Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 38
Різноманітна хімічна продукція

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) окремі елементи або сполуки визначеного хімічного складу, за винятком:

(1) штучного графіту (товарна позиція 3801);

(2) інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, інгібіторів пророщування та регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та аналогічних продуктів, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарній позиції 3808;

(3) продукції, яку використовують як заряди для вогнегасників або готових вогнегасних гранат (товарна позиція 3813);

(4) сертифікованих еталонних матеріалів, зазначених у примітці 2 до цієї групи;

(5) товарів, зазначених у примітці 3 (a) або 3 (c) до цієї групи;

(b) суміші хімічних речовин із харчовими продуктами або іншими поживними речовинами, що використовуються у виготовленні продуктів харчування (переважно товарна позиція 2106);

(c) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крім шламу стічних вод), які містять метали, миш’як або їх суміші та відповідають вимогам примітки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позиція 2620);

(d) лікарські засоби (товарної позиції 3003 або 3004); або

(e) відпрацьовані каталізатори, які використовують для добування недорогоцінних металів або для виробництва хімічних сполук недорогоцінних металів (товарна позиція 2620), відпрацьовані каталізатори, що використовуються переважно для добування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112), або каталізатори, які складаються з металів або сплавів металів, що подаються, наприклад, у вигляді тонкоподрібненого порошку або скелетних каталізаторів (розділи XIV або XV).

2. (A) У товарній позиції 3822 термін "сертифіковані еталонні матеріали" означає еталонні матеріали, що забезпечені сертифікатом, в якому зазначено показники властивостей сертифікованих матеріалів, методи, що використовуються для визначення цих показників, похибки вимірів кожної величини та придатні для аналітичних, калібрувальних або еталонних цілей.

(B) За винятком товарів групи 28 або 29 при класифікації сертифікованих еталонних матеріалів товарна позиція 3822 має перевагу перед будь-якою іншою товарною позицією УКТЗЕД.

3. До товарної позиції 3824 включаються такі товари, які не класифіковано в будь-якій іншій товарній позиції УКТЗЕД:

(a) штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) оксиду магнію або галогенідів лужних або лужноземельних металів із масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

(b) сивушне масло; масло кісткового дьогтю;

(c) суміші для видалення чорнильних плям, подані в упаковках для роздрібної торгівлі;

(d) суміші для виправлення друкованих текстів, інші корректурні рідини і корректурні стрічки (крім зазначених у товарній позиції 9612), розфасовані в упаковки для роздрібної торгівлі; та

(e) керамічні піроелементи, плавкі (наприклад, пірометричні конуси Зегера).

4. В УКТЗЕД термін "відходи міського господарства" означає побутові відходи з будинків, готелів, ресторанів, лікарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне сміття, а також відходи від будівництва та знесення будівель. Відходи міського господарства містять багато різноманітних матеріалів, таких як пластмаса, гума, дерево, папір, тканини, скло, метали, харчові відходи, зламані меблі та інші зіпсовані або викинуті як непотрібні предмети. Проте термін "відходи міського господарства" не поширюється на:

(a) окремі матеріали або предмети, які виділено з відходів, такі як відходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металів та відпрацьованих гальванічних батарей, акумуляторів, які включені до відповідних товарних позицій УКТЗЕД;

(b) промислові відходи;

(c) фармацевтичні препарати, не придатні для використання за їх первинним призначенням, наприклад, унаслідок закінчення строку їх зберігання, зазначені в примітці 4 (k) до групи 30; або

(d) клінічні відходи, зазначені в примітці 6 (a) до цієї групи.

5. У товарній позиції 3825 термін "шлам стічних вод" означає шлам, який утворюється на міських підприємствах з переробки стічних вод і включає відходи попередньої обробки, промивні води та нестабілізований шлам. Стабілізований шлам у разі, коли він придатний для використання як добриво, виключається (група 31).

6. У товарній позиції 3825 термін "відходи інші" означає:

(a) клінічні відходи, тобто забруднені відходи, що утворюються в результаті проведення наукових досліджень в галузі медицини, діагностичних, лікувальних або інших медичних, у тому числі хірургічних, стоматологічних, або ветеринарних процедур, і часто містять хвороботворні мікроби, та фармацевтичні речовини, для знешкодження яких необхідно провести спеціальні процедури (наприклад, брудний одяг використані рукавички та шприци);

(b) відпрацьовані органічні розчинники;

(c) відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи; та

(d) інші відходи хімічної або суміжних із нею галузей промисловості.

Проте термін "інші відходи" не поширюється на відходи, які містять переважно нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (товарна позиція 2710).

7. У товарній позиції 3826 термін "біодизель" означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

Примітки до товарних підпозицій:

1. Товарна підпозиція 3808 50 включає лише товари товарної позиції 3808, із вмістом однієї або більше таких речовин: альдрін (ISO); бінапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл)етан); діелдрін (ISO, INN); 4,6-динітро-o-крезол (ДНОК (ISO)) або його солі; диносеб (ISO), його солі або складні ефіри; етилендибромід (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамід (ISO), гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ISО), включаючи ліндан (ISO, INN); сполуки ртуті; метамідофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); пaратіон (ISO); паратіон-метил (метил-паратіон) (ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон; 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), її солі або складні ефіри; сполуки трибутилолова.

Товарна підпозиція 3808 50 також охоплює пилеподібні порошкові суміші, що містять суміш беномилу (ISO), карбофурану (ISO) і тіраму (ISO).

2. У товарних підпозиціях 3825 41 та 3825 49 термін "відпрацьовані органічні розчинники" означає відходи, що містять переважно органічні розчинники, не придатні в існуючому стані для подальшого використання як первинні продукти незалежно від того, призначені вони для регенерації розчинників чи не призначені.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

3801

Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основі графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блоків, пластин або iнших напiвфабрикатiв:

3801 10 00 00

- графiт штучний


5

5

-

3801 20

- графiт колоїдний або напiвколоїдний:

3801 20 10 00

- - графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслі; графiт напiвколоїдний


5

5

-

3801 20 90 00

- - iнший


5

5

-

3801 30 00 00

- вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування печей


5

5

-

3801 90 00 00

- iншi


5

5

-

3802

Вугiлля активоване; продукція мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:

3802 10 00 00

- вугiлля активоване


0

0

-

3802 90 00

- iншi:

3802 90 00 10

- - глина відбілювальна


2

2

-

3802 90 00 90

- - інші


5

5

-

3803 00

Олiя талова, рафiнована або нерафiнована:

3803 00 10 00

- неочищена


5

5

-

3803 00 90 00

- iнша


5

5

-

3804 00 00 00

Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не підданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олiї товарної позицiї 3803


5

5

-

3805

Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержані шляхом перегонки або із застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом альфа-терпiнеолу як головного компонента:

3805 10

- скипидар живичний, деревний або сульфатний:

3805 10 10 00

- - скипидар живичний


5

5

-

3805 10 30 00

- - скипидар деревний


5

5

-

3805 10 90 00

- - скипидар сульфатний


5

5

-

3805 90

- iншi:

3805 90 10 00

- - соснова олія


5

5

-

3805 90 90 00

- - інші


5

5

-

3806

Канiфоль та смоляні кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли):

3806 10 00

- канiфоль та смолянi кислоти:

3806 10 00 10

- - каніфоль соснова екстракційна


6,5

6,5

-

3806 10 00 90

- - інші


5

5

-

3806 20 00 00

- солi канiфолі, смоляних кислот або похiдних канiфолі чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолі


5

5

-

3806 30 00 00

- складноефiрнi смоли


5

5

-

3806 90 00 00

- iншi


5

5

-

3807 00

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основi канiфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:

3807 00 10 00

- дьоготь деревний


5

5

-

3807 00 90 00

- iншi


5

5

-

3808

Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобігають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогiчнi засоби, подані у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):

3808 50 00 00

- товари, що зазначені у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи


0

0

-


- iншi:

3808 91

- - інсектициди:

3808 91 10 00

- - - на основi пiретроїдiв


6,5

6,5

-

3808 91 20 00

- - - на основi хлорованих вуглеводнів


0

0

-

3808 91 30 00

- - - на основi карбаматiв


0

0

-

3808 91 40

- - - на основi фосфорорганiчних сполук:

3808 91 40 10

- - - - на основі диметоату


6,5

6,5

-

3808 91 40 90

- - - - інші


0

0

-

3808 91 90 00

- - - iншi


0

0

-

3808 92

- - фунгiциди:


- - - неорганiчнi:

3808 92 10 00

- - - - препарати на основi сполук мiдi


0

0

-

3808 92 20 00

- - - - iншi


0

0

-


- - - iншi:

3808 92 30

- - - - на основi дитiокарбаматiв:

3808 92 30 10

- - - - - на основi тіураму


6,5

6,5

-

3808 92 30 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 92 40

- - - - на основi бензимiдазолiв:

3808 92 40 10

- - - - - на основі карбендазиму


6,5

6,5

-

3808 92 40 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 92 50

- - - - на основi дiазолiв або триазолiв:

3808 92 50 10

- - - - - на основi пропіконазолу


6,5

6,5

-

3808 92 50 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 92 60 00

- - - - на основi дiазинiв або морфолiнiв


0

0

-

3808 92 90 00

- - - - iншi


0

0

-

3808 93

- - гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин:


- - - гербiциди:

3808 93 11

- - - - на основi феноксифiтогормонiв:

3808 93 11 10

- - - - - на основі 2,4-Д кислоти, її солей, або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 11 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 93 13 00

- - - - на основi триазинiв


0

0

-

3808 93 15

- - - - на основi амiдiв:

3808 93 15 10

- - - - - на основі ацетохлору


6,5

6,5

-

3808 93 15 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 93 17 00

- - - - на основi карбаматiв


0

0

-

3808 93 21 00

- - - - на основi похiдних динiтроанiлiну


0

0

-

3808 93 23 00

- - - - на основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини


0

0

-

3808 93 27

- - - - iншi:

3808 93 27 10

- - - - - на основі дикамби, її солей або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 27 20

- - - - - на основі гліфосату, його солей, або ефірів


6,5

6,5

-

3808 93 27 90

- - - - - інші


0

0

-

3808 93 30 00

- - - засоби, що запобігають проростанню паросткiв


0

0

-

3808 93 90 00

- - - регулятори росту рослин


0

0

-

3808 94

- - дезінфекційні засоби:

3808 94 10 00

- - - на основi четвертинних амонiєвих солей


0

0

-

3808 94 20 00

- - - на основi галогенованих сполук


0

0

-

3808 94 90 00

- - - iншi


0

0

-

3808 99

- - iншi:

3808 99 10 00

- - - родентициди


0

0

-

3808 99 90 00

- - - інші


0

0

-

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені:

3809 10

- на основi крохмалистих речовин:

3809 10 10 00

- - із вмістом цих речовин менш як 55 мас. %


5

5

-

3809 10 30 00

- - із вмістом цих речовин 55 мас. % або бiльше, але менш як 70 мас. %


5

5

-

3809 10 50 00

- - із вмістом цих речовин 70 мас. % або бiльше, але менш як 83 мас. %


5

5

-

3809 10 90 00

- - із вмістом цих речовин 83 мас. % або бiльше


5

5

-


- iншi:

3809 91 00 00

- - видів, які використовують у текстильнiй промисловостi або аналогічних виробництвах


0

0

-

3809 92 00

- - видів, які використовують у паперовiй промисловостi або аналогічних виробництвах:

3809 92 00 10

- - - рідини кремнієорганічні (силіконові), які використовують у паперовому або аналогічних виробництвах


0

0

-

3809 92 00 90

- - - інші


5

5

-

3809 93 00 00

- - які використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогічних виробництвах


0

0

-

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнів та прутків:

3810 10 00 00

- засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металiв та iнших матеріалів


5

5

-

3810 90

- iншi:

3810 90 10 00

- - матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнів та прутків


5

5

-

3810 90 90

- - інші:

3810 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3810 90 90 90

- - - інші


5

5

-

3811

Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та інші готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, які використовують з тiєю самою метою, що і нафтопродукти:


- антидетонатори:

3811 11

- - на основi сполук свинцю:

3811 11 10 00

- - - на основi тетраетилсвинцю


3

3

-

3811 11 90 00

- - - iншi


3

3

-

3811 19 00 00

- - iншi


3

3

-


- присадки до мастил:

3811 21 00 00

- - із вмістом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв


2

2

-

3811 29 00 00

- - iншi


5

5

-

3811 90 00 00

- iншi


5

5

-

3812

Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:

3812 10 00

- прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi:

3812 10 00 10

- - на основі N,N’-дитіодиморфоліну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M)


6,5

6,5

-

3812 10 00 90

- - інші


0

0

-

3812 20

- багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмас:

3812 20 10 00

- - реакційна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси-1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату


0

0

-

3812 20 90 00

- - iншi


0

0

-

3812 30

- антиоксиданти та iншi суміші стабiлiзаторів для каучуку або пластмаси:


- - антиоксиданти:

3812 30 21 00

- - - суміші олігомерів 1,2-дигідро-2,2,4-триметилхіноліну


0

0

-

3812 30 29 00

- - - iншi


0

0

-

3812 30 80 00

- - iншi


0

0

-

3813 00 00 00

Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готові вогнегасні гранати та бомби


5

5

-

3814 00

Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в інших товарних позиціях не зазначені; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:

3814 00 10 00

- на основi бутилацетату


0

0

-

3814 00 90

- інші:


- - на основі ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентів, уайт-спіриту, етанолу:

3814 00 90 11

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3814 00 90 19

- - - інші


0

0

-

3814 00 90 90

- - інші


0

0

-

3815

Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в інших товарних позиціях не зазначені:


- каталiзатори на носiях:

3815 11 00

- - які містять як активний компонент нiкель або його сполуки:

3815 11 00 10

- - - вторинного риформінгу метану


6,5

6,5

-

3815 11 00 91

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3815 11 00 98

- - - інші


2

2

-

3815 12 00 00

- - які містять як активний компонент дорогоцiнні метали або їх сполуки


2

2

-

3815 19

- - iншi:

3815 19 10 00

- - - каталiзатор у вигляді гранул, у яких 90 мас. % або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються із сумiшей оксидiв на магнієво-силiкатнiй основi, які мають у своєму складі за масою:
- 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та
- 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з відносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1


2

2

-

3815 19 90

- - - iншi:

3815 19 90 10

- - - - каталізатори низькотемпературної конверсії СО, цинкові поглиначі сірчаних сполук, каталізатори синтезу аміаку


6,5

6,5

-

3815 19 90 90

- - - - інші


2

2

-

3815 90

- iншi:

3815 90 10 00

- - каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонію ацетату у виглядi розчину в метанолi


2

2

-

3815 90 90

- - інші:

3815 90 90 10

- - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3815 90 90 90

- - - інші


2

2

-

3816 00 00 00

Вогнетривкi цементи, розчини будівельні, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукції товарної позицiї 3801


5

5

-

3817 00

Алкiлбензоли змішані та алкiлнафталiни змішані, крiм продуктів товарної позицiї 2707 або 2902:

3817 00 50 00

- алкiлбензол лiнiйний


0,1

0,1

-

3817 00 80 00

- інші


5

5

-

3818 00

Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у вигляді дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:

3818 00 10 00

- кремнiй легований


0

5

-

3818 00 90 00

- iншi


0

5

-

3819 00 00

Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас. %:

3819 00 00 10

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3819 00 00 90

- інші


5

5

-

3820 00 00

Антифризні препарати та готові рiдкi протиобліднювальні сумiшi:

3820 00 00 10

- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3820 00 00 90

- інші


6,5

6,5

-

3821 00 00

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин:

3821 00 00 10

- середовища культуральні, готові для вирощування мікроорганізмів


2

2

-

3821 00 00 90

- інші


0

0

-

3822 00 00 00

Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на підкладці i приготовленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на підкладці або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали


0

0

-

3823

Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:

- промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування:

3823 11 00 00

- - стеаринова кислота


1

1

-

3823 12 00 00

- - олеїнова кислота


1

1

-

3823 13 00 00

- - жирні кислоти талової олії


5

5

-

3823 19

- - iншi:3823 19 10 00

- - - дистильованi жирнi кислоти


5

5

-

3823 19 30 00

- - - жирнокислотний дистилят


5

5

-

3823 19 90 00

- - - iншi


5

5

-

3823 70 00 00

- промисловi жирнi спирти


5

5

-

3824

Готовi сполучнi сумiшi, які використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукція та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:
3824 10 00

- готовi сполучні сумiшi, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів:

3824 10 00 10

- - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3824 10 00 90

- - інші


5

5

-

3824 30 00 00

- карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами


5

5

-

3824 40 00 00

- добавки готовi для цементiв, будівельних розчинiв або бетонiв


5

5

-

3824 50

- невогнетривкi будівельні розчини та бетони:

3824 50 10 00

- - бетон, готовий до заливки


5

5

-

3824 50 90 00

- - iнший


5

5

-

3824 60

- сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44:


- - у водному розчинi:

3824 60 11 00

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу


5

5

-

3824 60 19 00

- - - iнший


5

5

-


- - iнший:

3824 60 91 00

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу


5

5

-

3824 60 99 00

- - - iнший


5

5

-


- сумiшi з вмістом галогенованих похiдних метану, етану або пропану:

3824 71 00 00

- - з вмістом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), з вмістом або без вмісту гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs)


5

5


3824 72 00 00

- - з вмістом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанів


5

5

-

3824 73 00 00

- - з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs)


5

5

-

3824 74 00 00

- - з вмістом гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), з вмістом або без вмісту перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs)


5

5

-

3824 75 00 00

- - з вмістом тетрахлориду вуглецю


0

0

-

3824 76 00 00

- - з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)


0

0

-

3824 77 00 00

- - з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану


0

0

-

3824 78 00 00

- - з вмістом перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs)


5

5

-

3824 79 00 00

- - iншi


5

5

-


- суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PСTs), або три(2,3-дибромпропіл)фосфату:

3824 81 00 00

- - із вмістом оксирану (етиленоксиду)


0

0

-

3824 82 00 00

- - із вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs)


0

0

-

3824 83 00 00

- - із вмістом три
(2,3-дибромпропіл)
фосфату


0

0

-

3824 90

- iншi:

3824 90 10 00

- - сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних із бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi


0

0

-

3824 90 15 00

- - іоніти


5

5

-

3824 90 20 00

- - газопоглиначi для вакуумних приладiв


5

5

-

3824 90 25 00

- - пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений


5

5

-

3824 90 30 00

- - нафтенові кислоти, їх водонерозчинні солі, та їх складні ефіри


5

5

-

3824 90 35 00

- - антикорозiйнi препарати з вмістом амiнiв як активних складових


5

5

-

3824 90 40 00

- - розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогічної продукції


5

5

-


- - iншi:

3824 90 45 00

- - - суміші, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогічні продукти


5

5

-

3824 90 50

- - - препарати для гальванізації:

3824 90 50 10

- - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

3824 90 50 90

- - - - інші


5

5

-

3824 90 55 00

- - - сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)


0

0

-

3824 90 58 00

- - - пластирі нікотинові (трансдермальні системи), призначені для того, щоб допомогти курцям кинути палити


0

0

-


- - - продукти та препарати, які використовують у фармакологiї або хiрургiї:

3824 90 61 00

- - - - промiжнi продукти виробництва антибіотикiв, одержанi в результаті ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лікарських засобів для людей (товарна позицiя 3004)


5

5

-

3824 90 62 00

- - - - промiжнi продукти виробництва солей моненсину


5

5

-

3824 90 64 00

- - - - iншi


5

5

-

3824 90 65 00

- - - допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у товарній категорії 3824 10 00)


5

5

-

3824 90 70 00

- - - препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подібні захиснi суміші, які використовуються у будiвництвi


5

5

-


- - - iншi:

3824 90 75 00

- - - - пластини з нiобату лiтiю без легувальних добавок


5

5

-

3824 90 80 00

- - - - сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не більш як 550


5

5

-

3824 90 85 00

- - - - 3-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у вигляді розчину в толуолі


5

5

-

3824 90 87 00

- - - - суміші, що складаються головним чином з (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил метилметилфосфонату і біс[(5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфінан-5-ил) метил] метилфосфонату, та суміші, що складаються головним чином з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору


0

0

-

3824 90 97

- - - - інші:

3824 90 97 10

- - - - - паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене


0

0

-

3824 90 97 90

- - - - - iншi


0

0

-

3825

Залишкова продукція хімічної або суміжних з нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи:

3825 10 00 00

- відходи міського господарства


0

0

-

3825 20 00 00

- шлам стічних вод


0

0

-

3825 30 00 00

- клінічні відходи


0

0

-


- відпрацьовані органічні розчинники:

3825 41 00 00

- - галогеновані


0

0

-

3825 49 00 00

- - інші


0

0

-

3825 50 00 00

- відпрацьовані розчини для травлення металів, гідравлічні рідини, гальмівні рідини та антифризи


0

0

-


- інші відходи хімічної або суміжних з нею галузей промисловості:

3825 61 00 00

- - що містять переважно органічні складові


0

0

-

3825 69 00 00

- - інші


0

0

-

3825 90

- інші:

3825 90 10 00

- - лужний оксид заліза для очищення газу


0

0

-

3825 90 90 00

- - інші


0

0

-

3826 00

Біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід:

3826 00 10 00

- моноалкільні складні ефіри жирних кислот із вмістом складних ефірів 96,5 об. % або більше (FAMAE)


0

0

-

3826 00 90 00

- інші


0

0

-вгору