Питання Комісії з питань правової реформи
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 07.08.2019584/2019
Документ 584/2019, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.11.2019, підстава - 811/2019

Указ
Президента України

Питання Комісії з питань правової реформи

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 617/2019 від 22.08.2019
№ 811/2019 від 07.11.2019}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань правової реформи;

персональний склад Комісії з питань правової реформи.

2. Визначити, що у роботі Комісії з питань правової реформи беруть участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій у складі, що додається.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 серпня 2019 року
№ 584/2019
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань правової реформи

1. Комісія з питань правової реформи (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, діяльність якої ґрунтується на засадах верховенства права, відкритості та прозорості, професіоналізму і доброчесності, самоврядності та незалежності в ухваленні рішень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, іншими актами законодавства, цим Положенням, а також демократичними стандартами та найкращими світовими практиками, зокрема держав - членів Європейського Союзу.

3. Основним завданням Комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) забезпечує розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства;

2) готує та узагальнює пропозиції стосовно змін до Конституції України, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статус суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку;

3) здійснює напрацювання правових засад щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає;

4) вживає заходів з організації широкого громадського обговорення, насамперед у професійному середовищі за участю провідних фахівців різних галузей права, міжнародних експертів, напрацьованих законодавчих ініціатив з питань правової реформи в Україні;

5) сприяє скоординованій реалізації правової реформи в Україні, проводить моніторинг ефективності її впровадження;

6) сприяє налагодженню ефективної співпраці державних органів та інститутів громадянського суспільства з питань підготовки і реалізації правової реформи в Україні, їх взаємодії з міжнародними організаціями.

5. Комісія має право в установленому порядку:

1) взаємодіяти з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти і науковими установами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

3) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також експертів з відповідних питань.

6. Склад Комісії формується з числа фахівців у галузі права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод.

7. Комісія утворюється у складі двох співголів та інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам Комісії чи іншим особам.

У роботі Комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій (за їх згодою).

Порядок роботи Комісії, її робочих груп визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

8. Співголови Комісії:

спільно організовують діяльність Комісії, визначають порядок її роботи та почергово головують на її засіданнях;

представляють Комісію у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, науковими установами, іншими установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

інформують Президента України і громадськість про діяльність Комісії та її робочих груп.

{Абзац п’ятий пункту 8 виключено на підставі Указу Президента № 811/2019 від 07.11.2019}

9. У складі Комісії з числа її членів утворюються робочі групи з питань:

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України;

розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя;

розвитку кримінального права;

реформування кримінальної юстиції;

розвитку юридичної освіти;

реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У разі потреби за пропозицією співголів Комісії у її складі можуть бути утворені інші робочі групи.

Організацію діяльності відповідної робочої групи Комісії здійснює голова робочої групи Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови робочої групи Комісії.

10. Комісія та її робочі групи здійснюють свою діяльність у формі засідань.

Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується співголовою Комісії, який головував на відповідному засіданні Комісії.

Порядок роботи робочих груп Комісії визначається її регламентом.

11. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу
Президента України


А.БОГДАНЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

СКЛАД
Комісії з питань правової реформи


БУРОМЕНСЬКИЙ
Михайло Всеволодович

-

професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, співголова Комісії (за згодою)


РЯБОШАПКА
Руслан Георгійович

-

Генеральний прокурор, співголова Комісії (за згодою)

робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України


ЗАЄЦЬ
Анатолій Павлович

-

завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)


БАБАК
Альона Валеріївна

-

Міністр розвитку громад та територій України


БАРАБАШ
Юрій Григорович

-

проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник голови робочої групи (за згодою)


БАЙМУРАТОВ
Михайло Олександрович

-

головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


БАТАНОВ
Олександр Васильович

-

провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


БУГАЙ
Ольга Вікторівна

-

Генеральний директор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України


БУТКЕВИЧ
Володимир Григорович

-

суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ВЕНІСЛАВСЬКИЙ
Федір Володимирович

-

народний депутат України, Представник Президента України у Конституційному Суді України (за згодою)


КОЗЮБРА
Микола Іванович

-

професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


КОПИЛЕНКО
Олександр Любимович

-

народний депутат України (за згодою)


КОРНІЄНКО
Олександр Сергійович

-

народний депутат України, голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)


ПЕТРИШИН
Олександр Віталійович

-

президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ПУКШИН
Ігор Гелярович

-

керуючий партнер адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери" (за згодою)


РЕЧИЦЬКИЙ
Всеволод Володимирович

-

доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя


СМИРНОВ
Андрій Олександрович

-

Заступник Керівника Офісу Президента України, голова робочої групи


ОНІЩУК
Микола Васильович

-

ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)


ЄМЕЛЬЯНОВА
Інна Іванівна

-

заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)


СЕРДЮК
Олександр Васильович

-

професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови робочої групи (за згодою)


БЛАЖІВСЬКА
Наталія Євгенівна

-

суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук (за згодою)


БОЙКО
Роман Володимирович

-

суддя Господарського суду міста Києва (за згодою)


БУТЕНКО
Вадим Олексійович

-

заступник голови Ради суддів України (за згодою)


ВАСИЛЕНКО
Андрій Володимирович

-

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 - 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)


ВЕНЕДІКТОВА
Ірина Валентинівна

-

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)


ГРИЩУК
Віктор Климович

-

член Вищої ради правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ГУДИМА
Дмитро Анатолійович

-

суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


ГУЛЬКО
Борис Іванович

-

голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)


ДРОЗДОВ
Олександр Михайлович

-

доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)


ЖОВНІР
Роман Васильович

-

центральний координатор проектів "Wikiinvestigation" Фонду інновацій та розвитку (за згодою)


ІСАКОВ
Михайло Григорович

-

адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)


КОЗЛОВ
Андрій Георгійович

-

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2016 - 2019 роках (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Станіслав Іванович

-

голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)


КРАСНОСІЛЬСЬКА
Анастасія Олегівна

-

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (за згодою)


КУЙБІДА
Роман Олексійович

-

заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


ЛЬВОВ
Богдан Юрійович

-

заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)


МАРЦИНКЕВИЧ
Анатолій Миколайович

-

суддя Апеляційного суду Хмельницької області у відставці (за згодою)


НИЖНИЙ
Андрій Валерійович

-

суддя Ленінського районного суду м. Дніпра, викладач Національної школи суддів України (за згодою)


ОГРЕНЧУК
Ганна Олександрівна

-

голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", кандидат юридичних наук  (за згодою)


ПАСЕНЮК
Олександр Михайлович

-

професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації "Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів" (за згодою)


СМОКОВИЧ
Михайло Іванович

-

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою)


СТЕФАНЧУК
Марина Миколаївна

-

професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)


СТОЯНОВ
Артем Дмитрович

-

віце-президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (за згодою)


ШАПТАЛА
Наталя Костянтинівна

-

суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою)


ШЕЛЕСТ
Світлана Богданівна

-

член Вищої ради правосуддя (за згодою)

робоча група з питань розвитку кримінального права


БАУЛІН
Юрій Васильович

-

професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)


ХАВРОНЮК
Микола Іванович

-

директор з наукового розвитку громадської організації "Центр політико-правових реформ", доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)


АНДРУШКО
Петро Петрович

-

професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)


БУРДІН
Володимир Миколайович

-

декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ГОРОХ
Олексій Петрович

-

доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


ГУТОРОВА
Наталія Олександрівна

-

професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


НАВРОЦЬКИЙ
Вячеслав Олександрович

-

професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ПОНОМАРЕНКО
Юрій Анатолійович

-

доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


СТРЕЛЬЦОВ
Євген Львович

-

завідувач кафедри кримінального права Національного університету "Одеська юридична академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реформування кримінальної юстиції


КАСЬКО
Віталій Вікторович

-

перший заступник Генерального прокурора, голова робочої групи (за згодою)


КАПЛІНА
Оксана Володимирівна

-

завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)


БАНЧУК
Олександр Анатолійович

-

заступник Міністра юстиції України


ІОНУШАС
Сергій Костянтинович

-

народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)


МАРЧУК
Наталія Олегівна

-

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)


МІРОШНИК
Олександр Миколайович

-

голова адвокатського об’єднання "Промірсі" (за згодою)


МОНАСТИРСЬКИЙ
Денис Анатолійович

-

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)


СОЛОДКО
Євгеній Вікторович

-

заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України (за згодою)


ТОЛОЧКО
Олександр Миколайович

-

ректор Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)


ШИЛО
Ольга Георгіївна

-

завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ЩЕПОТКІНА
Валентина Володимирівна

-

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)


ЩЕРБАН
Олена Юріївна

-

член правління громадської організації "Центр протидії корупції" (за згодою)

робоча група з питань розвитку юридичної освіти


КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

-

віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)


НАЗАРОВ
Іван Володимирович

-

заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)


ВОЛОШИН
Юрій Олексійович

-

декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ГРИЦЕНКО
Іван Сергійович

-

декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Ольга Олександрівна

-

начальник Департаменту інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, контролю виконання та перевірок стану організації прокурорської роботи Генеральної прокуратури України, кандидат юридичних наук (за згодою)


ЛІЩИНА
Іван Юрійович

-

заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини


МАРИНІВ
Володимир Іванович

-

директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)


МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій Анатолійович

-

президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філософії, професор (за згодою)


МИКІЄВИЧ
Михайло Миколайович

-

завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


ПІДГОРОДИНСЬКИЙ
Вадим Миколайович

-

директор юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


СМИРНОВА
Ксенія Володимирівна

-

професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)


СТЕПАНЕНКО
Олена Анатоліївна

-

представник Уповноваженого Верховної  Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав (за згодою)


ТИМЧЕНКО
Ліліана Олексіївна

-

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор права, кандидат юридичних наук (за згодою)

робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій


КОРИНЕВИЧ
Антон Олександрович

-

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи


ЛУТКОВСЬКА
Валерія Володимирівна

-

представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, заступник голови робочої групи (за згодою)


ПАВЛІЧЕНКО
Олександр Миколайович

-

виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою)


ВОЛКОВА
Надія Сергіївна

-

директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою)


ДУРНЄВА
Тетяна Володимирівна

-

виконавчий директор громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу" (за згодою)


КОРОТКИЙ
Тимур Робертович

-

професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)


ЛІСОВИЙ
Олександр Олександрович

-

голова Донецького апеляційного суду (за згодою)


ЛУНЬОВА
Олена Валентинівна

-

менеджер із адвокації громадської організації "Центр інформації про права людини" (за згодою)


МАМЕДОВ
Гюндуз Айдинович

-

прокурор Автономної Республіки Крим, кандидат юридичних наук (за згодою)


МАРТИНОВСЬКИЙ
Роман Юрійович

-

адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою)


РОМАНОВ
Роман Валерійович

-

директор Програми "Права людини та правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)


СВИРИДОВА
Дар’я Олександрівна

-

координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою)


СЕНАТОРОВА 
Оксана Василівна

-

доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 617/2019 від 22.08.2019, № 811/2019 від 07.11.2019}

Керівник Офісу
Президента України


А.БОГДАНДодаток
до Указу Президента України
від 7 серпня 2019 року № 584/2019

СКЛАД
консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи


Анна АДАМСЬКА-ГАЛЛАНТ

-

головний міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу "Право-Justice" (за згодою)


Гаспар БЕРГМАН

-

голова програми Європейського Союзу "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" (за згодою)


Режі БРІЙЯ

-

спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України (за згодою)


Людмила ВИГІВСЬКА

-

експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою)


Гарт ВІЛЛІС

-

член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)


Довідас ВІТКАУСКАС

-

керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice" (за згодою)


Олександр ВОДЯННІКОВ

-

національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)


Артур ГЕБАЛЬ

-

керівник департаменту з політичних питань, аналізу та звітності Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)


Сергій ДРОЗАЧ

-

керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку (за згодою)


Михайло ІСКРА

-

керівник Проекту Ради Європи подальшої підтримки реформ кримінальної юстиції в Україні (за згодою)


Ноель КАЛХУН

-

заступник Представника Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні (за згодою)


Світлана КОЛИШКО

-

координатор правозахисних проектів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (за згодою)


Манфредас ЛІМАНТАС

-

представник Представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору "Верховенство права і боротьба з корупцією" (за згодою)


Фабіан ЛЬОВЕБЕРГ

-

Керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)


Любомир МАРКЕВИЧ

-

керівник українсько-канадського Проекту "Підтримка судової реформи" (за згодою)


Оксана МАТІЯШ

-

національний експерт Проекту Європейського Союзу "Право-Justice" (за згодою)


Андрій МІХЄЄВ

-

експерт з правових питань Міжнародної організації права розвитку (за згодою).


Наталія ПЕТРОВА

-

заступник керівника Програми "Нове правосуддя" Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)


Олександр ПІСКУН

-

керівник Програм розвитку демократії та врядування відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)


Павліна РЕХОР

-

радник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)


Ерік СВАНІДЗЕ

-

міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice" (за згодою)


Сергій ТКАЧЕНКО

-

керівник Проекту Ради Європи "Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді України у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності" (за згодою)


Спиридон ФЛОГАІТІС

-

директор Європейської організації публічного права (за згодою)


Стефані ХОЛМС

-

начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)


Анн ХОППЕР

-

виконавчий директор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)


Ганна ХРИСТОВА

-

керівник Проекту Ради Європи "Внутрішні переміщення: розроблення тривалих рішень" (за згодою)


Ілля ЧОРНОГОРЕНКО

-

керівник Проекту Ради Європи "Підтримка впровадження судової реформи в Україні" (за згодою)


Гінтарас ШВЕДАС

-

професор права Вільнюського університету (за згодою)


Уладзімір ЩЕРБАУ

-

голова відділу з прав на фізичну недоторканність і прав людини в контексті збройного конфлікту Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (за згодою)


Розалін ШИХАН

-

заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)


Мартін ШРЬОДЕР

-

аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 617/2019 від 22.08.2019, № 811/2019 від 07.11.2019}

Керівник Офісу
Президента України


А.БОГДАНвгору