державної адміністрації автомобільного транспорту"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1951), крім
пункту 4.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2000 р. N 586
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент
автомобільного транспорту
{ У тексті Положення слова "Мінтранс" і "Міністр
транспорту" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Мінтрансзв'язку" і "Міністр транспорту
та зв'язку" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 25 ( 25-2008-п ) від 30.01.2008 }

1. Державний департамент автомобільного транспорту
(Укравтотранс) є урядовим органом державного управління у галузі
автомобільного транспорту і діє у складі Мінтрансзв'язку та йому
підпорядковується.
2. Укравтотранс у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінтрансзв'язку.
У межах своїх повноважень Укравтотранс організовує виконання
актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх
реалізацією.
Укравтотранс узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку
вносить їх Мінтрансзв'язку.
3. Основними завданнями Укравтотрансу є:
участь у межах його компетенції в реалізації державної
політики у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом;
здійснення в установленому порядку управління у галузі
автомобільного транспорту, зокрема в межах, визначених
Мінтрансзв'язком, управління майном підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку;

( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )

організація додержання вимог законодавства щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху;
здійснення відповідно до законодавства регулятивних та
дозвільно-реєстраційних функцій в межах повноважень, визначених
законодавством. ( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )
4. Укравтотранс відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує відповідно до законодавства державне
регулювання у галузі автомобільного транспорту; ( Підпункт 1
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 347 ( 347-2005-п ) від
11.05.2005 )
2) розробляє проекти нормативно-правових актів, пов'язаних з
регулюванням діяльності автомобільного транспорту; ( Підпункт 2
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 347
( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )
3) бере участь у формуванні державної економічної,
інвестиційної політики у галузі автомобільного транспорту в межах
єдиного транспортно-дорожнього комплексу;

( Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )

5) бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм
розвитку автомобільного транспорту на основі аналізу його
діяльності;
6) проводить моніторинг ринку автотранспортних послуг та
сприяє розвитку конкуренції;
7) здійснює у випадках, передбачених законодавством,
регулювання перевезень автомобільним транспортом у місцевому
сполученні, забезпечує організацію перевезень пасажирів у
міжміському та пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;
8) забезпечує реалізацію державної політики у сфері
міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, готує в
установленому порядку проекти міжнародних договорів з питань
міжнародного автомобільного сполучення, за дорученням
Мінтрансзв'язку бере участь в роботі міжурядових комісій і
міжнародних організацій з питань автомобільних перевезень та
забезпечує виконання положень міжнародних договорів з питань
автомобільного транспорту;
9) формує маршрутну мережу регулярного міжнародного
автобусного сполучення відповідно до положень міжнародних
договорів про міжнародне автомобільне сполучення, актів
законодавства, погоджує з відповідними органами інших держав квоти
дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і
вантажів;
10) організовує у випадках, передбачених законодавством,
проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів та послуг
автомобільного транспорту;

( Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )

12) організовує та проводить конкурси на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом, укладає договори на
перевезення пасажирів з автоперевізниками - переможцями конкурсів
і контролює їх виконання;
13) сприяє в межах своїх повноважень зменшенню шкідливого
впливу наслідків діяльності автомобільного транспорту на
навколишнє природне середовище, реалізації заходів з
енергозбереження;
14) погоджує у встановленому порядку технічні вимоги та
стандарти щодо розроблення нової автомобільної техніки, її ремонту
та експлуатації, бере участь в роботі приймальних комісій з питань
виробництва нової автомобільної техніки;
15) визначає тематику науково-дослідних робіт, спрямованих на
розв'язання найважливіших проблем на автомобільному транспорті,
сприяє впровадженню у галузі автомобільного транспорту досягнень
науки і техніки, нових технологій та передового досвіду, а також
стандартів на рівні міжнародних вимог;
16) забезпечує в установленому порядку реалізацію заходів
щодо державної підтримки підприємств автомобільного транспорту;
17) забезпечує проведення державної політики з оплати праці,
вдосконалення договірного регулювання оплати праці та
соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах і
організаціях автомобільного транспорту, вживає заходів до
забезпечення їх висококваліфікованими працівниками;
18) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
апараті Укравтотрансу;
19) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізації у галузі автомобільного транспорту;
20) бере участь у межах своєї компетенції у плануванні,
організації та забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи
України до сталого функціонування в особливий період;
21) в межах, визначених Мінтрансзв'язком, здійснює функції
управління майном підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Мінтрансзв'язку;
22) розглядає і вносить пропозиції щодо доцільності
створення, реорганізації, ліквідації підприємств автотранспорту;
23) координує у межах повноважень, визначених цим Положенням,
діяльність територіальних органів Мінтрансзв'язку -
автотранспортного управління Автономної Республіки Крим та
обласних автотранспортних управлінь;
24) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Укравтотранс має право:
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;

( Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій
і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього
завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, які
належать до його компетенції.

( Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 347 ( 347-2005-п ) від 11.05.2005 )

6. Укравтотранс видає накази організаційно-розпорядчого
характеру.
7. Укравтотранс очолює заступник Міністра транспорту та
зв'язку - директор Державного департаменту автомобільного
транспорту (далі - директор Укравтотрансу), який призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції
Міністра транспорту та зв'язку. { Абзац перший пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 25 ( 25-2008-п ) від 30.01.2008 }
Директор Укравтотрансу має чотирьох заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту
та зв'язку та погодженням директора Укравтотрансу. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить директор Укравтотрансу.
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 133 ( 133-2008-п ) від 05.03.2008 }
8. Директор Укравтотрансу:
здійснює керівництво діяльністю Укравтотрансу, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України,
Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на
Укравтотранс завдань;
призначає на посаду та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укравтотрансу, крім
заступників директора;
визначає ступінь відповідальності заступників директора та
керівників структурних підрозділів Укравтотрансу;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укравтотрансу, крім
заступників директора;
підписує видані в межах компетенції Укравтотрансу накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх
виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Укравтотрансу;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Для розроблення основних напрямів розвитку автомобільного
транспорту, вирішення найважливіших питань діяльності утворюється
колегія Укравтотрансу.
Персональний склад колегії затверджується Міністром
транспорту та зв'язку.
Рішення колегії провадяться у життя наказами Укравтотрансу.
10. Граничну чисельність працівників Укравтотрансу в межах
граничної чисельності працівників Мінтрансзв'язку, визначеної
Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Укравтотрансу
затверджує Міністр транспорту та зв'язку.
Структуру Укравтотрансу затверджує його директор за
погодженням з Міністром транспорту та зв'язку. ( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1583 ( 1583-2002-п ) від
25.10.2002, N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
11. Штатний розпис і кошторис Укравтотрансу затверджує
директор Укравтотрансу за погодженням з Міністром транспорту та
зв'язку та Мінфіном. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1583
( 1583-2002-п ) від 25.10.2002, в редакції Постанови КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
12. Утримання апарату Укравтотрансу здійснюється за рахунок
державного бюджету.
13. Укравтотранс є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору